Арбитражният съд при Българската стопанска камара (БСК) събра съдии и арбитри на научна конференция, посветена на общите въпроси на арбитражното и съдебното производство.

Тя беше открита от председателя на Управителния съвет на БСК Добри Митрев, който отбеляза, че темите, които ще бъдат обсъдени, засягат широк кръг субекти. Той посочи, че в рамките на арбитражното производство е необходимо и съдействието на съда по редица въпроси – например във връзка с налагане на обезпечителни мерки, обезпечаване на доказателства, произнасяне по въпроса за валидността на арбитражното споразумение и др.

Зам.-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Търговската колегия Евгений Стайков изтъкна, че темите, предмет на конференцията, представляват интерес не само за адвокатите, арбитрите и бизнеса, но и за съдиите, и по-специално за тези от Търговската колегия. Съдия Стайков подчерта ролята на институционалните арбитражни съдилища към работодателските организации и изтъкна, че високия професионализъм на арбитрите в листата на АС при БСК е гарант за качеството на правораздаването.

Ръководителят на Гражданската колегия на ВКС съдия Мими Фурнаджиева изтъкна необходимостта от справедливо разрешаване на споровете, включително при навлизането на изкуствения интелект.

Проф. Андрияна Андреева, областен управител на Варна, подчерта ползите от арбитражното производство и неговото непрекъснато усъвършенстване в унисон с технологичните предизвикателства, в които живеем. Тя акцентира на необходимостта от обективен, бърз, справедлив процес, което изисква запознаване с добрите практики, което се извършва на подобни форуми.

Председателят на Второ търговско отделение на ВКС съдия Емилия Василева приветства избора на темите на конференцията, тъй като с тях съдиите се сблъскват често в практиката и пряко засягат дейността както на съда, така и на арбитража.

Председателят на Арбитражния съд при БСК проф. Таня Йосифова посочи, че целта на конференцията е не само да се повиши осведомеността на аудиторията по обсъжданите въпроси, но и да се повиши доверието в способите за извънсъдебното решаване на спорове, предоставяни в институционалните арбитражи към работодателските организации, и в частност в този при БСК.

В рамките на първия панел участници бяха: доц. д-р Маргарита Златарева, арбитър в АС при БСК с тема на доклада: „Допустима съдебна намеса в арбитража, която се изразява в прояви на съдействие и прояви на контрол“, д-р Симеон Чаначев, арбитър в АС при БСК с тема на доклада: „Актуални въпроси относно основанията за отмяна по чл.47, ал.1 и ал.2 от Закона за международния търговски арбитраж“, Александър Кацарски, заместник-председател на АС при БТПП, с тема на доклада: „Произнасяне от държавен съд по чл. 8, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж“, Емил Емануилов, арбитър в АС при БСК, с тема на доклада: „Влияние на Санкциите върху арбитражното производство; възможности за съдебен контрол“.

Във втория панел участници бяха: д-р Деян Димитров, Институт на държавата и правото към БАН, с тема на доклада: „Исторически аспекти на възникването на морския арбитраж“, д-р Гергана Върбанова, арбитър в АС при БСК с тема на доклада: „Приложение на изкуствен интелект при постановяване на арбитражни и съдебни решения, Велислава Христова, председател на Young Bulgarian Arbitration Practitioners, с тема на доклада: „Ти водиш: Какво може да направи всеки от нас, за да подпомогне развитието на арбитража в България“, Ивайло Димитров, старши адвокат в адвокатско дружество Omnia, с тема на доклада: „Устното заседание в производствата по международен арбитраж – практически проблеми“ и Илияна Тодорова, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ с тема на доклада: „Субективните предели на арбитражното споразумение: спорни моменти“.

Модератор на събитието беше Петя Мургова, арбитър в АС при БСК.