Да се даде на съдебни изпълнители да събират доброволно вземания е все едно съдиите да дават правни консултации или полицаи да извършват частна охрана. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище  (пълния му текст виж тук) до Народното събрание, което обсъжда промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се създава нова процедура по доброволно събиране на вземания (с нов чл. 428а ГПК), която да се възложи на държавните и частните съдебни изпълнители. Тя е изцяло извънсъдебна и по нея разноски се дължат само от кредитора, а ЧСИ и ДСИ не могат да осъществяват каквато и да е принуда (повече за предложението и за позициите по него можете да прочетете тук).

Адвокатурата от самото възникване на идеята остро ѝ се противопоставят, а днес са изпратили и становище, в което за да илюстрират абсурдността, според тях на подобна възможност, правят тези сравнения.

Ето какво пише ВАдС до депутатите: „Ако приемем за допустимо, че съдебни изпълнители – които държавата е овластила единствено да събират принудително частни и публични вземания, могат да извършват частноправна дейност по извънсъдебно събиране на вземания по възлагане на предполагаем кредитор, по същата логика би следвало да предоставим възможност на съдиите и на прокурорите да дават правни консултации, за да се осуетят възможни бъдещи „правни спорове“, или да предоставим възможност на служители на МВР да извършват по възлагане от частни субекти охрана или други действия, които така или иначе са задължени да извършват като органи на публичната власт, призвани да осигуряват обществения ред и сигурността на българските граждани“.

И заключава: „Абсурдността на подобна теза е очевидна“.

Основният проблем, който адвокатите изтъкват при доброволно събиране на вземания от ЧСИ и ДСИ е, че така ще бъде накърнена независимостта им. И заявяват, че не може да бъде независим при осъществяване на публичните му функции орган, който „всеки може да наема да му извърши като публичен орган (съдебен изпълнител) частна работа, каквато частна работа е предвижданото несъдебно доброволно събиране на вземания от съдебни изпълнители“.

Това според адвокатурата може да доведе до деинституционализиране на органите по принудително изпълнение и косвено да компрометира самото принудително изпълнение.

Другият проблем, който изтъкват от ВАдС, е, че с възможността за доброволно извънсъдебно събиране на вземанията се създават опасни правни привидности.

„Обикновеният гражданин, който е „поканен“ от съдебен изпълнител да изпълни доброволно свое задължение, няма как да прецени дали съдебният изпълнител действа в рамките на своята публичноправна функция (да събира принудително вземания), или по частно възлагане от лице, което претендира да е кредитор.

 Няма как обикновеният гражданин да различи „поканата за доброволно изпълнение“, която слага началото на изпълнителното производство (чл. 428 ГПК), от „поканата за доброволно изпълнение“ по предлагания нов чл. 428а ГПК, която ще бъде „извънпроцесуална“ и „непринудителна“, пише в становището.

В него се поставя и въпросът как ЧСИ или ДСИ ще установява дали кредиторът, който се е обърнал към него, наистина има да взема пари, дали от човека, от когото ги претендира и дали точно толкова колкото търси. „Съдебният изпълнител не е връчител на чужди изявления – подобно на нотариуса при връчването на нотариални покани за изпълнение на задължения, а прави изявленията (в случая отправя поканата за плащане) в качеството си на съдебен изпълнител“, напомнят от ВАдС и подчертават, че е недопустимо орган на публична власт да влиза в ролята на посредник.

И поставят следните въпроси: „Какво би се оказало например, ако едно лице плати след получена покана за извънсъдебно доброволно изпълнение суми, които не дължи и кой ще дължи връщане на сумите: съдебният изпълнител, който е отправил поканата и е получил сумите, или мнимият кредитор, на който съдебният изпълнител е превел сумата? Каква е отговорността на съдебния изпълнител, ако отправи покана за плащане на задължение, което очевидно (установимо от външен преглед на представените документи или от самите твърдения в искането) не съществува или е дължимо от друго лице или на друго лице?“.

Според адвокатурата тези проблеми са още по-значими, когато става дума за изпълнение срещу потребители, каквито ще бъдат обичайно масовите адресати на подобни покани за доброволно плащане.

ВАдС изтъква и че подобна процедура противоречи на Конституцията – чл. 56 (право на защита) и чл. 117 (съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица).

От това твърдение на адвокатите може да се предположи, че ако процедурата по доброволно събиране на вземанията бъде приета, те може да я атакуват пред Конституционния съд.

Според съвета законопроектът противоречи и на принципа за равенство между страните (чл. 9 ГПК), тъй като дава възможност на кредитора да се възползва от намесата на съдебен изпълнител срещу длъжника без неговото вземане да е установено по съдебен ред, както и на принципа за установяване на истината (чл. 10 ГПК), тъй като предложената процедура ще се задейства без нито съдът, нито съдебният изпълнител да имат правомощие и задължение за преценка на основателността на твърдяното от кредитора вземане.

„Всички аргументи в подкрепа на законопроекта за въвеждане на чл. 428а ГПК, че чрез него ще се „подобри“ и „ускори“ удовлетворяването на кредиторите, съответно, че ще „опрости“ производството по събиране на вземанията и ще се облекчи положението на длъжника като му се спестят разноски, са абсолютно несъстоятелни. Предлаганият механизъм за „несъдебно“ доброволно събиране на вземания от орган, който е натоварен да събира принудително съдебно установени вземания, е много по-опасен за правния ред, предвид очертаните по-горе недостатъци и множество рискове за длъжниците“, заключава ВАдС.

И призовава предложението категорично да бъде отхвърлено на второ четене.

В становището си адвокатурата се коментира и предложенията на правителството за изменения в ГПК, Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се разширяват или тепърва се въвеждат възможности за провеждане на процесуални действия чрез видеоконферентна връзка (повече за предложенията можете да прочетете тук).

Адвокатурата подкрепя използването на новите технологии в съдебния процес, но заявява, че провеждането на заседания по реда на ГПК и събирането на доказателства чрез видеоконферентна връзка може да бъде осъществявано само при наличието на изрично съгласие на страните за провеждането им то пози ред. И подчертава, че на страните не може да бъде натрапено нито провеждане на съдебни заседания, нито събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка.

„Основна ценност на съвременния процес е неговата публичност, с която се създава гаранция за справедлив процес. При положение, че видеоконференцията е алтернатива на присъствените заседания, които са публични, провеждането на заседания чрез видеоконференции трябва да гарантира публичността чрез създаване на възможност за пряко следене на провеждането на заседанието чрез видеоконференция от всички, които желаят това. Затова в законопроекта следва изрично да се предвиди, че провежданите чрез видеоконференция съдебни заседания се излъчват и са достъпни за потребители (публика) на сайта на съответния съд, за да се гарантира спазване на принципа на публичност“, подчертава адвокатурата.

И правят подробен коментар на предложените разпоредби, в които намират серия от проблеми.

ВАдС например категорично се противопоставя на промяната в НПК (чл. 65, ал. 3), която може да принуди задържан под стажа да участва в заседанието по контрол на мярката му за неотклонение чрез видеоконференция. И напомня, че така отпада възможността за конфиденциални контакти с адвоката му, който е в съдебната зала, както и възможността за достъп до доказателствените материали.

Остро е критикувано и предложението да се извършва очна ставка чрез видеоконференция.

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ГОЛЯМА ИЗЛАГАЦИЯ
ГОЛЯМА ИЗЛАГАЦИЯ
11 септември 2020 9:13
Гост

Според ръководството на адвокатурата „обикновеният гражданин“ е малоумен, не може да чете, да говори и да пита, кой каквото му прати или каже горкият човечец веднага го изпълнява. Явно малоумниците са някои други. Никакви правомощия на никой не се взимат, адвокатите ще продължат да правят каквото си искат. Само се създава още една възможност за кредиторите и длъжниците да избегнат огромното оскъпяване при съдебното събиране на малките вземания, да си спестят безсмислени разходи и време, а длъжниците да могат да си разсрочат дълговете и то безплатно. Но в типичен стил за последните години, ВАдвС скача срещу всяка правна професия на… Покажи целия коментар »

Лука
Лука
10 септември 2020 19:46
Гост

Българската адвокатура само знае да е „на контра“ . Според мен една от причините е , че нямат умствен капацитет да предложат нещо разумно и са се хванали само на дядо си за цървулите /за вече познатото / . Ами да бяха предложили процедура за доброволно плащане , в която те да участват . Безспорно такава процедура трябва да има ! Не може за всяко нещо да се тича в съда и да се образуват дела с цел да се генерират хонорари !

Цървул
Цървул
10 септември 2020 22:55
Гост

Пращам ти нотариална покана да ми платиш, нещо друго ли искаш?

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 11:42
Гост

Троловете, които спамят глупости, не са чували за нотариална покана.

Лука
Лука
11 септември 2020 22:18
Гост

Нотариалната покана е ….едно нищо . Тук става въпрос за регламентация на някаква пред-съдебна процедура , а такава в момента няма . Предложеното е доста посредствено , но ако ЧСИ-тата намалят и 5 % от делата , пак е нещо . Адвокатите да си размърдат и те мозъците , а не да мислят как вместо едно дело да образуват 50 дела , за да си пишат по някой „минимален“ хонорар . Преди време един адвокат – водещ 50 дела по 50 фактури – беше написал : „Абе вярно е , че злоупотребявам , ама се опитвам да оцелея „. Толкова… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 септември 2020 14:59
Гост

Нотариалната покан е едно нищо? Но ако е ЧСИ покана вече е нещо? И за каква регламентация говориШ? Един плеснат член в ГПК ли е регламентация? Възможно ли е по по-очевиден начин да се опитвате да изкопчите всяка възможно мизерно левче? Толкова ли е трудно да си повишите квалификацията и за започнете работа като истински юристи, а не да натискате за малоумни законодателни промени, само и само да изстискате още малко от някоя пенсионерка, която не си плаща парното?

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 16:47
Гост

Не разбирам дали коментарите по-долу са на платени тролове или са на хора, които никога не са имали каквото и да е отношение със съдебните изпълнители в България…ЧСИ-тата и в момента злоупотребяват безнаказано с изключително подробно регламентираните си правомощия. Това да им се предостави някакво бланкетно право да извършват частна дейност е… Дори не мога да го опиша. Нямам думи просто…

Лука
Лука
10 септември 2020 19:47
Гост

А може и да има други причини „да нямаш думи“. Думите идват след знания и опит ….

Йордан Николов
Йордан Николов
11 септември 2020 18:22
Гост

Кой точно от чси-тата злоупотребява и с какво, драги ми анонимнико? ЧСИ подлежат на проверки от министъра на провосъдието, камарата на чси, омбудсман, прокуратура, само арменския поп няма право да ти иска обяснение? Отделно всеки длъжник, без 1 лев в джоба може да ти заведе иск за вреди за милиони и съда го освобождава от такси, защото фалшивия морал е вкоренен в съдебните инстанции масово, после н еможеш да с исъбереш нито лев разноски, защото просто длъжникът няма нищо! Всякави неграмотни хора пишат глупави жалби без никкаво основание, а ти снимай делата, пиши обяснения, и накрая никаква отговорност за клеветниците… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 септември 2020 14:53
Гост

Далеч не съм на мнението, че ВАдвС не са некопмпетентни комунистически издънки. Но в същото време не съм видял и нито едно ЧСИ, което да не е бивш полицай с измислено „юридическо“ образование от Симеоново или ЮЗУ. Във всяка кантора на ЧСИ, в която съм стъпил, работи само най-долната юридическа измет, която е недостатъчно квалифицирана за да работи дори в общината. И в най-големите ЧСИ кантори служителите се крият и от длъжници, и от взискатели, не изпълняват съдебни решения и се държат сякаш си купуваш каротфи от тях на село. А боклуците, които „проверяват“ ЧСИ-тата са причината хората да крещят… Покажи целия коментар »

Смешко
Смешко
12 септември 2020 21:25
Гост

Толкова интелект и правна мисъл блика от теб “колега”, че явно говорейки със случайно минаващ полицай пред кантората на ЧСИ си решил, че говориш с ЧСИ. Преди да обиждаш всичко и всичко вземи попитай, прочети. Сигурен съм, че никога не си говорил, камо ли да познаваш някой ЧСИ, но иначе от първа ръка ги описа всичките, че и юристите в канторите. После що ВАдв.С пишел безумни становища, явно трябва да се хареса на избирателите

Смешко
Смешко
10 септември 2020 16:18
Гост

Всичките адвокати на колекторите се изказали против, явно предложението е добро!

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 16:17
Гост

Видеоконферентната връзка пести много време и пари.

Лазар
Лазар
10 септември 2020 16:19
Гост

Да, но е абсурдно да се прави очна ставка чрез видеоконференция. Това за мен дори е в разрез с Конституцията.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 16:16
Гост

Браво за становището! Напълно аргументирано.

Михаил
Михаил
10 септември 2020 16:15
Гост

След като досегашната практика не работи, защо да не се променят нещата. Не виждам защо ВАдС са толкова категорични?

Стоил
Стоил
10 септември 2020 16:15
Гост

Защото се отнемат част от правомощията на адвокатите.

ЧСИ еди коя си от София
ЧСИ еди коя си от София
11 септември 2020 18:29
Гост

нищо не им се отнема – адвокатите нямат монопол над медиацията, никъде няма такова нещо. Просто е най-лесно да си против всяко изменение, защото повечето адвокати печелят от консултиране на длъжниците на дребно – как да се крият, как да пишат неоснователни жалби, доноси и клевети къде ли не, как да препятстват изпълнението, ходят да вдигат скандали по канторите на чси, после взимат хонорар за махленски глупости и бездарни жалбички. Вместо да се подкрепи една съвременна процедура, в която младите адвокати ще имат поле за изява, се брани статуквото, от което се ползват главно старите адвокати в Търговския дом, дето… Покажи целия коментар »

Пижо
Пижо
10 септември 2020 15:52
Гост

Видео връзките и въобще онлайн процесуалните действия са бъдещето и естествено, че е нужно съгласието на страните, иначе просто изключваш телефона или компа.

Народопсихолог
Народопсихолог
10 септември 2020 15:49
Гост

Възпитават се мислене и действия, при които не носиш отговорност за грешните си решения или когато се разпростираш извън чергата си. Прави глупости, пий, живей, харчи, пък после ще му мислим.

Advokat
Advokat
10 септември 2020 15:48
Гост

Принципно и изключително добре аргументирано становище. Поздравления за ВАдвС !

Възмутен
Възмутен
10 септември 2020 15:47
Гост

Това в съчетание и с промените в ЗАНН вече ми идва в повече, стига сме галили длъжниците!

UpiTon
UpiTon
10 септември 2020 15:45
Гост

В опити да облекчим натовареността на съдилищата, вече обсъждаме законови изменения, с които да ги изключим и да се оправяме сами – кой както и колкото може. Нещо извратено ми се струва.

Не знам
Не знам
10 септември 2020 15:44
Гост

Да не би адвокатите да са против, защото им се взима някакъв бизнес?

манталитет
манталитет
10 септември 2020 15:47
Гост

Разбира се, че им все взема бизнес. Сега те са посредниците, те ходят при нотариуса да пускат покани до длъжника и това е съвсем нормално, те това си работят. А сега ЧСИ искат да се качат на клона. Ама имало други държави, в които работело, така правели. Ама в други държави и хората сами си плащат като могат, а не се крият като мишки. Манталитет, дами и господа, и на нашенския длъжник, и на нашенския ЧСИ

Advokat
Advokat
10 септември 2020 17:30
Гост

Не, адвокатите са против,защото са юристи и уважават правните принципи и върховенството на закона .Не може да упражняваш държавна власт и между другото да си припечелваш на частно, така де допълнително . Като имат работно време за изпълнение на публичните си функции в извънработно време ли ще са на частно?

Чонко
Чонко
10 септември 2020 15:43
Гост

Не мога да разбера какъв е смисълът на идеята за непринудително събиране на дългове и кой въобще вярва, че това може да сработи в държава като нашата?

измама с благословията на държавата
измама с благословията на държавата
10 септември 2020 15:44
Гост

Всъщност в този вид може и да проработи именно заради заблудата, че щом ти пише чси, значи ще последва принудително събиране на вземането. Но това си чиста измама с благословията на държавата.

пътят към ада
пътят към ада
10 септември 2020 15:43
Гост

Има някакви принципи в тази държава – прави са колегите, не може и двата документа , с които ЧСИ започва процедурата, да се наричат покана за доброволно изпълнение, ама в единия случай да те чака цялата държавна принуда, а в другия да може всякакъв сульо да твърди, че му дължиш и нищо да не е доказано.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 15:40
Гост

То и сега полицаите охраняват на частно, какъв е проблемът?

Фичо
Фичо
10 септември 2020 15:41
Гост

Te и частни фирми охраняват с полицаите.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 15:41
Гост

А в малките населени места съдията дава консултации най-малкото на попа и учителя.

123
123
10 септември 2020 15:38
Гост

Аз пък не виждам особен проблем, освен че ще удари колекторите. Получаваш писмо от съдебен изпълнител и си решаваш дали да си го преместиш, образно казано, или да платиш, ако дължиш, имаш парите и си съгласен.

Кети
Кети
10 септември 2020 16:12
Гост

Според мен трябва да има отстъпки за доброволните платци.

Наблюдател
Наблюдател
10 септември 2020 15:34
Гост

Ако не ЧСИ или ДСИ не действат като мутри, кой гражданин доброволно ще плати пари, които не дължи?

ЧСИ еди коя си от София
ЧСИ еди коя си от София
11 септември 2020 18:35
Гост

Айде моля посочи ми кое ЧСИ действа като мутра? ама го посочи с име и съдебен район, а не да си чешете езиците? ЧСИ и ДСИ са те били? изнудили, отвлекли ти детето? ама нали си голям хитрец и искаш да теглиш кредит и после да не го върнеш, браво на мама мишоченцето, затова те притеснява нали? в момента кой те задължава да платиш нещо, което не дължиш? като има акт на съда, влязал в сила, ама ти си решил, че не ти се плаща и стига си им наливал на тия, та затова не дължиш? Андрешко?