Хаосът около гласуването на измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с възраждането на независимото следствие и последващото президентско вето е довел до приемането на изключително спорна разпоредба, с която се въвежда ново дисциплинарно наказание за членовете на Висшия съдебен съвет.

Дори самите депутати изглежда не са разбрали кога и какво гласуват, защото въпросната разпоредба в разрез с правилника им на два пъти е „минала“ на второ четене, се разбира от стенограмите на Народното събрание.

Приемането ѝ на свой ред доведе до сигнал на съдии с искане за сезиране на Конституционния съд (КС), който да обяви въпросната разпоредба за противоконституционна.

Кашата с промените в ЗСВ

През пролетта на т.г. Министерският съвет внесе в парламента проект за промени в ЗСВ, с които се предвиждаше изготвянето на два отделни етични кодекса – за съдиите и за прокурорите и следователите.

Между първото и второто им четене обаче депутати от „Възраждане“ внесоха множество предложения за допълнения и изменения, основно за възраждането на следствието, но едно от тях касаеше членовете на съвета. Става дума за чл. 308, ал. 2 от ЗСВ, в който предлагаха да бъде добавена т. 3, която да предвижда ново дисциплинарно наказание за членовете на ВСС – „лишаване от право да упражняват юридическа професия или дейност за срок до две години“.

Въпреки че проектът на „Възраждане“ беше отхвърлен на първо четене от пленарната зала, изненадващо на 2 юни 2023 г., когато промените в ЗСВ се обсъждаха от депутатите на второ четене, идеите на партията на Костадин Костадинов получиха подкрепа. Така Народното събрание извади следствието изпод шапката на прокуратурата и „вкара“ новото дисциплинарно наказание в закона.

От стенограмата от заседанието на НС на 2 юни става ясно следното:

Председател Росица Кирова: Поддържате ли § 15, господин Петров? 

Петър Петров („Възраждане“): Да.

Докладчик Радомир Чолаков: „Създава се § 15:
„§ 15. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3: „3. лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дисциплинарните наказания по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат и на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, когато установените дисциплинарни нарушения са извършени в качеството им на административни ръководители на ВКС, ВАС и ВКП.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“

Петър Петров: В духа на приетите до момента предложения в досегашните разпоредби, касателно следващия § 15, държа просто да заявя, че оттеглям точки 2 и 3 в § 15. Моля да не ги подлагате на гласуване…

В § 15 – пак ще повторя за улеснение на залата, че оттеглям точки 2 и 3.
Последно, госпожо Председател, в останалата единствена точка първа на § 15 правя една редакционна добавка: в края на изречението, което ще прочета, в ал. 2, т. 3:
„3. лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност“ – правя редакционна добавка – „за срок до две години“.

….
Председател Росица Кирова: Само § 15, т. 1. Всичко останало беше оттеглено. Ако искате, ще Ви го прочета още веднъж.

„В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност за срок до 2 години“. 

Моля, режим на гласуване.
Гласували 210 народни представители: за 131, против 55, въздържали се 24.
Предложението е прието.
Имате право на малцинствен вот – различен вот, заповядайте, госпожо Йорданова.

Надежда Йорданова (ПП-ДБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз гласувах против този текст, защото той е противоконституционен. Това е моето становище. Считам този текст за противоконституционен. Не може ти в рамките на това дисциплинарно производство да лишиш някой за в бъдеще да упражнява своя професия. Просто не можеш! Надявам се, следващите Ви гласувания да са по-мъдри. Благодаря“ (виж пълния текст на стенограмата тук).

Президентът Румен Радев наложи вето на промените, но само на онези, които се отнасят до възраждането на следствието – на параграфи от 3 до 10 от законопроекта. Това означава,че измененията в чл. 308 ЗСВ, направени чрез §15 от законопроекта, са окончателно приети от депутатите на 2 юни.

На 27 юни ветото беше разгледано от правната комисия на НС, която отхвърли идеите на „Възраждане“ за следствието. Въпреки че не е обект на ветото, отново е обсъдено и предложението за промяна в чл. 308 ЗСВ и комисията го отхвърля.

На 28 септември Народното събрание обсъжда ветото на президента в пленарната зала. Обсъдени са всички предложения за изменения в ЗСВ на „Възраждане“, включително и вече приетите и невърнати от президента промени в чл. 308 от съдебния закон.

По този повод в стенограмата на НС е записано следното:

Председател Росица Кирова: Ще подлагам направените предложения от колегата Петър Петров, които са отхвърлени от Комисията, едно по едно на гласуване…

… Предложение от народния представител Петър Петров и група народни представители:
„Създава се нов §…:
„§… В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дисциплинарните наказания по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат и на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, когато установените дисциплинарни нарушения са извършени в качеството им на административни ръководители на ВКС, ВАС и ВКП.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“
Комисията не подкрепя предложението…

… Следващото предложение, което ще подложа на гласуване, също е от народния представител Петър Петров и група народни представители – за създаване на нов параграф за изменение в чл. 308. Предложението не е подкрепено от Комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 158 народни представители: за 33, против 100, въздържали се 25.
Предложението не е прието“ (пълния текст на стенограмата виж тук).

След това гласуване кашата е пълна. От една страна още на 2 юни Народното събрание окончателно е въвело в чл. 308 ЗСВ ново дисциплинарно наказание за членовете на ВСС. На тази идея не е наложено вето, следователно тя не може да бъде преразглеждана. Причината за това е чл. 83, ал. 6 от Правилника на НС. Тя гласи: „Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорени само отделни текстове, се прилага процедурата по чл. 81, като се гласуват само оспорените и свързаните с тях текстове“.

Т.е. ветото не дава право на депутатите да поправят други разпоредби, освен върнатите от президента.

В нарушение на правилника си парламентът – и в правната комисия на 27 септември, и в пленарната зала на 28 септември, обаче гласува предложението на „Възраждане“ за промени в чл. 308 ЗСВ, с които се предвижда наказанието „лишаване от право да се упражнява юридическа професия или дейност“ за членовете на ВСС. И го отхвърля, въпреки че всъщност още на 2 юни е приело такъв текст.

Затова, когато на 6 октомври 2023 г. промените в ЗСВ са обнародвани в Държавен вестник, сред тях фигурира и изменението в чл. 308 (виж тук).

Съдии настояват да се сезира КС

След влизането в сила на текста от ЗСВ, трима съдии от Тутракан подават сигнал до всички органи и институции, които могат да сезират Конституционния съд – президента, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет. Те настояват разпоредбата да бъде „пратена“ в КС с искане за обявяването ѝ за противоконституционна.

Председателят на РС-Тутракан Георги Георгиев и колегите му Спас Стефанов и Огнян Маладжиков посочват, че чл. 308, ал. 2, т. 3 от ЗСВ противоречи на конституционно установеното право на гражданите да полагат труд и свободно да избират професията си (чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от КРБ), както и на чл. 57, ал. 1 от основния закон, според който основните права на гражданите са неотменими.

Тримата изтъкват, че лишаването от право да се упражнява конкретна професия или дейност за определен срок не би противоречало на Конституцията, ако е постановено с влязла в сила присъда, като наказание по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, както и при ограничаването за заемане на определена професия – например за адвокат не може да бъде вписан магистрат, уволнен от системата за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и за етични нарушения, ако не са изтекли две години от освобождаването.

Не такъв е случаят с чл. 308, ал. 2, т. 3 от ЗСВ, тъй като се касае за дисциплинарно наказание, надхвърлящо своята непосредствена цел и дублиращо наказанието по т. 2 – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Причината да сме на това мнение е чл. 130 и неговите ал. 1 и ал. 2 от КРБ, според които всички членове на ВСС следва да са юристи, като председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор са негови членове по право. Тоест, упражняването на дейността на член на ВСС било то като такъв по право или избран, е все юридическа дейност. Лишаването от право да се упражнява тази дейност влече прекратяване на мандата на изборните членове на основание чл. 130, ал. 8, т. 4, предложение второ от КРБ, а по отношение на членовете по право – тях ги лишава и от възможността да заемат не само административната длъжност, но и магистратската професия“, пишат тримата магистрати от Тутракан.

Те коментират и чл. 130, ал. 8, т. 4 от КРБ, според който мандатът на член на ВСС се прекратява предсрочно при дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност. Съдиите посочват, че двете хипотези в тази разпоредба касаят различни по своята отраслова принадлежност правопрекратяващи факти – т.е. едната е за магистрати, а другата е в случаите на наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.

Уреждането на същото по съдържание наказание, но като дисциплинарно, в отговор на извършено дисциплинарно нарушение, каквото по чл. 307, ал. 2 от ЗСВ се явява виновното неизпълнение на служебните задължения или накърняването на престижа на съдебната власт, надхвърля целите на дисциплинарната отговорност, а именно – спазването на трудовата/служебната дисциплина и опазването престижа на съдебната власт, като прехвърля тежестта на санкцията в полето на всяка една юридическа професия, в т.ч. такава, която не е свързана със съдебната власт; например – юрисконсулт в частно търговско дружество. Наказаният с наказанието по чл. 308, ал. 2, т. 3 от ЗСВ член на ВСС не би следвало да може да упражнява дори правото да бъде пълномощник на своя съпруг, дете или родител в касационно производство пред ВКС, макар да притежава юридическа правоспособност – чл. 284, ал. 2, изр. 1, предл. последно във вр. чл. 32, т. 3 от ГПК, защото се касае за упражняване на юридическа дейност. Юридическа дейност pro bono не би могъл да изпълнява дори в полза на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза“, изтъкват тримата съдии.

Те споделят опасенията си, че ако чл. 308, ал. 2, т. 3 от ЗСВ не бъде обявен за противоконституционен, то по „пътя на „добрия пример“ същото наказание може да се размножи в редица други закони“, които регламентират дисциплинарната отговорност на хора, които заемат една или друга длъжност.

 

33
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Йовчева
Йовчева
15 май 2024 23:45
Гост

Съдиите в Тутракан нямат работа, особено съдия Огнян Маладжиков от Районен съд, Тутракан. От Тутракан има доста хора, които могат да работят, като магистрати в този град, но не са допуснати, заради “ нашият вътрешен човек Огнян Маладжиков „. В България има много пари, за да се плащат пътните ежедневни и други разходи на съдия Огнян Маладжиков години подред от Русе до Силистра и обратно, от Русе до Тутракан и обратно, защото съдия Маладжиков преди това беше магистрат и в Силистра. И защото този съдия живее в град Русе Голям капацитет е, няма що. Същото се отнася и за съдия… Покажи целия коментар »

Йовков
Йовков
17 май 2024 15:20
Гост

Йовчева, ти какво искаш да каже? Че ние, които работим като клоуни, сме с изключително ниско интелектуално ниво ли? Я си мери приказките! Знаеш ли колко е трудна работата на клоуните? Едва ли, сигурно и твоето ниво не е по-различно, щом правиш такива сравнения.

Колева
Колева
10 май 2024 23:17
Гост

Трябва да образуват дисциплинарно производство срещу съдия Огнян Маладжиков от Тутраканския Районен съд.

Анонимен
Анонимен
11 май 2024 0:40
Гост

Защо? Какво е направил?

Тодорова
Тодорова
19 април 2024 13:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Невена
Невена
18 април 2024 11:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
xykgsucigaon
xykgsucigaon
16 ноември 2023 9:37
Гост

Луд ceкс цяла нощ, ярки и силни оpгазми, море от спеpма и удоволствие. Това наистина е прекрасно нещо, което ще издигне сeкca ви на следващото ниво и пpочетох за него тук:–– https://mub.me/medik

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 15:10
Гост

Когато съдиите на даден съд са само МЪЖЕ, както е в Тутракан, може да се стигне и до високонаучен и с голям конституционноправен принос Анализ на разпоредбите на ЗСВ с предложение за сезиране на КС, а не само бичене на множество елементарни производства на ниво „районен съд“. Ето затова, повече Мъже и трябват на съдебната система, чиито проблеми започнаха с умишлено провежданото й феминизиране.

Петлето клечко
Петлето клечко
15 ноември 2023 17:04
Гост

Всичко се феминизира. Тонът обаче е много негативен.

Стефан
Стефан
15 ноември 2023 13:45
Гост

Сценаристите нещо са се престарали в конспирацията- изглежда смехотворно, че са накарали точно N-ския съд да сезират КС и сие:-))))

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 15:23
Гост

Доколкото става ясно от статията, N-ският съд не е сезирал КС, щот бездруго не може. А е отправил е предложение до онези, които могат, да го направят.

Ad nauseam
Ad nauseam
15 ноември 2023 13:13
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Рейгън - враг на Тутраканската селищна система
Рейгън - враг на Тутраканската селищна система
15 ноември 2023 13:08
Гост

Гешев не го искат за адвокат, тези КОРУМПЕТА искат да са богоизбрани!

Ако трябва ще е и доживот за корумпираните съдии, прокурори и следователи!

Шопов
Шопов
15 ноември 2023 12:56
Гост

В Тутракан и Районен съд ли имало????

А и да има-тутраканската далекоизточна съдебна система какво се вълнува за ВСС?

Адвокат
Адвокат
15 ноември 2023 11:45
Гост

А как лишават адвокатите от права – за 6 месеца, за 1 година.

Очевидно и Законът за адвокатурата е сбъркан, но си мълчим.

Правото на труд е свещено, ама само на хартия.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 12:54
Гост

Не е сбръкан-. Трябва да е по продължителен срокът. Юнакът от предаването на битиви с фалшивите записи на заповеди сигурно заслужава да е адвокат?

Или друг слачай-юнакът-осъден за педофилия, как така е вписан като адвокат, без значение ,че е реабилитиран-сигурно има високи нравствени качества?

Законодателство мечта
Законодателство мечта
15 ноември 2023 11:20
Гост

Само се питам докога КС ще бъде единствения реално работещ орган в държавата,който да оправя бакиите на НС?! То няма приет закон без безумия в него…Ами да махаме изцяло НС,да даваме законотворчески правомощия на КС и да спестим всички политически глупости и законодателни абсурди. Да не говорим,че докато приемат малоумни закони половината държавни органи стоят неконститурани и с изтекъл мандат!!!

съдия
съдия
15 ноември 2023 10:42
Гост

жертва

хъх
хъх
15 ноември 2023 9:57
Гост

Трима съдии в Тутракан?!?! Тези си нямат друга работа, че седнали ЗСВ да четат и да умуват за неща, които дори не ги касаят, докато на други места хората не могат да си вдигнат главата от бачкане… Бързо да им се взема едната бройка, а втората да се командирова да помага в някой по-натоварен район и да се връща, само когато първата отсъства!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 ноември 2023 8:57
Гост

Ама за Гешев се запънаха и не пожелаха да разделят административните от магистратските му функции нали, иначе от всичко написано се разбра, че Русото Наде е добрият лирически герой, Възраждане е лошият, а законът за изменение е прието и официално влязло в сила като задължителен акт благодарение на ориентираността и (не)оФчедушието на една аморфна маса колективно безотговорни хорица, постъпили като типични натисквачи на копчета. Жалко само, че статията премълчава кои точно корифеи- сърфисти на умнокрасивата вълна на промяната са били подмолно подведени от русофилистичните напъни на копейките.
#наивносттавполитикатанеепорокакосиотправилнатастрананаисторията

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 ноември 2023 10:12
Гост

Бухалът си направи труда да провери как е протекло първото гласуване на изменението на ЗСВ през юни, предшествано от патетичната реч на Надето, която в правната комисия е яростен борец за конституционализъм и правова държава, а при гласуването по брюскелско-либералному върши друго, защото излиза, че на заседанието от 02.06.2023г., се е …..въздържала, както редица други нейни съпартийци, за да може предложението да бъде прието с мнозинство на Възраждане и старшия партньор в сглобката. Сред „героите“ на деня са още: Александър Димитров Симидчиев Андрей Атанасов Гюров Атанас Владиславов Славов Божидар Пламенов Божанов Бойко Илиев Рашков Васил Христов Пандов Искрен Николаев Митев… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 ноември 2023 10:25
Гост

Уточнение: – горното се отнася за т.23 от дневния ред, която после очевидно е прегласувана (т.24), при което действително повечето са били против, така че там са постъпили коректно,признавам .
Сред 9-тимата въздържали се са:

Александър Димитров Симидчиев
Венко Николов Сабрутев
Калина Бориславова Константинова

а за е бил: Бойко Илиев Рашков

П.С. Мисля, че е редно да направят информацията на сайта на НС по-достъпна за обикновените граждани, за да се търси индивидуална отговорност за поведението на всеки народен представител.

Беров
Беров
15 ноември 2023 8:52
Гост

Цялото ВСС е за брутални наказания! Край!

Мончев
Мончев
15 ноември 2023 8:52
Гост

Нямам думи. Но не съм и изненадан де!

Любенов
Любенов
15 ноември 2023 8:51
Гост

До къде ще стигнем така, другари депутати?

Мишев
Мишев
15 ноември 2023 8:51
Гост

Твърде непрофесионално. Твърде!

Чупев
Чупев
15 ноември 2023 8:50
Гост

Е как в НС ще разбират какво гласуват?

Тримата от Тутракан
Тримата от Тутракан
15 ноември 2023 8:45
Гост

Много важна тема за правопорядъка, както за тримата съдии от Тутракан, така и за Лекс. Естествено, че е по важна от отворения затворен служебен вход на ВАС, през който незабелязано от Съдебната охрана се промъкват 180 съдии, за да гласуват електронно, както и за безобразията при командироването на съдии в Софийския апелативен съд

Адвокат
Адвокат
15 ноември 2023 11:51
Гост

Предали са случая на прокурори, разследва се това с ВАС. Някъде го прочетох в интернет.

OMG
OMG
15 ноември 2023 8:41
Гост

Дошло е време да помислим за нещо като съвет на старейшините, в който да вкараме де що има още читави юристи да пишат законите, защото в парламента вкарваме някакви тотални ненормалници, които са не просто безполезни, те са опасни. И този случай съвсем не е показателен за поразиите, които са способни да натворят.

Адвокат
Адвокат
15 ноември 2023 11:54
Гост

Те старейшините само чакат някъде някой да ги повика. Това е също дейност, обикновено сме заети практиците и изобщо.

Те не могат да се съберат основни законопроекти да се съставят, а тук е рутинна ежедневна работа.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 8:39
Гост

Пълно безумие! Аматьори предлагат, аматьори гласуват.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 8:36
Гост

Ха да ви е честито! И когато разберете най-после какво е Възраждане, ами сърдете се на себе си че сте ги допуснали.