Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно обяви за нищожна Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. Тя е утвърдена от изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“, който обаче не е имал законова делегация да приеме подобен акт, приема ВАС.

Окончателното решение е постановено от състав ръководен лично от председателя на ВАС Георги Чолаков, с членове Нина Докторова, Румяна Монова (докладчик), Кремена Хараланова и Владимир Първанов (пълния му текст виж тук).

То засяга стотици санкционирани, изпълнявали проекти по ПРСР. Методиката се прилага при неспазване на критерии за допустимост, различни от размера на площите или броя на животните, както и на други ангажименти и задължения. Тя урежда санкциите в случаи на нередности – нарушение на нормативни разпоредби и на договорните отношения между фонд „Земеделие“ и бенефициентите. Като за нарушенията, установени след плащане, санкцията се определя на база на оторизираната по договора финансова помощ. Като в специално приложение са определени размерите на санкциите, като се отчита тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването на правилата.

В края на миналата година тричленен състав на ВАС прие, че методиката не представлява просто насоки към администрацията на фонд „Земеделие”, а с нея се определят условията и реда за налагане на санкции и следователно тя е подзаконов нормативен акт (виж решението на тричленния състав тук).

Затова тричленният състав заключи, трябва да има законова делегация за издаването ѝ. Законът за подпомагане на земеделските производители обаче овластява министъра на земеделието да издава наредби по прилагането на ПРСР, а не шефа на фонд „Земеделие“.

С решението си петчленният състав на ВАС потвърждава изводите на тричленния състав, че са допуснати нарушения при издаването на методиката и поради това тя е нищожна. „Съгласно чл. 76, ал. 1 и 2 от АПК нормативните административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или от закони органи и компетентността не може да бъде прехвърлена. Изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ не е овластен нито то Конституцията, нито от друг орган да издава нормативни административни актове“, приемат окончателно върховните съдии.

Като посочват, че липсата на компетентност винаги води до нищожност на издадения акт.

„Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт прави същия нищожен. Само законът може да оправомощи даден орган в държавата да издаде нормативен акт. Законодателят е този, който преценя необходимостта от правна регламентация с подзаконов нормативен акт, т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде регламентирана на подзаконово ниво и кой е органът, който да стори това. Нормативната компетентност не е нещо, което се подразбира, предполага или прехвърля. За да издаде, измени или допълни нормативен административен акт, съответният орган е необходимо да има изрична законова делегация. Особено значимо е въздействието, което нормативният административен акт оказва върху съответния вид обществени отношения, върху правните субекти, за да се остави безконтролната възможност да се използва държавната принуда чрез издаването на нормативни административни актове. Наред с това нерегламентираното издаване, изменение и допълване на нормативни административни актове би поставило на изпитание вътрешното единство на съществуващата в държавата йерархия на нормативните актове, която предопределя юридическата сила на нормативните актове и по този начин гарантира правната сигурност“ , заявява върховният съд в окончателното си решение.

Друг порок на методиката е, установен и от двата състава на ВАС, е, че тя не е публикувана в Държавен вестник, а само на сайта на фонд „Земеделие“. Това само по себе си е тежко нарушение и води до нейната  нищожност, посочва съдът.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Буржоа
Буржоа
03 юни 2019 15:38
Гост

Хубаво, наследникът на Порожанов в ДФ Земеделие си е продължил традицията на скандалите и превишаването на правомощията. Но какво правим със санкциите, наложени въз основа на нищожен акт? Какво правим с всички наложени глоби? Те вероятно възлизат на десетки хиляди!

селянин
селянин
29 май 2019 11:34
Гост

и ако не беше безумното ТР 2/2016 г. на ВАС, всичко щеше да е наред…

Анонимен
Анонимен
29 май 2019 11:27
Гост

Нищо не ме учудва вече в Булгаристан-подзаконов нормативен акт, издаден не от когото трябва, санкции, наложени не както трябва…

Анонимен
Анонимен
29 май 2019 11:18
Гост

Браво за решението! В крайна сметка изпълнителният директор на държавен фонд „Земеделие“ си е превишил правата.

Анонимен
Анонимен
29 май 2019 11:21
Гост

Това е чудесно, но как ще компенсират десетките санкционирани?