Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на средствата му, ще трябва да прави всеки адвокат, когато работи по сделки с имоти и финансови операции или просто предоставя адрес за кореспонденция при регистрация на фирма. Адвокатът ще изисква серия от декларации от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, ако парите са по негова доверителна сметка, ще трябва да отказва да извърши сделка с тях и да докладва на министрите на вътрешните работи и финансите, ДАНС и КПКОНПИ.

Това предвиждат вътрешните правила срещу изпирането на пари (пълния им текст виж тук), изготвени от Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Те бяха огласени късно снощи и всички адвокати имат една седмица, за да изпратят предложения и становища по тях.

След това трябва да бъдат приети от ВАдС и публикувани в окончателен вид на сайта му. От този момент всеки адвокат ще има 14 дни, в които да ги прочете и да подаде декларация до колегията, в която е вписан, с която да удостовери, че се е запознал с тях и ще ги спазва.

Важно изключение е, че правилата не важат, когато адвокатът работи по дело – независимо от етапа му, включително, ако става дума за проучване на случая на клиента. Ако обаче става дума за каквато и да е финансова операция, включително откриване на банкова сметка или сделка с недвижим имот, регистрация на фирма или просто предоставяне на адрес на управление на юридическо лице (всички хипотези виж в чл. 2 от правилата), адвокатът ще трябва да спазва тези правила.

Проверка на клиента при сделка за над 15 000 евро

С правилата се въвеждат различни изисквания спрямо адвокатите, когато става дума за пране на пари и когато се натъкнат на финансиране на тероризъм.

Мерките срещу прането на пари, които трябва да прилагат, включват комплексна проверка на клиентите, събиране на информация, съхраняване на документите по сделката 5 години, оценка на риска от изпиране на пари и разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти.

Когато става дума за тероризъм се изисква адвокатът да блокира парите на съмнителния клиент, ако са по доверителна сметка и незабавно да уведоми властите – МВР, МФ, ДАНС и КПКОНПИ.

Правилата предвиждат пет хипотези, при които адвокатът трябва да извърши комплексна проверка на клиента си, ако извършва изброените в чл. 2 от тях сделки, операции или дейности. Те са:

  1. установяване на делови взаимоотношения;
  2. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции;
  3. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции, а ако сделката надхвърля равностойността на 5000 евро – да предупреди клиента, че нарушава Закона за ограничаване на плащанията в брой;
  4. съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;
  5. съмнения относно достоверността или адекватността на идентификационните данни на клиента;

Ако стойността на сделката не може да бъде определена към момента на извършването ѝ, комплексната проверка на клиента се извършва „не по-късно от момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, доколкото адвокатът е информиран за тази стойност или участва в сделката като пълномощник“ и тя минава праговете от 15 000 евро или 5000 евро, ако се плаща в брой.

Това изискване не се прилага, когато се сключва съдебна или извънсъдебна спогодба във връзка с висящо дело.

Проверката се прави преди установяване на делови взаимоотношения или извършване на сделка. Като за целта адвокатът ще изисква клиентът да попълни формуляр, наречен „Познавай своя клиент“ (какво представлява той виж тук), предвидени са и декларации за произход на средства и за действителен собственик (с тях и всички останали документи можете да се запознаете тук).

Адвокатът е длъжен да извърши проверка и „винаги, когато възникне съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици или когато се получи информация за промяна в тях“.

Ако клиентът се окаже „видна политическа личност“ – от президент до зам. -кмет на район, за което в правилата има специално определение, тогава проверката, която трябва да извърши адвокатът, е още по-сериозна.

Отказ от сделка и от „стар“ клиент

Според правилата, ако адвокатът не може да извърши комплексната проверка, трябва да уведоми потенциалния си клиент, че няма да извърши сделката или операцията. Той трябва да отказва „делови взаимоотношения“ и ако „не бъде попълнен формулярът „Познавай своя клиент“ с достоверна информация“. Т.е. ще трябва да проверява дали всичко написано в него е вярно, а няма да е достатъчно да се довери на декларираното от клиента.

Ако обаче става дума за „стар“ клиент, с когото вече има установени делови взаимоотношения, за когото „адвокатът не може да изпълни изискванията за комплексна проверка“, той е длъжен да прекрати отношенията с него.

Всичко това не важи, когато адвокатът „установява правното положение на клиент при или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което предстои да бъде образувано е висящо, или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или за избягване на такова производство“. Не важи и когато той защитава или представлява клиент по такова производство.

Пазене на информация за сделки и клиенти

Правилата задължават адвоката да поддържа актуална информацията за клиентите и операциите, събрана при комплексната проверка, за „целия период на деловото правоотношение“. Като освен това той периодично – не по-малко от веднъж годишно, трябва да преглежда и актуализира при необходимост поддържаните бази от данни и клиентски досиета, „като прилага мерките за комплексна проверка, включително когато му стане известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата по отношение на клиента“.

Адвокатът ще е длъжен да съхранява в продължение на 5 години всички събрани и изготвени документи, данни и информация, във връзка с изискванията на правилата срещу прането на пари.

Когато установява делови взаимоотношения, срокът започва да тече от началото на годината, следваща тази на прекратяване на отношенията. При сделки – от годината след извършването им.

Освен това адвокатът трябва да си води и специален дневник (ако извършва някоя от широкия списък от дейности, за които се прилагат правилата срещу изпирането на пари – чл. 4, т. 15 ЗМИП). Там той отразява съобщения за „възникнало съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение по реда на Глава четвърта, както и преценка на приложимостта на изключението за разкриване на информация по чл. 72, ал. 9 от ЗМИП“.

Ще трябва да вписва и заключение за целта и характера на операциите или сделките и дали при тях има съмнение за пране на пари или престъпен произход на средствата.

„При възникване на съмнение адвокатът открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от него или неговите служители действия, свързани със съобщението или съответните операции и сделки“, предвиждат правилата.

Кога сделката е съмнителна

Правилата залагат десетки примерни критерии за това кога сделка или клиент са съмнителни (чл. 39, чл. 40 и чл. 41).

Съмнение за пране на пари при дадена сделка според тях може да възникне у адвоката, ако е информиран за финансовите ѝ параметри и е налице някое от следните обстоятелства – например клиентът е поискал услуги, които с оглед на обявена специализация на адвоката в определени сфери на правото, излизат извън рамките на неговата компетентност.

За съмнителна се приема и покупка и бърза последваща продажба на активи с висока стойност, при които цената на придобиване се различава съществено от цената при последващата сделка.

Съмнително според правилата е и когато адвокатът установи наличието на необичайно голям брой придобити активи, съпоставен с доходите или приходите на клиента. Не е ясно как може да стане това без адвокатът да извърши финансов и икономически анализ на клиента си и свързаните с него лица.

Друго посочено основание адвокатът да стигне до извода, че може да е изправен пред пране на пари, е формулирано по следния начин – „когато от адвоката е поискано извършване на услуги във връзка със сделки и действия, при които се поставя условие да не се разкрива самоличността на клиента или на други участващи в сделките лица, включително и чрез прикриването на тези лица с фиктивни участници в сделките и действията“.

Съмнение се приема, че има и при предложение от страна на клиент за делегиране на правомощия на адвоката или на трето лице, които надхвърлят тези, които обичайно се предоставят в такива случаи. Има хипотези и за наличие на необосновано високи разходи за изследвания, разработки, маркетинг, реклама, транспорт, опаковки, административни дейности в договори, възложени от клиент.

Кога клиентът е съмнителен

Правилата изброяват десетки критерии за клиенти, които създават съмнение, че се занимават с пране на пари (какви са всички виж в чл. 40). Много от тях представят логични хипотези за пране на пари, но други правят впечатление и си струва да бъдат посочени специално.

Съмнителни според правилата са клиенти, встъпващи в делови отношения или търсещи услуги при необичайни или нетрадиционни обстоятелства (преценено въз основа на всички обстоятелства, свързани с упълномощаването и представляването).

Съмнителни са и тези, които предлагат да заплатят значително по-високи хонорари за услуги, чиято обичайна цена, с оглед обявените от адвоката тарифи, е по-ниска. Като тук специално е отбелязано, че случаите, когато адвокатът получава значителна сума като възнаграждение за успех, не се разглеждат като рисков фактор.

Правилата карат адвокат да се усъмни за пране на пари и при „очебийна демонстрация на свръх лукс и парадиране с притежавани от клиента активи (луксозни марки автомобили, дрехи, аксесоари и др.), когато това е несъответстващо на декларираното от него финансово състояние, доходи и/или приходи“.

Те определят като съмнителен и клиент, който показва видими признаци на притеснение или демонстрира необичайно поведение и реакции, които пораждат основателни съмнения за целите на операцията/сделката, за която се изисква съдействие от адвоката.

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Бай Хой
Бай Хой
30 юли 2020 9:22
Гост

Намерението на клиента да извърши сделка която би била счетена за пране на пари не е престъпление.Е, какво да докладвам тогава? Значи трябва да извършвам разследване и да следя Клиентът да не извърши такава сделка все едно някой ще ми плати за това. Аз мисля че това е отмъщение от висшия адвокатски съвет съставен само от хора занимаващи се с процес които я напишат, я не веднъж в годината един търговски договор или един нотариален акт. Значи ако направим извънсъдебна спогодба за плащане на неустойка от 1000000 това би могло да се счита като пране на пари Ако споразумението го… Покажи целия коментар »

Knowledgeable
Knowledgeable
29 юли 2020 15:02
Гост

След като ни се възлагат задълженията на ДАНС, НАП и КПКОНПИ и трябва да връщаме клиенти, то нека да ни плащат възнаграждение.
Колеги, представители на законодателната и изпълнителната власт, напомням Ви, че адвокатурата е (и трябва да бъде) СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА и САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ!
Този набор от мерки правят адвокатурата НЕсвободна, зависима и управлявана от инструкциите на органи на изпълнителната власт.

PE2
PE2
28 юли 2020 23:50
Гост

Абсурдно е! Преписали са ЗМИП и скрижалите на ДАНС. Не е вярно, че адвокатите са защитени както твърди Негенцова. Те се превръщат в нещатни доносници, които ще шпионират, разследват и докладват клиентите си при това не само за пране на пари и финансиране на тероризма, а за всякакви престъпления, понеже инфото и доказателствата предоставяни от адвоката ще се ползват за противодействие на престъпността и в досъдебни и съдебни производства. Тотално неразбиране има по въпроса, че адвоката може да подава сигнал, както всеки гражданин, но не може да прави разследване на клиента си. Последното е много по-различно от подаването на сигнал,… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
27 юли 2020 13:05
Гост

Висшя Адв.Съвет е изкукуригал явно, и трябва да подаде оставка, щом ни вменява такива задължения – аз да не съм безплатен агент на ДАНС
Баба Ралица вместо да твоири наредба за мин.адв.съзнгр, твори агентурни правилници за адвокати

Чайка лекокрила
Чайка лекокрила
27 юли 2020 18:38
Гост

И какво ще работят държавните органи в специализираните за това институции? За какво ще получават високите възнаграждения, след като адвокатите ще стават безплатни доносници, ще работят против интересите на доверителите си и ще нарушават положената адвокатска клетва? И да връщали клиенти? И да не взема ли по- висок хонорар! Да не сте слънчасали???

КаскетГешевPG
КаскетГешевPG
26 юли 2020 20:40
Гост

Разумно решение на Висшия адвокатски съвет, без съмнение не е продиктувано от личните интереси на членовете. Адвокатите трябва да дават информация за клиентите си, за да може Тиквата да си избира кой да удари- който не си плаща рекета, ще му пратят човек с каскет и патология към телевизионни изяви.

gulo
gulo
26 юли 2020 7:31
Гост

Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you 8 ball

неюрист №1
неюрист №1
25 юли 2020 23:40
Гост

Ще помагате за следващите етапи от одържавяването на бизнесите, няма как. Започва се със събиране на информация. Всички тия хора не могат да отидат в Дубай, тъй че (безплатна) работа ще има!

адвокат
адвокат
25 юли 2020 20:50
Гост

След като държавата ми вменяванетипични за моята дейност задължения, очаквам ако не възнаграждение, поне някаква привилегия, някаква полза. Така де, може и адвокатските колективи отпреди 1989г. да върнат. Размножаването на каскетите ще ни върне и по-назад във времето.

Гастрольор
Гастрольор
25 юли 2020 20:18
Гост

Ей, адвокати! Прочететете си добре правилата преди да пишете стари и изтъркани коментари.
Преди да се срамувате от нещо, засрамете вие. А уж ще ми защитавате правата. Как? Като не четете!

без страх
без страх
25 юли 2020 22:10
Гост

Ти който се обаждаш тук, където не ти е мястото, да не би да си цАнен за ръководител на докторската дисертация на Гешев?
Хайде кръгом, и у лЕво!

Без извинения.

Информатори-доносници
Информатори-доносници
25 юли 2020 19:53
Гост

Поздрав за всички адвокати с песента Informer

https://www.youtube.com/watch?v=TSffz_bl6zo

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 19:26
Гост

Има една стара – древна вече омраза на Бойко Борисов към адвокатите – не се съмнявайте – то и Слави Трифонов мрази смъртно адвокатите, така че ще се надпреварват да ни тормозят – ми няма да стане.

Радой Ралин навремето – впрочем реален фронтовак, воювал с фашистите, поет и сатирик, така осмя адвокатурата – но – после му се наложи да си направи доброволна делба – всички вкупом му отказаха – солидарност, просто така.

Момчета, само ни отваряте работа.

без страх
без страх
25 юли 2020 18:08
Гост

Сега се подсещам,

ЗАЩО голяма част от юридическите лица осъществяващи търговска дейност, която включва даване на правни консултации по въпроси свързани със сделки за недвижими имоти (Агенции за недвижими имоти), НЯКАКСИ живуркат почти 30 години НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ без дейността им да е регламентирана със ЗАКОН, а?

Не са ли те подходящите адресате/субекти, които да бъдат обвързани със задълженията, описани така старателно в проект на Единните вътрешни правила на ВАдС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма?

То бива бива, но чак пък такова подлагане от страна на ВАдС да изневериш на КЛЕТВАТА си….

Без коментар!

ЕООД за правни консултации е законно
ЕООД за правни консултации е законно
26 юли 2020 7:16
Гост

Даването на правна консултация от фирма, не е незаконно, ЕООД с предмет на дейност правни консултации е законно. Дали ще се впишеш като адвокат, или като юрист ще регистрираш ЕООД-с предмет на дейност правни консултации е твой избор.

И ВКС са се произнасяли по този въпрос-фирмите за правни консултации са законни,ако консултациите се дават от юристи.

без страх
без страх
26 юли 2020 10:42
Гост

Уфффф …., под нивото ми е да влизам в безсмислен спор с теб.
Съвет от мен:
Консултирай се с адвокат, но от тези дето могат да разтълкуват вложения смисъла в казаното от мен.

без страх
без страх
25 юли 2020 17:26
Гост

Жал ми е … На разработчици и доносници на ДАНС, НАП, КПКомпи ли искат да превърнат адвокатите? Ами за тази дейност по сътрудничество нека всеки един адвокат да бъде зачислен към списъчния състав на съответната държавна служба.

Що за „капацитет“ притежават кадровиците от ВАдС, щом с подзаконов нормативен акт създават задължения за адвокатите да изпълняват функции, характерни на други органи от държавните структури – да не ги изреждам…

СРАМОТА!
ВЪН!
ОСТАВКА на този ВАдС!

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 15:12
Гост

А какво става с „Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се.“ ?

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 12:52
Гост

Да си легат на затворен прозорец нощем – това са поредните глупости – животът е река, която няма предварителна идея къде да отиде, просто сама си пробива път – а със закони – не става, това ме стряска – явно е някаква хранилка на фондации, сега ще почнат с такси за семинари.

Момчета – Референдум за ЕС няма – що не си полегнете за един час поне.

Никой не иска правила за кривината на краставиците и това е безумие – аз ежеседмично имам сделки.

Добре де – ще го измислим някак, народът ни е оправен, винаги има изход.

адвокат
адвокат
25 юли 2020 12:25
Гост

Абсурд- аз съм адвокат, а не разследващ орган, сезиран законно за извършено престъпление…Защо на адвоката се прехвърлят функции на разследващи органи, без да е разследващ орган съгласно КРБ, НПК и ДОПК? Изразявам категорично НЕСЪГЛАСИЕ с натоварването ни с тези функции!

Мунчо
Мунчо
25 юли 2020 11:32
Гост

Значи като реша да си купя апартамент, освен всички проверки от банката и нотариуса ще трябва да кихна и на адвокат и той да ме провери и чак след това да стане работата. Абе вие луди ли сте?

Чайка лекокрила
Чайка лекокрила
27 юли 2020 18:51
Гост

Що да кихнеш на адвокат- те го искат това безплатно от адвоката? А с данъците ще кихаш на мързеливите специални държавни органи, за да получават с бездействието си добрите заплати!

Киров
Киров
25 юли 2020 11:27
Гост

Значи трябва да бягаме от притеснени мъже със златни ланци, дошли с кола за 100 000 лева, които предлагат тлъст хонорар?

Титка Пацирева
Титка Пацирева
27 юли 2020 19:04
Гост

Това е нечувано! Не съм юрист, но ми звучи ужасно. Има ли друга дърбава, в ковто на адвокатите се вменяват подобни зафължрния? Задължения за доброволно сътрудничество със службите? Даже не сътрудничедтво, а изпълняване на техните задължения? Това ще важи ли за адвокатите на Пеевски?

Титка Пацирева
Титка Пацирева
27 юли 2020 19:13
Гост

Уф, как мога да си поправя грешките?
задължения, държава, която,

Лили
Лили
25 юли 2020 11:23
Гост

А нотариусите какво ще правят?

Клиент
Клиент
25 юли 2020 11:23
Гост

Всичко това ще се отрази на клиентите – ще плащат повече и сделките ще се бавят много повече.

Костов
Костов
25 юли 2020 11:21
Гост

А обучения ще има ли, защото тези проверки изискват по-специални знания?

майко мила
майко мила
25 юли 2020 11:25
Гост

прав си колега, има изискване да се обучаваш, ама освен всички да се наредим пред висшия и да поискаме курс или директно на опашка пред данс, друг изход не виждам. не виждам и кой ще може да ти каже дали ланецът на клиента е твърде златен или твърде дебел, за да му праснеш печата съмнителен. И питам кой хонорар е твърде висок? Ми на мен никой не ми е висок 😉

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 11:27
Гост

Тъй, тъй… Обичайно колегата в Долно уйно взема 200 лв. за сделка с нива, но аз вземам 800 лв. Клиентът идва и ми вика – адвокате, оправи бързо нещата, че ще пътувам в чужбина, давам 2000 лв. И аз му казвам – пич, гледай си работа, много ти е съмнителен хонорара, явно парите ти трябват за акция на ИДИЛ

всеки адвокат е КПКОНПИ
всеки адвокат е КПКОНПИ
25 юли 2020 11:19
Гост

Всеки адвокат е КПКОНПИ! Евала бе Висш адвокатски съвет, в какво ни вкарахте! Един апартамент да продам на младо семейство
е им правя проучване до девето коляно.

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 11:21
Гост

Ееее, колега, аз като гледам тези правила са преписвани от банка. Предпочитам да се чувствам като банка, а не като КОНПИр, че нямам голяма тераса, за да си кача каручката на нея…

Pich
Pich
25 юли 2020 11:18
Гост

Сега адвокатите трябва да станат и детективи, психолози и бизнес анализатори, което е тъпо и невъзможно.

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 15:18
Гост

И дансаджии и данъчни инспектори но не и адвокати

Анонимен
Анонимен
25 юли 2020 11:17
Гост

Тези изисквания няма как да не повишат адвокатските хонорари, защото е доста допълнителен труд, разходи и време.

Иван
Иван
25 юли 2020 11:15
Гост

Така им се прехвърлят отговорности на ведомства и служби, което не е редно.