Простото деклариране на липсата на професионални качества у даден съдия, без да се обсъдят конкретните факти, не е мотив да се откаже неговото преместване. Освен това етичната комисия към Съдийската колегия няма право да преценява професионалните качества на даден магистрат. Това казва тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в решение, с което отменя отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да преназначи Силвия Николова от районния съд в Благоевград в Софийския районен съд (СРС) и връща преписката за ново произнасяне.

В края на 2019 г. СК на ВСС обявява конкурс за преместване в районните съдилища. Местата са 16 като четири са в СРС. През март 2021 г. е обявено класирането като Силвия Николова е поставена „под чертата“.

През юни с.г. в СРС са назначени класираните на обявените четири места магистрати, а през юли м.г. по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в СРС е преместена и Румяна Запрянова от Разлог (преди това има двама отказали се, а един от участниците междувременно почина).

Според въпросната разпоредба в 9-месечен срок от приключване на конкурса и при наличие на освободена длъжност съответната колегия назначава следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка не по-ниска от много добър „5,00“.

През октомври 2021 г. Силвия Николова подава молба във ВСС да бъде назначена по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ от Благоевград в СРС.

На 14 февруари т.г. Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) разглежда заявлението на Николова и предлага на СК на ВСС да я премести, защото междувременно се е освободило място в СРС поради пенсионирането на магистрат.

На 22 февруари Съдийската колегия разглежда предложението на КАК.

Олга Керелска, която е председател на етичната комисия към СК на ВСС, обръща внимание на колегите си на изводите, които са в становището за притежаваните от Силвия Николова нравствени качества. „Ако ви прави впечатление, това становище завършва по малко по-различен начин – че по принцип съдията спазва правилата за професионална етика, които са залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, с изключение на някои изисквания на този кодекс, свързани с бързината на правораздаване. От информацията, която събрахме, установихме, че съдия Силвия Георгиева Николова допуска известни забави, свързани с движението на делата и с тяхното изписване… Поради това становището на Комисията по професионална етика към СК на ВСС е с такъв извод и този извод на практика съвпада с извода, направен от Комисията по професионална етика към Районен съд-Благоевград“, казва Керелска.

Драгомир Кояджиков е единственият, който посочва защо няма да подкрепи преместването на съдия Николова: „Според мен съдия Николова не притежава професионалните качества, които да доведат до взмане на решение от моя страна за нейното преместване. Аргумент за това правя от справките за забава по делата, които са на вашето внимание. Там има ненасрочени дела с 5, 6 месеца, неизготвени актове със същия период. И това е тенденция, която е постоянна в целия период от време, който е на нашето внимание като справка“.

С пет гласа „за“ и шест „против“ (сред които Кояджиков и Керелска) Съдийската колегия отказва да премести Силвия Николова от РС-Благоевград в СРС. Тя обжалва решението пред ВАС.

Липсват мотиви

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател Николай Гунчев и членове Весела Николова и Добромир Андреев (докладчик) отменя отказа на СК на ВСС да преназначи съдийката поради липса на мотиви.

С декларативно позоваване на липсата на професионални качества и посочването на допуснати просрочия в работата на магистрата, без наличие на изискуемите пълнота и конкретика, не може да бъде прието, че е изпълнено изискването за надлежно мотивиране на постановения отказ“, посочва ВАС в решението си.

Преди да стигне до този извод, ВАС отбелязва, че безспорно са налице законовите изисквания, за да бъде преместена Николова – тя има качеството на „следващ по ред кандидат в конкурса“, оценката ѝ е много добър „5,45“, сезирала е по надлежния ред ВСС, че иска да бъде преназначена, а освен това в рамките на 9-месечния срок е било освободено едно място в СРС.

След това ВАС посочва, че според чл. 34, ал. 3, изр. 3 от ЗСВ за мотиви на решението, с което се отхвърля направено предложение, се смятат отрицателните изказвания на членовете на ВСС срещу него. „Излагането на съображенията за приемане на решението е гаранция за упражняване правото на защита на магистратите и за проверка на законосъобразността му от съда. Мотивиране на административните актове на съответната колегия на ВСС се дължи във всички случаи, като съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3, изр. последно от ЗСВ неизлагането на мотиви води до отмяната им само на това основание“, обяснява ВАС.

В този ред на мисли върховните съдии казват, че в случая има само едно отрицателно мнение на член на ВСС – това на Драгомир Кояджиков, който твърди, че Силвия Николова не притежава необходимите професионални качества, за да бъде назначена в СРС, защото е допуснала просрочия и забавяния по дела. ВАС обаче казва, че това твърдение е направено без да има обсъждане на конкретни данни за броя на забавените дела и постановените извън срок съдебни актове.

Липсват други основания и съображения за отказа за назначаване на кандидата. В решението и становището на КАК допуснати от кандидата просрочия при администрирането и движението на съдебните дела и при постановяване на актовете не са посочени и обсъдени. В мотивите към същото е посочено, че Николова притежава необходимите професионални качества и че са налице предпоставките за пристъпване към назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Констатации относно сроковете при постановяване на съдебните актове през периода на атестация, се съдържат в мотивираното становище към протокола за класиране на кандидатите в конкурса за преместване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища. В същото е посочено, че Николова е въвела добра организация на администрирането и разглеждането на делата“, отбелязва ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че наличието на забави по дела е посочено в становището на етичната комисия, което е било изложено на заседанието на СК на ВСС от председателя ѝ Олга Керелска. „В становището е направен извод, че Николова „като цяло спазва необходимите етични правила и съблюдава в работата и поведението си в обществото утвърдените принципи в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, но конкретни нейни действия, свързани със забава при администрирането и движение на съдебни дела и неспазване на процесуални срокове при постановяване на съдебни актове, не кореспондират в пълнота с правилата на този Кодекс“. В тази връзка следва да бъде съобразено, че в компетентността на КПЕ като помощен орган е преценката на нравствените качества на кандидатите, но не и на техните професионални качества“, казва ВАС.

Върховните съдии отбелязват още, че спазването на сроковете при администрирането и движението на делата и при изготвянето на актовете не е легално заложен критерий (общ или специфичен за съдии), но има отношение при преценката на професионалните качества на даден съдия. И в случая с Николова данните за забави са били обсъдени при изготвянето на атестацията ѝ като тя е получила оценка „много добра – 94 т.“.

Наличието на ненаписани в срок дела и забавеното насрочване на дела за съдебно заседание не представлява самостоятелен критерий при преценка на професионалните качества на съдията, отделно от оценката при атестацията… В процесния случай атестацията е посочена в кадровата справка и е взета предвид за целите на участието на Николова в конкурса за преместване. От същата е видно, че тези показатели са взети предвид, а Николова при проведено събеседване е разяснила, че допуснатите забавяния се дължат на високата ѝ натовареност, твърдение, което се подкрепя от представените по делото доказателства“, казва ВАС.

И пояснява, че Силвия Николова е била с най-висока натовареност в РС-Благоевград в периода 2017-2020 г., а за първите четири месеца на 2021 г. е на трета позиция по натовареност.

Ако при преценката на професионалните качества на кандидата СК на ВСС е взела предвид допуснато неспазване на процесуални срокове извън атестационния период, предвид представените по преписката справки, включващи и периода 2020 -2021 г., това обстоятелство е следвало да бъде подробно обсъдено и аргументирано, с оглед правото на защита на съответния кандидат в конкурса, каквито мотиви липсват. С декларативно позоваване на липсата на професионални качества и посочването на допуснати просрочия в работата на магистрата, без наличие на изискуемите пълнота и конкретика, не може да бъде прието, че е изпълнено изискването за надлежно мотивиране на постановения отказ. Не са посочени и обсъдени други обстоятелства, относими към констатираните просрочия, включително данните за натовареността на кандидата. Не са обсъдени различните изводи, до които са достигнали помощните органи на СК на ВСС. Предвид посоченото липсват конкретни мотиви, сочещи на безпротиворечив извод, че на лицето следва да бъде отказано преместване на освободената длъжност „съдия“, заключава ВАС и връща преписката на колегията за ново произнасяне.

Решението е окончателно.

То беше обсъдено на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във вторник – 14 юни. Драгомир Кояджиков предложи Силвия Николова да бъде назначена в СРС, но в крайна сметка кадровиците решиха първо да разгледат казуса в Комисията по атестирането и конкурсите и след това бъде внесено предложение в колегията съобразно решението на ВАС.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Elizabet19@abv.bg
Elizabet19@abv.bg
26 юли 2022 23:49
Гост

Съдия Николова…..”морал и етични ценности”, тази може да притежава всичко друго , но не и тези две ценности. Показност, цирк, парадиране със служебно положение са по прилежащи към длъжностната и характеристика ! Дано по – скоро напусне Благоевград !

Ххххххххх
Ххххххххх
23 юни 2022 15:39
Гост

Председател на етичната комисия е Олга Керелска. Има ли смисъл да се коментира в такъв случай? Както се казва- на съда му е ясно, да влезе вече убития.

а за това мотиви на съда няма
а за това мотиви на съда няма
23 юни 2022 14:44
Гост

Когато един съдия не си върши работата в срок и с месеци не насрочва и не изписва дела, това според ВАС повишава ли общественото доверие в съдебна институция и съдийската професия , етично ли е към гражданите и страните?!Покрива ли изискванията на КЕПБМ в работата на такъв съдия?!И после, нали пише, че била на трето място по натовареност, как тогава е най-натоварената ?!?А ВАС изследвал ли е защо е натоварена-от вършене или от невършене на работа тази съдийка???

Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 15:16
Гост

Не четете, май. ВАС пише, че тези твърдения – за ненасрочване и забавено изписване на дела – не е подкрепено от факти. Така всеки може да се изтъпани и да твърди разни неща. И им казва да съберат данните за тези пропуски, за да може да се установи верни ли са твърденията на Керелска и Кояджиков, или не.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 12:04
Гост

Цялата идея на Етичната комисие е сбъркана. Напълно е излишна такава, защото самите членове, няма как да се гарантира и да бъдат оценени техните морално етични ценности. Това пък с етиката и морала е пълна отживелица и балон, който се надува, когато трябва да се тъси, как да се намери кусур на някого. Известният от миналото Другарски съд.

Облен
Облен
23 юни 2022 11:13
Гост

Подкрпеям. Браво.

Килеш
Килеш
23 юни 2022 11:13
Гост

Ще има ли ново ВСС или ще си управлява това, което пази Гешев?

Пипи
Пипи
23 юни 2022 11:05
Гост

На всичкото отгоре и мотиви им липсват.

Ставрев
Ставрев
23 юни 2022 11:09
Гост

Така е

Лозан
Лозан
23 юни 2022 11:04
Гост

Дано вече от ВСС да не голословат така.

Арнаудова
Арнаудова
23 юни 2022 11:10
Гост

Дега как ще се смени ВСС след разпада на правителството?

Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 11:02
Гост

Етичната комисия видите ли се произнася за професионални качества?! Кай чесно! Керелска как ги мисли тези работи и как й ги позволяват?

Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 11:10
Гост

Не е много ясно. Историята мълчи

Виктор
Виктор
23 юни 2022 11:01
Гост

Поздравления за решението!

Рики
Рики
23 юни 2022 11:03
Гост

И все пак тя има ненасрочени дела с 5, 6 месеца, неизготвени актове със същия период.

Илиев
Илиев
23 юни 2022 11:11
Гост

Върши си работата добре демек

ССВ
ССВ
23 юни 2022 11:21
Гост

Проблемът е, че липсват мотиви в решението и това е допуснато от хора – съдии.

Nani
Nani
23 юни 2022 11:10
Гост

Дали?

ССВ
ССВ
23 юни 2022 10:48
Гост

Много ясно.
Нито едно „голо твърдение“ не може да е мотив за издаване на юридически акт.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 11:01
Гост

За СК явно не е много ясно – практическата липса на мотиви, с която се вземат немалко решения е шокираща.

Килеш
Килеш
23 юни 2022 11:12
Гост

Явно не са в час, така е.

ССВ
ССВ
23 юни 2022 11:20
Гост

Което ме изумява – все пак там са съдии, сред които – и административни.

Иванова
Иванова
23 юни 2022 11:12
Гост

Е принципно е така, но ние сме страна, която ще бъде управлявана от ГЕРБ и ИТН заедно с Възраждане и ДПС