При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена, се придобива в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), ако в имуществените отношения между съпрузите е приложим режимът по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Семейния кодекс. Това постанови Гражданската колегията на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук).

Противоречията в практиката бяха констатирани от състав на ВКС още през 2019 г. (повече за тях виж тук). Макар с днешното тълкувателно решение те формално да са преодолени, разделението във вижданията на върховните съдии остава, тъй като деветима от тях са го подписали с особено мнение. Според съдиите Светлана Калинова, Пламен Стоев, Теодора Гроздева, Милена Даскалова, Здравка Първанова, Драгомир Драгнев, Владимир Йорданов, Бранислава Павлова и Камелия Маринова правилното тълкуване на закона е, че „при извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена, не се придобива в режим на съпружеска имуществена общност, до момента, в който се ликвидира съсобствеността на терена и построеното върху него.

Мнозинството обаче възприема твърдото виждане за възникване на СИО, стъпвайки на т. 4 от Постановление №5/1972 г. на Пленума на Върховния съд. В него е прието, че построената по време на брака сграда върху земя, собственост на единия съпруг, представлява съпружеска имуществена общност и принадлежи общо на двамата съпрузи. Изводът в постановлението е мотивиран с разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Семейния кодекс от 1968 г. В днешното си тълкувателно решение ВКС изтъква, че тя е аналогична на чл.19, ал.1 СК от 1985 г. и на чл. 21, ал. 1 от действащия СК от 2009 г. и затова тълкуването, дадено в постановлението от 1972 г., се прилага и в момента.

„Това разрешение следва да намери приложение и в случаите, при които единият съпруг е бил собственик на идеална част от поземления имот. Построеното в такъв имот се придобива от неговите собственици, като частта от него, съответстваща на правата на съсобственика, който е бил в брак по време на построяването на сградата, се придобива в режим на съпружеска имуществена общност, когато е приложим режимът по чл. 18, ал.1, т. 1 СК“, заявява Гражданската колегия.

Тя напомня, че действащият Семеен кодекс урежда три режима на имуществени отношения между съпрузите, между които те могат да избират – на общност, на разделност и договорен. И режимът на СИО се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени.

„Според разпоредбата на чл. 21, ал. 1 СК вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Лични са вещните права, придобити преди брака; придобитите по време на брака по наследство и по дарение; придобити по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс; които служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или занаят; придобити от съпруг – едноличен търговец за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие (чл. 22 СК). Хипотезата на придобиване на право на собственост върху построеното по време на брака в недвижим имот, който единият съпруг притежава в съсобственост с трети лица, не попада в изключенията, предвидени в чл. 22, ал. 1 от сега действащия СК“, се посочва в решението.

ВКС обяснява, че СИО е особен вид бездялова съсобственост и за нейното възникване е необходимо придобилият вещното право (право на собственост или ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж, респ. на пристрояване или надстрояване) да има качеството „съпруг” и това да е станало по време на брака в резултат на съвместен принос, който се предполага до доказване на противното.

„Учредяването на право на строеж (чл. 63 ЗС) в съсобствен поземлен имот в полза на някой от съсобствениците има за цел да избегне действието на приращението за построената сграда по отношение на другите съсобственици и така построилият сградата съсобственик да стане неин изключителен собственик. В противен случай, построеното в имота по силата на чл. 92 ЗС ще стане обща собственост на собствениците на земята и всеки съсобственик ще придобие идеална част от сградата, съответстваща на неговите права върху терена. Липсата на акт за надлежно учредяване право на строеж в полза на съпруга-съсобственик, води до придобиване на идеална част от сградата от третото лице-съсобственик, съответна на частта му от поземления имот, обясняват върховните съдии.

И посочват, че при извършен строеж от съпрузи, спрямо които се прилага режимът на СИО, в съсобствен между единия от тях и трето лице поземлен имот, без учредено право на строеж, и когато другият съпруг е участвал пряко или косвено в строителството, са налице всички предпоставки за включване на построеното в съпружеската имуществена общност.

„В този случай е налице конкуренция на права относно построената сграда в съсобствения имот, основаващи се на различни правни норми. От една страна липсата на учредено право на строеж в полза на съпруга-съсобственик води до прилагане принципа на приращението по чл. 92 ЗС по отношение на третото лице-съсобственик на поземления имот и то има право да придобие идеална част от построената сграда, а от друга страна съпругът, в качеството му на съсобственик на имота, има право да придобие идеална част от построената сграда в рамките на неговите права върху терена, която ще се включи в съпружеската имуществена общност, ако строителството е осъществено с участието на другия съпруг. Това придобиване поражда автоматично действие до размера на придобитото възмездно от съпруга-съсобственик вещно право и за другия съпруг по силата на закона – чл. 21, ал. 1 СК, тъй като в отношенията между съсобствениците е приложима разпоредбата на чл. 92 ЗС, но в отношенията между съпрузите действат нормите на Семейния кодекс“, пише ВКС.

В решението се обяснява, че в този случай ще възникне бездялова съсобственост върху идеална част от построената сграда, без да се изключва правото на собственост на третото лице върху съответна на неговите права идеална част от построения обект. „Единствено в случаите, при които са построени обекти с обслужващо предназначение, които нямат качеството на самостоятелни обекти на правото на собственост, тези обекти ще станат съсобствени на съпруга, който притежава идеални части от поземления имот, и на третото лице – съсобственик на имота по силата на чл. 92 ЗС“, пишат върховните съдии.

Съответно, когато в отношенията между съпрузите се прилага режимът на разделност, частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга върху земята, ще е негова лична собственост.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Бай Ганьо
Бай Ганьо
15 април 2022 20:44
Гост

Няма и опровергаване на една презумпция с друга, както твърди ОМ – просто презумпцията по чл.92 ЗС е ограничена като действие само до ид.ч. на трето лице, а тази за съвместен принос е приложимата за ид.ч. от сградата в ид.ч. от терена, изкл.собственост на единия с-г.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
15 април 2022 20:40
Гост

OM издиша – след като построена сграда по време на брака с имот, изключителна собственост само на единия съпруг става СИО, на още по-голям основание това се отнася за построената сграда в ид.част., изключителна собственост на единия съпруг.

Тихомир
Тихомир
15 април 2022 13:40
Гост

Добре е, че това решение уеднакви практиката.

али бали
али бали
15 април 2022 11:56
Гост

Всъщност ключовият момент е дали другият съпруг има принос в строителството. Другото са али бали

ПВС
ПВС
15 април 2022 11:58
Гост

Възникването на СИО е по-елегантното решение, въпреки че другото е по-обосновано. Но понякога е по-добре да си следваш ПВС и да не променяш много много парадигмата

по-полека
по-полека
15 април 2022 10:58
Гост

Аз да ви кажа обикновено съм съгласен с Калинова… Много го знае вещното

Филип
Филип
15 април 2022 13:42
Гост

Безспорно.

Кукуригу
Кукуригу
16 април 2022 8:28
Гост

На същото мнение съм, и за мен Калинова е авторитет, но тук по-обосновано (аналогично на решението при имот само на единия съпруг) ми се вижда решението, не особеното мнение.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 10:08
Гост

Чудесно

Anonimen
Anonimen
15 април 2022 13:43
Гост

Най- накрая. Но чакането си заслужаваше.

Харалампи
Харалампи
15 април 2022 10:08
Гост

Такива казуси са наитсна сложни и накрая, ако имат поколение, то го отнася

Гришо
Гришо
15 април 2022 13:45
Гост

Само като се сетя как се делят имоти с роднини….

Боби
Боби
15 април 2022 13:46
Гост

Ходене по мъките. Случвало ми се е.

Тедоришка
Тедоришка
15 април 2022 10:07
Гост

Надявам се че това ще хръвли достатъчно светлина

Окимен
Окимен
15 април 2022 10:06
Гост

Докарали ли са се до там да строят на парцел на единия, съсобствен с трето лице…пиши го бегал. Става сложен юридически казус.

Меги
Меги
15 април 2022 13:49
Гост

Общото и кучетата не го искат.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 10:06
Гост

Интересен казус, наистина.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 10:05
Гост

Не бих сторил ако не си е мой терена или на жена ми. Не виждам как ще строя с трето лице и изобщо…това със строежа не е да си купиш картофи за теб и жена ти, а трети да ти е дал пари.

Лазар
Лазар
15 април 2022 13:50
Гост

И аз мисля така.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 10:05
Гост

Точно в такъв казус съм

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 12:08
Гост

Da si jiv i zdrav

Джазири
Джазири
15 април 2022 10:05
Гост

Опредлено добре, че излезе тълкувателно решение

Леле
Леле
16 април 2022 0:17
Гост

Това означава ли, че ако третото лице е дружество на съпруга или е само на дружеството построената по време на брака сграда придобива статут СИО?