Европейското законодателство определя минимален размер на законната лихва за забава равен на сумата от основния лихвен процент (ОЛП) и най-малко 8 процентни пункта и намаляването ѝ за физически лица на ОЛП+4% е недопустимо. Това заявява Българската народна банка (БНБ) в становище по законопроектите на депутати от четирите управляващи партии и опозиционната ГЕРБ, с които се предлага да се намали законната лихва (пълния му текст виж тук).

Както „Лекс“ писа, народните представители предлагат лихвата за забава да е различна за търговци и за физически лица и в закона да се определи таван, който Министерският съвет да не може да превишава. За търговците той да е ОЛП+8%, а за гражданите – ОЛП+4 процентни пункта. Така лихвата за забава за физически лица ще се намали с 6%, а за фирмите – с 2 на сто.

За целта чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се допълва със следния текст: „Размерът на законната лихва по предходната алинея не може да надхвърля основния лихвен процент на Българската народни банка плюс 8 процентни пункта, когато се дължи от търговец, съответно основния лихвен процент на Българската народна банка плюс 4 процентни пункта, когато се дължи от физическо лице“ .

Самите автори на законопроектите в мотивите си се позовават на Директива 2011/7/ЕС на от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Според БНБ обаче те не са я чели както трябва и не са отчели целите ѝ.

Централната банка напомня какво се казва в преамбюла на директивата: „Забавата на плащане представлява нарушение на договора, което е станало финансово привлекателно за длъжниците в повечето държави-членки поради ниските лихви, начислявани за забава, или липсата на такива, и/или бавната процедура на обжалване. Необходими са решителни промени с цел да се създаде култура на плащане в срок, включително като изключването на правото на начисляване на лихви винаги се разглежда като договорно условие или практика, представляващи явна злоупотреба, за да се обърне тази тенденция и подобна практика да бъде обезсърчена“.

А след това посочва, че именно за да се пребори забавянето на плащанията, директивата дава следното определение на „законна лихва за забава на плащане“ – „проста лихва за забава на плащане при процент, който е равен на сумата от основния лихвен процент и най-малко осем процентни пункта“.

„Следователно надбавката от най-малко осем процентни пункта не само че не е максимален размер, а тъкмо обратното – съгласно Директивата представлява минимален размер на надбавка“, изтъква БНБ. И заключва, че е недопустимо законът да определи таван на мораторната лихва, който да е под определения в директивата минимум.

Както адвокатурата преди това (становището виж тук), така и централната банка напомня, че ако бъде приета промяната в ЗЗД, няма да е ясно каква лихва за забава дължат държавните органи, юридическите лица с нестопанска цел, както и субектите на публичното право.

В становището си БНБ изразява опасения, че съществено намаляването на законната лихва, каквото се предлага за физическите лица, ще стимулира изпадането на длъжниците в просрочие и до увеличаване на дела на необслужваните кредити.

Тя напомня, че както при потребителските, така и при ипотечните кредити, кредиторите имат право да договарят размера на лихвите за просрочие до този на законната лихва. „Нормативното определяне на този лимит чрез рефериране към размера на законната лихва е обосновано от стремежа за намирането на баланс между интересите и на двете страни в кредитното правоотношение“, подчертава БНБ.

„На следващо място, при договорите за кредит, сключвани с потребители, с оглед функцията на законната лихва за забава да обезщети кредитора при неизпълнение на парично задължение, съществува възможността евентуално съществено намаляване на размера на законната лихва за категорията „физически лица“ да бъде възприето като стимул за неоправдано забавяне на изплащането на дължимите суми. Така, в случай че бъде прието едно от двете законодателни предложения, текущият размер на законната лихва за физически лица би се свел до 4%, т.е. до размер по-нисък от договорната лихва по редовни потребителски кредити. Това от своя страна би стимулирало изпадане на длъжниците в просрочие и увеличаване дела на необслужваните кредити“, заявява централната банка.

И посочва, че промените в ЗЗД ще окажат влияние върху нормалното функциониране на банките, кредитната дейност и целия финансов сектор, което също е необходимо да бъде отчетено.

43
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
КрАдисимо
КрАдисимо
10 юни 2022 19:12
Гост

Въх, от БНБ взели та излезли от мълчанието си.

Тъкмо реших, че са се възмутили от таксовия картел на фона на неспирно растящите печалби в банковия сектор или пък са решили да вкарат някакви разумни правила за работата с чужденци и пълномощни, или…

А то какво – решили да се излебедарят на амбразурата в защита на подопечните им таксиметри и обслужващия ги паразитариат.

Всеки с приоритетите си.

Bohm
Bohm
10 юни 2022 2:33
Гост

Оферта за заем без протокол
Здравейте, аз съм физическо лице, предлагащо международни заеми от €5000 до €1,000,000 на всички сериозни хора, лихвата е 2% годишно. На разположение съм да удовлетворя клиентите си в рамките на 24 часа без протокол
За връзка: bohmleonorer@gmail.com

Анонимен
Анонимен
08 юни 2022 7:59
Гост

1. Въвеждане на институт на личния фалит. Незабавно. Без отлагане. 2. Закриване на частното изпълнение, поради измутряне. Дори в САЩ то не е въведено, а това е държавата с най-развит капитализъм. Там принудително изпълрнение е държавно, и без никакви такси за длъжника! 3. Редукция на лихвата за забава, за задължения на граждани. Не до 4 процента, а до ОЛП. Всеки друг размер е неоснователно обогатяване. 4. Отваряне на досиетата на ЧСИ-тата, и проверка от комисията по досиетата, включително и след преустановяване на дейността им-ако бъде прието искането за закриване. необяснимо е,защо ЧСИ-тата не са проверявани от комисията по досиетата за… Покажи целия коментар »

Закривай! Уволнявай! Лустрирай!
Закривай! Уволнявай! Лустрирай!
08 юни 2022 7:22
Гост

Поради напълно неточно, до степен на невярно тълкуване на директивата-ЗАКРИВАЙ! Закриване -въпрос на едно изречение в закона, и реучредяване с нови хора.

Тълкуването на БНБ е напълно невярно-тази директива не забранява по-нисък процент , ако става дума за задължения на гражданите. Както беше казано-дори и гражданин да е страна по търговска сделка, по дефиницията на българското право-пак тази директива е неприложима, защото дефиницията за търговска сделка е стеснена в директивата. Кога е приложима , и за кого-си пише в чл 2-„Определения“.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2022 7:39
Гост

Единственото изключение на приложение на директивата за задължения на ФЛ е, когато задължението е на свободна професия(вж -10-преамбюл на Директивата). Когато задължение на гражданин, неупражняващ свободна професия, директивата е неприложима. Тя е неприложима, и ако гражданин упражнява свободна професия, но задълженията са извън дейността му като свободна професия. Директивата е неприложима, и когато гражданин е сключил търговска сделка, по смисъла на вътрешното право-например за задължения по банков кредит, взет от гражданин-вж чл 2- Определения. В обобщение, лихва за забава под 8 процента, например 4 процента, за задължения на граждани, които не упражняват свободна професия, или за задължения на лица със… Покажи целия коментар »

смях смях
смях смях
07 юни 2022 21:40
Гост

да не се напрягате ОЛП +2

смях смях
смях смях
07 юни 2022 21:37
Гост

а лихват за публични вземания мислите ли я? Я погледнете какви са лихвите за мита – чл. 114 Регламент 952/3013 ( Митнически кодекс на ЕС) май е доста по- малка . Четете, четете

Парламента да въведе изпит за служителите на БНБ!
Парламента да въведе изпит за служителите на БНБ!
07 юни 2022 12:34
Гост

Безплатна консултация за БНБ-търговска сделка по смисъла на директивата, е различно от дефиницията на търговска сделка по вътрешното право-вж чл 2 от Директивата-„Определения“. Тази директива по никакъв начин не касае гражданите, включително и когато са страни по търговска сделка, обяснено вече защо. Такова превратно тълкуване на Директивата, от страна на държавен орган е повече от скандално. Или е нарочно, или е в резултат на непознаване на европейското право. И в двата случая е необяснимо, и е редно парламентът остро да отговори, чрез промяна в ЗБНБ. Например-в закона да се запише,че се въвежда ежегоден атестацинен изпит, за работещите в БНБ, като… Покажи целия коментар »

Никола
Никола
07 юни 2022 12:23
Гост

Явно тези не са наясно с Европейското законодателство.

RTYUIOP
RTYUIOP
07 юни 2022 14:52
Гост

Кои обаче са „тези“, Никола?

Мики
Мики
07 юни 2022 12:21
Гост

Не стига, че лихвите за депозит станаха нищожни, че ни скубят постоянно с такси, а и сега ни порязаха.

мнение
мнение
07 юни 2022 12:15
Гост

БНБ нещо се опитва да финтира парламента-директно ЗАБЛУЖДАВА парламента, с НЕТОЧНО ТВЪРДЕНИ-ЧЕ УЖ олх ПОД 8 ПРОЦЕНТА Е НЕДОПУСТИМ. Че самото име на директивата казва,че касае търговските сделки, И В САМАТА ДИРЕКТИВА Е ЯСНО,ЧЕ НЕ КАСАЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ГРАЖДАНИТЕ, А КАСАЕ ТЪРГОВЦИ И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ-вж дефиницията на търговска сделка по директивата, която за улеснение ще я копирам по отдолу! нАКРАТКО-ДОРИ И ГРАЖДАНИН ДА Е СКЛЧИЛ ТЪРГОВСКА СДЕЛКА -директивата не се прилага-тя се прилага само между търговци, и между търговци и публични органи-вж чл 2 от Директивата „определения“, там щражданите не се споменават никъде, и по никакъв повод!!!! Тази директива… Покажи целия коментар »

на запад-да имаш сметка е без такси!
на запад-да имаш сметка е без такси!
07 юни 2022 12:00
Гост

Абе то е недопустимо банките да начисляват месечна такса, и такса теглене от банкомат, но го правят. На запад-теглене от банкомат от собствена сметка е безплатно, и по принцип-месечна такса обслужване-няма. Да имаш собствена сметка е безплатно, в цивилизования свят. Банката печели, като ти държи и ползва парите, а не начислява и други такси.

RTYUIOP
RTYUIOP
07 юни 2022 12:09
Гост

Аз също не знам някъде в ЕС да се допуска от държавата такова мародерство от страна на банките, като у нас. Недопустимо е да си плащаш ти, за да ти ползва банката парите!

момент
момент
07 юни 2022 11:15
Гост

Доколкото виждам тази директива е само за търговски сделки, които са различни от сделките по ЗЗД. Трябва различна уредба в ЗЗД и в ТЗ. А кога ФЛ са страни по търговски сделки и кои сдлеки са търговски, казва ТЗ.

тъй, тъй!
тъй, тъй!
07 юни 2022 12:01
Гост

Аха. Тъй е-както казват в бургас!

Дяволът е в детайлите.

RTYUIOP
RTYUIOP
07 юни 2022 12:03
Гост

Така е. „Член 1 Предмет и приложно поле 1. Целта на настоящата директива е борбата със забавата на плащане по търговските сделки с оглед гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар, като се насърчава конкурентоспособността на предприятията, и поспециално на малките и средните предприятия. 2. Настоящата директива се прилага за всички плащания, извършвани като възнаграждение по търговски сделки. 3. Държавите-членки могат да изключат вземанията, които са предмет на процедура по несъстоятелност на длъжника, включително процедура, чиято цел е да се преструктурира дългът. Член 2 Определения За целите на настоящата директива се прилагат следните определения: 1. „търговски сделки“ означава сделки между… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
07 юни 2022 12:27
Гост

Дори и ФЛ-нетърговци да са страна по търговски сделки-пак директивата не се прилага-вж дефиницията на търговска сделка, по смисъла на директивата-„За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:
1. „търговски сделки“ означава сделки между предприятия или
между предприятия и държавни органи, които водят до
доставката на стоки или предоставянето на услуги срещу
възнаграждение“.

Тази директива не забранява лихва за забава да е 4, или по нисък процент, ако касае граждани-без значение дали са страни по търговска или гражданска сделка.

RTYUIOP
RTYUIOP
07 юни 2022 16:12
Гост

Именно. Затова си позволих да цитирам релевантните части от въпросната Д с определението. Защото в нея понятието за „търговска сделка“ не съвпада с нашето по ТЗ и ТП.
Не знам, но не са само народните представители неграмотни като гледам май… Банковата ни системата е вероятно най-ганстерската в света. Няма закони, няма правила – набивай такси и язди!

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 10:34
Гост

Ама тия от парламента са големи аматьори. Всичко им е „проба-грешка“, а няма време за такива експерименти – криза, война, цени, газ, нефт … Да не си мислят, че дълго ще ги траят хората. Като дойдат сметките за парното ще стане страшно.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 12:04
Гост

Не са аматьори, други са аматьорите… Изписаното от БНБ касае търговските сделки. Покупко- продажба от ФЛ от ТД по принцип не е търговска сделка.
Та 4 процента-може, ако сделката не е търговска, а ФЛ по принцип рядко сключват търговски сделки.

RTYUIOP
RTYUIOP
07 юни 2022 10:22
Гост

Играта е само с ОЛП, не с „надбавката“.

Белинска
Белинска
07 юни 2022 9:50
Гост

Е чакайте де, нали се сещате, че в парламента има хора, като Лъчо Мозъка. Какво да говорим.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 10:36
Гост

То голяма разлика между Лъчо Мозъка и Кирчо Петков няма. За съжаление на хората, които са гласували и за двамата.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 11:19
Гост

Мозък, мозък, ама се оказа, че от едно бързо „консултиране“ е изкарал няколко милиона

Асен
Асен
07 юни 2022 12:24
Гост

Не се и съмнявам, че ще се възползва.

Jeni
Jeni
07 юни 2022 9:50
Гост

Тези депутати не се справят по-добре от други били там

Стоил
Стоил
07 юни 2022 12:25
Гост

В сравнение с предните са много по-адекватни.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 8:46
Гост

Значи депутатите четат директивата както дявола евангелието. Популисти

OMG
OMG
07 юни 2022 8:53
Гост

На мен ми изглежда по-скоро да не са я чели. Не виждам как, някой, прочел директивата, може да я разчете различно.

Кишева
Кишева
07 юни 2022 9:51
Гост

Ужасна работа е това и се надявам да спрат да го правят

RTYUIOP
RTYUIOP
07 юни 2022 12:06
Гост

Май не са я чели не само депутатите, ами и тези от БНБ и авторът на статията. Много набързичко я е списал. Не всяка сделка е търговска и дори понятието „търговска сделта“ според нашето ТП и според тази директива не е едно и също. Не е лошо да направи по-задълбочен прочин, преди да се напише и коментира статия. „Член 1 Предмет и приложно поле 1. Целта на настоящата директива е борбата със забавата на плащане по търговските сделки с оглед гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар, като се насърчава конкурентоспособността на предприятията, и поспециално на малките и средните предприятия.… Покажи целия коментар »

Милена
Милена
07 юни 2022 9:51
Гост

Може и така да е.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 10:26
Гост

Презумпцията, че депутатите могат да четат, е… смешна.

Филип
Филип
07 юни 2022 12:26
Гост

За повечето това важи с пълна сила.

123
123
07 юни 2022 8:44
Гост

Интересно, а какво е било становището на онези двамцата канидати за управител на БНБ? Изглежда, различно. Ерго, не им е било мястото там. И на двамата.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 9:52
Гост

Може да нямат становище. Което е срамно. Което е срамно.

Дъндряци и кво?
Дъндряци и кво?
07 юни 2022 9:52
Гост

Ама верно кой ще е говерньор на БНБ? Какво стана там. Аз съм изпуснал или не се е случило нищо. Защото имах доста работа последните месеци и не см следял редовно водевила, който ни управлява.

жълтата фланелка
жълтата фланелка
07 юни 2022 8:42
Гост

Това са поредните упражнения в популизъм. Сегашната уредба в ЗЗД позволява на МС когато си иска да определи нов размер на мораторната лихва. Позволява, но 20 години почти не го прави. При настоящата инфлация освен това е и разбираемо. Въртим май пак педалите на законодателното колело във въздуха

чело коте книжки
чело коте книжки
07 юни 2022 8:38
Гост

Не съм чел въпросната директива, но то само наименованието е достатъчно красноречиво и няма как да си помислиш, че ОЛП+8% е таван, а не минимум. До тук за експертизата на нашего депутата…

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 8:40
Гост

Чело недочело или чело като дявола евангелието май е по-скоро положението. При толкова просрочия и необслужвани кредити, няма как да стимулираш точното изпълнение с намаляване на лихвата за забава. И точка.

Темелкова
Темелкова
07 юни 2022 9:53
Гост

Пълна пародия

Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 9:53
Гост

Абсолютно