Висшият адвокатски съвет (ВАдС) предлага да се върнат старите по-високи минимални адвокатски хонорари, които бяха отменени през май от Върховния административен съд (ВАС). По отделни видове дела – като тези за оспорване на бащинство, за мерки за неотклонение, по Кодекса за социално осигуряване, по такива, по които наказанието достига 5 или 10 години затвор обаче иска не просто възстановяване на старите възнаграждения, а значително увеличение.

Това става ясно от огласения от съвета за обществено обсъждане проект за промени в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (пълния му текст виж тук).

Приемането им стана наложително след като ВАС отмени голямото увеличение на хонорарите от 2014 г. и така от 15 май 2020 г., възнагражденията на адвокатите по много дела буквално се върнаха с години назад. Причината върховният съд да обяви, че промените в наредбата, направени преди 6 години от ВАдС, са незаконни беше, че при приемането им съветът нито е публикувал проекта за тях, нито е провел обществено обсъждане по него (повече за решението на съда и ефекта от него можете да прочетете тук).

Обещанието на ВАдС беше, че проектът за промени в наредбата ще е готов още в края на май, но изчаква изследване за начина на формиране на адвокатските възнаграждения, което беше възложено на екип, ръководен от доц. Иван Стойнев. То беше обсъдено от съвета преди две седмици, но огласените днес изменения не стъпват на анализа на доц. Стойнев, тъй като той предлага концептуално нов начин за определяне на хонорарите и се реши, че трябва да бъде подложен на широко обсъждане в адвокатурата.

В мотивите към проекта за промени в наредбата се заявява, че решението на ВАС е създало „редица трудности пред адвокатурата, тъй като с отмяната на наредбата бяха възстановени размерите на възнагражденията от 2009 г., но те не отговарят на развитието на обществено-икономическите отношения на страната към 2020 г.“.

„Ето защо с настоящия проект на наредба се предлага промяна на разпоредбите, които касаят сумите, възстановени вследствие решението на административния съд в редакцията си от 2009 г., така че заложените минимуми да отговарят на икономическите условия в страната и да бъдат адекватни на минималната граница, под която не следва да бъде заплащан адвокатския труд. Проектът предлага актуализиране на някои от минималните възнаграждения, дължими за адвокатски услуги в съответствие с естеството и характера им, остойностен към 2020 г. При определянето им е съобразена минималната работна заплата в страната, която към 2020 г. е 610 лв. След решението на административния съд бяха възстановени суми, заложени в изменението на наредбата от 2009 г., когато минималната работна заплата е 240 лв.“, пише още ВАдС.

В мотивите се напомня, че средната заплата в България за март 2020 г. е 1321 лв. „Предложените минимални възнаграждения държат сметка за необходимостта всеки български гражданин да има достъп до защита на своите права и законни интереси, но същевременно съобразява нуждата от достойно и справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, на които следва да отговаря адвокатът“, твърдят още авторите на измененията. Като от огласения проект става ясно, че е изготвен от работна група, в която влизат адвокатите Атанас Стоянов, Стефан Ботев и Веселка Коева.

Какво предвижда проектът за промени в наредбата

Така след решението на ВАС минималният хонорар за вписване на промени в Търговския регистър стана на половина от този за учредяване и регистриране на дадения вид дружество. С предлаганите промени (нова т. 10 в чл. 6) двете възнаграждения – за вписване на промени и за регистрация, се изравняват, както беше преди 15 май 2020 г.

Освен това за проучване на дело с даване на мнение по него минималният хонорар се предлага да скочи от 60 лв. на 300 лв.

А минималното заплащане за защита по „други неоценяеми искове“, което преди решението на ВАС беше 300 лв. (а след него падна на 150 лв.) се предлага да се вдигне на 600 лв. Хонорарът за охранителни производства и такива за обезпечение на доказателства, който преди 15 май 2020 г. беше 300 лв., а след това стана 200 лв., сега се предвижда да стане 500 лв. 

По отношение на хонорарите по граждански дела ВАдС също „възстановява“ сумите отпреди решението на съда. Така минималното заплащане на адвоката за развод по исков ред отново става 600 лв., а за за такъв по взаимно съгласие – 400 лв. Двете суми паднаха с по 100 лв. след 15 май 2020 г.

По делата за оспорване на бащинство обаче се предлага не просто връщане на минималния хонорар отпреди отмяната, а ръст със 100 лв. Така ако преди произнасянето на ВАС минималният хонорар в този случай беше 500 лв., а след това стана 250 лв., сега съветът иска да е 600 лв.

В наредбата се връща и правилото, че при защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо се плащат допълнително по 100 лв.

По отношение на процесуалното представителство по граждански дела съдът отмени увеличението на минималните хонорари само по отношение на делата с интерес под 10 000 лв. (т.е. по чл. 7, ал. 2, т. 1,2, и 3 от наредбата). Сега ВАдС предлага възстановяване на същите стойности като действалите от 2014 г. до 15 май 2020 г. Т.е. при интерес до 1000 лв. минималният хонорар да е 300 лв. (след решението на ВАС стана 100 лв.). При интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв. (след решението на ВАС стана 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.), а при такъв от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5% за горницата над 5000 лв. (след решението на ВАС стана 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.).

Решението на ВАС имаше най-драматичен ефект по отношение на минималното заплащане на адвокатите, които работят по административни дела, тъй като на практика беше отменена цялата специална уредба за изчисляване на възнагражденията по тях. Сега предложението на съвета е тя да се върне, такава каквато беше преди 15 май 2020 г. по отношение на делата с определен материален интерес.

Проектът предвижда следните минимални хонорари:

  1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
  2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7% за горницата над 1000 лв.
  3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5% за горницата над 5000 лв.
  4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.
  5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.
  6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3% за горницата над 1 000 000 лв.
  7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 1 000 000 лв.

По отношение на някои административни дела, по които няма определен материален интерес обаче положението не се възстановява точно такова каквото беше преди решението на ВАС.

Хонорарите за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър бяха отменени от ВАС, но сега не се предлага да се върнe предишният им размер, който беше 600 лв., а двойно увеличение на 1200 лв.

На 500 лв. скачат и минималните възнаграждения за дела по Кодекса за социално осигуряване. Преди ВАС да ги отмени по тях на адвокатите се плащаха най-малко 350 лв.

В проекта се предлага да се върне действалият до 15 май 2020 г. минимален хонорар от 200 лв. за образуване на изпълнително дело (решението на ВАС го „свали“ на 100 лв.).

По отношение на наказателните дела ВАдС някъде връща минималните хонорари, такива каквито бяха преди отмяната им, но за други предлага увеличение. Така ако преди 15 май 2020 г. минималното заплащане по дела, по които законът предвижда наказание до 5 години затвор, беше 500 лв. (след решението на ВАС падна на 300 лв.), сега се предлага да стане 600 лв. Увеличение се предлага и за адвокатските хонорари по делата, по които санкцията е до 10 години лишаване от свобода. Ако преди решението на ВАС по тях се дължаха най-малко 800 лв. за защита (с него бяха свалени на 500 лв.), сега проектът предвижда на адвоката да се плащат най-малко 1000 лв. С 1000 лв. повече ще се плаща и по дела, по които наказанието е доживотен затвор. Преди 15 май 2020 г. хонорарът по тях беше 3000 лв., след това падна на 1800 лв., а сега ВАдС иска да стане 4000 лв.

В него е заложен и ръст на заплащането за споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство. Преди отмяната на увеличението минималният хонорар за това беше 400 лв., а ВАдС предлага да стане 500 лв. За всички останали възнаграждения по наказателни дела се предлага възстановяване на стойностите отпреди решението на ВАС.

Едни от делата, по които ВАдС предлага сериозен ръст на минималното възнаграждение, са тези по мерки за неотклонение. Ако преди решението на съда адвокатите, ако не са ангажирани с цялото дело, получаваха по тях поне 400 лв. (след него сумата падна на 200 лв.), сега проектът предвижда заплащане от най-малко 600 лв.

Връща се и правилото (в чл. 12 от наредбата), че хонорарът за защита и съдействие в досъдебното производство е като за съдебната фаза на наказателните дела (т.е. по чл. 13, ал.1 от наредбата). И отново се регламентира, че при извършване на процесуални действия в различни дни на адвоката се дължат по 100 лв. за всеки ден, както беше преди 15 май 2020 г.

Проектът предлага и възстановяване на отменената от съда разпоредба, че по административнонаказателни дела, по които няма определен материален интерес, т.е. не е наложена глоба или имуществена санкция, минималният хонорар е 300 лв. Връщат се и всички останали минимални хонорари отпреди 15 май 2020 г.

 

71
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
адв. Ташева
адв. Ташева
19 юни 2020 14:44
Гост

Здравейте, колеги и клиенти! Рядко имам време да чета коментари, но проявих интерес, заради динамичното развитие на тази многострадална наредба. Мога с оскърлание да отбележа, че се натрових за много кратко от отровата в значителна част от коментарите и считам, че тя е вредна както за четене, така и за писане. Присъединявам се към констатацията на колегата, който казва, че всъщност наредбата не се прилага в повечето случаи. От друга страна е някаква отправна точка за определяне на относителна справедливост на хонорара. Безспорно много от изказалите се имат причини за озлоблението си, но нека кажа нещо по същество: действително има… Покажи целия коментар »

Сенека
Сенека
17 юни 2020 11:34
Гост

Адвокатската професия е единствената „свободна професия“, регламентирана в Конституцията. Адвокатските услуги не са задължителни. За разлика от нотариуси, чси-та и юрисконсулти никой не им осигурява работа и клиенти на готово. Който не оценя труда на адвоката и му се струва „монополен“, „едно нищо“, „кожодерство“ и т.н. епитети, може да се защитава сам. Не съм учил 5 години, полагал един куп изпити и след това, не вися на гърба на държавата и който и да е, поддържам кантора, консумативи, режийни, плащам си осигуровки о члнески внос като поп, за да ми определя съд или някой от улицата колко струва моя труд.… Покажи целия коментар »

фактите
фактите
17 юни 2020 14:37
Гост

В редица случаи адвокатските услуги са задължителни, което разбира се е противоконституционно, но ВАдвС отказва да сезира КС и да паднат тези натрапени участия на адвокат. Дори и страта -неюрист да е по-знаеща от дадения адвокат. Например ако счетоводител води касационно дело по ДОПК, въпреки,че е по-знаещ от редица адвокати е принуден да търси адвокат да му приподпише жалбата. Напомням,че счетоводителите учат търговоско, данъчно, гражданско право по същите учебници, от същите преподаватели, със същия хорариум като юристите. Реално счетоводителите имат толкова знания по право, колкото и юристите в редица области,освен в областта на наказателнсо право,например. Друг пример архитект, който знае… Покажи целия коментар »

GGG
GGG
17 юни 2020 7:50
Гост

Няма логика хонорарите им да се вдигат в корона пандемията и не може монополиста сам да иска увеличение за себе си. „Високите стандарти“ с които се опитват да аргументират исканото увеличение не са факт. Именно те трябва да бъдат фокус на реформата – изработване на стандарти, подобряване на качеството на адвокатските услуги, вкл. въвеждане чрез закон на заплащане за постигнат резултат, може процентно или в комбинация с минимално фиксирано възнаграждение. Тези стандарти и оценяване по тях следва да са публични и всеки клиент да може да се заяознае с тях и избере при кой специалист да отиде – по наказателно… Покажи целия коментар »

съдия
съдия
17 юни 2020 3:02
Гост

Наредбата е нужна под една или друга форма в нашата реалност, в която средностатистическият потребител трудно може да бъде убеден, че интелектуалният труд е труд и един 15-минутен разговор с адвокат не струва „едно кафе“, защото „то било за нула време работа“. Извън това, обаче, се наблюдава непоследователност в предложенията. Така например е положително, че не се увеличава стария минимум от 300лв за граждански дела с материален интерес, който и в този му размер насърчава всякакви форми на злоупотреба. Тъй като обаче е направено увеличение на минимума за охранителни производства и такива по 207ГПК, в момента хонорарът за обезпечение на… Покажи целия коментар »

шлосер
шлосер
17 юни 2020 7:54
Гост

Противоречи на правото на Съюза. Не може съсловна монополна организация да самоналага минимални цени. Това нарушава и вътрешното и Съюзническото право за защита на конкуренцията. От гл. т. на Съюзническото право за защита на конкуренцията адвокатурата е „сдружение на предприятия“( C‑427/16 -подробно изяснено защо). Сдружение на предприятия ,каквото представлява съсловната монополна адвокатска организация не може да самоналага минимални цени. Дори КЗК има право да отреагира! В добавка-напрактика липсват и мотиви(блакови общи приказки не са мотиви) и икономическа обосновка за увеличението. Наредбата ще падне. И то, предполагам не по жалба на гражданин. Има една прокурорка от ВАдмП, която колкото пъти е… Покажи целия коментар »

стругар
стругар
17 юни 2020 8:33
Гост

Каква монополна организация, какви пет лева ? Не си наясно с основни категории и понятия. Гледай си шлосерството и не се занимавай с неприсъщи за теб неща !

фактите
фактите
17 юни 2020 14:41
Гост

Не само,че това е монополна, нереформирана организация, но адвокатскта съсловна организация има и статут на „предприятие“ от гл.т. на европейското конкурентно право. Изяснено в дело C‑427/16 . недопустимо е предприятие, или сдружение на предприятия да самоопределя минимални цени.

ново делце ли ще има против новотово увеличение?!
ново делце ли ще има против новотово увеличение?!
16 юни 2020 20:14
Гост

ВАдвС няма правомощие да самоприема такава наредба. Съсловна монополна организация не може да самоприема тарифа за минимални възнаграждения, защото противоречи на европейското право за защита на конкуренцията. Това е изяснено и в решение по дело C‑427/16 на съда на Съюза(АМА НЕ СЪВЕЦКИЯ-с Ц)
Такава тарифа е допустимо да бъде приета от правителството. както има тарифа за нотариалните такси, и таксите на ЧСИ-тата, тарифи, които са законни ,защото са приети от правителството, а не от съсловните им монополни организации.

Ст.
Ст.
17 юни 2020 11:10
Гост

Стойнев нали уж е доцент по Право на ЕС. Наредбата противоречи на правото по което преподава. Защо е направил такава наредба тогава?

Анонимен
Анонимен
17 юни 2020 12:45
Гост

Абе, пич ти можеш ли да четеш. Той не е писал наредбата, той е правил анализ, който не дори не са го последвали. А за твоята непросветена главица, моля те прочети внимателно решението. И тогава пиши, ставаш смешен.

Съдия в СРС
Съдия в СРС
17 юни 2020 17:34
Гост

Надявам се не очаквате изпълнителната власт да определя справедливи и адекватни възнаграждения на адвокатите по административни, административнонаказателни и наказателни дела.

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
16 юни 2020 19:35
Гост

Не мога да разбера, защо не промениха и заглавието на наредбата и да бъде Наредба № 1 за максималните размери на адвокатските възнаграждения. Причините са три: първата: клиентите диктуват правилата и никой не желае да плати сума над минимума /колкото по-състоятелен е клиентът, толкова е по-пестелив/, в търговската си дейност обаче те налагат други правила, определено не на минимумите /минимуми при придобиване, максимуми при отчуждаване/ втората: винаги по делата се правят възражения за прекомерност и хонорарите се намаляват от съда третата: много адвокати работят под минимума /с каква цел – те си знаят най-добре/ Така че, на практика откакто имам… Покажи целия коментар »

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 17:53
Гост

„Какво да кажем най-сетне за прочутата масова болест у нас – завистта; за тази болест на посредствеността, на несполучилия дребен собственик на морални и материални блага, която е превърнала почти всяка уста в стискало, което дъвче злъчка и пръска. Колцина разбират правилото: комуто много е дадено, много сам раздава ?“ (Иван Хаджийски)

Ст.
Ст.
16 юни 2020 16:18
Гост

Само да ми дойдете в заседание. Ще ви сека под минимума с решението на СЕС, тунеядци гнусно. Ще видите тогава Стойнев и Стойневица😉😉

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 17:48
Гост

Мястото ти е на село при кокошките, а не в този форум !

Петльов
Петльов
17 юни 2020 2:11
Гост

Горките кокошки. 🙂

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 19:20
Гост

Не подозирах, че има толкова ниско паднали хорица. На първо място, интелектуалният ти багаж не изглежда да е толкова голям, за да прилагаш ПЕС. Ако беше, щеше да разбереш, че СЕС го нахендри на 55 състав. А коментарите ти за Стойнев, ще ги оставя без коментар. Един от малкото, които се нагърбиха да направят анализа. При това, ако успееш да го намериш, а той циркулира в пространството ще разбереш, че това което предлага изисква доза смеслост, която в адвокатурата липсва. Ама липсва и заради такива като теб.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 23:00
Гост

муньо, в кое твое заседание да ти дойдат?!?!?!

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 23:01
Гост

То еволюцията така те е ударила под минимума, че направо е тъжно!!!!!!

Гери
Гери
16 юни 2020 15:39
Гост

Търтеи. Ненаядоха се. Колкото повече, толкова повече.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 15:50
Гост

Айде стига с тоя негативизъм! А като опре ножът до кокала ни търсите!

Георги
Георги
16 юни 2020 22:49
Гост

Така работи свободния пазар, г-н Морал. Като ни се прияде даваме пари за храна, като ни се чете – за книги, като ни засърби даваме пари и за наркотици. Не сте специални, че да си вирите носовете, защото предлагате услуга срещу пари. Коврите правят същото.

адвокат
адвокат
16 юни 2020 18:06
Гост

Ами учи и стани адвокат, вместо да блееш и злобееш !

право се завършва и без много зор
право се завършва и без много зор
16 юни 2020 20:18
Гост

Право може д а се завърши и без ходене на лекции упражнения и …изпити. Я виж колко сервитьори и мебелисти завършиха право. рДокато сервират, са ходили на лекции. А има и ноторна компаньонка,докато прави компания завършила право, и днес е инсталирана в една система…

доктор
доктор
17 юни 2020 8:37
Гост

Според глупавата ти логика всичко може. И медицина може да се завърши така, нали ?

Манолас
Манолас
16 юни 2020 15:31
Гост

Има мегдан на къде да се увеличат

Лелиева
Лелиева
16 юни 2020 15:30
Гост

Щом така са решили. Да им увеличават бе. То и на другите професии трябва да се увеличат, ама всеки в България се спасява по единично. Депутат, програмист или адвокат да си. Другите ще сме обслужващ персонал

Bobi M
Bobi M
16 юни 2020 15:32
Гост

Уви така е. Правилото, че трябва да си учил за да изкарваш пари, а ние видиш ли не сме не е вярно. Защото има докторанти по Геодезия или изобщо по някакъв вид наука, но какво от това/ Бачкат като обел кернери… сервират на 20 годишно IT с заплата 3000 лв. Какво да говорим… този свят е извратен и който ми говори, че програмиста си ги е заслужил яко се лъже. Взема ги щото му ги дават. Ама не е като да ги е изработил. Айде стига. Тия заплати се поддъжратт изкуствено толкова високи.

Грорги
Грорги
16 юни 2020 15:43
Гост

По-необразовано мнение не знам кога ще прочета. В частния сектор взимаш толкова пари, колкото заслужаваш. Има си причина едни на 20-годишни да взимат 3000лв. и едни с 20-годишен опит да взимат двойно по-малко. „Взимал, щото му ги дават“ звучи глупаво. Може би някой е осмислил, че има смисъл да дава такава заплата на тези младежи.

за сведение
за сведение
16 юни 2020 20:21
Гост

Невярно. ПРИМЕР: държавата изкупи акции на една частна банка по цени ДВА ПЪТИ над пазарната,неясно защо. Или скандалът преди време с частно дружество в държавна болница.

AnimalMan
AnimalMan
16 юни 2020 15:30
Гост

Еми вижте сега. Строят се модерни затворени комплекси от към страната на планината по протежението на Околовръстен път. Дори на картите се обозначават, като нови квартали. Те са скъпи. Еми адвокатите трябва да имат пари за да си покрият кредитите за тия имоти, нали разбирате. То не е евтино да живееш до Ринг Мол и Икеа и да си в планината. Нищо, че е от към страната на чукарите де.

Златимир
Златимир
16 юни 2020 15:28
Гост

Оле милите. Гладнички ли са останали адвокатчетата? Олее….

Lalov
Lalov
16 юни 2020 15:28
Гост

Редно е да увеличат парите им!

съвет
съвет
16 юни 2020 20:22
Гост

Не думай.

Dimitrina F
Dimitrina F
16 юни 2020 15:27
Гост

Не ми се вярва да им увеличат парите

Филипа
Филипа
16 юни 2020 15:28
Гост

Охо. Спокойно. Ако на някой ще увеличат парите за нещо в тая държава, то това са баш депутати и адвокати

Обретенов
Обретенов
16 юни 2020 15:27
Гост

Редно да получават повече парички

мнение
мнение
16 юни 2020 20:22
Гост

Така е. Редно е държавата да плаща заплати на адвокатите

жоро
жоро
16 юни 2020 15:25
Гост

Комичното е, че българинът е готов да даде 100 лв за прическа и 50 лв. за маникюр, но за адвокат и 10 лв му се виждат много…

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 17:52
Гост

„Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество – винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава“ (Атанас Буров)

двоен аршин
двоен аршин
16 юни 2020 20:30
Гост

Не знам. Една адвокатка опищя орталъка и фейсбук, че е платила 60 лева на зъболекар-било безобразно много. Самите адвокати не горят от ентусиазъм да плащат съответнихонорари на другите професии.
Друг пример: адвокат изразяваше недоволство миналата година от цената от 5 лева за шезлонг на плажа.
Или ,че трябва да плаща по 60 лева на лекар при свободен преглед-било безобразие. 60 лева за лекар са много, но за адвокат-нормално?!

Сенека :)
Сенека :)
17 юни 2020 11:19
Гост

Първият нормален и смислен коментар до момента. Поздравления!

Боро
Боро
16 юни 2020 20:26
Гост

Лъжа. Подстригвам се за 5 лева при кварталния стригач. На маникюр не ходя. Нормалния хонорар на адвокат е 3-4 лева-за сравнение в Университета с главна буква преподавател получава по 50 стотинки на час лекторски. Да не би адвокат да е нещо повече от университетски преподавател,че да иска 100 пъти повече(0,50 стотинки за преподавател и 50 лв за консултация)

Мислете
Мислете
16 юни 2020 23:18
Гост

Ха, ха, ха, като намериш някой да ти работи за 0.50 се обади, да го наемем да те консултира, отремонтира, каквото си поискаш, това ще е. 😁

!!!!!!
!!!!!!
16 юни 2020 15:20
Гост

Никаква помощ от държавата не заслужават, одират хората и си пълнят джобовете. Безочие

Гери
Гери
16 юни 2020 15:25
Гост

Не може да поставяте всички под един знаменател. Има много съвестни колеги в това отношение.

ааа
ааа
16 юни 2020 15:35
Гост

някой кара ли те насила да ходиш при адвокат? Смешник.

карат ни, ДА!
карат ни, ДА!
16 юни 2020 20:33
Гост

Да ,карат ни! Сам си водя делата пред ВАдвС от години, но вече трябва зорлем да ходя при адвокат за приподсписване. Този, които приподписва жалбите ми знае по-малко от мен по ЗУТ, ама не-не мога да водя сам делата, трябва неговия подпис, въпреки,че не разбира какво искавм да кажа в касационната жалба- Не разбира от ЗУТ,ама е внужен след лобистките промени неговия подпис.-

корекция-да се чете
корекция-да се чете
16 юни 2020 20:51
Гост

ВАдмС

Сенека
Сенека
17 юни 2020 11:43
Гост

След като сте стигнал до приподписване на жалби, ясно е kak си водите делата. И такива касационни дела не се водят пред „ВАдвС“ – това е Висшия адвокатски съвет, който не правораздава. Върховните съдилища са ВКС и ВАС. Успех с „воденето“!

123
123
16 юни 2020 15:11
Гост

Виждам, добре искате да захлебите на гърба на хората, много от които останаха без работи или им намалиха драстично заплатите заради кризата. А така малко не ви ли е срам, малко неудобство да изпитате за алчността ли. И в този ред на мисли какво стана с жалбата срещу също така много високите встъпителни вноски? Нещо се ошмулвате ми се струва

Джанго
Джанго
16 юни 2020 15:17
Гост

Дай на населението да се оглежда в чуждата паница и му гледай сеира.

Гери
Гери
16 юни 2020 15:29
Гост

Напълно присъщо е за Ганьо. Защо не ходят да се защитават сами. питам аз?

Ганьо
Ганьо
16 юни 2020 20:35
Гост

Защото по АПК приподписването е задължително, ъвъпреки,че това е противоконституцинно. Дори и да искаш да се защитаваш сам по касационни дела. Дори и да знаеш повече от адвоката, пак трябва неговия подпис. Същото и по ГПК.

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 17:57
Гост

„Имаме земя, имаме вода…и си правим кал” (Йордан Радичков)

Киро
Киро
16 юни 2020 20:33
Гост

Не е чужда паница. Нали „населението“ плаща незаконните хонорари. Значи е паницата на „населението“

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 15:27
Гост

Големи кожодери са. А пък гледай какво се случва ако ти назначат служебен защитник.

сметки
сметки
16 юни 2020 15:33
Гост

лаиците да имат предвид, че зад всеки размер стоят около 30% данъчно-осигурителна тежест и минимум 7 години положен труд в образование. Който е беден да си иска служебен адвокат, който работи по други тарифи

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 20:38
Гост

Не думай. Право може да се завърши и без да ходиш на лекции , упражнения и изпити. Няма друго полесно образование. Имам колеги, които 5 години не се веснаха на лекции и изпити и не са видяни на изпити. но днес са адвокати.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2020 15:11
Гост

Абе, как точно се отнася минималната заплата към тези хонорари – дали 240 лева, или 610 лева…все едно. Да разбираме ли, че човек със сегашната минимална би трябвало да може да си позволи адвокат, извън служебен, ако се окаже на грешното място в грешното време.

2020
2020
16 юни 2020 15:14
Гост

Само да напомня, че изборът на адвокат не е задължителен, а услуга, която можеш да получиш срещу заплащане. Задължителна е защитата и тя е гарантирана. Така ч,е кой, както си прецени.

Кики
Кики
16 юни 2020 15:31
Гост

А какво ти гарантира служебния адвокат. Пътник си от всякъде. Със сигурност ще изгубиш делото.

Мики
Мики
16 юни 2020 18:03
Гост

Гаранция….Франция ! Гарантирай си приличен доход и ще можеш да заплатиш и на адвоката, и на доктора, и на бакалина. Беден си защото повече хленчиш, отколкото работиш. И защото търпиш управници, които искат да си беден.

1111
1111
16 юни 2020 20:41
Гост

Задължителен е! По АПК приподписването е задължително. По ГПК-също. Това е безобразие-зорлем натрапена „услуга“, дори и да знаеш повече от дадения адвокат. Едва ли адвокат знае повече от счетоводител по данъчмни дела едва ли адвокат знае по ЗУТ повече от архитект. Счетоводител учи и правни дисциплини, същите, които учи юрист-данъчно, гражданско право, търговско право-. Но не-счетоводител има нужда от приподписване при касационни дела, въпреки,че по данъчно право знае повече от адвокат.

Хриси
Хриси
16 юни 2020 15:30
Гост

Разбирай, че човек без достатъчно средства е пътник отвсякъде.

анонимен
анонимен
16 юни 2020 15:09
Гост

И как точно изчислихте сумите и защо по тези дела, по какви критерии? Не става ясно. Поне да бяхте защитили както трябва предложенията си. Срамота. Все не им стига

Fredy
Fredy
16 юни 2020 15:07
Гост

Един вид – като ще ни махате това, което сме решили, на ви сега и отгоре.

123
123
16 юни 2020 15:05
Гост

Заради мерките в спеца ли ще се бръкнат и всички останали клиенти?

тъпотия
тъпотия
16 юни 2020 15:05
Гост

ВАдС оправда думите на Гешев и компания за алчните адвокати. Все не им се стига, бре

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 18:04
Гост

„За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата“ (Константин Иречек)