Доскорошният председател на Софийския районен съд Александър Ангелов, понастоящем съдия в Административен съд София-град, беше преизбран за втори мандат начело на СРС.

Решението си Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) взе с 10 гласа „за“ и двама „против“ – Атанаска Дишева и Олга Керелска.

Изслушването на Ангелов и дебатите продължиха повече от два часа и половина.

Обсъждането се насочи основно към два момента. Единият е участието на Ангелов в конкурса за административните съдилища и кандидатирането му за председател на СРС. Вторият е за спазването на принципа на случайно разпределение на дела и по-конкретно по исковете по чл. 422 ГПК.

Ангелов обясни, че конкурсът за административните съдилища е първият, в който участва и е сторил това в края на първия си мандат като шеф на СРС. А е подал документи за втори мандат, защото не е бил наясно дали въобще ще бъде класиран в конкурса за административните съдилища. Същевременно Ангелов заяви, че само преди няколко дни е встъпил като съдия в АССГ – първо, защото изтича срокът за това и второ, защото не може да знае дали отново ще бъде избран за председател на СРС.

„Нормално е човек да мисли какво развитие ще има след това – след мандата. Самите конкурси поне до момента се провеждат нарядко. Протичат около три години. Очакването беше, че доста трябва да се чака, за да участвам отново в конкурс“, каза Ангелов.

Следващият въпрос към него беше свързан с едно решение на общото събрание на СРС във връзка със случайното разпределение. Магистратите са решили заповедните производства да се разпределят на случаен принцип, но след това исковете по чл. 422 ГПК да бъдат поети от същия съдия, който е издал заповедта. Ангелов обясни, че това решение намира опора в Правилника за администрацията в съдилищата и е в полза на страните, защото този съдия е най-добре запознат с производството, а и така то протича по-бързо. Освен това по думите му така се постига и известно изравняване на натовареността по отношение на исковите производства.

Олга Керелска го попита дали в СРС на служителите се възлагат функции по контрол върху работата на съдиите и дали Ангелов насърчава такова поведение – служителите да следят и да докладват на ръководството на действия и бездействия на съдиите, с които работят.

„Няма такава заповед – нито формална, нито неформална служителите да следят съдиите и няма как въобще да се мисли за такова нещо“, каза Ангелов. После заяви, че знае кой случай визира Керелска, но понеже има висящо производство, не желае да коментира повече. Но каза, че е имало оплакване на служител от съдия и той, като председател, е предприел мерки за изясни ситуацията.

Случаят, станал повод за този въпрос, най-общо е за съдия, който опитал да принуди деловодител на състав на негова колежка да върне документи по дело на адвокат. Съдийката, по чието дело са приложени въпросните документи, обаче е разпоредила на деловодителката да не ги дава, тъй като по него има въззивна жалба и не е приключило. Адвокатът, който си искал документите, понеже изпускал преклузивен срок, се свързал с познатия му съдия, който започнал да звъни на деловодителката и да настоява тя да ги предаде на адвоката. Според обясненията на деловодителката съдията ѝ се обадил 14 пъти за два часа и е използвал обиди и заплахи. По случая имаше дисциплинарно производство, но ВСС реши да не наказва въпросния съдия.

Атанаска Дишева пък поиска да разбере колко предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу съдии за забавени дела е внасял, колко заповеди за забележки е издал и в колко случая е обърнал внимание на съдиите. Тя заяви, че в комисията по дисциплинарна дейност имало сигнали срещу едни и същи съдии за забави по дела с години.

Ангелов обясни, че предприемането на дисциплинарни мерки е последната стъпка. Първо говори със съдията, извършва се мониторинг, опитва се да бъдат осигурени в максимална степен условия на магистрата да си изпише делата.

А по повод на разпределянето на исковете по чл. 422 ГПК на случаен принцип, Дишева попита Ангелов дали разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт е императивна, или диспозитивна, на което получи следния отговор: „Императивна, но в случая принципът за случайно разпределение не е нарушен“ (повече по въпроса с разпределението на исковете по чл. 422 ГПК виж по-долу).

След изслушването му председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че без никакво съмнение ще подкрепи Александър Ангелов. И обясни, че качествата му са безспорни – и като ръководител, и като професионалист. „Имаше много проблеми в СРС – организационни и личностни и не че вече не съществуват, но колегата Ангелов ги е свел до минимум и точно заради това е вторият мандат“, каза Чолаков. Той обаче не се съгласи с изказването на Ангелов за случайното разпределение. Но допълни, че все пак става дума за решение на общото събрание, което не подлежи на проверка за законосъобразност. Чолаков напомни, че е имало препоръки на ИВСС този въпрос да бъде изчистен, но общото събрание е отказало. „Каквото е трябвало да направи председателят, го е направил – внесъл е доклада на ИВСС на заседание на общото събрание, но то е решило така да продължи“, каза Чолаков.

Цветинка Пашкунова на свой ред заяви, че Александър Ангелов полага неимоверни усилия, за да обезпечи качествено правораздаване в СРС и да следи за срочното постановяване на актове, въпреки свръхнатовареността на магистратите. Тя заяви, че Ангелов е иновативен, има много идеи и работи за тяхното осъществяване. Пашкунова допълни, че участието на Ангелов в множество работни групи, което беше отбелязано от Олга Керелска, не е минус, напротив – както самият той заяви – това е полезно за съдиите, защото още в зародиш може да се препятстват законодателни предложения, които биха довели до блокиране на правораздаването.

Пашкунова описа Ангелов като диалогичен и консенсусен и изтъкна, че подхожда с разум и съпричастност. И посочи, че не е притеснена от факта, че е встъпил като съдия в АССГ. „Стори ми се откровено и правдоподобно обяснението за продължителността на конкурсите и неяснотата по отношение на конкурса и избора му за председател. Не може да спираме кариерното развитие на съдиите“, каза Пашкунова.

Атанаска Дишева обаче заяви, че няма да подкрепи Ангелов. Първият ѝ мотив беше, че през първия си мандат, той не е успял да реши въпроса с неравномерното натоварване на съдиите, в отделенията и на съда като цяло. „Известни са случаи, в които в СРС има проблеми с прехвърлянето на съдии от едно отделение в друго. Различно е натоварването на съдиите в наказателното отделение и тези в гражданските отделения. Този въпрос не е преодолян и всеобщо е ширещото се становище, че наказателните съдии са по-малко натоварени от гражданските“, каза Дишева.

Вторият ѝ аргумент е, че Ангелов не се е справил със срочното приключване на делата. Похвално по думите ѝ е отношението му към съдиите, но това била едната страна на проблема. „Правораздаването е в името на народа и за страните въпросът с бавното правосъдие представлява въпрос за лошо правосъдие“, каза Дишева и допълни, че неглижирането на ролята на председателя не е положителна практика.

Третият ѝ мотив беше за случайното разпределение на делата. Каза, че ѝ било неудобно за пита Ангелов дали става дума за императивна, или диспозитивна норма. И допълни, че миналата година в СРС е имало 7527 установителни искове, което е едва 10% от гражданските дела, т.е. не се отразява кой знае колко на натоварването. Тя посочи още, че Правилникът за администрацията в съдилищата не може да дерогира текста от закона.

Става дума за чл. 86, ал. 6 от правилника, който гласи следното: „При предявяване на иск за установяване на вземане по чл. 422 ГПК административният ръководител може да разпореди делото да бъде разпределено на съдията, издал заповедта за изпълнение срещу ответника, в случай че заповедното производство е било разгледано в същия съд“.

Правилникът за администрацията в съдилищата се приема от Висшия съдебен съвет и тази разпоредба е в него от приемането му през 2017 г.

Даниела Марчева открои редица позитивни качества на Ангелов, по думите ѝ той е свръхактивен, отговорен, диалогичен, с много емпатия, умерен, балансиран, искрен, не спестява мнението си, независимо дали ще се хареса, или не.

По отношение на заповедните производства, Марчева заяви, че става дума за решение на общото събрание. „Това е съдийското самоуправление, дали ни харесва, или не, това е законът. Доколко е удачно, в каква степен, по какъв начин – може би сега е моментът да се постави този въпрос и да се направи оценка за въздействие“, каза Марчева. Тя посочи, че преди две години ВСС е отказало да накаже бивш председател, който с еднолична заповед е иззел едни дела от едни съдии и ги възложил на други. Но тогава това не е било проблем.

По отношение на неравномерната натовареност между гражданските и наказателните съдии, заяви, че това е проблем във всички софийски съдилища и няма как да бъде решен от председателя на съда, защото именно правомощие на общото събрание е да преструктурира отделенията и да определи новите състави в кои от тях ще бъдат.

Що се отнася до забавата по дела, Марчева заяви, че този въпрос е комплексен и не трябва отговорността да се прехвърля на председателя на съда. Тя каза, че Ангелов е направил всичко възможно съдиите да имат възможност да наваксат със сроковете. Постави обаче въпроса за това, че много магистрати „прегарят“, изпадат в burnout и трябва нещо да се направи в тази насока.

А по въпроса за конкурсите, Даниела Марчева заяви, че няма нищо морално укоримо в това да се явиш на конкурс. Ангелов няма да бъде административен съдия, като председател ще загуби още пет години, в които няма да може да участва в конкурси и не е честно да се говори, че се бил презастраховал, по думите на Дишева.

Олга Керелска на свой ред похвали Ангелов за редица негови действия и мерки, които е предприел. Тя каза, че не вижда проблем и със случайното разпределение, защото заповедните производства и производствата по чл. 422 са в глава „Заповедни производства“ в ГПК, т.е. става дума две фази на едно производство.

След като каза много добри думи за професионалните и човешки качества на Ангелов, Керелска заяви, че няма да го подкрепи, защото била разочарована, че е встъпил в АССГ, при положение че вече е била открита процедурата за шеф на СРС.

„Според мен не може ръководителят на един съд, който ръководи екип от около 1000 съдии и служители, с действията си да създава впечатлението, че не знае какво иска. От една страна участва в конкурса за административен съдия, в което няма нищо лошо и незаконно, от друга участва в избор на председател на СРС и обстоятелството, че встъпи като съдия остава неприятно чувство за това, че действително се търси някакво преосигуряване“, каза Керелска.

Председателят на ВКС Галина Захарова се изказа последна и заяви, че ще подкрепи Александър Ангелов.

След като се присъедини към констатациите за качествата на кандидата, тя заяви, че високо цени обучителните мерки, които той предприема и които предстоят. Тя каза, че споделя разбирането му за дисциплинарните функции на административните ръководители. „Струва ми се, че не би трябвало да отделяме проблема за забавянето на правосъдието от проблема за натовареността. Всякога, когато има обективи причини за по-висока, а в някои случаи неимоверна натовареност, разрешаването на този проблем не е единствено във възможностите на административния ръководител. Балансът между правото на своевременно произнасяне на съда и натовареността в крайна сметка е държавническа задача и това, което може да направи отделният председател в много случаи е предприемане на чисто палиативни мерки за регулиране на натовареността между отделните съдии, състави, отделения, а това в пълна степен се е изпълнявало и изпълнява понастоящем от колегата Ангелов“, каза Захарова.

По отношение на случайното разпределение на делата, председателката на ВКС заяви, че нормата на чл. 9 от ЗСВ е императивна, но не и абсолютна. Тя заяви, че в Правилника за администрацията на съдилищата са предвидени изрични изключения от абсолютното прилагане на принципа за случайно разпределение. И изтъкна, че има и множество процесуални ситуации, в които е предвидена възможност за разрешаване на определен проблем извън стриктното и еднопосочно спазване на нормата. Например по наказателните дела – ако съдия върне делото заради процесуални нарушения, после пак той го поема.

„По-важен е друг аспект, а именно, че прилагането на принципа за случайно разпределение на дела в конкретни процесуални ситуации е проблем на правораздаването и това е така, защото въпросът за прилагане на случайното разпределение рефлектира върху извода за законност на състава, който разглежда делото. В тези случаи каквото и да е решението на ОС, при проверка на съответните актове може да се установи дали има нарушение на чл. 9 ЗСВ, респективно дали съставът е незаконен. При липса на такива конкретни произнасяния, които могат да коригират съдебната практика, не бих се наела да коментирам правилността на едно или друго решение на общото събрание. В този контекст е съществено, че решението на ОС, било дори и грешно, не може да ангажира отговорност на Ангелов и да повлияе върху неговите качества и позитивните страни, които съзирам в неговата предходна дейност“, каза Захарова.

Така с 10 гласа „за“ и два „против“ Ангелов беше преизбран като шеф на СРС.

39
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 11:20
Гост

Значи правораздаването е в името на народа и затова натовареността няма значение, а съдиите не са хора – те са компютри, могат да работят денонощно и да бълват качествена продукция в името на народа. Съдията няма нужда от сън, храна, междудневна почивка, за деца и семейство – да не говорим. Ако изнемогва, независимо от постоянно полагания извънреден труд, най-добре е да бъде набит с пръчки, а накрая на годината да му се хвърли някое бонусче за стреса и ненормалната работна среда, за да не би случайно да се сети, че и той има права.

16-ти април
16-ти април
14 декември 2022 11:46
Гост

Моля, не мрънкайте толкова! Нека поне се каже колко съдии присъстват всеки ден на работа, и дали стоейки си вкъщи са изработили нещо….Има си мързеливци, нахалници, неглижиращи именно нуждите на хората, а с претенции до небето! Защо не се казва колко не си пишат делата в срок и в същото време идват по един ден в седмицата на работа! А други при същото натоварване успяват и са в срок….Как все едни и същи кръгове реват и мързелуват, крият се зад анонимност и натовареност, а други го отнасят работейки непрекъснато. не разбрахте ли, че МЪРЗЕЛЪТ рано или късно ЛЪСВА

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 15:56
Гост

Въпросът е какво пишат и доколко си проучват делата.
Иначе всеки може да сканира и да бълва, но щом си вярвате, че сте по-добър от другите, хранете си егото, ваша си работа.
Всеки си избира как ще правораздава. Бълващите за мен са мързеливите, защото не четат и почти не пишат – добре, че има скенер.

Валя
Валя
14 декември 2022 11:59
Гост

Да, Дишева е петимна за наказания и толкова й е мъчно, че не може да образува дисциплинарки… Представител на съдебната квота. Дано и новите не са същите разочарования, с клинични диагнози.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 17:33
Гост

Ако съдията полага постоянно извънреден труд, или е на невъзможен състав (такива в СРС има не повече от 10 вече), или не може да се организира(което не е вина на съда).

СРС отдавна не е във времената отпреди 10 години – с чудовищните обеми и нулевата автоматизация. Нещата са доста различни – има много повече хора на щат, сградовият фонд е далеч по – добър, хората не се бутат по 5 в кабинет. Нормални условия за работа има.

Кой как я върши – това е съвсем различен въпрос, който често е видим и от времето и съдържанието на самите актове.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 8:08
Гост

Кога ли ще се отървем от тези хора във ВСС, та те дори не знаят основни понятия и принципи в съд.система, например съдийското самоуправление, ролята на председателя при разпределението на делата, натовареността и пр. Тръгнали да го изпитват човека, че даже да го укоряват. Той толкова много се старае да им угоди, толкова слушка и се спотайва, за да им се хареса, а те все недоволни. Иначе по време на първия му мандат, си бяхме на автопилот. Смятам, че и сега ще е така. Поне човекът е спокоен, ако въобще нещо реши, защото трудно взема решения, то е без резки… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 5:58
Гост

Ангелов къде е завършил, и в кое поделение е отслужил наборната си военна служба, задължителна за наборите до 1988г?
За кое поделение му е мобилизационното назначение по Закона за резерва?

десет години ти бегат
десет години ти бегат
14 декември 2022 6:48
Гост

Наборната служба приключи с родените 1978-79 г.

фактите
фактите
14 декември 2022 6:57
Гост

Наборната военна служба е до набор 1988!

Geleto
Geleto
14 декември 2022 10:24
Гост

По онова време в първата година от АМВР се отбиваше наборна военна служба.

Адвокат
Адвокат
13 декември 2022 20:32
Гост

Щом има мерак – нека да действа.

Не е възможно в 2 милиона град да няма това-онова. Като придвижване на делата.

кольо пърпала
кольо пърпала
13 декември 2022 18:22
Гост

Не съм чул съдия от СРС да се е оплакал от Ангелов, а който е сърбал попарата на Милев и Лалов – хептен

изплискаха легена
изплискаха легена
13 декември 2022 18:19
Гост

Егати безумието! Като не харесвате правилника, който сте приели, променете го. И да търсиш отговорност на председател за решение на ОС?! Изплискаха легена!

Наблюдател
Наблюдател
13 декември 2022 23:24
Гост

Наска да вземе да каже защо ВСС е приел правилник, който противоречи на ЗСВ, което, а пропо, не е вярно, но тя толкова си може жената

Роза
Роза
14 декември 2022 12:03
Гост

Много точна забележка, колега. Атанаска Дишева е член на комисията по правни въпроси към ПВСС и ако ПАС нарушава ЗСВ точно тази комисия трябва да предприеме действия в тази насока. Затова да търсиш сметка на председател на съд, че спазва правилник, който ти издаваш и имаш право да променяш когато противоречи на закона, е меко казано шизофренично. Сигурно ако Ангелов не беше спазвал ПАС пък щеше да го рендосва защо не спазва правилника.

Победа и пак победа
Победа и пак победа
13 декември 2022 17:48
Гост

Г-н Г.З.Ч. си знае работата.
Най добре се разбират председателите. Даде му място, той какво ще му даде?

Маринко Трънков
Маринко Трънков
13 декември 2022 17:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Хммммм....
Хммммм....
13 декември 2022 16:38
Гост

Милиционерски възпитаник на АМВР и след завършване получава диплома по „Право“ от ЮЗУ. В ония години масово завършилите в АМВР записваха и право в ЮЗУ, защото там им раздаваха дипломите срещу определена сума, не си правиха зора да учат. Защо не записваха в СУ например?! Защото трябваше да си скъсат трибуквието от учене.

:))
:))
13 декември 2022 16:40
Гост

То нещо бая кадрите на Симеоново ни завладяха:)), да те е срам да кажеш, че си завършил нормален юридически факултет:))

СВИДЕТЕЛ
СВИДЕТЕЛ
13 декември 2022 16:31
Гост

Този човек не знае имената на колегите си в СРС. Знае на 2-3-ма съдии имената, които са му така дясната ръка и го осведомяват за всяка клюка, злословят, завиждат, та така. Към останалите съдии се обръща със „здравейте, колеги“ или „здравейте, пичове“!.

морава
морава
13 декември 2022 16:54
Гост

Това не е вярно.

Ники
Ники
13 декември 2022 16:30
Гост

Този избор въобще не ми допада.

Михаил
Михаил
13 декември 2022 16:26
Гост

Олга Керелска вечно е в опозиция.

Анонимен
Анонимен
13 декември 2022 17:42
Гост

Все тя да е ТЯ.
Как изписа вежди на онзи за АССГ, като го прати към ИВСС, да му изчистят хигиената на контакти, ….. леле, мале.
Ама нали трябва да е терсене…

Валя
Валя
13 декември 2022 20:35
Гост

Не е лесно да си прост.

Пепонска
Пепонска
13 декември 2022 16:25
Гост

Успех желая.

Нинов
Нинов
13 декември 2022 16:24
Гост

Това е кошмар

Бисер
Бисер
13 декември 2022 16:24
Гост

Поздравления!

Хингелина
Хингелина
13 декември 2022 16:22
Гост

Надявам се да се сорави, макар да ме съмнява

Джовани
Джовани
13 декември 2022 16:21
Гост

Страхотно. Направо супер. Казвам го с ирония

Nana
Nana
13 декември 2022 16:21
Гост

Някой е с връзки, а?

Заки
Заки
13 декември 2022 16:28
Гост

Определено.

Попо
Попо
13 декември 2022 16:20
Гост

Ужас

Мавродиев
Мавродиев
13 декември 2022 16:20
Гост

Голяма глупост

Валерия
Валерия
13 декември 2022 16:19
Гост

Според мен това е грешно решение

Йоан
Йоан
13 декември 2022 16:18
Гост

Успех

Колегаа:))
Колегаа:))
13 декември 2022 16:16
Гост

ПРОТИВ СЪМ! АМА ТВЪРДО!

Симеон
Симеон
13 декември 2022 16:29
Гост

И аз, ама никой не ни пита.

Анонимен
Анонимен
13 декември 2022 18:01
Гост

И кой те пита? Да не би ти да го гласуваш?