Върховният административен съд (ВАС) отмени и конкурса за повишаване в гражданските отделения на апелативните съдилища. Основният аргумент – незаконосъобразното сформиране на конкурсната комисия от Върховния касационен съд (ВКС), т.е. заради изключването от случайния жребий на заместник-председателите на ВКС и на магистрати, които предстои да се пенсионират.

ВАС връща преписката на Съдийската колегия на етапа, в който трябва да бъде избран нов състав на конкурсната комисия.

Преди около 20 дни Върховният административен съд отмени и конкурса за търговските отделения на апелативните съдилища със същите мотиви (виж повече тук).

На 25 април 2018 г. СК на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за повишаване в гражданските отделения на апелативните съдилища. Свободните места бяха 10 като пет от тях са в София, четири във Велико Търново и едно в Бургас. Първоначално кандидатите бяха 97, впоследствие няколко от тях се отказаха.

На 1 октомври 2019 г. беше обявено класирането, а на 10 декември с.г. Съдийската колегия повиши 10-имата с най-добри оценки.

Седем магистрати, класирани под чертата, обаче обжалваха решението на СК на ВСС – Нина Янакиева, Асен Воденичаров, Атанас Иванов, Димитър Мирчев, Величка Борилова, Атанас Маджев и Атанас Николов.

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател и докладчик Любомир Гайдов и членове Юлия Тодорова и Александър Митрев отменя конкурса като основният аргумент е свързан с начина, по който е сформирана конкурсната комисия.

На 2 ноември 2018 г. Пленумът на ВКС избира състав на комисията, но от жребия предварително са изключени тримата заместник-председатели – Светла Димитрова, Дария Проданова и Галина Захарова. Изключени са и Красимир Влахов, който към онзи момент е кандидат за Конституционния съд, както и съдиите, на които им предстои пенсиониране – Капка Костова, Красимир Харалампиев, Светла Чорбаджиева, Златка Русева и Светла Цачева. В подбора не е участвала и Бонка Дечева, която към онзи момент е член на КАК и е участвала в атестирането на магистрати, подали документи в конкурса, а по предложение на Дария Проданова е изключена и Радостина Караколева, която е подала молба за напускане.

В решението на ВАС (виж тук) се разказва какво са обсъждали съдиите от ВКС при избора на конкурсната комисия: „Един от участниците на Пленума на ВКС, проведен на 2 ноември 2018 г. е изложил, че след като ЗСВ въвежда изисквания за участие на всички съдии в жребия, не следва Пленумът да въвежда нови критерии за изключване на действащи съдии, тъй като са участвали в атестирането на кандидати и в етичната комисия. Изначално от жребия са изключени около 10 съдии без законово основание. В тази връзка са направени изказвания, че всеки от изтеглените чрез жребий действащи съдии могат да направят отвод по съответния ред, в случай че бъдат изтеглени чрез жребий. Поради това не следва да има изключване на съдии на каквото и да било основание при избора на комисията. От протокола става ясно, че според друг участник в Пленума на ВКС, освен изискването за изключване на административните ръководители, няма пречка с гласуване от поименния състав на действащите съдии да се изключат и други съдии, които са прекомерно натоварени, визирайки съдии, участващи в етичната комисия. Въпреки възраженията на гласуване е предложено изключване на съдиите от етичната комисия, като с 18 гласа „за“ и 45 „против“, същото е отхвърлено. Следващото гласуване е направено относно изключване на съдиите, които са участвали в предходната конкурсна процедура за длъжността „съдия“ във ВКС, като и това предложение е отхвърлено с 12 гласа „за“ и 51 „против“.

Така след гласуване в комисията влизат Албена Бонева (председател), Гълъбина Петрова и Геновева Тодорова. Другите двама членове са определени от СК на ВСС – на случаен принцип бяха посочени Анелия Маркова (член на Комисията за атестирането и конкурсите) и проф. Веселина Манева.

В решението си ВАС изтъква, че според чл. 189 от Закона за съдебната власт в жребия трябва да участват всички съдии, с изключение на административните ръководители и кадровици. ВАС приема за неправилно изключването на заместник-председателите на ВКС от жребия и обяснява, че председателите на съдилища осъществяват дейността си, подпомагани от заместници като двете длъжности не трябва да се отъждествяват. ВАС пише още, че в закона изчерпателно са посочени административните ръководители на съответните органи на съдебната власт, като за ВКС, такъв е само неговият председател. Освен това в ЗСВ има редица други разпоредби, които разграничават длъжностите председател и заместник-председател.

Законодателят е предвидил в третото изречение на чл. 189, ал. 9 от ЗСВ забрана за участие в жребия за конкурсните комисии, само на членовете на ВСС и административните ръководители. Заместниците на административния ръководител, т. е. председателите на колегиите във ВКС, не са от кръга на лицата, посочени в чл. 189, ал. 9, изречение трето от ЗСВ, които следва да се изключат от състава на съдиите във ВКС. Те следва да участват в жребия за определяне на конкурсната комисия. Изложеното води до извода, че изключването на тримата ръководители на колегиите във ВКС в качеството им на заместници на административния ръководител и осъществяване на дейността по теглене на жребия от тях, представлява нарушение на чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ. Единственият член на Пленума на ВСС, който притежава и качеството „административен ръководител“, е председателят на ВКС“, казва още ВАС.

И допълва, че изключването на други действащи към момента на провеждане на жребия съдии също противоречи на забраната, заложена в чл. 189, ал. 9 от ЗСВ и нарушава случайния принцип на жребия. Това нарушава и принципа на прозрачност при провеждане на конкурсните процедури, заявява ВАС.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от Наредбата, редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението при наличие на основателни причини. В настоящия случай, в заседанието на Пленума на ВКС е развит и дебат, съответно гласуване, по отделните предложения за изключване на действащи съдии от жребия за конкурсните комисии. Настоящият състав обаче счита, че Пленумът на ВКС не разполага с правомощия да изключва действащи към момента на процедурата по чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ съдии и тези действия противоречат на текста на ал. 9 от същата норма. Каквато и причина да възпрепятства избран чрез жребии съдия в конкурсна комисия, то същият може да изложи своите съображение за невъзможността му да участва в конкурсната процедура пред единствения компетентен орган – СК на ВСС, чрез процедура по отвод. Само административният орган може да прецени основателността на искания от съответния съдия отвод. Предварителното изключване на действащи съдии от жребия е недопустимо на каквото и да било основание с оглед предварителните критерии, които законът въвежда за прозрачното провеждане на конкурсите“, аргументира се съставът на ВАС.

И заключава, че в случая предварителното изключване на съдии от жребия представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и противоречи на материалния закон, което от своя страна води и до несъответствие с целта на ЗСВ.

Нататък ВАС излага и принципни съображения във връзка със значимостта на законосъобразното сформиране на конкурсната комисия при провеждане на конкурси в органите на съдебната власт.

Върховните съдии изтъкват, че дейността на конкурсната комисия е експертна, поради което оценките за професионалните качества на кандидатите не подлежат на контрол, както от административния орган, така и от съда. Статутът на комисията е на помощен орган, който взема решения само по процедурата по издаване на крайния акт, тя няма административни функции и не е административен орган. ВАС обяснява, че според АПК „волеизявления по издаване на административния акт не подлежат на самостоятелно обжалване, освен ако в специален закон е предвидено друго, а в ЗСВ не е предвидена изрична възможност при преценка на законосъобразността на решенията на колегиите на ВСС, взети в резултат на проведено конкурсно производство, да бъде извършена преценка на правилността на оценките, поставени от конкурсната комисия“.

В тази насока е и практиката на Съда на Европейският съюз (СЕС), според която конкурсната комисия е длъжна да се увери, че кандидатите притежават посочените в обявлението за въпросния конкурс знания и професионален опит, необходими за изпълнението на свободната длъжност, напомня ВАС и допълва, че освен това СЕС казва, че конкурсната комисия е длъжна и да съпостави знанията и способностите на кандидатите, за да избере най-пригодните за длъжността. В тази рамка конкурсната комисия е длъжна да гарантира, че оценяването на всички проверявани кандидати се извършва в условията на равнопоставеност и обективност, при което е важно критериите да бъдат еднакви и прилагани последователно към всички кандидати, изтъква ВАС като цитира решение от 22 септември 2015 г. по делото Gioria/Комисия на СЕС.

С оглед изложеното, може да се приеме, че конкурсната комисия, явяващ се помощен орган на ВСС, чийто състав се избира въз основа на жребий за всеки отделен конкурс, има редица правомощия по оценка на професионалните качества на кандидатите, които не подлежат нито на административен, нито на съдебен контрол. Поради това настоящият състав счита, че законосъобразното сформиране на конкурсната комисия представлява гаранция за честното и справедливо конкурсно начало за всички участници в процедурата чрез ясен начин за определяне на състава й, което от своя страна води и до обективност на поставените на кандидатите оценки в конкурсната процедура“, казва ВАС.

И допълва: „Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила от Пленума на ВКС при провеждане на жребия по чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ за определяне на конкурсната комисия за длъжността „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, водят до незаконосъобразност на оспорените в настоящото производство решения на СК на ВСС по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ. Изборът на конкурсна комисия е част от административната процедура по провеждането на всеки конкурс и установената незаконосъобразност на този етап от производството влече след себе си незаконосъобразност и на оспорените в резултат на порочната процедура решения. СК на ВСС е длъжен да извърши контрол относно законосъобразното конституиране на своя помощен орган и неговата дейност, което не е осъществил. Това се явява съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването на процесните решения. Констатираните пороци не могат да бъдат санирани в съдебното производство, с оглед на което решенията на СК на ВСС, предмет на настоящото дело, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а делото на основание чл.173, ал.2 от АПК следва да бъде изпратено на СК на ВСС, за ново провеждане на конкурсната процедура за длъжността „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия от етапа на определяне на конкурсната комисия чрез жребий, в който да участват всички действащи съдии от Пленума на ВКС“.

Решението е окончателно.

41
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
28 септември 2021 9:12
Гост

При Пленума на ВАС също са изключвани и други съдии, освен Чолака. Да питам ли защо това не е нарушение или всичко е ясно,а?!? Тази касичка ВАС трябва незабавно да се закрие. Освен това не става ясно защо ВАС не коментира практиката на СЕС коректно. Според нея , евентуалното участие/неучастие в „жребия“ на всички възможни членове на колективния орган, е изискване,респ.би било нарушение единствено когато това би довело сигурно до друг резултат от конкурса. В тези решения на ВАС това изобщо не се коментира. А защо? Това е ясно.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 16:56
Гост

ВКС наистина са нахални и нагли. На Пленума са им обяснили едно към едно, че допускат нарушения с тези изключвания от списъка на съдии и че дават повод за отмяна на конкурсите на формално основание. Сега обаче ВАС им е виновен, държали се „неколегиално“ и се явявали „кадровици“ на цялата съдебна система.?? Нямам думи…..

ЗСВ
ЗСВ
27 септември 2021 19:50
Гост

Геника, ти ли си?

ЗСВ
ЗСВ
27 септември 2021 16:17
Гост

Урната на ВКС е прозрачна. Листчетата с имената се показват на всички, сгъват се пред всички, пускат се в урната, разбъркват се и се теглят пред всички. Манипулация е невъзможна. При Влахов, Панова, Проданова, Димитрова и Захарова се е процедирало така. Очевидно във ВАС не е така, а зам.председателите Гайдов и Чернева са добре дошли в комисиите да си избират кадри.
Затова не е ясно дали с тези решения се цели унижаването на ВКС или целта е да не се допусне прозрачност при избора на комисии или относителна административна равнопоставеност на членовете им.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 16:41
Гост

Както и да са избрани комисиите, винаги остава “онова чувство”, че всичко е ясно, да влезе “убитият”. Особено ако се съди по странните резултати накрая и посочените за “най-добри.” Истината не може да се скрие, защото всички се познаваме. И никой не вярва на fake класации.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 18:29
Гост

Fake си ти, my friend. Вместо да говориш глупости, вземи се запознай с материалите от работата на изпитните комисии по конкурсите за АС, от които става ясно, че действително кандидатите са оценявани според качеството на работата им. Например, за всеки кандидат има резюме на каква база е поставена крайната му оценка. Там, my friend, може да се убедиш, че няма едно и също или дори сходно резюме (както при атестациите) и че в крайна сметка комисията е оценила както кой колко добре си мотивира актовете, така също и как си пише докладите и си води заседанията, вкл. дали се мотивира,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 18:51
Гост

Това вероятно го е писал много отговорен и почтен член на конкурсна комисия, който си вярва. И какво самомнение и какво презрение към хората прозира от думите му само. И отново си хвърляме прах в очите. Пишете и се оправдавайте колкото си искате. Така или иначе никой не ви вярва.

френд въпрос
френд въпрос
27 септември 2021 19:17
Гост

А ти, май френд, не си ли един от около ТРИДЕСЕТТЕ убавци във ВКС, които са прескочили апелативното ниво понеже са „гениални“?

......
......
27 септември 2021 20:55
Гост

Англоговорящият, да ти имам логиката. Какви са обективните критерии за оценката кой от кандидатите колко добре си мотивира актовете?Защото те самите върховни съдии никога не са едно мнение и тълкувателните решения винаги се гласуват с крехки мнозинства, а особените мнения са повече като обем от самото решение.
Да не говорим, че могат да си напишат каквито искат суперлативи за един и да смачкат друг кандидат- при условие, че конкурсната оценка не подлежи на преразглеждане и обжалване, а СК е като гумен печат на класирането на решенията на един приятелски кръг във ВКС, какви дитирамби пееш за конкурсните комисии, не те разбирам.

......
......
27 септември 2021 20:50
Гост

Това не е вярно. На кого са показвали тези листчета?! На мен не са ги показали.

А и да попитам същият въпрос, който задавам от доста време: как в конкурсните комисии за търговски съдии /и за апелативните съдилища вкл./ от 8 години насам винаги се падата Тотка Калчева и Ирина Петрова?! Какъв е този техен късмет, да му се не види, че само те кадруват?

марко
марко
27 септември 2021 14:18
Гост

Групичката по интереси във ВКС за втори път удари греда и отново не можа да пробута през задния вход онази симулантка от СГС с намалената натовареност.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 13:18
Гост

ВАС се изложи пак. В същия конкурс, същата комисия, конституирана по същия начин от ВКС, по делото за АС Велико Търново, ВАС прие, че няма нарушение на процедурата, съдиите встъпиха дори, а за София – има нарушение, че дори и съществено. И как така? Нали административният съд следи за всичко служебно.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 13:29
Гост

Следи служебно, но все пак зависи какво е релевирано в жалбите и какво е събрано като доказателства по отделните дела. Не се правете на луд/луда!!!

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 13:47
Гост

За административния процес има задължение за съда да следи служебно и събира и служебно доказателства, независимо от доводите по жалбите. Така че няма никакво значение какво са казали в жалбите и какво са искали. Той е бил длъжен.
Ама то всичко е персонално и поръчково в случая.

Марийчо Христов
Марийчо Христов
27 септември 2021 12:55
Гост

Във ВСС има дирекция Конкурси за магистрати. Хайде сега некадърната им директорка Мария Христова да си подаде оставката. Достатъчно конкурси омаза. А, чакай…. Тя ще става административен съдия, щото си спечели организирания от нея конкурс за административни съдии 😋

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 17:55
Гост

Пускаш ли се от яд??

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:45
Гост

Не е редно Пленумът на ВСС да въвежда нови критерии за изключване на действащи съдии.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 13:30
Гост

Не е вярно. Решенията на Пленума на ВС/ВКС са със силата на закон и са първичен източник на правото, които създават първични правни норми. СК на ВСС не може да възразява

милчо
милчо
27 септември 2021 14:13
Гост

Не е вярно казаното от теб. Въпросът не се урежда от решението на Пленума на ВКС, а от ЗСВ. На ВКС му остава единствено стриктно да го съблюдава и да не извършва нарушения.

Правосъдие за някои
Правосъдие за някои
27 септември 2021 12:06
Гост

ВСС – позор!
Оставка и затвор!

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:27
Гост

Поредната издънка.

милчо
милчо
27 септември 2021 13:16
Гост

На ВКС, нали? И няма да е последната.

4ешит
4ешит
27 септември 2021 12:02
Гост

А какво стана с конкурсите за ВКС, Съдийската колегия още ли спи, че май всички ще трябва да отменя след тези решения на ВАС

5678
5678
27 септември 2021 12:01
Гост

Според мен отмяната е по много формални причини. Голяма работа кога ще си направиш отвод – преди или след джуркането. Резултатът пак ще е същия

идейно
идейно
27 септември 2021 12:01
Гост

Викам по законосъобразността на конкурсите във ВАС и адм. с. да се произнася ВКС, че да стане интересно.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:04
Гост

Хаха, всъщност защо да не се произнасят смесени петчленни състави за конкурсите за ВКС и ВАС, това хич не е лоша идея.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:07
Гост

Именно това е едно от предложението в един от законопроектите. С такива решения това ще последва.

Стефан
Стефан
27 септември 2021 12:00
Гост

Абсурдно е да се нарушава принципа на прозрачност при провеждане на конкурсните процедури

кадровици, пионери
кадровици, пионери
27 септември 2021 11:59
Гост

ВАС стана най-големият кадровик на съдебната система – няма ВСС, няма изпитващи от ВКС, всичко се решава във ВАС. Не казвам, че решението не е мотивирано, но се солидаризирам с преждекоментиращият, че това нарушение не е съществено. Да не би окръжни прокурори да си изпитвали, вместо върховни съдии?! Къде му е фаталното, че да отменяш конкурса?

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:17
Гост

Административното право и процес са строго формални, процедурата трябва да се съблюдава стриктно. А кога едно нарушение е съществено, има тонове практика и теория, просто трябва да я прочетете.

тишо
тишо
27 септември 2021 13:14
Гост

Следващият път, когато теглят жребий във ВКС трябва, освен да изпълнят дадените указания, да докажат на всички, че най-отгоре в урната не са поставени имената на определените „чрез жребий“ членове на комисиите.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 15:38
Гост

Е, то ако „жребият“ на съдиите от ВКС за конкурсната комисия, не е дирижиран в Пленума по „Йербенски“, как да се осигури класирането на богоизбраните кандидати??

Анонимен
Анонимен
28 септември 2021 9:26
Гост

Това надуто изявление за строгата формалност на административния процес издиша даже и по стария ЗАП. Още сте в петилетките, другари!

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 11:56
Гост

За да се гарантира равнопоставеност между кандидатите, сега е редно СК на ВСС да обяви нов конкурс – да имат възможност и останали съдии да кандидатстват след 3 години от предишния конкурс. Но тогава нов състав на ВАС, след като проточи съденото производство още 1,5 година, може да приеме, че по този начин не са изпълнени задължителните указания на предходния състав. Командированите ще стоят около 10 години без да са спечелили конкурс, което, очевидно, целта на тези обжалвания… За това СК на ВСС трябва да изпълни формално указанията на ВСС, някой, който не е участвал в предходния конкурс, да поиска… Покажи целия коментар »

Симо
Симо
27 септември 2021 11:52
Гост

Не се научиха да съставят конкурсни комисии и това е.

Anonimen
Anonimen
27 септември 2021 11:54
Гост

Благодарение на тях, сега сагата продължава. А и явно не са добре запознати със ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:00
Гост

Ако не беше неправилното „конституиране“ на конкурсните комисии, щеше да е нещо друго – след почти две години съдебно производство. Делото е обявено за решаване на 12-ти май, а е постановено на 24 септември. Очевидно цялото съдебно производство се е развивало законосъобразно, за разлика от административното!

Я чакайLUtSN
Я чакайLUtSN
27 септември 2021 11:51
Гост

Само дето не е обяснено защо изключването на няколко съдии преди провеждането на жребия е съществено нарушение на административно производствените правила. Приема се, че има разлика в експертността на съдиите от ВКС? Или се забравя, че без значение персоналния състав на комисията, тя извършва класирането въз основа на подробно определени в закона критерии? От решенията на ВАС, с които отменят два конкурса на това основание излиза, че класирането е субективен резултат, а то не е такова. Смисълът на закона е класирането да се извършва въз основа на ясни критерии и да не зависи от субективната преценка на членовете на комисията.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 септември 2021 12:15
Гост

„От решенията на ВАС, с които отменят два конкурса на това основание излиза, че класирането е субективен резултат, а то не е такова.“

Това, вярваш ли си го или си го пишеш, колкото да си опозиция??

да, ама не
да, ама не
27 септември 2021 13:08
Гост

Точно това класиране в челото си е вследствие на субективната преценка на членовете и на някои други съдийки от ВКС, неучастващи в комисията.
Сам се опровергаваш!

Учуден
Учуден
27 септември 2021 15:08
Гост

Важното е, че поръчката е изпълнена.