Върховният административен съд (ВАС) отмени едно от последните мащабни увеличения на минималните адвокатски хонорари – това от 2014 г. С него нараснаха възнагражденията за процесуално представителство по граждански и административни дела, като за последните беше въведена и по-детайлна система за определянето на минималното заплащане на адвокатите.

Именно с промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 2014 г. размерът на немалко от хонорарите, под които е забранено да падат адвокатите, беше увеличен двойно и повече. С тях се уреди и че за изготвяне на касационна жалба с основания за допускане по чл. 280 ГПК без явяване на адвоката се дължат 75% от хонорара за процесуално представителство, но не по-малко от 600 лв. А за отговор на касационна жалба минимумът е 500 лв. (всички промени от 2014 г. можете да видите тук).

Днес тричленен състав на ВАС с председател Илияна Дойчева и членове Мариета Милева и Емилия Кабурова (докладчик) обяви, че всички изменения в наредбата, направени през 2014 г. от Висшия адвокатски съвет са незаконосъобразни (пълния текст на решението виж тук).

Съдът, чието решение не е окончателно, не е изследвал самите промени, тъй като е установил, че всъщност при приемането им не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове.

Върховните съдии констатираха, че Висшият адвокатски съвет (ВАдС) не е публикувал проекта за промени в наредбата на сайта си за обществено обсъждане. „Като не е публикувал проекта на Наредба на интернет страницата си, преди да бъде приета, ведно с мотивите, съответно доклада, като не е предоставил възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища в 14-дневен срок, като не е изготвил мотиви, съответно доклад с изискуемото по закон съдържание, ответникът – ВАдС не е имал основание да обсъжда проекта и да го приема в заседанието си на 14.02.2014 г. поради съществено нарушение на императивни процесуални правила – чл.26, ал.2, чл.28, ал.2 и 3 ЗНА и чл.77 АПК“, заявяват те в решението си.

По време на делото тезата на ВАдС беше, че не може да докаже дали проектът за изменения в наредбата за минималните хонорари е бил публикуван на интернет страницата му, тъй като тъкмо през 2014 г. беше пуснат новият сайт на съвета, а информацията от стария не е налична. Освен това съветът твърдеше, че процедурата по обществено обсъждане е била спазена, защото проектът бил публикуван на сайта на адвокатската колегия в Бургас.

ВАС не приема тези доводи и подробно припомня, че ЗНА изисква преди да приеме проект на нормативен акт неговият съставител трябва да го публикува на сайта си заедно с мотивите, съответно доклада и да предостави на заинтересованите лица най-малко 14 дневен срок за предложения и становища. „В случая това законово изискване не е спазено. На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, както и не са изготвени мотиви, съответно доклад, които да бъдат публикувани ведно с проекта на наредба“, заявяват върховните съдии.

„Анализът на цитираните разпоредби от ЗНА и АПК налага изводът, че процедурата е императивно уредена, с цел спазване на принципите по чл.26, ал.1 ЗНА – обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност“, подчертава ВАС в решението си.

И заявява, че не споделя възраженията, че предложения и становища по проекта са направени в самите заседания на Висшия адвокатски съвет, на които е обсъждан. „Законът има предвид предложения и становища от други заинтересовани лица, извън членовете на колективния орган, каквато възможност не е дадена“, констатират върховните съдии.

Затова заключават, че допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени и сами по себе си са достатъчни за отмяна на измененията в наредбата от 2014 г., които са незаконосъобразни.

Промените в наредбата бяха оспорени в цялост от Върховната административна прокуратура, както и от отделни граждани. Водени бяха и приключиха дела срещу отделни нейни разпоредби. Така през 2016 г. ВАС вече отмени размера на минималния адвокатски хонорар по граждански и търговски дела с интерес от над 10 000 лв. Делото срещу всички промени за минималните възнаграждения, приети през 2014 г., се забави 3 години във ВАС на първа инстанция. По него бяха проведени множество заседания, а голям брой съдии си направиха отвод, тъй като имат съпрузи или роднини адвокати.

Темата за минималните адвокатски хонорари стана гореща след като в решение от ноември 2017 г. Съдът на Европейския съюз обяви, че в този им вид – определяни от самата гилдия и задължителни за съда, те биха могли да ограничат конкуренцията.

Затова ВАдС предложи в Закона за адвокатурата да се разпишат правила, които той да е задължен да следва, когато определя минималните възнаграждения. Това трябва да става „при зачитане обществения интерес и с оглед гарантиране качеството на  адвокатската дейност и защита достойнството на адвокатската професия“. Освен това съветът ще е длъжен да извърши и „функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвоката“. Засега обаче изменения в закона, изготвени от адвокатурата, по този въпрос не са внесени в Народното събрание.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
без страх
без страх
10 ноември 2019 12:02
Гост

И какво като отпадне носенето на дисциплинарна отговорност за уговорен адвокатски хонорар под минимума на Наредбата?
Свобода на договарянето е залегналият основен принцип в договорното право.

Но има и един друг житейски постулат, който неотлъчно спазвам – Уважавай себе си, в случая ЦЕНИ труда си, за да те уважават другите.

Но какво „казва“ практиката – евтината адвокатска услуга е ВИНАГИ много по-скъпа, но за огромно разочарование за загубилата страна в приключил съдебен спор се оказва безвъзвратно пропиляна възможност, дори и златни звезди да е готов да даде за поправянето й.
На такива отворковци казвам – късно е чадо…..

чукун
чукун
05 октомври 2019 15:13
Гост

Много уважаеми!

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2019 16:56
Гост

Адвокатурата е неграмотна. Не знаят ЗНА за наредбата за собствените си възнаграждения, а тръгнали правни услуги на хората да предлагат. Срам и позор!!

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 21:15
Гост

ЗНА обхваща нормативните актове на администрацията. Ние сме гилдия. Тоест – майстори – които предлагат кошници (с лъжи) на пазара. Който иска – си купува. Едни дни върви – едни – не. Какво ни нападнахте – един вид – делба ли не искате чрез адвокат, развод ли не искате – има дела – които адвокатът си знае работата. ЗНА не е приложим към частните сдружения – като адвокатурата. Какво има да обсъждаме всенародно – като – казваме – какво ни трябва за усилията за една делба – например. 11 наследника и две години за първо заседание – през това време… Покажи целия коментар »

Гошо, комбайнер
Гошо, комбайнер
05 октомври 2019 8:39
Гост

Невярно! ЗНА се прилага и досежно наредбите на адвокатурата, те са подзаконов нормативен акт. Това вече изяснено и от ВАдмС при многото дела за оспорване на наредба номер 1.

минувач
минувач
04 октомври 2019 14:30
Гост

Добре де, Висшият адвокатски съвет ще приеме ново увеличение, като спази формализма. Призовавам обаче да го актуализира като съобрази заложеното/вж новините преди седмица/ от Висшия съдебен съвет бюджетно увеличение с по 10% годишно, т.е. 30% на магистратите в следващите три години, и по три допълнителни възнаграждения на специализираните магистрати + повече пари за дрехи. Да припомням ли, че официалната инфлация в страната за последните 5-6 години е около 2% годишно? Тогава това увеличение с какво е оправдано? Да припомням ли, че нито гражданите, нито дори адвокатите могат да го обжалват въпреки недоволството от актовете на съда и сроковете за решаване… Покажи целия коментар »

да бъдат изпитани всиички безизпитно вписани!
да бъдат изпитани всиички безизпитно вписани!
04 октомври 2019 8:11
Гост

След този резултат за адвокатурата, след този провал за адвокатурата е редно да бъде проведен атестационен проверовъчен изпит за всички адвокати-вклч и началници, и участници в изпитна комисия. Те една наредба не могат да напишат валидно, а тръгнали да изпитват младите юристи. Първо си трябва изпит на вече вписаните без изпит. Явно изпит си трябва, поне половината вписани без изпит е съмнително дали ще го издържат!

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 23:09
Гост

Бе тя работата че е изтървана с адвокатурата – е изтървана. Но е изтървана от гледна точка, че ни направиха на маймуни – то не са атестации, застраховки, проверовъчни и даже цели семинарни.

Носиме на бой, но – не сме и мазохисти.

За Наредбата се обясни – че не е подзаконова норма – а просто ЗНА не обхваща частни и недържавни гилдии в обхвата.

Може да станем и държавна структура – но – искам – осигурена заплата – месечно – отпуска и каквото там трябва.

Тоест – Наредбата не ни е към ЗНА.

Гошо, комбайнер
Гошо, комбайнер
05 октомври 2019 8:45
Гост

Грешиш, уважаеми Иван.Наредба номер 1 на ВАдвС е подзаконов нормативен акт. Това го изясни подробно, гласно и ясно ВАдмС. ЗНА важи и е задължителен за Lисшия адвокатски съвет, когато „законодателстват“ с наредбите си. Държавата може да делегира и на недържавен орган правомощието да издава ПНА,, какъвто е и случая с адвокатурата-в З за адвокатурата държавата е делегирала конкретно правомощие адвокатурата да издава подзаконови нормативни актове, в изрично посочените от закона случаи. ЗНА важи, и дори вече го спазват-правят предварителна публикация, събират становища. Например-държавата може да делегира и на съюза на филателистите правомощие да издавата наредби, ако го запише в закон.… Покажи целия коментар »

Гост
Гост
04 октомври 2019 7:53
Гост

В крайна сметка, когато дойде при мен човек и иска да ме наеме за определям работа, каква е цената за труда ми и ако не е съгласен има пълно право да отиде при друг колега. Естествено, че цената ми няма да е под минималния предвиден хонорар. При положение, че клиента смята цялата ми работа за лесна, да си се представлява сам.

сес
сес
04 октомври 2019 7:57
Гост

и съдът като намали възнаграждението поради прекомерност какво правим? клиентът недоволства. но това е друга и много голяма тема след решението на СЕС

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 23:17
Гост

Не мисля, че СЕС е искал да накаже адвокатите – възможно е да има извратени хонорари, но като цяло една делба е твърде плоско и ниско да струва само 500 лева.

Връщане на старият ГПК и в него да се вмъкнат модернизациите на бъдещата кметица Мая Манолова – но без да се закача привилегията на 3-кратният размер на адвокатурата.

провалът в наредбата-позор за адвокатите
провалът в наредбата-позор за адвокатите
04 октомври 2019 8:08
Гост

Хората желаят да се представляват сами, и го провят успешно. В лобисткия закон за изм на АПК е въведено приподписване-тоест задължително участие на адвокат. Хора, успешно водили дела сега не могат да се представляват сами, а са юдени с трицзифрени суми за паразитен подпис при натрапеното приподписване, и то на вероятно и неквалифицирани лица-това се доказва от провалът на адвокатурата при тази наредба-.абе вие една наредба не можете да си самоиздадете валидно, а тръгнали да приподписвате. И друго-хората работят за 5 лева на час, адвокатска консултация следва да е толкова. Вашия труд не е по ценен от лекарския-50 стотинки нощно… Покажи целия коментар »

Anabel
Anabel
04 октомври 2019 10:49
Гост

Първо – г-жо/г-не, пишете по-грамотно! Второ – не намирам за особено сериозно сравнението между лекари и юристи. Кой/коя сте Вие, та да давате оценка на работата на юриста за половин час?! Давам 3 лв. на лекар за „Добър ден!“ и не по-дълъг ор 5 мин. разговор. Когато клиент дойде за консултация, стои повече от половин час. Ако смятате, че всеки може да се представлява сам в съда и адвокатите са ненужни, по същата логика – можете сам/а /на себе си/ да си извършите хирургическа интервенция. В Интернет има достатъчно информация. Явно и Вие сте от специалистите по всичко. Хайде сега,… Покажи целия коментар »

???
???
04 октомври 2019 18:55
Гост

Не разбирам, с какво ти пречи наредбата или пък адвокатите- като си толкова компетентен представлявай си се сам и консултации не ползвай и всичко ще ти е наред … само не ми разправяй, че през ден ти трябва приподписване на жалба пред ВАС …

Гост
Гост
04 октомври 2019 7:49
Гост

Присъединете се към дискусията…

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2019 7:54
Гост

Какво да дискутираме, дайте да протестираме! ВАдС явно е о.рал процепа. С тези мотиви измененията падат и на птчленка. Да приемат спешно нови промени, иначе нещата се връщат 5 години назад, да не кажа и 15, защото някой от тези възнаграждения не бяха пипани от 2004 г.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2019 7:21
Гост

На тези, които пишат, че трябвало да им върнем парите, ще кажа: Първо, решението на съда важи за напред. И то, когато бъде потвъдено от петчленен състав на ВАС. Второ, изрових ви това интервю, да понаучите малко за нашата професия, извън правото, което явно не ви е ясно.

https://news.lex.bg/свободните-професии-като-адвокатска/

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 3:38
Гост

И да – и не.
Хонорарите са и инструмент за решаване на спорове.

Не знам на кого толкова пречим адвокатите – освен дето се потрошаваме от работа – но както и да е.

Само да кажа – нема да се косите – колеги – аз не разбирам какво става – но – не е нещо изобщо проблем.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 23:31
Гост

Хайде стига с тия икономии, бе! Толкова ли не можете да отделите паринза хонорари, изкарани с честен труд.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 23:18
Гост

Хайде стига, бе. Двойно увеличен хонорар. Да не им се напукат петите.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 23:06
Гост

Днес по една случайност проверих колко струва смяна дръжка на китайски куфар на колелца.Оказа се ,че цената е некви си 40 лева /това е стойността на целия куфар размер XLСамо , че труда на обущаря се цени повече от тази на адвоката.Никои не казва колко нервни клетки и нощни бдения струват на съвестния адвокат да се върши работата.След като един айрян в хотел в старозагорско село струва 6.40 лева /една каничка / произведена от едно кисело мляко с много вода колко трябва да се оценява умствения труд.Ако един фаянсаджия ти постави плочките в банята те остават за цял живот.Ако одвакота… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 23:24
Гост

Голата истина е, че в България трудът не се цени. Няма значение дали в този на обущаря, този, който Ви е поправил куфара, или друг.

връщайте надплатения кеш, с лихвите!
връщайте надплатения кеш, с лихвите!
03 октомври 2019 17:19
Гост

А гражданите , плащали по тази наредба, заради неверния аргумент, че не можело по-малко, искали адвокатите да работят за по-малко , но не можело каква компенсация ще получат?

Икономист
Икономист
03 октомври 2019 17:15
Гост

Браво! На адвокатите вечно не им стигат парите.

Гражданин
Гражданин
03 октомври 2019 17:02
Гост

Добре че е СЕС да се произнесе, че иначе щяхме да замажем нещата и да си плащаме…

Тъжно
Тъжно
03 октомври 2019 17:01
Гост

Горките адвокати. Само те не протестират на улицата за пари в момента.

Кофти
Кофти
03 октомври 2019 16:59
Гост

Не е вярно, че не я бяха качили, аз помня. Обаче като не можеш да докажеш…

Кошарево
Кошарево
03 октомври 2019 17:15
Гост

Не е публикуван проекта. но след като твърдиш друго-да беше предложил да отидеш като свидетел. ВАдвС под дърво и камък търсиха свидетели,че е имало твърдяната публикация-делото беше отложено, за да бъдат водени свидетели, но такива не се намериха. Да видя дали под страх от наказателна отговорност и пред съд ще си спомниш…

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 3:46
Гост

Всъщност – царете в професията са адвокатите – освен базисни правни умения, притежават и познания от всички области. Аз съм сигурен, че дори и Наредбата – да не е качена (интересно – какво се случва с хиляди други Наредби), то това не обезсмисля нуждата от Наредба.

ЕС е мъртво-родена рожба – но ще я изчакаме да проходи. Толкова неадекватни закони – както – правото на ЕС – не е имало от лудия Максимилиан – 12-ят римски император.

Съгласен съм
Съгласен съм
03 октомври 2019 16:57
Гост

Формалното определяне на хонорари, несъобразени с реално положения труд и сложност на делото е срамно за гилдията. Добре че пада увеличението.

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 3:49
Гост

Понякога най-простите казуси (това са заплетени правни случаи – с нисък материален интерес – или един вид – махленски свади), се оказват най-мъчни за решаване.

Ще плачете за адвокат – някой път – разбира се – дано да не Ви се случва.

нова наредба
нова наредба
03 октомври 2019 16:45
Гост

Крайно време е за нова наредба! Крайно време е този съвет да се хване и да възложи компетентен социално-икономически анализ и да се приемат адекватни и защитими размери! Не след това съдът да ги отменя и да се срамим. Колеги, трябва натиск, като за всичко с тези хора!

какви 5 лева?
какви 5 лева?
03 октомври 2019 17:17
Гост

КАКВА НАРЕДБА? Има свобода на договаряне. Ако адвокат е готов да работи за 50 стотинки-никой не може да му забрани, още по-малко наредба, противоречаща на европейското конкурентно право.

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 3:57
Гост

Съгласен съм с мнението Ви – гражданино от Люлин.
Сега са модерни – вече и електронни адвокати – халал да им е – чакам да видя първият казус – решен електронно.
Та 50 стотинки са едно кафе – впрочем – не е малко – предвид нуждата от борба със затлъстяването.

старият съвет на наш гръб
старият съвет на наш гръб
03 октомври 2019 16:39
Гост

язък, че е старият съвет, иначе такива искания за оставки щяха да завалят, не че председателката не е същата… факт е обаче, че този съвет направи промени в Наредба №1 след голямо обсъждане, може накрая да си приеха каквото си искаха, но всички знаеха какво се предлага и имаше дискусия

Знаещ
Знаещ
03 октомври 2019 17:00
Гост

Тоя съвет, онзи съвет. има си практики, които не са мръднали.

Мирон
Мирон
03 октомври 2019 16:38
Гост

След още 3-4 години за петчленка няма да има смисъл от решението.

анонимен
анонимен
03 октомври 2019 16:30
Гост

ВАС отменя наредбата, защото е зарит с искания за намаляване на размера на адвокатските възнаграждения по техни дела. Не ли? 🙂

засега всички
засега всички
03 октомври 2019 16:36
Гост

Че исканията са масови, са, обаче не е това причината. Не може така шушу-мушу тайничко да се променя нормативен акт. И то такъв, който засяга на практика почти всички физически и юридически лица. В тази връзка, коментирайки наличието на правен интерес от оспорване в решението се казва следното: Наредбата поражда пряко права и задължения за всички адвокати и техните клиенти, при настоящо и бъдещо договаряне за ползване на посочените в наредбата правни услуги. Поради това нейните разпоредби рефлектират и върху правната сфера на всички потенциални ползватели на такива услуги.

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 4:40
Гост

Само дето адвокатурата не е цех за услуги и адвокатската услуга е условно – услуга. Тоест услуга си е – но не съвсем. Никой не може да гарантира решаването на даден казус. 100 процента успеваемост има само по филмите. Има инстанции на съда – има и корупция и изобщо – човешки фактор. Докато има хора – ще има адвокати – като ни заменят с киборги (това са машинни органи – поддържани от човешки мозък), – тоест – когато цивилизацията се развие – пак ще трябват адвокати. И при упадъкът на цивилизацията – пак ще трябват адвокати. Разбира се- зад всяко… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
03 октомври 2019 16:26
Гост

Въпреки че решението не е окончателно, предлагам адвокатите да върнат надвзетото. Като си вдигат драстично и на тъмно парите, ай сега връщайте.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 22:55
Гост

Ще възстановя всички суми таксувани по отменена наредба във вида от 2014 година когато НАП ми възстанови всички надвзети данъци и вноски за здавно осигуряване.За гражданите работата на адвоката се вижда само в един момент явяването в съдебно заседания.Внасяне на такси,взимането на съдебни удостоверения ,разходни с вещи лица по огледи,вземане на заключения,преписи от документи и т.н. е работа която не се цени от клиентите и не се отчита.По една случайност има и пътни до „близките“съдилища особенно в София.Да не говорим за стойността на разноските за софтуер,абонаментите за нормативните актове,касетата за принтера която е около 160 лева,наем на кантора и всевъзможни… Покажи целия коментар »

Иван адвокат
Иван адвокат
04 октомври 2019 4:47
Гост

Ма да си скръндза е основна черта на характера на българина, да не говорим за предприемачите от света.

Тоест – ако не що може без пари – защо не. Цяла година спорове за шезлонгите по морето – сега – за адвокатските услуги.
не мисля, че фокуса е в размера на възнагражденията – а в тяхната честота – колко пъти на месец получаваме онези заветни 4000 лева или с – две думи адвокатите сме ниско платени.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2019 7:10
Гост

Така е, колега!

???
???
04 октомври 2019 14:02
Гост

хаха, и кое точно е надвзетото, че нещо не разбрах … не ми отговаряй, ами първо помисли върху значението на думичката „минимални“ …

veritas
veritas
03 октомври 2019 16:21
Гост

Чистата истина е, че тези промени бяха направени абсолютно на тъмно. Още помня заглавията по вестниците за това, когато разбраха за новите хонорари от Държавен вестник. Беше ми срамно, че така се правят нещата в една професия, която трябва да блюстител на законността и правата на гражданите

Другият Иван-адвокат
Другият Иван-адвокат
08 октомври 2019 20:32
Гост

Във всички държави адвокатските услуги са високо платени и адвокатът действително е уважаван /почти/ наравно с прокурора и съдията – дори в съседна Турция никой не може да си позволи да иде при адвокат и да не му плати хонорара, който той сам определи, камо ли да му прави фасони. В България самите адвокати се поставяме в положение клиентите да ни се качват на главите, да се държим като охлюви и да позволяваме на прокурори, съдии и дори секретарки да ни мачкат. От всички юристи в държавата адвокатурата е най-многочислена, но само ние сме разединени и се държим като вълциш-единаци..… Покажи целия коментар »