Върховният административен съд (ВАС) потвърди отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) да накаже прокурорка за забавени дела. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

В края на 2021 г. районният прокурор на Благоевград Борислав Ковачки внася предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Румяна Иванова за системно неспазване на срокове, предвидени в процесуалните закони, действие или бездействие, което неоправдано забавя производствата и виновно неизпълнение на служебни задължения.  Прокурорската колегия образува дисциплинарка и избира състав.

В началото на 2022 г. Ковачки внася второ предложение за същите обстоятелства, поради което ПК на ВСС обединява двете в едно производство.

По време на разглеждане на дисциплинарното дело, Румяна Иванова твърдяла, че има дълбок и непоправим конфликт между нея и районния прокурор на Благоевград и че имало недобра организация при администрирането на преписките и делата от страна на Борислав Ковачки.

Дисциплинарният състав с председател и докладчик Светлана Бошнакова и членове Евгени Иванов и Стефан Петров проверил натовареността на Иванова и констатирал, че тя е под средната за страната. Освен това било установено, че Румяна Иванова вече на два пъти (приз 2010 г. и 2017 г.) е била наказвана именно за забавени преписки и дела. Това според състава показвало системност на извършените от прокурорката нарушения. При все това поради влошеното здравословно състояние на Румяна Иванова, настъпила смърт в семейството ѝ, извънредното положение заради пандемията, но и отчитайки вече наложените наказания, дисциплинарният състав предложил тя да бъде наказана със „забележка“.

На 30 ноември 2022 г. Прокурорската колегия разгледала казуса, но не успяла да събере необходимото мнозинство за налагане на наказание. В подкрепа на предложението за определяне на „забележка“ гласували петима от присъстващите членове на ПК на ВСС, един бил „против“. За да има решение, са необходими поне шест гласа. Така финалното решение на колегията е, че не налага наказание на Румяна Иванова.

Шефът на РП-Благоевград обжалва пред Върховния административен съд, но тричленният състав с председател Тодор Тодоров и членове Росен Василев и Хайгухи Бодикян (докладчик) отхвърля жалбата.

ВАС не намира нарушения при разглеждане на предложението за дисциплинарно наказание на прокурорката. „В конкретния случай ПК на ВСС следва да се произнесе по предложението на вносителя за образуване на дисциплинарно производство, като се мотивира за приетото решение, което по делото е видно от изказванията на член на ПК на ВСС, гласувал „против“ предложението на дисциплинарния състав. В този аспект разпоредбата на чл.320, ал.7 от ЗСВ предвижда „За мотиви на решението се смятат и мотивите на решението на дисциплинарния състав, когато предложението му бъде прието, както и изказаните съображения от членовете на съответната колегия или на пленума на Висшия съдебен съвет.“ Изказването на член на ПК на ВСС Дамянов следва да се приемат за мотиви на постановеното решение, които са в посока за промяна на практиката на колегията относно сроковете за забавяне на прокурорските преписки и липса на данни за драстично забавяне в конкретния случай“, изтъква ВАС.

Допълва, че другият мотив против налагане на наказание е обоснован със задължението на административния ръководител на съответната прокуратура да следи за спазване на процесуалните срокове и да организира работата на прокурорите, така че да не се допуска забавяне в постановяване на актовете им.

В конкретната хипотеза Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет при наличие на установено от данните по преписката дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1, 2 и 4 ЗСВ следвало съобразява изискванията на чл. 309 ЗСВ, съответно своята установена практика при аналогични случаи и да приеме решение, но при липсата на необходим брой гласували „за“ членове на ПК на ВСС тази преценка не е възможно да бъде извършена. Законът е възложил на ПК на ВСС изцяло в дискрецията на административния орган преценката по налагане на дисциплинарно наказание и определяне на неговия вид. Волята на административния орган, макар и в хипотезата на законова фикция, следва да е мотивирана, за да бъде законосъобразен и постановения административен акт. В настоящия случай това изискване на закона следва да се приеме като изпълнено“, посочва ВАС.

И допълва, че производството, в което се реализира дисциплинарната отговорност на магистрата е вид санкционно производство и то не се развива пред дисциплинарния състав, а пред съответната колегия на ВСС, която именно може да наложи или да не наложи дисциплинарно наказание.

Решението не е окончателно.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
mefoc78118
mefoc78118
20 юли 2023 9:13
Гост

This blog post is for you if you’re curious about how to register with PearDeck (JoinPD) and how to log in to joinpd.com. We’ve discussed everything in this article.
Visit My Post: Check Here

Боли ме шнура
Боли ме шнура
14 юни 2023 18:02
Гост

Еми жената си чака парите, и като не плащат, ще чакат, какво толкова има за разбиране.

Петров
Петров
14 юни 2023 13:34
Гост

Нещо не разбирам. Бави дела, а я оправдават.

Тоти
Тоти
14 юни 2023 13:35
Гост

Какво има за разбиране? Не е първият такъв случай.

Юлиян
Юлиян
14 юни 2023 13:35
Гост

Oтново двойният аршин.

Симо
Симо
14 юни 2023 13:31
Гост

Истината е някъде по средата.

Асен
Асен
14 юни 2023 13:32
Гост

E, дано нещата се изяснят след обжалването.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2023 13:20
Гост

Тодоров, Росен Василев, Бодикян!

Легендарната хокейна тройка: Харламов, ПетроВ, Михайлов, пасти да яде пред тях!

Royal90
Royal90
14 юни 2023 12:01
Гост

thank you for post.

Madeline
Madeline
14 юни 2023 10:25
Гост

This document appeals to me a lot. I bookmarked it and will return to reading new content wordle answer today.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2023 10:20
Гост

Успех с обжалването де

Анонимен
Анонимен
14 юни 2023 10:19
Гост

Нямам идея. Какво да говорим

Анонимен
Анонимен
14 юни 2023 10:19
Гост

Определено много зле

Анонимен
Анонимен
14 юни 2023 10:19
Гост

Дано го обжалват

Любенов
Любенов
14 юни 2023 10:18
Гост

Надявам се, че все пак ще се промени нещо в тая съдебна система у нас. Но мисленето ни е важно де.

Адмира
Адмира
14 юни 2023 10:17
Гост

Скандално решение. Толерира се забавянето

Боболина
Боболина
14 юни 2023 10:17
Гост

Не мисля, че има изненадани

Милена
Милена
14 юни 2023 10:17
Гост

Покъртително. Нищо де. Ще се оправим

Давид
Давид
14 юни 2023 10:16
Гост

Чакайте вие някаква съдебна реформа от тия хора и пдообни

vesabep
vesabep
15 юни 2023 7:38
Гост

DeltaWiFi.com is the portal to connect to Delta Air Lines Wi-Fi. Learn about Delta Air Lines Inflight Wi-Fi and its pricing to stay connected in the air.
https://tractorsinfo.net/delta-wifi-portal-login/

cided80323
cided80323
28 юни 2023 8:51
Гост

Using axiUm for your dental academic institution, ensure standards of care for your patients and make data-driven decisions. Obtain a Live axiUm Demo.
https://patientguideblog.blogspot.com/p/unlocking-power-of-axium-patient-portal.html