Висшият адвокатски съвет споделя разбирането, че съществуването на „вечен длъжник – физическо лице“ е недопустимо, но смята за изключително неудачно предлаганото разрешение вземанията срещу физическите лица да се погасяват с изтичането на 10-годишна давност, независимо от прекъсването на давността, освен в изрично предвидените в законопроекта случаи.

I. Предлаганото законодателно разрешение не държи сметка за няколко съществени обстоятелства:

1. Давността е период от време на бездействие на кредитора и погасяването на вземането има за цел да „санкционира“ бездействието на кредитора, което предполага, че той се е дезинтересирал от вземането си в разумно дълъг период от време.

Предлаганата давност от 10 години „наказва“ кредитора, тъй като погасява вземането дори когато кредиторът е бил активен при събиране на вземането си, но поради обективни обстоятелства (продължителност на съдебните процедури, предшестващи изпълнителното производство, необходимост от водене на отменителни искове, действия по оспорване на принудителното изпълнение и др.п.), не успял да го направи.

2. По отношение на частноправните задължения и възможността за тяхното събиране кредиторът зависи изцяло от държавните органи, които имат компетентност да установяват вземанията и да прилагат държавна принуда при липса на доброволно изпълнение (съд и съдебни изпълнители), за разлика от предвидената „абсолютна давност“ по отношение на публичната вземания, където държавата кредитор сама установява и сама събира вземанията си.

Известна е дългата продължителност на съдебните процедури у нас, особено в настоящия момент с предизвиканата криза от COVID-19, което ограничава възможността на кредиторите да установяват и съберат вземанията си в разумен срок.

Предлаганото законодателно разрешение новата давност по чл. 112а да бъде спирана по време на производството за установяване на вземането, не решава проблема. Много от производствата, съпътстващи удовлетворяването на кредитора, не са производства за установяване на вземането, а други производства, които нямат отношение към спиране и прекъсването на давността, удължават обективно срока, в който кредиторът може да се удовлетвори. Такива са производствата по отменителни искове, когато длъжникът се е разпоредил с имуществото си (чл. 135 ЗЗД), искове за нищожност на учредени обезпечения, претенции на трети лица по отношение на имуществото, спрямо което е насочено изпълнението (искове по чл. 440 ГПК), спорове между кредитори (чл. 464 ГПК) и много други производства. Тези производства се развиват по принцип при вече образувано изпълнително производство и висящността им обичайно води до спиране на самото изпълнение. Спирането на изпълнението, обаче, не е предвидено като основание за спиране на давността, включително на давността по предлагания текст на чл. 112а ЗЗД и на практика се оказва, че докато кредиторът е въвлечен в правни спорове относно имуществото, по отношение на което може да изпълнява, вземането му ще се погаси по давност.

3. Българският изпълнителен процес, предвижда несеквестируемост на определена част от имуществените права на длъжника (жилището, вещите за обикновено употребление, машините, инструментите и пособията за упражняване на свободна професия или занаят, земеделски земи с определена площ, както и машините и инвентара за земеделско ползване на земеделски производители, определена част от доходите и сумите по банкови сметки и пр.), която несеквестируемост е предвидена в защита на длъжника, но същевременно препятства кредитора да удовлетвори вземането си в кратки срокове.

На практика ще се окаже, че е достатъчно длъжникът да забави във времето процеса, да запази несеквестируемите си имуществени права и вземането на кредитора ще бъде погасено по давност.

4. Предвидената давност по чл. 112а ЗЗД се дезинтересира от обстоятелството дали длъжникът е добросъвестен, или не. При несъстоятелността на физическите лица основен критерий за опрощаване на дългове е именно добросъвестността на длъжника – да е декларирал всичките си имущества и да е поел задължение за погасяване на поне част от вземанията през определен период от време. Предлаганата давност по чл. 112а ЗЗД не може да се разглежда като алтернатива на несъстоятелността на физическите лица, защото свързва погасяването на вземането единствено с изтичане на срока, което нарушава и принципа на справедливост в отношенията между кредитор и длъжник и ще се превърне в стимул за неизпълнение на задълженията – ако някой знае, че може и да не изпълни, ако достатъчно дълго време успее да се „опази“ от кредитора си, няма да изпълни, дори обективно да е в състояние да го стори.

5. Държавата у нас има особената процесуална привилегия да образува изпълнителни производства и да събира вземанията си по реда на ДОПК, в които производства хирографарните кредитори не са присъединени взискатели по право. Ако държавата е насочила изпълнение върху секвестируемите имуществени права, хирографарните кредитори няма да могат да получат удовлетворение от тях, ако продажбата се извърши в рамките на срока по чл. 191, ал. 1 ДОПК. Едва ако продажбата не се извърши от публичния изпълнител по ДОПК (за което кредиторът трябва да чака между 6 и 12 месеца), ще бъде възможно изпълнението по реда на ГПК, в което държавата е присъединен взискател за публичните си вземания и предвид привилегиите ѝ по чл. 136, ал. 1, т. 2 и т. 6 ЗЗД ще се удовлетвори преди хирографарните кредитори.

6. Аналогията с абсолютната давност при публичните вземания (уредена в чл. 171 ДОПК) е неуместна поради вече изтъкнатите причини – държавата сама установява и събира вземанията, има процесуалната привилегия да изпълнява по реда на ДОПК без участие на хирографарни кредитори.

Отделно от това абсолютната давност по ДОПК е предвидено да бъде спирана в хода на принудителното изпълнение в определени случаи – при спиране на делото по искане на длъжника (подобно на хипотезата на чл. 454 ГПК), при спорове между държавата и друга държава относно прилагане на спогодби (подобно на споровете между присъединени взискатели по чл. 464 ГПК), както и при разсрочване или отсрочване.

7. Фигурата „вечен длъжник“ у нас най-често е резултат от съвкупното действие на два фактора, които отдавна следваше да бъдат идентифицирани от законодателя като проблеми и разрешени по адекватен начин:

  • изключително високият процент на законната лихва за забава, дължима при всяко забавено изпълнение на парично задължение, без необходимост да се доказват вреди от неизпълнението[1] (лихвата по чл. 86 ЗЗД), и
  • възприетото разбиране на ВКС по прилагането на чл. 76 ЗЗД (Тълкувателно решение по т.д. № 3/2017 г. на ОСГТК на ВКС), че законната лихва подлежи на удовлетворяване в поредност преди главницата (по който въпрос ВАДвС е изразил обратно становище[2]).

Така например при продължителност на съдебния процес относно вземането от 5 години, законната лихва върху главницата, за която е предявен искът, води до увеличаване на вземането с 50 % само за срока на висящото съдебно производство. Законната лихва продължава да се начислява и след образуване на изпълнителното производство. Това обстоятелство, ведно с приетата поредност на погасяване на задълженията (разноски, лихва, включително законна, главница), прави трудно, а в някои случаи и невъзможно, погасяването на главницата, която непрекъснато кумулира нови законни лихви, подлежащи на удовлетворяване преди нея. Така се създава всъщност фигурата на „вечния длъжник“ и оправданото недоволство в обществото, че колкото и да плаща, длъжникът непрекъснато дължи.

8. Давността у нас не се прилага служебно, което по дефиниция ще породи множество съдебни спорове за установяване несъществуване на вземания като погасени по нововъведената давност по чл. 112а ЗЗД.

На фона на законоустановената възможност общата 5-годишна давност да бъде прекъсвана с всяко изпълнително действие (така чл. 116, б. „в“ ЗЗД) и задължителното разбиране на ВКС, че постановките в Постановление на пленума на ВС 3/1980 г.[3] са изгубили значение (така т. 10 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по т.д. № 3 72014 г. на ОСГТК на ВКС), проблемите за съотношението между общата погасителна давност и специалната давност по чл. 112а ЗЗД ще доведат до множество проблеми в правоприлагането и значително увеличаване на броя дела и правните спорове.

II. Предложените текстове на Законопроекта са с неясно, непрецизно и очевидно противоконституционно съдържание.

1. Предложената редакция на разпоредбата на чл. 112а ЗЗД е изключително неясна и несистематична.

В разпоредбата на чл. 112а, ал. 1 е предвидено въведената 10-годишна давност да не се прилага при отсрочване и разсрочване на задълженията, без да е ясно това отсрочване или разсрочване кога следва да е извършено – преди съдебното производство, по време на съдебното производство, или по време на изпълнителното производство, съответно ако вземането се отсрочва и разсрочва, тече ли давността за отсроченото и разсрочено вземане.

Отделно от това отсрочването и разсрочването на задължението зависи не само от кредитора, а и от длъжника, така че при всички случаи отсрочването и разсрочването на задълженията ще бъде трудно постижимо, защото за длъжника ще е по-изгодно да не договаря с кредитора в очакване да изтече давностният срок. Това, от своя страна, ще увеличи риска на кредиторите – не само банки, но и всички други доставчици на стоки и услуги, ще трябва да предвидят компенсаторни механизми (увеличаване на цените на предлаганите услуги на всички потребители, увеличаване на лихвените проценти), което от своя страна ще има негативно въздействие не само върху финансовия сектор, но и върху цялата реална икономика и потреблението.

2. Разпоредбата на §2, която въвежда преходното правило относно заварените случаи, е още по-неясна, като наред с това е и противоконституционна.

Съгласно §2 от законопроекта „За заварените случаи давността по чл. 112а започва да тече от момента, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от момента на образуването му, а когато такова не е образувано ~ от момента на влизане в сила на акта, с който е признато вземането“.

На практика с тази разпоредба се въвеждат три различни режима по отношение на вземанията, възникнали преди влизането на разпоредбата на чл. 112а в сила.

Най-благоприятният режим е предвиден за вземанията, за които е образувано изпълнително дело – защото в този случай давността тече от момента на образуване на делото, а най-неблагоприятният режим е предвиден за тези вземания, за които не са образувани дела за установяването им – в този случай давността тече от изискуемостта на вземането.

Във всички случаи разпоредбата е противоконституционна, защото на практика въвежда „мигновена“ давност по отношение на тези вземания, за които от момента, в който е предвидено да тече нововъвежданата давност по чл. 112а (от изискуемостта, от образуването на изпълнително дело или от влизането в сила на съдебния акт), ако към момента на влизане в сила на закона са изтекли 10 години. Така се посяга по недопустим начин на частни вземания, които от икономическа и правна гледна точка са частна собственост, която съгласно чл. 17, ал. 1 от Конституцията е неприкосновена и може да бъде отнета единствено срещу предварителното заплащане на равностойно парично обезщетение.

Тази разпоредба преурежда режима за погасяване на частни вземания, като по недопустим начин посяга на собствеността на частноправни субекти, което е и нарушение на чл. 1 от Допълнителен протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Отделно от това, разпоредбата ще има за последица поставяне в неравностойно положение на различни кредитори съобразно процесуалната фаза, в която се намира производството по установяване и събиране на вземането. Така например кредитор, който към момента на влизане на закона в сила е на 4-тата година от изискуемостта на вземането и предяви иск, ще има 6 години занапред да събере вземането в рамките на изпълнителен процес (защото по време на съдебното производство давността няма да тече). За разлика от това, кредитор, който вече е установил вземането си по съдебен ред или се намира в по-напреднала фаза от удовлетворяването си като вече е образувал изпълнително дело непосредствено преди влизане в сила на закона, ще има възможност в 10-годишен срок от образуване на изпълнителното дело да си събере вземането. Това е класически пример за неравноправно третиране на кредиторите, което освен че е несправедливо, води и до непропорционално ограничаване на правата на кредиторите и създава несигурност в гражданския оборот.

[1] Законната лихва у нас се определя по реда на Постановление № 4264 8.12.2014 г. на Министерския съвет в размер на основния лихвен процент, определян от БНБ, и надбавка от 10 процентни пункта. С оглед нивото на ОЛП през последните няколко години в размер на 0.00 %, практически ежегодно
[2] Становището на ВАдвС по този въпрос е достъпно тук, като в него е аргументирано разбирането, че ако законната лихва се приравни на лихва по смисъла на чл. 76, ал. 1 ЗЗД, подлежаща на удовлетворяване преди главницата, ще се стигне дo невъзможност за погасяване на задълженията.
[3] С Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС беше обявено за изгубило значение.

73
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Koki 999
Koki 999
19 ноември 2020 9:47
Гост

Давност на момента . Стига сте тормозели Народа !!!

Саркози
Саркози
19 ноември 2020 13:03
Гост

Народът се „надигна“ на 09.09.1944 г , национализира банките , индустриалните предприятия и прати богатите в затвора . 45 години по-късно „НАРОДЪТ“ беше в окаяно състояние , изостанал на десетилетия дори от страна като Гърция , която е на 90 % камънак и пущинаци и в която десетилетия наред имаше гражданска война . Изводът : КОМУНИЗМЪТ НЕ РАБОТИ И ВОДИ ДО БЕДНОСТ. Давността не помага – помага да имаш мозък , да се образоваш и квалифицираш . Да знаеш как да си подредиш живота , най-общо казано .

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 0:28
Гост

И какво общо има комунизмът с въвеждането на абсолютната давност? Именно през комунизма давността е спирала по време на изпълнителното дело, което е можело да продължава и до безкрая. Изглежда като рай за кредитора, но всъщност води до застой и спирачка за икономиката, както и до увеличаване на сивата икономика. Тези, които са против абсолютната давност всъщност нямат капиталистическо мислене и обосновка. Именно капитализмът изисква бързина в оборота. Добри или лоши капиталистическите отношения изискват бързина и промяна – консуматорство, интензивен оборот, бързо задлъжняване, нелоялни търговски практики, но от друга страна също и огледално – засилена защита на потребителите и ограничаване… Покажи целия коментар »

Мина
Мина
20 ноември 2020 19:37
Гост

Социализмът превърна България в модерна държава с развита промишленост и остави прекрасно икономическо наследство, което капиталистите пропиляха след 1990г., за да стигнем до днешната опоскана и съсипана България, която няма нищо общо с онази проспериращата от периода 1944-1989г.!

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 21:54
Гост

В чия помощ трябва да е банката, колега? Това да не ти е социален патронаж. Банките са търговски дружества и като всички такива основната им цел е печалба. Като не ти харесват условията, не подписваш. Това важи и за дружествата за бързи кредити. Нямаше да се развият толкова в България, ако нямаха множество клиенти, които не ги интересуват клаузите, а просто да вземат едни бързи 1000лв. Тези 1000лв. си имат цена и тя се нарича лихва. Преди да теглиш какъвто и да е кредит, трябва поне малко да се образоваш, а не да ревеш после, че всички са ти виновни… Покажи целия коментар »

Саркози
Саркози
19 ноември 2020 9:49
Гост

Според официално социологическо изследване 30 % от клиентите на фирмите за бързи кредити ги считат за……. форма на социално подпомагане . Т.е. наистина си мислят , че който им дава пари е „социален патронаж“ и иска да им „помага“ . Как да помогнеш на идиоти ? И да забраниш банките и бързите кредити , те ще тичат при кварталните лихвари и после ще се колят по улиците . Единственият начин да се решат тези проблеми е ОБРАЗОВАНИЕТО, но много малко хора четат и се образоват . Нямат и елементарен морал и самооценка – искат да живеят добре , но без… Покажи целия коментар »

Пешо
Пешо
18 ноември 2020 20:17
Гост

Тия копеленца на снимката ще си получат тяхното.

анонимен
анонимен
18 ноември 2020 22:12
Гост

много ниско ниво! без заплахи! това е сайт за юристи, а не за селски хулигани.

Ганчев
Ганчев
18 ноември 2020 19:29
Гост

Как изкарват доходите си ЧСИ ….Какви са тези Иззедници? Защо трябва да са частни???Кой ги е сътворил…А Банките…Дадат 1000 лв..събират 2000….Това банка ли е?Нали трябва да е в помощ…..Крайно време беше да се вземе решение

празни приказки
празни приказки
18 ноември 2020 14:53
Гост

а бе как никой от спорещите не обърна внимание на това, че ВАдвС сочи двата големи проблема на длъжника у нас – високата лихва олп+10 и поредността на погасяването – лихва преди главница! Що не ревете за това – защо не настоявате да се променят нещата, защото половината тук сте ЧСИ и ви отърва задължението да нараства, а не мислите за хората, хайде стига празни приказки

Саркози
Саркози
18 ноември 2020 15:33
Гост

„Хората“…..да си плащат сметките . Аз си плащам сметките и живея според доходите си и не ме гонят нито колектори , нито ЧСИ. Който е тъп и мързелив или е прахосник винаги ще е беден ако ще Мая Манолова да стане главен секретар на ООН. Не можеш да спасиш човек от собствената му простотия . И нула да му е законната лихва , той пак ще отиде да дръпне един бърз кредит при 50 % лихва , явна или скрита , за да си купи последен модел телефон или телевизор .

Николай
Николай
18 ноември 2020 18:43
Гост

Пълен глупак си! Работих в Спешен център и с тези големи лихви след като влезна икономическата криза 2008 направо ни съсипа, но винаги си плащах, дори и на заем да съм взимал, но винаги съм бил коректен, докато накрая не издържах ме и вече пет години съм в чужбина със семейството и си плащам онлайн всичко с лекота, така че, не е проблема във хората, а в шибаните български заплати! И който е отговорен човек, винаги, ще си остане такъв, не слагайте всички под един знаменател! Много честни и почтени хора наистина банките са ги съсипва ли и много от… Покажи целия коментар »

Ярослав
Ярослав
19 ноември 2020 10:35
Гост

Хей смешник що не си напишеш името и не кажеш какво работиш и тогава да се правиш на интересен

ЧСИ
ЧСИ
18 ноември 2020 19:33
Гост

Колега, нещо си се объркал, ние сме само 200 човека, тук са хиляди, и точно щото мислим за хората подкрепяме давността колкото и да ни бърка в джоба. Е, не всички от нас, но то в коя правна професия има единомислие, а тук става въпрос за пари, така че можеш да разбереш не само умствения багаж, но и кой какъв човек е

Кънев
Кънев
18 ноември 2020 14:39
Гост

В БГ има 600 000 вечни длъжници , сметнете колко милиарда са им взели тези ревящи като ВДОВИЦИ за морков тия ИЗРОДИ .

Саркози
Саркози
18 ноември 2020 15:24
Гост

Както се казваше едно време : „Понамали Манго, чак пък 600 000 „. Изкара половината българи клошари . Данните на БНБ за размера на влоговете показват друга картина . В България – ако не си болен или твърде стар – в момента има достатъчно работа , а ако ли не – Европа е пред теб !

Анонимен
Анонимен
27 януари 2021 15:42
Гост

А кой ги прави длъжници….. някой задава ли си този въпрос.

Саркози
Саркози
18 ноември 2020 14:28
Гост

Според мен , така както ще е уредена /ако се приеме проекта/ , абсолютната давност няма да е в полза на адвокатите . Спирането й по време на съдебния процес обезсмисля института и той ще се прилага доста рядко . Сещате ли се в момента някой да се опитва да събира вземания от 2010 г ? Почти няма такива случаи . А тези с изпълнителни листове от 2010 г отдавна са ги изхвърлили в кошчето ако не са могли да ги съберат . Може някой тъп колектор да плаши гаргите , но то си е за негова сметка . Дело… Покажи целия коментар »

Лора
Лора
18 ноември 2020 19:41
Гост

Много бъркаш, че са ги изхвърлили драги!!! Възможно ли е заради 120лв неплатен телефон да ти искат 1200лв с лихва! Кожудери мръсни-не е нормално!

Съсипана
Съсипана
04 февруари 2021 12:40
Гост

Моляяяяяя?Задълженията ми са от 2007 2008 г. Изпълнителните дела от 2012 за тройни думи. Към 2021 със запори са още по големи. Със 2 запора по 150 лева знаеш ли как се настигат лихвите? Никак. Заема расте нагоре

Прот
Прот
18 ноември 2020 14:18
Гост

Пълен смях. На Висшия адвокатски съвет всяка втора дума вече му е, че нещо е противоконституционно. Пък като погледнеш решенията на Конституционния съд по подадени от тях искания… мъка. Всичките им са отхвърлени.

Другарката Гигова на смешния плач на ЧСИ-та
Другарката Гигова на смешния плач на ЧСИ-та
18 ноември 2020 13:56
Гост

Ей, много бръкна в интереса на ЧСИ-та другарката Гигова и голямо реване. Другарката Гигова зищити интереса на адвокатите, защото ЧСИ-та не могат да се занимават с извънсъдебно уреждане на спорове, това е работа на адвокатите- те договарят споразумения и разсрочвания, пращат покани за плащане и те консултират клиентите относно начина на уреждане на отношенията, а не ЧСИ-та. Всящка жаба да си знае гьола- адвокатите действат в частната сфера, като консултанти и процесуални представители, а ЧСИ-та действат като орган на власт-осъществяват държавна принуда. То бива алчност, но толкова не бива- адвокатите работят изцяло в пазарна среда-конкурират се с консултанти и всякакви… Покажи целия коментар »

Гост
Гост
18 ноември 2020 18:06
Гост

Ама Другарката Гигова като е толкова честна и почтена, що не си каже хонорара дето ще прибере от колекторите. Щото така да им се защитава иннереса, едва ли е безплатно. Да каже в момента колко от адвокатите се занимават с извънсъдебно събиране на задължения,като така им защитава интереса

Адвокат
Адвокат
18 ноември 2020 13:44
Гост

Този съвет отдавна изкопа дъното. Не може през съвета постоянно да прокарваш интересите на твоите клиенти. Някои членове дори не крият, че представляват колекторите и Вадс обявява всичко, срещу което мутрите скачат за противоконституционно.
Против са всичко и всички, така интересите на адвокатите не могат да се защитават ефективно, но те всъщност не ги и интересуват, важни са само личните.

Малко адвокатче
Малко адвокатче
18 ноември 2020 14:04
Гост

Така е, колега. ВАдвС отдавна се превърна в масонска ложа, в която 4-5 фамилии искат да обсебят всичко и прокарват интереси на клиентелата си. Добре, че предните им напъни, за адвокатските изпити не минаха, надявам се, че и тоя напън няма да мине. Мен ме е срам от този ВАдвС, но се гордея, че не съм го избирал.

Любител
Любител
18 ноември 2020 14:28
Гост

Прокарват интересите на корпоративните си клиенти – банки и колектори, ние , дето защитаваме потребителите, явно за тях сме част от пейзажа, и нямаме думата. Пак този ВАдС инициира няколко тълкувателни дела, включително и ТД 1 на ОСГТК на ВКС, с което искат на практика да обезсилят приложението на ТР № 2 от 2015 година , за срок , изтекъл до 26.6.2015 година. Но ние сме виновни, като не можем да се организираме и да се противопоставим на големите кантори на ОС на адвокатските колегии. А в случая са много по обстойни в противопоставянето си на проекто закона, дори и… Покажи целия коментар »

Драгомир
Драгомир
18 ноември 2020 13:11
Гост

„Освен това ВАдС заявява, че негов представител не е участвал в заседанието на работната група, след което тя е предложила гласуваните от правната комисия текстове и не ги намира нито за добри, нито за балансирани.“ Пълен потрес… Никой не е казвал, че такъв представител е участвал в работната група за ЗЗД. Става дума, че еучаствал за другия законопроект – за фалита на физически лица! Който е писал това становище или нагло лъже, или се прави на разсеян. Или просто толкова си може.

Антон
Антон
18 ноември 2020 13:07
Гост

Адвокатският съвет е превзет от малка група, която я е срам да застане с имената си зад този пасквил и удобно се крие зад институцията. Питахте ли адвокатите съгласни ли са с това становище? Или си го спестихте, защото знаехте, че в огромната си част са за.

ПОЗОР
ПОЗОР
18 ноември 2020 12:55
Гост

Другарката Гигова как успява да убеди цял съвет постоянно брутално да се излага и то все в интерес на нейните клиенти колекторите?! Подобен смешен плач изреваха и за доброволното изпълнение, сега за давността, а срещу двата института най-настървени са именно колекторите, които изкупиха от банките на безценица стари вземания за милиарди и си мислеха, че ще тормозят българите до живот, трупайки огромни печалби.
Нагъл лобизъм и позор за ръководството на адвокатурата!
Оставка!

Емо
Емо
18 ноември 2020 12:49
Гост

Последни предсмъртни писъци на отчаяние от колекторите, банките и придворната им прислуга. Само още малко остана и най-после няма да се събират вземания на 15-20 години, отдавна погасени.

Съдия
Съдия
18 ноември 2020 12:47
Гост

Аз пък поздравявам ВАдвС затова, че възропта срещу правния волунтаризъм и популизма на депутатите от управляващата коалиция. и го направи ясно и публично, а не всички да роптаят и да се чудят как после ще прилагат закона, ама да си траят. Всъщност ВАдвС не си затрая и за Гешев и за съдебна ваканция и за извънредно положение и се държи принципно като отговорна институция, независимо от критиките които понася и от от адвокати най-вече.
Така трябва, а не като някои други органи в държавата.

Васил
Васил
18 ноември 2020 12:52
Гост

Ходете да роптаете в ЕС, където такава давност има отдавна. Или европейци сме ние, ама към Евразия все ни влече. A съдия сте в някой сън.

Анон
Анон
18 ноември 2020 12:45
Гост

Време е колекторите да бъдат заринати с искове за погасените по давност вземания, които събират с писъмца, телефонен тормоз и по законово прекратени изпълнителни дела. Търсете си правата! Съд до дупка.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:08
Гост

Това „становище“ е нагледен пример за лобизъм. И не се крийте за „Висш адвокатски съвет“, а застанете с имената си сътворилите тази подигравка. Адвокатите ще са най-облагодетелствани от тези поправки, защото се задават хиляди дела с хонорари, а техният съвет… действеа против собствените си членове??? Оставка, некадърници!

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:12
Гост

Как аргументът на лайнометните тролове е едновременно, че адвокатите ще спечелят пари от делата, които ще предизвика приемането на този абсурд, и че адвокатите ще спечелят пари от отхвърлянето на проекта, защото работят за лошите кредитори?!

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:39
Гост

Не ви се отдава мисленето. Това че 99.99 % от адвокатите ще спечелят от законопроекта и са съгласни с него, не изключва, че 0.01 % са взели парици да пишат становища и да вият на умряло защитавайки точно обратното в свой интерес и против този на българските граждани и всички останали адвокати.

Advokat
Advokat
18 ноември 2020 12:19
Гост

А, кой ще води процеси и ще плаща хонорари, при положение че няма да може да си събере вземанията, камо ли разноските и хонорарите? Ако няма гаранции, че съдебно решение ще се изпълни за какви дела говорите и какво ще обяснявате на клиентите, че ще си вземат парите, ако можете да приключите и исково и изпълнително производство в срок от 10 години иначе се няма!!!

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:43
Гост

Ако наистина сте адвокат – отписвайте се. Елементарен законов текст не можете да проумеете. Който е разбрал и се ориентира бързо ще има и хонорари.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:02
Гост

Пълен потрес е това становище. И категорично НЕ Е на Висшия адвокатски съвет, а на малка охранена група „адвокати“ с лични интереси да не се приеме законопроектът.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 11:45
Гост

Когато трябва да се защити корпоративния, а в някои случаи чисто мутренския интерес, всички са много активни. В цяла Европа е така, ама при нас щяло да удари икономиката, било противоконституционно. Мисля, че е крайно време ЕС да каже на България, че в 21 век няма място за феодални фигури като вечен длъжник, както например започна процедура срещу неравноправните клаузи с потребителите. Всяко лице трябва рано или късно да се освободи от задълженията си. Как на никой това не му се стори противоконституционноцял живот да плащаш лихви и да не можел да изплуваш.

адвокатурата да се запознае с чл115 ЗЗД!
адвокатурата да се запознае с чл115 ЗЗД!
18 ноември 2020 11:22
Гост

Изумително е ,че АДВОКАТУРАТА НЕ Е ЗАПОЗНАТА С ПОСЛЕДНИЯ ВАРИАНТ НА ПРОЕКТА, а там пише,че абсолютната давност няма да тече по време на съдебния процес. НЕВЕРЕН е аргументът на адвокатурата,че давността щяла да изтече, докато продължават съдебните процедури!!!!! цитат на част от проектозакона „§ 1. Създава се чл. 112: „Чл. 112. (1) С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. (2) Давността по ал. 1 не се прилага за вземания: 1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество… Покажи целия коментар »

да бяхте се запознали с окончателния проектотекст!
да бяхте се запознали с окончателния проектотекст!
18 ноември 2020 11:28
Гост

Използването на неверен аргумент от адвокатурата(вж точка 1 от становището) компрометира цялото становище, и няма да си правя труда да опровергавам другите аргументи. как е възможно да не знаят какъв е проекта в окончателен вид,че го критикуват с комсомолски устрем. Да го кажа отново-по проекта, който отива в зала за второ четене давността няма да тече докато тече делото. Кредиторът няма да бъде наказан, ако е проявил активност, и завел дело, акто невярно пишат от адвокатурата-защото тогава давността няма да тече, в т.ч. и абсолютната давност.

Пароле
Пароле
18 ноември 2020 11:39
Гост

Да де , ама излиза , че абсолютната давност …..не е абсолютна . При проточили се съдебни процеси и за доста вземания пак ще могат да се търсят вземания от преди 20 години . Доста са спорни и изключенията . Например , неоснователното обогатяване досега не ми е известно да се третира в законодателството като привилегировано вземане . Например , превел си на някого 5 лева повече и …..“няма давност за престъпления против човечеството“. И не става ясно дали е само по общите състави на неоснователното обогатяване , или и за подобрения , за гестия, за ползване на съсобствен имот… Покажи целия коментар »

ти не си чел
ти не си чел
18 ноември 2020 11:38
Гост

Ми че то в становището изрично си е казано, че няма да тече. Цитат от становището – Така например кредитор, който към момента на влизане на закона в сила е на 4-тата година от изискуемостта на вземането и предяви иск, ще има 6 години занапред да събере вземането в рамките на изпълнителен процес (защото по време на съдебното производство давността няма да тече).

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 11:12
Гост

Каквото и мнение да имате, очевидно е, че поставяне на началото на давността от изискуемостта на заварени задължения е неконституционно и меко казано абсурдно, дори за свръхниските законодателни стандарти на България.

не думай
не думай
18 ноември 2020 11:23
Гост

Хайде сега-в АПК беше въведено приподписването от адвокат, и по висящи вече дела, а не за в бъдеще. Ама за това адвокатурата не се оплака,че е противоконституционно.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 11:50
Гост

Е как щом е нещо, от което могат да вземат пари, тогава е в пълен синхрон с Конституцията.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:08
Гост

Недоумявам лекотата, с която българинът оборва юридически аргументи с „не ти вземаш пари“… Какво общо има АПК с настоящия проект? Какво общо има въвеждане на елементарна процесуална формалност със заличаването на частноправни задължения от днес за утре? Използвайте си мозъка, преди да спамите глупости.

позор !
позор !
18 ноември 2020 10:59
Гост

Позор за адвокатурата. Не ви е срам.

Пароле
Пароле
18 ноември 2020 9:29
Гост

Не съм съгласен с доста от доводите на адвокатурата , но наистина депутатите са на път да овапцат и абсолютната давност . Хем абсолютна , хем не тече са някои вземания и по време на съдебен процес . Да я кръстят тогава „полуабсолютна“ ???? Ако е притеснителен срокът на съдебните процеси , да направят давността 20 години и да се свършва . Сега , че някой можел да води Павлови искове или че НАП имал запори и възбрани – това е вярно , обаче е изключение . И пак трудно ще докарат нещата до 20 години . Май я караме… Покажи целия коментар »

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
18 ноември 2020 9:20
Гост

Когато трябваше да защитят адвокатските хонорари – мълчаха от ВАС като пукали.

Сега заемат позиция, но според мен са излишен апарат, ненужно е да има такава структура – която не защитава реално членовете си – а дава съвети за законодателството – просто са морално извън класацията.

Има резон – но – според мен, като специалист – колелото трябва да се завърти и – да се върви в тази посока – имам случаи, когато хората просто заминават в чужбина, заради дългове, на никой не му пука в един момент, а и – мнозинството банкови заеми са плод на реклама и т.н.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 9:05
Гост

Поредното лобистко становище на Гигова. Пак успя да “ убеди“ голяма част от членовете на ВАдС да подкрепят банките. Но глупците не разбраха, че този позиция е добре подплатена финансово. Гигова не прави нищо без порядъчно възнаграждение. Последният пример е становището и за противоконституционност на текстове от Закона за хазарта. Добре,че конституционните съдии постъпиха достойно.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 8:59
Гост

Това не е становище на ВАдС, а някой юрисконсулт на някоя банка го е писал.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 9:01
Гост

Е, па, има подпис и печат на съвета, ти си пиши каквото си искаш

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 12:14
Гост

Само банките ли са кредитори по гражданското законодателство? А леля ти, която чака наемателя да й плати дължимото, какво е? Или и тя е платила на лошите адвокати да излязат със становище?

пак ще се срещнем след 20 години
пак ще се срещнем след 20 години
18 ноември 2020 8:45
Гост

10 години е смешно време! сложете 20 години и никой нищо няма да ви каже. хем дълговете ще се изтрият, хем никой няма да пострада. но 10 е едно нищо

???
???
18 ноември 2020 11:16
Гост

Нека са 30-35 години … Що да се ограничаваме с некви си 20 … И ако изтекат преди пенсиониране, срока да се удължава автоматично … Тъй де, ааама ха и нехранимайковци ниьедни, мда …

прогноза
прогноза
18 ноември 2020 8:37
Гост

Ами ето. Става ясно какво ще се случи. Популистите в парламента ще приемат давността, ВАдвС ще сезира КС и той ще я опраска на общо основание, защото изложените тук аргументи са напълно основателни. Така хем депутатчетата ще са направили на добри пред неразбиращия нищо и затънал в беднотия избирател, който си мисли, че такава промяна е за негово добро, хем накрая ще се оправят нещата, но до тогава бая сух хляб има да изядем

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 8:32
Гост

Много искам един депутат да се изправи на парламентарната трибуна и да обясни как ще се заявява давността, кой ще е този глупак, който ще се съгласи да си разсрочи задължението, като ако си кюта, ще ми се погаси по давност.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 8:30
Гост

Само с критика не става, трябват и предложенияяяя

SAMU
SAMU
18 ноември 2020 8:34
Гост

Така е, очевидно става ясно, че ако ще се прави нещо, трябва да е личен фалит, а не това безумие. Т.е. там ще са предложенията, а и да не забравяме, че адвокатите нямат законодателна инициатива. В случая действат като линейка или ако щете пожарна, за да спасят правовия ред доколкото е останало нещо от него в клетата ни татковина

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 11:27
Гост

Да спасят колектори и банки. Единствените сме в ЕС без подобна регламентация. Много се опасяват от абсолютната давност, а как тогава тя работи на запад. Така ли там не са се сетили колко е „лоша“.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 8:30
Гост

Т. нар. патриоти няма да разберат и половината от написаното. Това е нивото

до троловете
до троловете
18 ноември 2020 8:26
Гост

Не знам какви хора са коментирали преди мен, но очевидно дори не са юристи. Прочетете аргументите, бе, това е право, логика. На банките не им дреме, те ще си вдигнат лихвите и толкоз, ще си калкулират риска. Казано е в прав текст откъде идват проблемите – високата лихва за забава и ужасяващата практика, че първо се погасява лихва, а след това главница! Но тролът не чете!

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 8:33
Гост

А във ВКС няма ли длъжници? Да, ТР е брутално, би трябвало да се преосмисли

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2020 8:57
Гост

Колега и вие глупости пишете. Първо, въобще не е тлкова голям размерът на законната лихва за забава. В ЕС варира между 8 до 10%. В България и Румъния само е 10%, а в друите държави – средно около 8,5%. Категорично, проблемът за задлъжнялостта не е 1,5% разлика в лихвения процент.

А ТР на ВКС относно редът на погасяване е напълно правилен и съобразен със закона. Ясно си го пише в чл. 76 ЗЗД.

Искенският проблем за задлъжнялостта в България са ниските заплати, високите цени на недвижимите имоти и т.н.

предложенията
предложенията
18 ноември 2020 8:59
Гост

точно така колега, ако лихвата за забава се намали на олп+5 и се разреши едновременно погасяване, съразмерно на лихва и главница, нещата ще стоят по съвсем друг начин. това в отговор и на този дето иска предложения – ето ви предложенията

Z.Z
Z.Z
18 ноември 2020 8:24
Гост

Ама освен да изтъквате кусури, предложете алтернативи. В НС юристите са от кол и въже и дори да искат да са контра на някое предложение, не могат да предложат различно. Сиреч, ако им подхвърлите нещо готово, може и да го прегърнат.

J&K
J&K
18 ноември 2020 8:23
Гост

Aма май не се държи сметка, че 10 години са един изключително дълъг период. Аргументите звучат логично, ако приемем за даденост, че 10 години са обозримо време за протичане на съдебено дирене у нас, но не си задаваме въпроса, защо е така и редно ли е да бъде.

адвокат
адвокат
18 ноември 2020 8:16
Гост

Гигова влезе в реалните си функции на шеф на САК, чрез нейното човече Марчев – сакън, да не изгори с давността някоя банка, нали са й клиенти

протестиращ адвокат
протестиращ адвокат
18 ноември 2020 8:22
Гост

Ами на адвокатския протест през лятото, когато беше поканена да слезе на улицата за обяснение, тя заяви: бих подала оставка….., но не сега, защото работя за една банка. Откровено и цинично ! За откровението адмирации. За цинизма – позор ! ОСТАВКА !

123
123
18 ноември 2020 8:30
Гост

Абе, май повече протестираш, отколкото адвокатстваш.

анонимен
анонимен
18 ноември 2020 8:27
Гост

Като гледам, становището не е на САК, ама нейсе