16 години след членството на България в Европейския съюз районният съд в Бургас е на път да събори последното ограничение за гражданите на съюза да придобиват земеделска земя у нас. Това може да се случи заради отправено от него преюдициално запитване до Съда на ЕС (пълния му текст виж тук).

Проблемът с чл. 3в ЗСПЗЗ

Както е известно, 5 години след присъединяването на България към ЕС, гражданите на съюза и на държавите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) получиха правото да придобиват неземеделска земя в страната. От 2012 г. те и дружествата, които са регистрирали в България, както и чуждите компании от страните от ЕС и ЕИП могат да притежават неземеделска земя.

За земеделската земя ограниченията трябваше да отпаднат от 1 януари 2014 г. Вместо това да се случи, беше въведено ново изискване за всички, които искат да я придобият – да са пребивавали поне 5 години в България. Това стана с приемането на една нова разпоредба в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – чл. 3в. Той предвиди: „Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години“. Това правило не се прилага само при наследяване по закон.

То е общо за всички граждани – български и чуждестранни и от него следва, че физически лица, които поне през последните 5 години не са пребивавали или не са установени в България, нямат право да придобиват земеделска земя с какъвто и да е вид сделка. Що се отнася до юридическите лица, изискването за регистрация поне 5 години преди придобиването на земята, може да бъде преодоляно, ако съдружниците (или учредителите на АД) отговарят на изискванията за пребиваване или установеност.

Чл. 3в ЗСПЗЗ е предложение на депутати от БСП, като в законопроекта им няма мотиви за въвеждането на ограничението (виж тук). Президент през 2014 г. е Росен Плевнелиев и той налага вето, като отбелязва, че на практика разпоредбата налага недопустимо ограничение на българските граждани, като им въвежда изискване за уседналост. А за гражданите на ЕС подчертава, че България не може след датата на присъединяването си към съюза да въвежда допълнителни ограничителни условия за придобиване на земя, защото така едностранно ограничава на правото на установяване (по чл. 49 и сл. от Договора за функционирането на Европейския съюз) и на свободно движение на капитали (по чл. 63 и сл. от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Следва наказателна процедура срещу България, която според справка в специалния регистър на Европейската комисия още е активна.

Повече от 7 години след това чл. 3в ЗСПЗЗ е действащо право.

Преюдициалното запиване на РС-Бургас

Това може да се промени заради едно преюдициално запитване от Районния съд в Бургас. То е по дело на австриец срещу сина на негов приятел българин. Австриецът и бащата се запознали в Москва в началото на 1990-те години. После българинът започнал работа в Австрия, където шеф му бил австриецът. С течение на времето двамата станали приятели.

През 2004 г. българинът предложил на австриеца да се включи с него в покупката на земеделски земи в България, в която щели да участват като купувачи и други техни колеги и добри познати от Австрия. Чужденецът решил да участва и на три вноски дал общо 60 000 евро на българския си приятел. Той бил уведомен, че по това време чужденци не могат да придобиват българска земя и затова в нотариалните актове ще фигурира само името на българина. Уговорката била след като отпадне ограничението за гражданите на ЕС, българинът да му прехвърли официално действително притежаваните идеални части.

Така през 2004 г. и 2005 г. били купени три ниви в бургаско. През 2006 г. българинът изготвил три клетвени декларации за всеки от имотите, в които обявява действителната собственост, т.е. че австрийският му приятел притежава идеални части от трите имота.

Сега австрийският гражданин е предявил искове, с които настоява да бъде установено, че той е собственик на идеални части от въпросните три ниви, а сделките да бъдат признати за симулативни.

Изправен пред този казус Бургаският районен съд си поставя въпроса за съвместимостта на чл. 3в ЗСПЗЗ с правото на ЕС.

„Действително земеделската земя в България се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Според разпоредбата на чл. 3в ЗСПЗЗ, физически лица, които поне през последните 5 години не са пребивавали в България, нямат право да придобиват българска земеделска земя с какъвто и да е вид сделка. Съдът на Европейските общности е необходимо да обобщи дали правилото на чл. 3в ЗСПЗЗ е в противоречие с правото на ЕС“, посочва българският съд в преюдициалното си запитване.

Той припомня цялата история на ограниченията за чужди граждани да придобиват земя в България, за започналата в Брюксел наказателна процедура, както и за издаденото през 2017 г. от Европейската комисия тълкувателно съобщение, в което ясно е заявено, че „правото на придобиване, ползване и разпореждане със земеделска земя попада в приложното поле на отнасящия се до свободното движение на капитали чл. 63 ДФЕС“.

Българският съд се пита дали условията за придобиване на земеделска земя по чл. 3в ЗСПЗЗ съответстват на ценностите, установени в Конституцията и в правото на ЕС и дали чл. 3в ЗСПЗЗ ограничава свободата на установяване и на свободното движение на капитали по смисъла на чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС.

Той изтъква, че отговорите на тези въпроси са от значение за правилното решаване на делото, тъй като „при позитивно за ищеца решение по делото с предмет какъвто и да бил вид симулация, симулираният правен инструмент да е допустим по националното законодателство“.

Затова отправя до Съда на Европейския съюз следното запитване:

На основание чл. 19, параграф 3, б. „б“ от Договора за Европейския съюз и чл. 267, параграф 1, б. „б“ и параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, представлява ли ограничение, противоречащо на членове 18 ДФЕС, 49 ДФЕС, 63 ДФЕС и 345 ДФЕС, разглежданата в настоящото главно производство правна уредба на Република България като държава членка, която поставя като условие за придобиване на право на собственост върху земеделска земя в България, изискването за пребиваване на територията на държавата членка в продължение на петгодишен период от време?

В частност, представлява ли посоченото изискване за придобиване на собственост непропорционална мярка, която по същество нарушава забраната за дискриминация и принципите за свободно движение на капитали и установяване на хора в рамките на Общността, прогласени в членове 18 ДФЕС, 49 ДФЕС и 63 ДФЕС и в член 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Mary
Mary
19 януари 2024 1:45
Гост

Когато заплатите на българите станат като европейските то тогава може да отпадне забраната за продажба на земя за чужденци. Когато си в пъти по-беден ще те изкупят на безценица, за съжаление.

Пенчо бре
Пенчо бре
18 януари 2024 15:20
Гост

Само дето местостта Кьошето в Бургас е подготвена за строежи край морето, а не за сеитба, защото се намира между Солниците и Сарафово.

Анонимен
Анонимен
17 февруари 2023 15:42
Гост

Искам да чуя мнението на корифея по вещно и поземлено право- доцент Златимир Орсов

Anonimen
Anonimen
17 февруари 2023 13:41
Гост

Това членство в ЕС ни носи само негативи.

Хари
Хари
17 февруари 2023 13:41
Гост

И глоби 🙂

Анонимен
Анонимен
17 февруари 2023 13:43
Гост

Пълни глупости. Това е редовната опорна точка на русофилистиците от „Израждане“.

Име
Име
17 февруари 2023 21:37
Гост

Хапчетата, бързо!

ЕвроГЕЙец
ЕвроГЕЙец
18 февруари 2023 14:09
Гост

Това е дежурното изказване на минетджиите, поддръжници на еврогейските ценности! Нямат търпение да се праскат на воля отзад!

Самата ИСТИНА
Самата ИСТИНА
18 февруари 2023 14:08
Гост

Абсолютно ВЯРНО!

Съдията людоед
Съдията людоед
18 февруари 2023 21:51
Гост

Абсолютно неВЯРНО е вашето „Абсолютно ВЯРНО!“

Име
Име
17 февруари 2023 13:27
Гост

Българската земя принадлежи към почвеният пояс – льос, той започва от Балканите и – чак до Унгария, неслучайно сме земеделска страна, така че – има интерес – въпросът е – не може да се има доверие, аз лично не съм си продавал имотите – някои си ги продадоха, но това е стопанство, примерно – аренда, чувал картофи да ти дадат, пак е печалба.

А не за друго – но дали са чужденците приятели, някои не са. Но толкова параноя е излишна.

някакъв питомец на БСУ се е позачудил
някакъв питомец на БСУ се е позачудил
17 февруари 2023 12:25
Гост

Какво значение има за спора това преюдициално запитване, след като сделките са от 2004г. и 2005г. – преди изменението на КРБ и влизането на Р България в ЕС, т. е. ако са симулативни, въз основа на тях няма как ищецът – гражданин на държава от ЕС да придобие право на собственост върху земеделска земя в страната. Към онзи момент такава сделка би била нищожна и няма как да се санира.

Име
Име
17 февруари 2023 14:02
Гост

Те са се скарали, затова са пред съда, иначе – щеше да му ги прехвърли – ние не знаем реално какво е замътила някоя умна адвокатска глава, обикновено свеждат нещата до исково производство.

Могат да направят поне 5 неща, да поискат плащане на неоснователно основание, което е безумие, поради давност, ефектът е нулев и явно това е начинът.

Да се оправят, не е наша работа.

Чволев
Чволев
17 февруари 2023 12:11
Гост

Трябва да няма ограничения за да не ни съдят в Европа и да плащаме глоби. А вече дали някой ще иска да купува земя е съвсем отделен въпрос. То ЕС гледа към Украйна за купуване на земя. Там е в пъти повече. И поради това се бори за Украйна. Ако Путлер бе нападнал Молдова, където няма нищо, надали някой в ЕС щеше да налага дори санкции. Но Украйна е важна за ЕС заради житото си.

Николов
Николов
17 февруари 2023 12:10
Гост

Сега очаквам поредната кампания на Възраждане да запазим не само българският лев, който бил последна крепост на страната ни, но вечеи родната обработваема земя, коярто ще се окаже предпоследна крепост за българщината ни. Глупаци!

Анонимен
Анонимен
17 февруари 2023 12:17
Гост

Дали? За тези, които ще продават всичко за пари това България да я няма на картата е супер. Стига те да са добре. Но ако познаваш добре трансхуманизма ще осъзнаваш, че територията не е единствената стока и че ти също вървиш с нея като най- долнопробен обслужващ продукт.

Жулев
Жулев
17 февруари 2023 12:09
Гост

И таз добра

Динев
Динев
17 февруари 2023 12:09
Гост

Да видим дали изобщо би имало интерес за такова нещо от чужбина. Защото истината е, че по добричко, което е житницата на България, едни старчоци, на времето, получили партийни куфарчета, после на безценица накупиха хиляди декари обработваема земя. Сега те са в пенсия или не са сред нас, но техните синчета се дуят, че са честни и потомствени земевладелци и се ширят в имоти за милиони. Те самите са милионери. Та ако някой по добричко и по тимаджийско иска да купува земя и да прави бизнес ще трябва да целува ръка на godfather и да си плаща данък спокойствие. Нищо,… Покажи целия коментар »

Павлова
Павлова
17 февруари 2023 12:05
Гост

Точно по тази причина ни съди ЕС и ни налага санкции за парите, които раздаваха от правителството миналата година на гориво. Защото не бе помислено как помощите да се дават на всеки гражданин на ЕС, а не само на българи. Което си е чиста форма дискриминация по всички подписани договори със съюза. Защо Иван от джебел ще може да се ползва от отстъпки за гориво, а Лювен от Брюж, като дойде към България и няма да може да се ползва? Аха, защото Лювен е богат белгиец, а Иван е беден българин? Ами кой е виновен за дето Иван е беден?… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 февруари 2023 12:20
Гост

Ако критерият ни е да угаждаме на ЕС то по- добре да приключваме по- бързо с държавата ни. Разходете се до Израел и други части на земното кълбо (не само до Франция) и вижте каква е земята тук …и после погледнете, къде се намира България като географско положение и тогава пишете…

А дали е така, кой ще ти каже...
А дали е така, кой ще ти каже...
17 февруари 2023 14:11
Гост

А Иван от Джебел, като пълноправен гражданин на ЕС, дали може да си купи земеделска земя в Белгия, да я обработва и да получава субсидии за нея? А дали като отиде да зарежда гориво, ще получи отстъпка като белгийски гражданин. А сина му студент дали може да получи безплатни карти за ЖП. А дали семейството му ще може да получи всички благинки на пълноправното членство? А ако не може, дали това не е дискриминация?

Пф!
Пф!
18 февруари 2023 14:15
Гост

Точно така! Интересно защо само горките европейци ги оплкаваме, ала бала, трябвало да не ги дискриминараме, а като иде българина в западна Европа го гледат като втора ръка човек! Госпожа Павлова по-добре да се изнася да мие чинии в Белгия. Такива отпадъци не ни трябват тук.

Смехотворно
Смехотворно
18 февруари 2023 14:17
Гост

Защото първият приоритет на една държава са НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИ ГРАЖДАНИ! Ето затова! Белгиецът да си го гледа Белгия! Какво прави в България, като тука сме толкова зле?? Ха.

Любенов
Любенов
17 февруари 2023 12:03
Гост

Ами няма как, като сме в съюза така ще е

Кирил
Кирил
17 февруари 2023 14:54
Гост

Добре се наредихме. Не виждам никаква полза от това ленство.

Минерва
Минерва
17 февруари 2023 12:03
Гост

Преди „възрожденците“ да скочат и да почнат да обясняват как сега видиш ли ще дойдат и ще ни изкупят земята чужденците и после България ще е разпродадена и няма да си е наша, трябва да се каже, че ЕС работи за това всички граждани на съюза да имат достъп до благините на всички държави. Това, че ние сме тъпи и не купуваме примерно къщи по италинските села или земя в Гърция да гледаме маслини си е лично наш проблем и не е проблем на ЕС.

Анонимен
Анонимен
17 февруари 2023 13:45
Гост

вГъзРаждане, сър!

Ганев
Ганев
17 февруари 2023 12:01
Гост

Аз и досега незнам как това ограничение е останало. Няма логика. В прокетите, които ЕС финансира изрично си пише, че трябва това, което се прави с евро пари да е за всички граждани на ЕС. Неможе да е само за гражданите на една или друга държава

Кънев
Кънев
17 февруари 2023 12:07
Гост

То идеята идва от факта, че през 30те години на миналия век един човек с мустак реши, че ще прави всичко най-добро „за неговите хора“. Последното е цитат от книгата му. Тоест всичко най-добро за германците. Останалите народи ако е нужно ще бъдат избити, но най-важни са неговите хора. А идеята в съюза на Европа е, че всички са важни. Нещо, което никак не се нрави на комплексирания русофил.

Смехотворно
Смехотворно
18 февруари 2023 14:22
Гост

Какво общо имат тук рософилството и русофилите? Ама нали ги сънувате и се подмокряте само като чуете за тях… Приоритет на всяка държава са нейните собствени граждани. Така е и на Запад. Само тук си даваме задниците на всекиго. Както е казал еди велик българин „а вий, вий сте идиоти!“

Албертина
Албертина
17 февруари 2023 12:01
Гост

Фактически това е дескриминация на граждани от ЕС