Съдия от Софийския районен съд (СРС) поиска Върховният административен съд (ВАС) да обяви за нищожно решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), с което му е определена най-високата оценка от атестацията. Мотивът му е, че е изтекъл мандатът на ВСС и може в бъдеще тази оценка да бъде оспорена. ВАС отхвърля жалбата като му казва, че няма правен интерес.

На 10 октомври т.г. СК на ВСС провежда атестиране на съдия Андрей Георгиев от СРС за придобиване на статут на несменяемост като му определя най-високата оценка „много добра“ – 100 точки.

Георгиев обаче се обръща към ВАС с искане за обявяване на решението за нищожно. От определението на съда става ясен един от аргументите му, а именно, че определената му оценка и придобият от него статут на несменяемост евентуално биха могли да бъдат оспорени с течение на времето поради изтеклия мандат на ВСС.

Освен това съдията иска тричленният състав на ВАС с председател Тодор Тодоров и членове Весела Николова и Николай Ангелов (докладчик) да спре делото и да сезира Пленума на съда, който на свой ред да поиска тълкуване от Конституционния съд по няколко въпроса, свързани с продължаването на изтеклия мандат на ВСС.

Не на последно място Андрей Георгиев иска и отвод на докладчика по делото – Николай Ангелов, защото е командирован във ВАС, а Георгиев е отправил преюдициално запитване до Съда на ЕС във връзка с независимостта на командированите магистрати (виж още тук).

ВАС обаче отхвърля жалбата поради липсата на правен интерес, оставя без уважение и всички искания.

Тричленният състав отбелязва, че според Решение № 21 от 26 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/1995 г., чл. 120, ал. 2 от основния закон урежда правото на съдебна защита на гражданите и юридическите лица срещу административни актове, които ги засягат. Задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга човека, който го обжалва като наличието на такова „засягане“ е необходимото условие за възникване на процесуален правен интерес от съдебно обжалване, обяснява съдът. Той допълва, че обективното нарушаване или застрашаване на субективно право или законен интерес на гражданин или юридическо лице е материалноправното основание за включване на административния акт в кръга на съдебно обжалваемите актове и легитимира процесуалноправния интерес от съдебното обжалване на административния акт.

Недопустимо е обжалването на акта от лице, чиито права или законни интереси не са нарушени или застрашени. Решаващ е правният ефект на административния акт и дали, и доколко с него се засягат права и интереси на жалбоподателя. Правният интерес е процесуалноправно понятие, тъй като се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита на засегнати права, свободи и законни интереси. Затова съдебната практика и теорията винаги са били трайни в разбирането, че правният интерес трябва да е пряк, личен и непосредствен“, посочва ВАС.

И разяснява, че правният интерес е личен, когато актът засяга субективни права, свободи и законни интереси на жалбоподателя. Той е непосредствен, когато оспореният административен акт засяга правна сфера на жалбоподателя като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за него. А е пряк, когато със самата отмяна на акта трябва да бъде отстранена настъпилата вече или настъпваща щета от изпълнението му.

ВАС обяснява, че магистратите имат правен интерес от оспорването, когато решението на съответната колегия на ВСС има характеристиките на индивидуален административен акт, който засяга пряко по неблагоприятен начин правата и интересите им. Върховните съдии отбелязват още, че правен интерес съществува, когато съответният административен акт има пряк правопроменящ, правопрекратяващ или правопогасяващ ефект по отношение на личните права и законни интереси на жалбоподателя, като тази преценка се прави по отношение на всеки конкретен правен субект.

В процесния случай, с прогласяване нищожността на акта не може да бъде постигната търсената и целена от жалбоподателя, съдия Георгиев, благоприятна промяна в неговата правна сфера. Напротив, оспорените решения на СК на ВСС са изцяло благоприятни за последния и твърденията за евентуално тяхно оспорване с течение на времето са изцяло хипотетични. Ето защо и претендираната нищожност на акта не би могла да породи позитивни правни последици в правната сфера на частния жалбоподател. За пълнота на изложението следва да се допълни, че с определение № 9 от 24 юли 2023 г. по к.д. № 9/2023 г. КС на РБ и в Тълкувателно решение №12 от 2022 г. по к.д. №7/2022 г. Конституционният съд обръща внимание, че изтичането на мандата на членовете не прекратява „мандата“ на самия орган, респективно не прекратява правомощията на този орган, когато самият орган не е мандатен и е подчинен на принципа на непрекъснатост на дейността. Следователно функционирането на ВСС, като постоянно действащ държавен орган, не се прекратява с изтичането на мандата на изборните членове по смисъла на чл. 130, ал. 4, изр. първо от Основния закон“, посочва ВАС.

Тричленният състав допълва, че липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуването на правото на оспорване, за която съдът следи служебно, като е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо. А конкретният случай е именно такъв и жалбата трябва да бъде оставена без разглеждане, изтъква ВАС.

Що се отнася до искането на Андрей Георгиев да бъде сезиран Конституционният съд за продължаването на изтеклия мандат на ВСС, тримата съдии намират за неоснователно като припомнят, че през лятото на тази година КС вече отклони подобно питане на главния прокурор и на състав на ВАС (виж още тук).

По отношение на искането за отвод на съдията докладчик – Николай Ангелов, който понастоящем е командирован във ВАС и е разпределен да работи в Шесто отделение на ВАС, съставът на съда намира, че липсват както обективните, така и субективните предпоставки за евентуална негова заинтересованост от спора по смисъла на чл. 6 от ЕКПЧОС и чл. 47 от ХОПЕС, които да обосновават неговия отвод по делото. Доводът за висящност на преюдициално запитване, отправено от жалбоподателя като докладчик по конкретно дело пред СРС, по което е образувано дело по описа на СЕС като основание за отвод на командированите магистрати на практика имплементира забраната за forum shopping в съдебното производство, поради което и не се възприема от настоящия съдебен състав“, заключава ВАС.

Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

58
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Angel17
Angel17
26 ноември 2023 9:00
Гост

Thanks for sharing this. Keep posting.

Dred
Dred
22 ноември 2023 16:14
Гост

Хм, голямо възмущение тука срещу жалбата на колегата. Доколкото се сещам обаче май годините му в системата не са толкова много и това трябва да е първата му атестация- след 5 години стаж и за статут на несменяемост. И ако не получи този статут, единственият изход е да напусне незабавно съда (вижте си ЗСВ). Тоест, ако мога да направя аналогия- за него това е като свидетелство за правоуправление за шофьор на ТИР. Хайде сега си представете, че Вие сте шофьорът, а свидетелството ви е издадено от чистачката на сградата на КАТ. Нямате правен интерес, казвате. Дали?

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2023 18:56
Гост

Хапчетата не ги спирай!

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 7:36
Гост

Какви са тия съчинения?! Това не беше ли специализиран сайт за юристи? Атестацията му е издадена от компетентен орган в рамките на правомощията му. Спор има единствено доколко този кадрови състав на компетентния орган е в правомощията си да издава такива актове поради изтичане на мандата. Само че този кадрови състав е еднакъв за всички. Няма някакво специално изключение в комисията само на Андрей Георгиев да е включена чистачката. Не. Комисията на Андрей Георгиев с нищо не се отличава от другите атестационни комисии При цялото ми уважение към колегата, който е прекарал доста време над книжките, като са му дали… Покажи целия коментар »

Цък цък
Цък цък
21 ноември 2023 21:03
Гост

Не знаете за какво става дума. Не е за сензация, макар много да прилича. Знак на протест е, чистосърдечно. Но да, напълно не на място и излишно. И да, недопустимо. Щипка наивитет също. Ще си остане поредното атрактивно заглавие без практическа полза. Напълно безсмислено. Доста хора могат обаче да му завиждат на общата култура и тн.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 22:03
Гост

Даааа, явно 100 са за обща култура, защото специалните знания, както и за процеса е 50. То е ЯФГ след ЯФГ и накрая и той и ние вече не знаем от къде сме тръгнали и на къде!

Съдия
Съдия
21 ноември 2023 22:23
Гост

Сесебейците така и не разбраха, че нещата не се свеждат до завист, елитарност, себеизявеност, корифейство, телевизионни изяви, фейсбук битки със злото, а за възможността да проявяваш професионализма си ненатрапчиво, с уважение и зачитане на чуждото мнение, с благородство към чуждата позиция и с воля да контролираш властта, дадена ти от заеманата длъжност. И после се чудят на скритата неприязън към тях…

Loll
Loll
21 ноември 2023 20:34
Гост

За да бъде още по-оригинален и забележителен е можел да се откаже от възнаграждението си , тъй като се определя от ВСС, а за да стигне още по-далеч има възможност и да напусне системата понеже кадровия орган в момента за него не съществува.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 18:07
Гост

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 16:17
Гост

Тъга
Тъга
21 ноември 2023 15:02
Гост

Тоест съдията няма правен интерес, но друг ще има правен интерес да му оспори перфектната оценка? How sad is that …

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 16:20
Гост

Точно, защото няма интерес към него, и той сами си го прави този интерес. Жалки викове за внимание- как иначе да стане известно, че е висял и кълцал с часове актчета и се е сложил на всички, които трябва, за да изкара такава атестация?

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 14:55
Гост

Това защо е новина? Недопустими жалби се подават всеки ден, с какво жалбата на Андрей Георгиев се отличава с особен интерес, та да получи медийното отразяване, което той цели? Съдии – бол, членове на ССБ – също, не е нужно да ставаме съпричастни на всяка негова приумица.

Тъпчо
Тъпчо
21 ноември 2023 15:03
Гост

А защо винаги има колеги, които да омаскаряват колеги? Нито иска медиино отразяване, нито това цели. (в думата медии няма „й“)

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 15:29
Гост

Медия – медиен, медийна, медийно. Никой не омаскарява никого, но трябва да има разум и мяра във всяко нещо, а той няма и осигуряването на публичност подстрекава все повече и повече такива „куриози“. Показателно е, че няма новини за други членове на ССБ, които да са оспорили атестацията си на това основание.

Кукуригу
Кукуригу
21 ноември 2023 15:48
Гост

Офтопик. Това, че се пишело „медиино“, понеже в думата „медии“ няма Й, ме потресе повече от факта, че някой искал обявяване на отличната си атестация за нищожна. 😀

„Медиино“ евентуално може да е тромаво звучаща притежателна форма от името на някоя Медия, като „Мариино“ или „Еленино“.

Съдия
Съдия
22 ноември 2023 9:16
Гост

Не искал медийно отразяване ли? Я се опитай да стигнеш до Лекс да ти публикува позицията по даден правнозначим въпрос.

Пеналист
Пеналист
21 ноември 2023 15:05
Гост

ССБ е най-доброто и адекватно нещо, което съдебната система има. ССБ е добрата капка светлина в тунела пълен с мрачни чудовища, лесно манипулируеми и контролирани от мафиоти, правещи се на политици, които са санкционирани по глобалният акт Магнитски за корупция и пране на пари! Да са живи и здрави всички членове на ССБ – силите на доброто в България!

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 16:18
Гост

Съдебната система няма ССБ. ССБ има съдебната система.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
21 ноември 2023 21:28
Гост

Олеле, олеле, олеле! Като гледам каква „осанна“ се пее за ССБ и като постоянно чета глупостите на последния, се оказва как всичко останало в съдебната система е още по-зле. Това се вика омаскаряване, добре свършена работа!

п.п. Чисто математически е достатъчно да се намери поне един представител на съдебната система, който не е член на ССБ и е по-добър от средното ниво в същия, за да опровергае твърдението. Обратно, доказателството на твърдението трябва да докаже превъзходството на членовете на ССБ над всеки съдия, прокурор, следовател или съдебен служител в цялата страна.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 13:23
Гост

Дотук чета коментари, как инициаторът на делото целял да се самоизтъкне, бил с високо его и т.н., но явно никой не съзира, че в държавата се е настанила апатия срещу беззаконието на всички етажи във властта, в т.ч. съдебната. Делото на колегата очевидно има за цел да намери път към произнасяне на Конституционния съд по въпроса за изтеклия мандат на ВСС; нищо че вече има решение по аналогичен казус с Инспектората към ВСС. На държавата са необходими такива непримирими личности, за да се излезе от апатията и по негов пример да си повярват хората, че употребата на законни механизми за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 13:41
Гост

Браво за какво? За всеки един орган ли трябва да има решение на КС, за да проумеят някои,вечно неразбрали нещо, че няма проблем с изтеклите мандати? Четете решението по конституционно дело №7/2022 г. и където видите ИВСС го заменете с ВСС. То правото не е математика, налага се и да се разсъждава, да се тълкува, а не само да се търси готовото решение в правните норми,решения на КС и т. н.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 14:11
Гост

Има и определение за недопускане на искане за разглеждане на въпроса от КС, подадено от главния прокурор и ВАС, ама нали се сещате, че човек разбира от веднъж, а на животните са казва повече пъти без гаранции, че ще го схванат. В типичен НПО-стил някои се натискат да клатят лодката докато вземат, че я пробият, защото са ги сложили да гребат, не да я управляват, а не им се чака да ги направят капитани, затова предпочитат да разбият и малкото останал авторитет на институциите с толкова егоистични запитвания – за какво е учил право, да си урежда кариерното развитие, не… Покажи целия коментар »

Тъга
Тъга
21 ноември 2023 15:07
Гост

Всяка една Ваша дума е на място и е точно така! Борбата със злото изисква ежедневни усилия и тя никога не спира. Вероятно ще е бедно и безплодно, но целта е на злото и беззаконието във всеки един момент да се пречи! Добре, че има такива съдии застанали като слънчев лъч в сърцето на земята, пронизали злото!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 16:23
Гост

Но не и да пренася проблемите от болната глава на здравата – да ходи да търси отговорност от народните представители, включително и основно от тези на ППДБ, на които властта все им е малко и другите им пречат да разкрият своя умнокрасив потенциал.

Брей
Брей
21 ноември 2023 21:07
Гост

А останалите, дето си вършат тихо работата не пронизват злото, така ли. Елементарно разсъждавате.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 21:39
Гост

В СРС има предостатъчно работа да бъде полезен на обществото, а и е наивно да се допуска човек с около 5 години професионален опит да се изживява като мъжкия вариант на Жана д’Арк, който да вдига революции в съдебната система в желанието си да бъде забелязан и да прогресира с „извънсистемни методи“ – това не му е площадна демокрация, функционираща на принципа за екстравагантността като добродетел, а се възприема по-скоро като подигравка към администриращия орган. В този ред на мисли, ако не смята ВСС за орган с необходимата компетентност, съответно актовете му за нищожни по тази причина, за какъв чеп… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 22:34
Гост

Евала! Ван Хелсинг, a?:)

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 11:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 13:28
Гост

Ако не се натегнеш на рушащите държавата НПО- та измъкване от СРС към СГС няма, а какво по- голямо натягане от това да привлечеш публично вниманието към въпроса, колко е съсипана вече държавата с ЧУЖДА помощ. За това се стига до такива тежки извращения – не е заради обществени интерес..

Емил
Емил
21 ноември 2023 10:39
Гост

Пичагата е магистрат с максималната възможна оценка от атестация. Вероятно му е ясно, че няма правен интерес. Обаче сега има още една публикация за екстравагантната му персона, каквато е била и едничката му цел.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 10:32
Гост

Ей, развесели ме тази новина, от сърце се смях. Желанието за изява и лошата преценка за оценката на обществото относно действията ти, водят до такива резултати.
Извън очевидната злоупотреба с право и желание за внимание на конкретния „жалбоподател“, дългите командировки и изтеклите мандати са удобен начин за корумпиране и влияние в съдебната власт, като това са проблеми, с които обществото трябва да се бори, по мое мнение. Подобни казуси обаче единствено водят до комични ситуации и не решават по никакъв начин проблеми.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 10:05
Гост

Първо, на новоизлюпените съдии 100 точки са абсолютна подигравка с останалите, които бъхтим и ринем и едва додрапаме до 98 и то ранг „ВКС и ВАС“. Второ, въпросния колега толкова ли няма работа, че се занимава с несменяемостта си и с решенията на ВСС, които отдавна вече са загубили всякаква легитимност!. Трето малко в повече ми идват пенсионирани членове на ВСС, които така са харесали съдия от СРС, ГО, че са го оценили със 100 точки ей така за красивите му очи, голям връзкар и натегач ще е този младок, ама във ВАС други приоритети и други лидери имат момче,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 10:07
Гост

Точно този може да е амбициозен натегач и егоцентрик, но е чел доста и знае, така че лично аз не бих поставил оценката му под съмнение.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 13:39
Гост

ТОЧНО ТОЗИ НЕ МОЖЕ ЕДИН ИЗП.ЛИСТ ДА ИЗДАДЕ БЕЗ ГРЕШКИ… 2 БРОЯ В ЕДНО ЧГД ВЕЧЕ ОБЕЗСИЛВА ЗАРАДИ ОФГ, защото не чете и проверява, та недей с тези 100 т.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 16:26
Гост

Не, че не може да го изпише без грешки, а не иска, защото очевидно е зает с по-важни „лични“ дела, иначе твърдението ми е оборима презумпция при всяко положение – все пак се съмнявам във ВСС да го оценят високо при условие, че през ден мисли как да ги хързулне по пързалката със своите запитвания.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 10:18
Гост

Такива са плодовете на конкурсите и НИП – читанки с нулев практически и житейски опит.Всеки ден гледам творбите на подобни резултати.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 9:55
Гост

Пак ли тоя натегач от ССБ се опитва да мъти водата с подобни обжалвания, защото при условие, че е получил максималната възможна оценка и въпреки това я обжалва, започвам да си мисля, че или се е самозабравил като е изгубил връзка с действителността или просто е решил да трупа точки пред някой друг ментор, защото в крайна сметка няма лоша реклама, а и масово на по-младите не им се чака с години за да ги забележат, респективно прогресират в съдебната система, като може да се пишеш борец за промяна и прочие и да минеш по прекия път. Очевидно господинът е… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 ноември 2023 10:05
Гост

П.С. За да не излезе, че съм изцяло негативен спрямо толкова активни представители на съдийското съсловие държа да отбележа, че проблемът не е в професионалните им знания и умения, които са достойни за уважение и адмирации, а егото и отчаяното желание да се използват процесуални механизми създадени за защита на законните права и интереси на субектите с цел предизвикването на сензация или друг вид провокативно заглавие със съмнителен резултат. Толкова ли няма работа в СРС, че да се занимават с подобни „лични“ упражнения?

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 10:05
Гост

Ментора се казва кака Мира , на която доста се ограничиха възможностите за кариерно развитие и изявите са в насока редакторска намеса в статиите на Дефакто, поддръжка на две-три грантови сдружения и психотерапия на млади сесебейци.

Ингрид
Ингрид
21 ноември 2023 9:53
Гост

Потрес

Щерев
Щерев
21 ноември 2023 10:34
Гост

Наистина няма правен интерес.

Чипев
Чипев
21 ноември 2023 9:53
Гост

Като се замисля как и преди време се драматизираше, че мандата им изтичал и какво щяло да стане. Това ще е прецедент. Еми явно нищо толова драматично не е станало. Седи си стария състав на ВСС и това е.

Димо
Димо
21 ноември 2023 10:36
Гост

Отделен е въпросът, че в този си състав е неефективен и е крайно време да се смени.

Любенов
Любенов
21 ноември 2023 9:52
Гост

Нови партии вече управляват, ние си караме със старото и архаично ВСС назначавано от предното управление

Pencho
Pencho
21 ноември 2023 9:52
Гост

Патологичното желание за самоизтъкване, себеизява и отличаване рано или късно ражда безумия.

Шишков
Шишков
21 ноември 2023 9:51
Гост

Достойно

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 10:03
Гост

Психопатийно

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 9:50
Гост

Когато желанието за изява надделее над здравия разум. Повечето Сесебейци трябва да минават психопрегледи, дори и пред риск да кажат, че са дискриминирани, защото грантоволибералните им отклонение определено рефлектират и върху правораздаването.NB

Мавродиев
Мавродиев
21 ноември 2023 9:49
Гост

Определено мисля, че е редно ВСС да се смени и да си има нови членове

Игнат
Игнат
21 ноември 2023 9:49
Гост

Ами проблема с изтеклия им мандат кога ще се решава?

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 9:49
Гост

Това е една достойна постъпка. Браво

Юлиян
Юлиян
21 ноември 2023 10:38
Гост

По- скоро глупава.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 9:48
Гост

Супер

Лозан
Лозан
21 ноември 2023 11:38
Гост

Излагация! Никой не обича натегачите.

.....
.....
21 ноември 2023 9:44
Гост

Ще им накриви шапката, много важно.
Този политически активен грантов съдия, освен, че не заслужава 100 точки, с тези панаири се опитва да блесне на хоризонта, макар и с несъстоятелни изяви. Вероятно се опитва да се позиционира за член на съвета. Че то на ССБ не им останаха други активисти дето да излъчат.

Хмм
Хмм
21 ноември 2023 9:34
Гост

Всеки умира за “Отличен”…

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2023 9:53
Гост

Такава ни е образователната система. Може нищо да не ти е влязло в главата ама пусто да имаш отличен да ти се радват у дома и да ти купят нещо.