Районният съд в Пловдив обяви индексациите на цените на мобилен оператор през 2022 г. и 2023 г. за нищожни и постанови да върне надплатеното на потребителя. Решението (пълния му текст виж тук) не е окончателно, но е първото и изследва подробно проблема, който в момента остро се поставя на дневен ред – поредната индексация на цените (оспорването на индексациите е само един от казусите, свързани с договорите и практиките на телекомите, с които гражданите сезират съдилищата).

От 15,99 лв. на 19,04 лв.

Делото е заведено от пловдивчанин, клиент на един от мобилните оператори, чиято месечна абонаментна такса (МАТ), според договора му, валиден до 2024 г., е 15,99 лв. Идва обаче първата индексация на цените от страна на мобилния оператор от 2022 г., с която таксата се увеличава с 0,52 лв.  През 2023 г. следва нова индексация, като дружеството уведомява мъжа, че таксата на клиенти като него (които плащат абонамент от 7 лв. до 25 лв.) ще бъдат индексирана с 15,3%. Така абонаментът му вече става 19,04 лв. и за две години сумата, която той дължи всеки месец, реално скача с близо 20%.

Основанието за тези индексации се съдържа в общите условия на оператора, които важат за всички мобилни услуги. В тях е записано, че той има право да променя МАТ веднъж годишно (но не по-рано от 3 месеца от датата на влизане в сила на Договора по отношение на Услугите в това приложение), като я индексира с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година (Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100), ако същият е равен или по-голям от 1%>. Индексираната МАТ е основа за извършване на индексация през следваща година. Информация за индексираната такса се включва в първата месечна фактура на Абоната след извършване на индексирането.“

И при двете увеличения на цените мобилният оператор известява клиентите си над месец по-рано, че предстоят, като им изпраща съобщения.

Пловдивчанинът сезира съда и си иска парите, които е платил над първоначално договореното с оператора, заради двете индексации – т.е. всичко над 15,99 лв. Пред съда сочи, че клаузата, която позволява индексацията, е неравноправна и излага няколко аргумента за това. Те са, че клаузата не е индивидуално договорена; че предвижда единствено увеличение на цената при инфлация, но не и нейното намаляване; че е поставена единствено под контрола на оператора, а за потребителя няма уредено реципрочно право – той нито има възможност да повлияе, нито да предотврати настъпването на неизгодни за него последици; че не дава възможност на клиента да се откаже от договора; че при сключването договора си за мобилни услуги, потребителят не е в състояние да разбере какъв е икономическият ефект от него.

Правото на ЕС и как едно е в Австрия, а друго в България

Преди да се произнесе по иска на потребителя, РС-Пловдив излага изискванията на правото на ЕС за договорите с мобилните оператори (по т.нар. регулаторна директива – Директива 2002/21/ЕО), които следва да бъдат отбелязани накратко поради значимостта им.

Според Директивата договорът с мобилния оператор трябва да посочва в ясна, изчерпателна и лесно достъпна форма най-малкото подробности за цените и тарифите, средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане. Освен това държавата трябва да гарантира, „че абонатите имат право да прекратят договорите едностранно и без неустойки при получаване на предизвестие за изменения в договорните условия, предложени от предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги“.

„Абонатите получават подходящо предизвестие със срок не по-кратък от един месец преди извършването на промените и същевременно са информирани за правото си да прекратят своите договори без неустойки, ако не приемат новите условия. Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да определят формата на тези предизвестия“, предвижда директивата.

Същевременно обаче Съдът а ЕС през 2015 г. (по дело С-326/14) прие, че изменения в тарифите за предоставянето на услуги, свързани с електронните съобщителни мрежи и услуги – когато тези изменения са въведени в изпълнение на клауза за актуализация на тарифите, съдържащи се в общите договорни условия, прилагани от предприятие, предоставящо тези услуги, при положение че посочената клауза предвижда, че тази актуализация е функция на обективен индекс на потребителските цени, определян от публична институция – не съставляват „изменения в договорните условия“ по смисъла на тази разпоредба, която предоставя на абоната правото да прекрати едностранно договора си без заплащането на неустойки.“

Така на пръв поглед изглежда, че СЕС е отговорил, че няма проблем, че не съществува възможност човек да прекрати договора си с мобилния оператор, без да плаща неустойки, заради индексация на цените.

Съдия Дафина Арабаджиева от РС-Пловдив обаче е установила една съществена разлика между казуса, по който съдът в Люксембург тълкува правото на ЕС и действителността в България. СЕС постановява решение за практика на компанията – майка на българския телеком в Австрия и се оказва, че нейните общи условия са различни от тези на дружеството в България.

В Австрия, за разлика от България, в договорите на абонатите е предвидено не само увеличение на цените заради повишаване на годишния индекс на потребителските цени, но и че телекомът е „длъжен да отрази в цените всяко понижение на този индекс, като съответно ги намали“.

Защо клаузата за индексация е неравноправна

В решението си РС-Пловдив отхвърля твърдението, че клаузата за индексация е неравноправна на основание чл.143, ал.2, т.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) – защото поставя изпълнението на задълженията на търговеца в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля. „Оспорената клауза, предвиждаща промяна на МАТ въз основа на обективен критерий – промяна в средногодишния индекс на потребителските цени, обявен от НСИ, не представлява условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля, поради и което възражението на ищеца за нищожност на клаузата на това основание е неоснователно“, пише съдия Арабаджиева.

Тя обаче напомня, че според чл.143, ал.2, т.13 ЗЗП неравноправна е клаузата, която предвижда цената да се определя при получаването на стоката или предоставянето на услугата или дава право на търговеца или доставчика да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора, а в т. 19 от същата разпоредба е предвидено, че неравноправна е клаузата, която не позволява на потребителя да прецени икономическите последици от сключването на договора.

С оглед гореизложеното и предвид съдържанието на клаузата съдът счита, че същата е неравноправна на основание чл. 143, ал.1 и на основание чл. 143, ал.2, т. 13 ЗЗП, заявява съдът.

И подчертава, че съгласно чл. 143, ал. 1 ЗЗП не отговаря на изискването за добросъвестност клауза, която води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя. „Клауза, при която е предвидено единствено възможност за нарастване на цената на финансовата услуга, без да включва възможността за намаляване на същата, би могла да доведе до значително неравновесие между правата на потребителя и тези на търговеца. При силни инфлационни процеси, индексът на потребителските цени би могъл да нарасне значително, с което да се увеличи значително и цената на услугата по сключения договор за мобилни услуги и дължимата от потребителя МАТ. Ако тази цена бъде запазена при последващо намаляване на цените, то това би довело до несправедливо обогатяване на търговеца за сметка на потребителя“, посочва съдия Арабаджиева. Като стъпва на практиката на Върховния касационен съд по договорите за кредит.

РС-Пловдив основава решението си и на заповедта на Комисията за защита на потребителите (КЗП), която в края на 2021 г. прие, че индексацията на цените на мобилните услуги е нелоялна търговска практика, като подчерта и че през 2022 г. увеличението недопустимо включва средногодишния индекс на цените за две години назад.

В заповедта си КЗП посочи, че правата на потребителя са нарушени, защото не му се дава право да се откаже от договора си, без да плаща неустойки, ако не е съгласен с индексацията.

„Чрез тези недобросъвестни действия операторът би могъл да повлияе върху търговското решение на потребителя, тъй като последният ще трябва да избира дали да продължи да изпълнява договора, да заплаща по-висока месечна такса или да прекрати срочния договор и да заплати неустойка. В крайна сметка, която и от двете възможности да избере потребителят, неговите икономически интереси в случая ще бъдат съществено увредени, а операторът ще се облагодетелства от собственото си неправомерно поведение, цитира констатациите на КЗП съдия Арабаджиева.

И заявява, че клаузата в общите условия, която предвижда само увеличаване на цените, но не и намаляването им, е неравноправна, тъй като не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя.

Съдът обяснява, че клаузата на индексацията щеше да е действителна, ако предвиждаше не само увеличаване, но и намаляване на цените, както е в Австрия и ако дава възможност на потребителя да се откаже от договора, ако увеличението е в прекомерно голям размер. И осъжда мобилния оператор да върне платеното над първоначалния му абонаментен план.

Следва да се отбележи, че заповед на КЗП, издадена спрямо друг от операторите, с която индексацията е обявена за нелоялна практика, беше потвърдена от Върховния административен съд. В решението си (пълния му текст виж тук) той заяви: „Добросъвестността и професионалната компетентност не допускат търговецът да променя цената на месечния абонамент в нарушение на договореното и без да предостави на потребителя възможност да се откаже от договора и именно в това се изразява добросъвестната и професионална грижа на търговеца към потребителя. В случая е доказана липсата на такова грижа“.

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Коко
Коко
07 февруари 2024 16:00
Гост

Моята такса е около 15 лева в Норвегия с включени неограничени минути към всички оператори. Може да пресметнете с колко ви обират мушениците от жълтите павета и чуждите компании….

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2024 14:54
Гост

Операторите в България работят с марж около 5%. При 10% инфлация влизат на загуба и режим на фалиране. Да не би някой да си мисли че тока или кабелите им са без пари и не поскъпват?

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2024 14:56
Гост

Всъщнпост ще оцелеят само операторите, които могат да вземат пари от чужбина. Абе български съд, работещ за други.

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2024 18:04
Гост

Ха-ха! Живи да ги ожалиш, казвате! А да се сещате, че са сред най-големите спонсори и благотворители в България? С чии пари?! Ако не са нашите (както ще ми отговорите), значи са техните, които изкарват сами. Следователно имат достатъчно пари!

Пепи от енергото
Пепи от енергото
06 февруари 2024 21:18
Гост

Не съм сигурен за „маржа“, но по-скоро МАРШ на тези алчни оператори, богатеещи на гърба на потребителя. Като са на загуба да затварят кепенцето и да обявят фалит, банкрут и т.н. Да се изнасят и да освободят пазара пък да видим дали друг „балама“ ще направи нов холдинг!? Дали ще има нов, който пак ще реве, че е на загуба? Не на мен тия братле. А те какво? Продължават да работят и отварят офиси…Е нали са на загуба?

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2024 14:10
Гост

Хаха, марж 5-10% и печалба от 450 млн. лв. годишно. А в Румъния таксите са по 15-20 лв. Там сигурно работят на загуба

Бой по телекомите алчни!
Бой по телекомите алчни!
06 февруари 2024 7:57
Гост

Това отключва вратата или поне след влизане на решението в сила, на всички да ни върнат парите. О, как сами се подредиха телекомите. Редно е масово да им заведем дела и да си върнем това, с което неоснователно са се обогатили на база на нищожна клауза.

Щоньо
Щоньо
07 февруари 2024 17:29
Гост

И ялтел и ментел и свиваком са нагли.Чужди са ,но са командени от българи юнаци.

Ванката
Ванката
05 февруари 2024 21:23
Гост

Евалата на съдията сега тия чикиджии ще трябва да веъщат защото и на втора инстанция най-вероятно решението ще е същото. Днес сезирах КЗК с не много политически коректна жалба по този въпрос

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 февруари 2024 14:53
Гост

Евала за това решение, което изобличава колониалното отношение на една и съща западна компания спрямо населението в собствената си страна и това на „бедна източноевропейска държава“!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 февруари 2024 15:00
Гост

Друга разпоредба, която масово се нарушава от телекомуникационните компании е от Закона за защита на потребителите: „Чл. 62а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Срочен договор се продължава само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването му. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това. (2) Нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1.“ Правят се на ударени и твърдят, че „същите условия“ не се отнасят до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 17:00
Гост

Не си схванал, бухале. Сключваш срочен договор например за 2 години с уговорена дебела тарифа, но при „преференциални условия“ за двете години, които са на практика реалните условия на договора. Така ако договорът се продължи след двете години, защото не си го предоговорил, преференциалните условия автоматично отпадат след втората година и от там нататък плащаш по дебелата тарифа, тъй като „същите условия“ не се отнася за дадените от търговеца временни отстъпки и преференции, а само за основните параметри, при които договорът е сключен. Ето така се заобикаля закон.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 февруари 2024 19:57
Гост

Да, така е, но реалното договаряне си остава с подписите отдолу върху „преференциалното“ споразумение, в което дори е изрично преписана разпоредбата от закона (препраща към Приложение, включващо услуга и цена), колкото да не кажат, че не го спазват, и ми е много любопитно как така техни си общи условия за стандартна цена имат предимство пред индивидуално съглашение и закон, действащ директно?!
Това извън самото заобикаляне на нормативната уредба с „латентна“ (скрита) сделка, във връзка с която реално никой не е изразявал волята си – след 2 години преференциална цена би трябвало да се превключи директно към закона с безсрочността.

Чефо
Чефо
05 февруари 2024 14:51
Гост

Да задължат договора да включва безвъзмездно прекратяване на договора в случай решение на индексиране и промяна на месечната такса ако клиента желае, и да търси оферта при конкурент. Така ще има конкурентен регулатор и няма да си позволяват толкова!

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 14:42
Гост

Евтин популизъм на всички нива на управление.Явно изборите наближават.А колегата маааалко се е пообъркал, но ще го разбере след въвзива.

Пеналист
Пеналист
06 февруари 2024 8:01
Гост

Да не стане след въззива всички да се ползваме от решението на колегата и да си приберем надплатеното 🙂

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2024 9:05
Гост

Не може да е сериозно това, което чета по-горе.Мислех, че Андрешко е отживелица.

Пеналист
Пеналист
06 февруари 2024 9:25
Гост

Явно не е отживелица, след като телекомите се държат точно като Андрешко – лъжат, мажат и ни оставят в тресавището за да отърват кожичката, но няма как да им го позволим. В момента пиша жалбите на 7 клиента по този въпрос. Почваме ги здраво.

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2024 15:15
Гост

Жалбите ли……….да разбирам ли, че си далеч от правото или………

Щоньо
Щоньо
07 февруари 2024 17:41
Гост

Зе всеки нов договор служителите получават бонусПлащат им да ни излъжат.

tmo
tmo
05 февруари 2024 14:42
Гост

Una de las áreas en las que https://tmoes.com/ manga ha demostrado su influencia es en la comunidad de fanáticos y en la forma en que se consumen y comparten obras. Con el surgimiento de las redes sociales y las plataformas en línea, los aficionados al manga tienen ahora más oportunidades que nunca para conectarse entre sí, discutir sus obras favoritas y compartir arte y fanfiction inspirados en el TMO manga.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:36
Гост

При наличното тълкувание на СЕС е трябвало да отправи преюдициално запитване, за да разграничат хипотезите. Така всяка горна инстанция може да каже, че решението е неправилно, защото противоречи на тълкуванието на СЕС, и делото да приключи с отмяна и 2 изречения мотиви.

Хунтер
Хунтер
05 февруари 2024 13:31
Гост

Браво на жената! Но това е малка победа за обикновения човек. Тлъстите пачки със заплати ще се подмятат по високите етажи на Виваком, А1 и Йетел. Има данни, че директорка на известна марка за кренвирши и салами си прибира по 500 000 месечна заплата и един път годишно зима и по 1 милион, като бонус. Правете си сметката за какви пари става дума от кренвирши и салами. Тая компания нито е инвестирала в нещо добро и благотворително в България, в ремонт на болница, строеж на градини, спорт…

Пинчев
Пинчев
05 февруари 2024 13:29
Гост

Евала оператори. Масово всички ви хейтят. И ползват услугите ви не за друго, а просто защото няма как да сме на турски или сръбски мобилен оператор. Направихте така, че целокупния народ да ви мрази. Всички! А вие вероятно ще се жалите, че тук цените са най-ниски от цяла Европа и едва ли не не сте случили на държава. Ама и заплатите ни са най-ниски от цяла Европа, нали?

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:27
Гост

Страшно е положението.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:26
Гост

Трагедия. С тия оператори не знам какво ще правим. Няма и къде да бягаш.

Колев
Колев
06 февруари 2024 7:52
Гост

Като няма накъде да бягаш, нали се сещащ какво ти остава -Напред , на нож !

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:26
Гост

Не се научиха баровците, че пари се правят от количество, не от цена. По-добре 1 милион души да ти дадат по 3 лв, отколкото 2000 души да ти дадат по 150 лв.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:54
Гост

Как си с математиката? Естествено, че 2 милиона е повече от 300 000.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:25
Гост

Ема така е. Оправдават се с инфлация. А на нас заплатите кой ни ги вдига? Не може при някакво увеличение на заплатите веднага да се покачват и цените. Ние няма как да живнем така дори и 2000 лв да стане минималната заплата.

Пинчев
Пинчев
05 февруари 2024 13:28
Гост

Не знам каква е логиката. Като ни вдигат цените и ние да искаме увеличения от шефовете си и те да нивдигат заплатите? Не става така. Не можем да насмогнем.

Цеко
Цеко
07 февруари 2024 17:47
Гост

Виновна е мръсната кръв

Тончев
Тончев
05 февруари 2024 13:25
Гост

Всички оператори ще си вдигнат цените и ще се окаже, че това е законово. Не е зкаоново да ти вдигат цената изневиделица при сключен договор и без предупреждение. Но всички ние, в купом с жената, ще плащаме, като дебили скоро.

Ставриев
Ставриев
05 февруари 2024 13:24
Гост

Е хубаво де. Но това е статия точно в този период с цените на мобилните оператори, която обаче се отнася за конкретен случай. И жената е в правото си. Но ще се окаже утре, че мобилните са в правото си да дигат по 9-15% цените общио на всички.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2024 13:06
Гост

Браво на Дафинка! Ще изпия две туби мавруд на село за нейно здраве

Дааа
Дааа
05 февруари 2024 13:06
Гост

Браво!