За първи път в доклада си за върховенството на правото Европейската комисия (ЕК) отправи директни препоръки към България.

Ето как са формулирани те от комисията:

В допълнение към ангажиментите, поети в Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с определени аспекти на съдебната система и с рамката за борба с корупцията и оставащите ангажименти по механизма за сътрудничество и проверка, на България се препоръчва:

  • Да осигури своевременни конкурси за повишаване, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за заемане на вакантни длъжности, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии.
  • Да напредне със законодателните промени, насочени към подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет и избягване на риска от политическо влияние, по-специално чрез включване на съдебни органи в избора на членове на ИВСС.
  • Да предприеме стъпки за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като съобразят европейските стандарти за съветите на съдебната власт.
  • Да продължи да прилага мерки за подобряване на почтеността в специфични сектори на публичната администрация, включително такива за полицията и съдебната система.
  • Да гарантира, че институционалните реформи на Антикорупционната комисия и на специализираните съдебни органи водят до подобрена ефективност на разследванията и до солидни резултати с обвинения и окончателни присъди по дела за корупция на високо ниво.
  • Да подобри прозрачността при разпределението на държавната реклама, по-специално по отношение на тази, договорена чрез посредници, като медийни агенции.

В доклада се посочва, че „нарастват опасенията, свързани с дейността на Висшия съдебен съвет и необходимостта от решаване на проблема с неговия състав е още по-значима“. После ЕК заявява, че сходните опасения по отношение на ИВСС също остават.

„Липсата на редовни конкурси за повишаване на магистратите, съчетана с широкото използване на командироване, рискуват да засегнат независимост на магистратите“, пише в доклада.

ЕК пише още, че в областта на цифровизацията на правосъдието предизвикателствата остават.

И специално отбелязва, че административното правосъдие продължава да се представя добре по отношение на ефективността си.

В доклада се прави преглед на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост реформи по отношение на съдебната власт и борбата с корупцията.

Липсата на възможност за ефективно наказателно разследване на главния прокурор и неговите заместници е отдавнашен проблем, който беше поставен не само от Европейската комисия, но и от Европейския съд по правата на човека и Съвета на Европа. Както беше посочено в предишни доклади, комбинацията от правомощията на главния прокурор и неговата позиция във Висшия съдебен съвет води до значително влияние в рамките на прокуратурата, както и потенциално във ВСС – Прокурорската колегия и в Пленума, и в рамките на магистратурата“, пише Брюксел. И посочва, че в тази връзка в плана е заложено приемането на механизъм за разследване на главния прокурор – от съдия от Върховния касационен съд. Като е отчетено и че правителството е поело ангажимент в парламентарната квота на ВСС да не бъдат избирани прокурори и следователи, за да се намали влиянието на главния прокурор в съвета.

В доклада е коментиран и заложеният в плана за възстановяване съдебен контрол над отказите на прокурорите да образуват досъдебни производства. „Както се отбелязва в Доклада за върховенството на закона за 2021 г., това е отдавнашен проблем и предвидените мерки ще отговарят на препоръките на Съвета на Европа“, пише ЕК.

Брюксел заявява, че „притесненията относно функционирането и състава на Висшия съдебен съвет се увеличават, също и в контекста на дисциплинарни производства“. Като подчертава, че стои проблемът, че съдиите, избрани от съдии, не са мнозинство в Съдийската колегия. „От 1 юли 2021 г. притесненията се увеличиха, тъй като ВСС функционира само с четирима съдии, избрани от съдии“, подчертава ЕК, визирайки оставките на Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев от ВСС. И напомня констатацията си от предишния доклад за значителното влияние на главния прокурор в Пленума на ВСС.

Специално в доклада е посочено решението на съда в Страсбург по казуса на съдия Мирослава Тодорова, в което беше констатирано, че преобладаващата цел на дисциплинарните ѝ наказания е била тя да бъде сплашена и наказана заради критиката ѝ към ВСС и правителството (повече виж тук). Освен това се напомня, че Върховният административен съд е отменил няколко решения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати заради нередности. И ЕК заявява, че всичко това, както и наближаващият край на мандата на действащия ВСС, прави още по-належащ въпроса с привеждането на структурата на съвета в съответствие с европейските стандарти.

По отношение на ИВСС се казва, че „остават опасенията относно политическото влияние и функционирането му“  и те се задълбочават от факта, че инспекторите остават на постовете си две години след изтичането на мандата им. Тук е отчетено питането на ВАС до Конституционния съд по отношение на мандата на ИВСС, по което все още се чака произнасяне.

Липсата на редовни конкурси за повишаване на магистратите, съчетана с широкото използване на командироването продължават да пораждат сериозни опасения“, пише Брюксел и специално напомня, че европейските стандарти изискват повишаването да става въз основа на заслуги, а командироването да е само временно и по изключение. „Широко разпространеното използване на командироването може да окаже отрицателно въздействие върху командированите магистрати, ако са изправени пред риск от прекратяване на командироването им, а и това увеличава властта на административните ръководители, ако те са компетентни да вземат решенията за командироване, което може да създаде ситуации на зависимост“, се посочва доклада.

В него е коментирано и закриването на специализираните съдилища и прокуратури„Законодателна реформа премахна специализираните съдебни органи, като същевременно предвижда преназначаване на засегнатите магистрати в обикновените съдилища и прокуратури, с гаранции за защита на съдебната независимост и процесуалните права“.

ЕК посочва, че ВСС ще трябва да разкрие нов щат в съдилища и прокуратури, съобразно натовареността и да преназначи съдиите, прокурорите и следователите от закритите спецоргани. „Решенията на ВСС за преназначаване ще подлежат на съдебен контрол пред Върховния административен съд. Изглежда, че процедурата по преназначаване предоставя достатъчни гаранции за защитата на съдебната независимост“, пише Брюксел и отчита, че има висящо дело в Конституционния съд.

Прокуратурата: Удовлетворени сме, че ЕК ще следи за последиците от закриването на спецструктурите

От прокуратурата обявиха, че са съгласни със заключенията на Европейската комисия за предизвикателствата във връзка със съдебната реформа.

В специално разпространено становище за доклада на ЕК, държавното обвинение отбелязва, че е удовлетворено от ангажимента на Брюксел да следи за последиците от закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Прокуратурата припомня, че многократно е споделяла своите притеснения от тези промени в Закона за съдебната власт и възможните негативни последици пред продължаването на делата за корупция.

Следва да се има предвид, че отговорността за предизвикателствата, които се очаква да настъпят след влизането в сила на измененията и допълненията в ЗСВ на 28 юли 2022 г., ще е на авторите им. В контекста на начина, по който бяха изготвени и впоследствие приети визираните поправки в съдебния закон, прокуратурата споделя напълно констатацията, посочена в доклада на ЕК, според която у нас продължава да липсва специална нормативна уредба в областта на лобирането“, се казва още в становището.

В него се отбелязва, че прокуратурата винаги е била активна при изработването на законодателство, което да повиши доверието на обществото и на бизнеса. Но допълва, че през последната година отсъства конструктивен диалог с изпълнителната и законодателната власт, което пък се отразява на изпълнението на препоръките на ЕК в предходни доклади. „Въпреки това, използваме възможността още веднъж да потвърдим подкрепата на прокуратурата за осъществяване на необходимите изменения на законодателството, стига същите да са съобразени с основополагащите ценности на Европейския съюз, Конституцията на Република България и трайната практика на Конституционния съд“, се казва в становището.

От държавното обвинение изтъкват, че постигането на напредък за върховенството на правото у нас не би било възможно без общото взаимодействие между отделните власти и институции според определената от Конституцията и закона тяхна компетентност.

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
re:
re:
14 юли 2022 14:33
Гост

ЕК да си гледа Незалежната и Червенски!

Нали ги видехме кви хамерикански шампиони са.

ЕС ще свърши в пъти по-зле от СССР.

СССР поне бе световен фактор и не „светеше“ с отразена светлина, а тези са пудели на янките.

ЕК лъже, че съм неконтролируем!
ЕК лъже, че съм неконтролируем!
14 юли 2022 11:12
Гост

comment image

Анонимен
Анонимен
13 юли 2022 19:16
Гост

Отново празни от съдържание европейски общо фрази. Някакви думи подредени в изречение, което нищо не означава. Просто добре звучащи пожелания за пред нашенските европейци.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 10:39
Гост

Езикът на международните документи не е същият като езикът на улицата, но посланията са пределно ясни: професионалната квота в ВСС да бъде с мнозинство над парламентарната, парламентът да няма пряко или непряко влияние върху избора на инспекторите, конкурсите за повишаване и преместване да се случват постоянно и да не продължават по 5 години. Проблемът не е в езика на доклада, а в това, че ЕС продължава да няма ефективни методи, с които да принуди съответната държава да изпълни препоръките . Докладите са всеки път едни и същи – имате проблем с ВСС, имате проблем с отговорността на главния прокурор, имате… Покажи целия коментар »

ЕС го каза
ЕС го каза
13 юли 2022 18:17
Гост

Специално за Гешев- един ден ще закачим един негов портрет и отгоре ще напишем -“Не на абортите в 9-тия месец, че вижте кво става!”

Чавдар
Чавдар
13 юли 2022 17:21
Гост

Не реформа на ВСС. Направо да го сменят вече.

Миро
Миро
13 юли 2022 17:09
Гост

А, да видим сега кога ще изпълнят препоръките.

Промяната трябва да продължи!
Промяната трябва да продължи!
13 юли 2022 16:28
Гост

Двата най-важни извода:
1. Закриването на спецсъдилищата е напълно ОК
2. Безконтролността на гл. прокурор продължава да не е ОК

съдия от СРС
съдия от СРС
13 юли 2022 16:53
Гост

Е кое му е ОК като дават препоръка да се гарантира, че чрез закриването трябва да се гарантира че ще има разследвания и окончателни присъди за дела за корупция? Аз не знам как това ще се гарантира. Догодина пак същите неща ще пише.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2022 16:57
Гост

ЕК за съжаление не може да повдигне обвинение на Борисов, Пеевски и останалите висши корупционери, така че да има осъдителни присъди и затова само дава препоръки

Анонимен
Анонимен
13 юли 2022 19:08
Гост

То ако са същите, ами ако са по-лоши, примерно, че е настъпила бъркотия с делата. Кой ще понесе тази отговорност. Да не се прехвърли пак върху ниските нива и изпълнителите, не бива така.

Заки
Заки
13 юли 2022 17:11
Гост

Обаче този ВСС няма да вземе отношение по въпроса за Гешев.

Оле, майко
Оле, майко
13 юли 2022 16:24
Гост

ХАхахаха, много ми е смешно, ама нали Хр.Иванов и неговите топ специалисти правиха реформата 2015, те разделиха колегиите и така бетонираха главния в прокурорската, още по утопично е извършването на престъпление, все едно главния или неговите заместници са някакви хипер малоумници и хабер си нямат, че да извършат престъпление, да не забравяме, че не само главния прокурор, а председателите на двете съдилища също могат да извършат престъпление. Десния умнокрасивитет просто нямат никаква компетентност за никакви реформи, ако реформа ще ми прави доцента от неюридически факултет, министърката и г-н Иванов, ами не не могат, защото просто не са работили нищо свързано… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2022 16:03
Гост

ЕС защо се прави на ударен?! Не знае ли, че НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ИДЕАЛЕН ПРАВЕН РЕД и НИКОГА НЯМА ДА ИМА ИДЕАЛЕН ПРАВЕН РЕД. Това е утопично явление, дори и считаните за най-перфектни юриспруденции – Древен Рим и Древна Гърция НЕ СА били идеални, а и са били пълни с кръпки и дупки. Така че….нищо в Света не е идеално и никога няма да бъде идеално, защото такъв е равновесният закон.

:))))))))))))))))
:))))))))))))))))
13 юли 2022 15:58
Гост

Е друго си е да си дупеее и гащииии с административния ръководител на твоя съд и с адм. ръководител на по-горестоящия съд, та да те командироват по обичайната схема – уж временно, а то завинаги

Хари
Хари
13 юли 2022 17:13
Гост

Класика в жанра. Колко пъти се е случвало.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2022 15:54
Гост

С две думи: на Христо Иванов глупостите да се премахнат, че много бели причиниха. Стига експерименти!

Анонимен
Анонимен
13 юли 2022 16:37
Гост

Напротив, точно неговите идеи се адмирират от ЕС. И точно критикуваното от него недоразумение с каскета се критикува от ЕС (не личността, а недосегаемостта му)

Познат
Познат
13 юли 2022 15:19
Гост

Дано да се спре с играта – „окръжен съдия съм от 3 години, но съм богоизбран и командирован временно в апелативния съд, но нямам ранг на „съдия в апелативен съд“ и се ме забравят там“:)))…ен.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 юли 2022 15:03
Гост

„В резюмето специално е отбелязано, че административното правосъдие продължава да се представя добре по отношение на ефективността си.“

Уау, страхотно заключение на Европейската комисия.

Филева
Филева
13 юли 2022 15:03
Гост

Ночни, както винаги

Генадиев
Генадиев
13 юли 2022 15:02
Гост

Закъде сме без ЕК

Mihaela
Mihaela
13 юли 2022 15:01
Гост

„Законодателна реформа премахна специализираните съдебни органи, като същевременно предвижда преназначаване на засегнатите магистрати в обикновените съдилища и прокуратури, с гаранции за защита на съдебната независимост и процесуалните права“
10x

Клементина
Клементина
13 юли 2022 14:59
Гост

Чакам си е-правосъдието

Петров
Петров
13 юли 2022 15:00
Гост

Ще има да си чакаш….

Касандра
Касандра
13 юли 2022 14:59
Гост

Евала!!!

Милушев
Милушев
13 юли 2022 14:56
Гост

Искат да секнат командироването, а

Дулидъл
Дулидъл
13 юли 2022 14:58
Гост

Крайно време е

Щиглец
Щиглец
13 юли 2022 14:55
Гост

Те разбраха, че без директни препоръки не става

Шуши
Шуши
13 юли 2022 14:54
Гост

Добре че Брюксел ни го каза

Цветан
Цветан
13 юли 2022 17:15
Гост

Нашите си го знаят. Обаче се правят на ударени.