Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува в Конституционния съд (КС) продължаващия вече 15 години мораториум за придобиване по давност на държавни и общински имоти (пълния текст на искането виж тук).

Той беше въведен през 1996 г. и оттогава непрекъснато бива удължаван, като последно това стана през 2018 г. с обещанието, че привилегията за държавата и общините ще отпадне от 2023 г.

Всъщност в България от 1951 г. до 1 юни 1996 г. действа тотална забрана за придобиване на каквато и да е вещ държавна или общинска собственост. Тогава с промени в Закона за собствеността тя отпадна (законодателят я остави само по отношение на публичната държавна и общинска собственост) и така до 2006 г., когато малко преди да изтекат 10-те години, които позволяват да се придобие имот и при недобросъвестно владение, беше въведен първият мораториум по отношение на държавната и общинската собственост.

В продължение вече на 15 години държавата го удължава, като всеки път мотивът за това е, че още не е приключил процесът по регистриране и актуване на имотите ѝ, както и този на общинската собственост.

Последното удължаване е специален случай, тъй като беше направено със задна дата – изменението в ЗС, с което беше регламентирано, беше прието през януари 2018 г., но влезе в сила от 31 декември 2017 г. (повече виж тук). Това обраното действие е атакувано на самостоятелно основание от ВАдС в Конституционния съд.

Освен това миналата година обхватът на мораториума беше разширен и защитата от придобиване по давност беше дадена и на училищни имоти. Така в момента разпоредбата (§1 от ЗДЗС) гласи: „Давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование“.

В искането си до КС адвокатурата посочва, че мораториумът поставя една категория частна собственост и нейните собственици в привилегировано положение спрямо друга

„Разпоредбата предпоставя неравно третиране на владелци, които очакват владението да ги направи собственици. Правото на собственост обаче, защитава и владението като фактическа власт върху вещта, насочена към придобиване на правото на собственост. От тази гледна точка конституционната защита по чл. 17 обхваща не само носителите на правото на собственост, но и неговите потенциални приобретатели“, обяснява ВАдС.

Адвокатурата изтъква, че защитените от придобиване по давност държавни и общински имоти са частна, а не публична собственост (за последната има специална разпоредба чл. 86 ЗС, която забранява придобиването ѝ по давност). „Поради това не е конституционно оправдано ограничаването на възможността за давностното им придобиване в отклонение от общия режим на частната собственост. Разграничението, което прокарва Конституцията в чл. 17, ал. 2 има за цел именно отграничението на собствеността на държавата, когато е равностоен участник в стопанския оборот и не се ползва с привилегии – в случаите, в които имотите са частна собственост“, се казва в искането.

ВАдС е категоричен, че привилегиите на държавата по отношение на частната собственост не са съвместими с Конституцията, като изтъква, че в случая държавата и общините действат на равнопоставена плоскост с останалите частноправни субекти и не може да има различен статут за собствеността им. „Оспорените разпоредби смесват двата режима по конституционно неприемлив начин, като с това се засяга владението и от там – правото на собственост на останалите граждани и юридически лица“, обяснява съветът.

Той разяснява практическите последици от мораториума, като напомня, че всеки придобивен способ за едно лице е способ за загубване на право на собственост на другиго. И заключава: „Държавата и общините, а също така училищата и другите институции в училищната и предучилищната система не могат да черпят права от собственото си бездействие, само защото са се дезинтересирали от владението и стопанисването на имотите си“.

Адвокатурата специално се спира на причините за въвеждането на мораториума през 2006 г. – „съществуващата реална опасност да се нанесе огромна щета на държавата и общините чрез придобиване по давност на тяхна собственост“. Тя казва, че дори да е обосновано да се предприемат известни крайни законодателни мерки, те могат да бъдат само временни, така че да се даде подходящ срок, в който държавата и общините да могат да предприемат действия по защита на собствеността си.

„Не е конституционно оправдано обаче, последователното удължаване на мораториума чрез вече общо 7 законопроекта с повече 16 години, през които държавата и общините не предприемат вменените им по закон задължения (вж. чл. 14, ал. 2 Закона за държавната собственост и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост) по стопанисване и управление на имотите им с грижата на добрия стопанин“, заявява ВАдС. Като подчертава, че липсата на кадастър не може да се приеме за основателна причина за налагане на мораториума, тъй като такъв няма не само за имотите на държавата и общините, но за тези на всички останали.

В искането се посочва, че ако дадени имоти частна държавна или общинска собственост се използват за публични функции, те може да се актуват като публична собственост, но не и властта – централна и местна, да създава привилегии, които да я поставят в по-благоприятно спрямо останалите стопански субекти.

Що се отнася до обратното действие на последния мораториум, ВАдС заявява, че така се накърняват вече придобити права на собственост в противоречие на въздигнатата в основно начало нейна неприкосновеност. „По този начин на практика чрез отнемането с обратно действие на давностния характер на давностното владение, се отнема неговия вещноправен ефект и респективно придобитото право на собственост, като така законодателят нарушава конституционната повеля на чл. 17, ал. 3 във вр. с ал. 5 от Конституцията. Законодателят не ограничава засегнатите имоти или права, а отрича придобителното им основание по силата на закона, за този период. Така на практика се осъществява принудителното им отчуждаване без предварително и равностойно обезщетяване“, пише адвокатурата.

КС вече образува дело по искането и докладчик по него е Константин Пенчев.

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Найден
Найден
18 януари 2022 12:24
Гост

Близо половин година по-късно и нищо ново ! КС явно не обичат да бързат

Найден
Найден
31 август 2021 18:53
Гост

кога може да се очаква развитие по темата ?

палячи
палячи
26 юли 2021 3:40
Гост

Ей, не се накрадоха, че сега искат и за без пари да грабят… Никъде в КРБ не пише, че държавната и общинската собственост са публична и частна. В чл.17, ал.4 е предвидено, че режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон, а в чл.18, ал.6 – че държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Не е в интерес нито на гражданите, нито на обществото, някой да завлича държавните имоти. Т. е. трябва да се променят ЗДС и ЗОбС, като понятието частна се замени с някакъв подвид публична собственост, че да… Покажи целия коментар »

Решение 19 от 1993 на КС е нищожно, и противоконст
Решение 19 от 1993 на КС е нищожно, и противоконст
26 юли 2021 7:31
Гост

Не пише в Конституцията. И няма такова нещо държавна частна собственост. Въпреки,че в ЗДС че има . Както казваше един горлям юрист- ПАЗЕТЕ ПРАВОТО, ДОРИ И В ЗАКОНА-в случая п равото е погазено от закона. Това,че в закона са записали пълни глупости-за „държавна частна собственост“ не значи ,че има държавна частна собственост. Целия проблем е от сбърканото, и противоречащо на правния ред старо ТР на КС-става дума за противоконституционното ТР на КС(твърдя,че съм първия човек в държавата , повдигащ въпроса може ли акт на КС да е противоконституционен-и отговарям-явно може)- номер 19 от 1993, където КС казва-цитирам „Собствеността на държавата… Покажи целия коментар »

адвокати-палячовци
адвокати-палячовци
26 юли 2021 10:22
Гост

„Частна е собствеността на гражданите и юридическите лица. Собствеността на държавата и общините е публична и частна. Изключителната собственост на държавата върху обектите, посочени в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, е публична. Останалите обекти, които са собственост на държавата и общините, са тяхна публична или частна собственост в зависимост от вида и предназначението им. Режимът на тези обекти се определя със закон.“ Решението на КС не поставя ограничения върху регулацията на материята със закон – вж. изр.3 и изр.4, т. е. няма пречка да се запише в законите, че всички държавни и общински НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /според вида на обекта… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 юли 2021 2:20
Гост

40 години съм адвокат, а – помня старата колегия – нямаше Интернет, но имаше интелект, не знам, посмешище, някаква Холивудска боза, срам ме е да съм на адвокат.

Срам ме е – защо.

Кога.

Пак ли.

re:
re:
25 юли 2021 10:34
Гост

Посмали малко. От 40 на 10. А може би 5. И не като „адвокат“.

и още
и още
25 юли 2021 10:37
Гост

Преди 1991-ва бяха колективи, др. Адвокат.

ps. Бегай върни сребърниците в кантората на Гигова и партньори!

Анонимен
Анонимен
25 юли 2021 15:20
Гост

Нека си пише човека, това е един трол, който всеки път се мъчи да изглежда адвокат. Ало, адвокатът със стаж 40 години, купи ли си онова недоразумение- ягуара на САК? Да ти донесе престиж, нали така се беше изходил, прозрачно тролче 🙂

Атакували те
Атакували те
24 юли 2021 19:19
Гост

Собствената си мизантропщина, продажност, алчност и непригодност.

частна държавна собственост-никъде го няма това
частна държавна собственост-никъде го няма това
24 юли 2021 6:50
Гост

Никъде по света няма такова чудо частна държавна собственост! Private state property е като дървено желязо. Частна държавна собственост е термин, уникален в световното право, това и в Албания го няма. Благодарение на старото сбъркано тълкуване на КС. Никъде го няма-и в русия, и в монголия, и във Франция, и в САЩ, и в Северна Корея-такова чудо частна държавна собственост няма. Имаме тълкувателно решение на КС, което е противоконституционно. Според мен -не следва да се прилага-като противно на правния ред. Собствеността е държавна и частна. Но няма как да е частна държавна собственост. За обекти, които не могат да бъдат… Покажи целия коментар »

отнемете правомощието на ВАдвС да сезира КС!
отнемете правомощието на ВАдвС да сезира КС!
24 юли 2021 6:43
Гост

Безобразие и лобизъм! При предстоящите промени на Конституцията правомощието на ВАдвС да сезира КС да бъде отнето. Защото не се ползва в интерес на гражданите-на малкия човек, гражданина Петров от панелката в Младост 4. Ползва се в интерес на банки, монополи, и крупни бизнесмени. Изобщо, адвокатурата стана организация , враждебна на интереса на гражданите, особено тези с ниски доходи, или доходи в размер на средния. Доказателство за това,в частност е и незаконната такса-въведена от САС за жалба срещу адвокат. Защо новия САС не я отмени. Всъщност, адвокатурата от край време си действа против гражданите-например по времето на соц-а от адвоката… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
24 юли 2021 8:11
Гост

Определено имаш нужда от патолог, а не от адвокат.

само минавам
само минавам
24 юли 2021 8:21
Гост

Проблемът не е в правомощието, а напротив!

Проблемът е в самовъзпроизвеждащата се адвокатска номенклатура, благодарение на новия, модерен закон. На тати Ралчев, благодарение на който съм несменяем във висшите органи последните 15 години. Нищо, че чеп за зеле не става от мен, Милен.

Адвокатите много добре си знаят интереса, обаче един конкубинат се е впил като вампир в институцията и благодарение на регламента и кинтите с 300 иуди е обладал институцията с правото да сезира КС.

Анонимен
Анонимен
25 юли 2021 15:24
Гост

Я ми разяснете някои думички, и изрази , ако обичате, че ми звучат като някакво изхвърляне на т.нар. „дясно пространство“, което постоянно реве. Какво е „конкубинат“ и какво означава съчетанието „#КОЙ“ ? Та да разберат и непосветените..

Пълни смешници
Пълни смешници
24 юли 2021 0:13
Гост

И този и новият състав. Бетер Гешев.

Ало, бабите и стрините в съвета на издръжка на банкерите – оправете си първо вашия закон, нахранете си хората, понеже лошо ви се пише! Знаем че не ви пука, понеже вашите търбуси са огромни и всеядни. Но, гладна мечка хоро не играе!

Каза ви го един млад колега от Петрич: Никой не е по-голям от хляба, ама ще го разберете по трудния начин. Като Гешев.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2021 0:09
Гост

Проблемът е много, много по-дълбок и не се свежда до мудната регистрация и актуване на държавните и общинските имоти като фактическо основание за наложения мораториум.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 16:57
Гост

Сигурно някой крупен бизнесмен иска да вземе нещо крупно държавно по давност и затова е подсетил ВАдС, със съответния стимул.

това е то
това е то
23 юли 2021 17:31
Гост

Много си хитър, но да те светна https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/signal-moratorium-pridobivna-davnost/

re:
re:
24 юли 2021 0:07
Гост

Иска ли питане?

анонимен
анонимен
23 юли 2021 16:47
Гост

Не знам на какъв принпип разпределят делата в КС, но това се утепало за Влахов, явно щото се мъчи с половия въпрос не са му го дали

Pylen absurd!
Pylen absurd!
23 юли 2021 15:28
Гост

Тези разпоредби поставят обектите, представляващи частна собственост, под различен частноправен режим.

Дидо
Дидо
23 юли 2021 15:25
Гост

Трябва да се сложи край на принудителното отчуждаване без предварително и равностойно обезщетяване.

Михаил
Михаил
23 юли 2021 15:23
Гост

Разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г. са напълно противоконституционни.

Филип
Филип
23 юли 2021 15:24
Гост

Поздравления за искането.

Фики
Фики
23 юли 2021 15:21
Гост

Решението ще бъде интересно.

Anonimen
Anonimen
23 юли 2021 15:18
Гост

Напълно обосновано становище.

Spiro
Spiro
23 юли 2021 15:18
Гост

Привилегиите на държавата по отношение на частната собственост са в разрез с Конституцията.

Кирил
Кирил
23 юли 2021 15:16
Гост

Напълно съм съгласен, че този мораториум поставя една категория частна собственост и нейните собственици в привилегировано положение спрямо друга.

123567
123567
23 юли 2021 15:12
Гост

По-добре късно, отколкото никога. Ме току виж и новите го удължили. Нека КС им сложи спирачка

Христо
Христо
23 юли 2021 15:26
Гост

А, дано!