Едно разпореждане на съдебния администратор на Софийския районен съд (СРС) предизвика острата реакцията на адвокатите и те поискаха спешно да се намесят Висшият съдебен съвет (ВСС) и Инспекторатът към него (искането на адвокатурата виж тук). С него (пълния му текст е наличен предходния линк с искането на адвокатурата) се изисква от адвокатите да пишат молба до съдията-докладчик, за да получат достъп до дело, по което не представляват страна.

Спорното разпореждане гласи: „Копие на приложените по дело книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник по делото, след изрична молба и разпореждане на съдията-докладчик. Предоставяне на достъп до делото се дава само на адвокат пълномощник по него (не се дава за преглед на адвокат без пълномощно от страна по него)“.

Има десетки хипотези, в които на адвокат, който не е пълномощник по дело, е необходим достъп до него. Например, преди да реши да поеме нечия защита, преди клиентът му да прецени дали да встъпи като трето лице помагач в процеса, когато адвокат проучва имот, за който има вписана искова молба, когато дава консултация дали негов клиент да участва в публична продан и много други.

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) определи новото изискване като „поредното посегателство върху свободата, независимостта и авторитета на адвокатската професия“ и настоява за неговото отпадане.

„Адвокатите са професионални участници в работата на съдебната система и точно, както съдиите и прокурорите имат право на достъп до всички дела, което неминуемо води до узнаване на лични данни на различни лица, но имат и същите задължения, каквито имат магистратите – да пазят професионална тайна свързана с упражняваната от тях професия“, заявиха в позиция от съвета.

И подчертаха, че подобно ограничение противоречи на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), според който адвокатите имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.

Разпореждането е издадено на 24 април 2024 г. от съдебния администратор на СРС Бойка Борисова и се отнася само за деловодството на Гражданското отделение на съда. То бързо предизвика недоволството на адвокатите, които са опитали да правят справки по дела, както винаги – само с показване на адвокатската си карта, които сезираха ВАдС с искане да реагира.

Мотивите на председателя на СРС за новия ред

По искане на зам.-председателя на ВАдС Валя Гигова председателят на СРС Александър Ангелов е изложил аргументите за налагане на ограничението за достъп до дела без пълномощно. Те стъпват на тълкуване, което той прави на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), както и на Закона за адвокатурата (ЗА).

В отговора си Ангелов сочи, че и съдът, и адвокатите са администратори на лични данни и СРС като такъв е задължен да „осигури принципите и условията за допустимост на обработването“ им.

„На следващо място при анализа на посочените норми от Регламент (ЕС) 2016/279 и ЗЗЛД се налага извод, че по отношение на всеки е необходимо да съществува легитимно основание за обработване на лични данни на физически лица, а това право не възниква само в резултат от качеството на администратор по отношение на неограничени по вид и обем лични данни. Подобна абстрактна възможност не е предвидена в Регламент (ЕС) 2016/279“, пише съдия Ангелов до адвокатите (на кои разпоредби от регламента и закона се опира, виж в пълния текст на отговора му тук).

Той цитира ОРЗД, според който е налице законосъобразно обработване, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия: а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

„Адвокатското качество на обработващия данните без същият да е упълномощен от страна по делото или да е обоснован правен интерес, уточняващ цел и обхват на обработката, означава, че не са налице условията на която и да е от хипотезите на чл. 6, § 1 от Регламент (ЕС)2016/679 за предоставяне на лични данни налични по дела по описа на СРС“, заключава председателят на СРС.

В писмото си Александър Ангелов анализира и конституционната и законова уредба за адвокатурата и стига до извода, че адвокатската дейност предполага съществуването на конкретен друг правен субект в чиято полза се извършва. „В този смисъл трябва да се тълкува и разпоредбата на чл. 31, ал. 1 ЗА“, пише той и допълва, че ЗА е общ по отношение на ЗЗЛД и ОРЗД и „правото на адвоката на достъп до лични данни не може да бъде по-широко от правото на лицето, което представлява“.

„При липса на данни в чия полза се иска обработването не е възможно да бъде установена необходимостта за изпълнението на конкретна задача от обществен интерес, упражняването на официални правомощия или дейност в защита на легитимните интереси на администратора или на трета страна. Ето защо само качеството на адвокат не е достатъчно основание за получаване на достъп до лични данни на физически лица, съдържащи се в делата на СРС“, заключава Ангелов.

Защо според адвокатурата ограничението е незаконно и трябва да бъде отменено

След отговора на председателя на СРС в подкрепа на новото изискване Висшият адвокатски съвет се обърна към ВСС и Инспектората „да предприемат спешни мерки за преустановяване на незаконосъобразното ограничаване на правата на адвокатите за достъп до делата“

„Въведеното ограничение по отношение на адвокатите е изцяло незаконосъобразно, затруднява неимоверно работата на адвокатите по проверка и проучване на дела, по които не са процесуални представители и натоварва самия съд с допълнителна административна работа по преценка на някакъв имагинерен правен интерес от проучване на делото, какъвто критерий за достъп до делата от адвокат не е предвиден и едновременно с това създава допълнителни условия за конфликтни ситуации между адвокати, съдебни служители и съдии във връзка с упражняваната от адвокатите професия“. Това заявява ВАдС в писмото си до двете институции.

Освен това адвокатите настояват ИВСС да извърши проверка и да изясни дали разпореждането на съдебния администратор съответства на Правилника за администрацията на съдилищата.

И обосновават подробно защо според тях администраторът няма право да издава подобно разпореждане.

„Като правно основание за издаване на това разпореждане са посочени разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за администрация на съдилищата (ПАС), които разпоредби оправомощават съдебния администратор да: „планира, организира и ръководи съдебните служители“ (чл. 5, ал. 1, т. 1 ПАС), като в изпълнение на тези функции, съдебният администратор издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители (чл. 6, ал. 1 ПАС). Казано иначе, съобразно ПАС съдебните администратори могат да издават актове, които касаят единствено вътрешната организация на съдебните служби в даден съд. С издаденото Разпореждане № 8 от 24.04.2024 г. на съдебния администратор на СРС не е създадена вътрешна организация за работата на деловодството, а ново по същество правило за достъп на адвокатите до дело, по които не са процесуални представители на страна, което правило е в разрез с разпоредбата на чл. 31 Закона за адвокатурата (ЗА) и чл. 77, ал. 3 ПАС“, изтъква зам.-председателят на ВАС Валя Гигова в писмото до ВСС.

В него се обяснява и защо адвокатите от 1925 г. и до днес винаги са имали право да правят справки по дела, само удостоверявайки професионалното си качество.

„Правото на адвокатите да извършват справки по дела, без да са пълномощници по делото, е последица от предметния обхват на адвокатската дейност, която не се ограничава единствено до процесуално представителство.

Дейността на адвоката включва предоставяне на устни и писмени консултации и даване на становища по въпроси на правото (чл. 24, ал. 1, т. 1 ЗА), както и изготвяне на всякакви книжа, свързани с възложената от клиента работа (чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗА).

За да може тази дейност на адвокатите да бъде ефективна и да има за косвен резултат намаляване на правните спорове и натовареността на съдебната система, е необходимо адвокатите да имат достъп за справки до всички дела, тъй като не може да се прецени, уреди и предвиди как и по какъв начин конкретно дело може да рефлектира и засегне правата на лица, които не са страна по него, но са се обърнали за съвет и съдействие към адвокат“, обяснява зам.-председателят на ВАдС. И дава примери – без предварителна проверка по дело, по което клиентът на адвоката не е страна, адвокатът не може да даде правилен съвет дали клиентът да встъпи по делото, или не, включително да встъпи при условията на главно встъпване; дали да купи, или не недвижим имот, предмет на правен спор; дали вписаната възбрана върху конкретен имот е противопоставима на правата на клиента му, който желае да придобие имота чрез договор за покупко-продажба.

Неслучайно правилото за достъп до делата само въз основа на адвокатското качество е залегнало не само в ЗА, а и Правилника за администрацията на съдилищата. Там адвокатите са посочени изрично като самостоятелни субекти на право на достъп до делата и като за тях е създадено специално правило – чл. 77, ал. 3 ПАС. Те осъществяват правото на достъп на информация до делата съгласно чл. 31 ЗА, като имат право на свободен достъп и могат  да правят справки и без пълномощно до конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представянето на адвокатска карта.

„Въпреки ясните правила в Правилника за администрацията на съдилищата у нас, приет от ВСС на основание чл. 342 ЗСВ, съдебният администратор на СРС (очевидно с подкрепата на административния ръководител), без да има въобще компетентност да издава актове с каквато и да била нормативна насоченост, е издал разпореждане, с което е ограничил достъпа до дела на адвокати, които не са пълномощници на страна по делото и по този начин е създал правило за поведение, което не съответства нито на ЗА, нито на самия Правилник за администрация на съдилищата, на който се е позовал като основание за издаване на самото разпореждане“, заключава ВАдС.

И напомня, че през 2010 г. председателят на СРС е издал заповед, която предвижда, че „Дори когато няма пълномощно по конкретното дело, адвокатът има право на свободен достъп и може да прави справки, както и да получава копия от книжа и сведения само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез представяне на адвокатска карта (чл.31 ЗА)“.

ВАдС напомня и за правилото на чл. 78, ал. 1 ПАС за регистрация на достъпа до делата – чрез вписване на данните на адвоката в контролния лист по всяко дело), за да има яснота по всяко дело кой адвокат и в какво качество е извършил справка.

„Това правило – за регистриран достъп до делото, се явява достатъчна гаранция за спазване на принципите на пропорционалност при обработване на лични данни и по дефиниция е с легитимна цел, основание за законосъобразно обработване на лични данни (чл. 6 § 1 б. „а – е“ от Регламент (ЕС) 2016/679) – адвокатът да упражнява професията на адвокат, съобразно стандартите, заложени в закона, а и на конституционно ниво, чрез разпоредбата на чл. 134 КРБ, която натоварва именно адвокатите да осъществяват защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и то по занятие – само защото са адвокати“, изтъкват от съвета и изразяват готовност по всякакъв начин да съдействат за разрешаване на възникналата конфликтна ситуация, „която създава никому ненужно напрежение“.

 

 

96
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Валя Гигова
Валя Гигова
20 май 2024 10:03
Гост

Това право на достъп до дела съществува от 100 години вече и винаги е бил свободен, но регистриран в картона по делото.. Какво става на всички? Адвокатите са професионални участници в работата на съдебната система с всичката отговорност за това. Законите се пишат за нормалното-за адвокати, които упражняват правата си добросъвестно, а не за нарушенията. За нарушенията си има наказания, а не да променяме правила,защото имало недобросъвестни адвокати.

чудесно
чудесно
20 май 2024 12:09
Гост

Обаче как един „обикновен човек“ да докаже, че недобросъвестен адвокат е „ровил“ в дело, по което този човек е страна и вследствие на това „ровене“ са настъпили неблагоприятни ( може и значително неблагоприятни) последици за човека? Досега не съм виждал в картон по дело да е отбелязано, че делото е четено от адвокат, дори и когато е процесуален представител по делото

Анонимен
Анонимен
21 май 2024 6:15
Гост

В провинцията някъде го отбелязват по картона, даже като го вземе съдията. Но в София никой нищо не отбелязва.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 17:28
Гост

Нека да съществува от 100 години, ама какъв е бил моралът на адвокатите тогава, какъв е сега?? Не може да се живее с мисленето от царско време. Сега хората са съвсем други, в т.ч. и адвокатите

Минаха времената на офицери и джентълмени
Минаха времената на офицери и джентълмени
20 май 2024 17:36
Гост

В царско време адвокатът е бил офицер(буквално-всеки адвокат(само мъже да били адвокати) е бил и Царски офицер, минимум командир на взвод, а понякога и на рота, реално участвал в няколко войни), джентълмен, мъж на честта, думата на две не се дели, в зала -уважение към противника-ако спечелиш-е защото си прав, а не защото познаваш съдията или си хитър,уважение към съда, гражданите-изобщо кодекс на честта-неписан е спазван от адвокатът и неговата офицерска чест. Тези времена са в миналото. Днес -един такъв юнак, успя да „закупи“ мой съсобствен имот от съсобственика ми, без да ми бъде предложен по чл 33 ЗС(дарение на… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
25 май 2024 18:00
Гост

Хей, но ти не си Валя Гигова, защото знам като факт, че тя не коментира в този форум, още по-малко под нейното име 😉

Иван Иванов - адвокат
Иван Иванов - адвокат
20 май 2024 8:17
Гост

Не може да се ровим в делата на други личности, това е смешно направо – какви „трети лица“, третото лице – хем ще встъпва – хем се колебае.

Изчерпан е този „сценарий“, най-малкото – трябва да се запише в „картона“, кой, на колко годинки, защо, качество.

Навсякъде в ГПК пише – „страни“ по делото са – Х, У, Зет.

Изведнъж идва адвокат.

Целта на подобни „внезапни“ проверки е – дали не са връчени книжата – с цел да се отлага.

Булгаристан
Булгаристан
20 май 2024 0:03
Гост

Аз предлагам да няма адвокати. И без това в тази държава се е доказало, че нито конституция, нито закон се спазва. Нито от съд, нито от законодател. Нека всички са юрисконсулти, работещи само по пълномощно и само за този, който им е платил. Съдебните заседания да бъдат закрити и да се допускат само страните вътре. Да не се изготвят звукозаписи, даже може и протокол да не се прави. Само ако съдията разреши след молба на някоя от страните! Защо ви е протокол, като сте бил в залата?

Анонимен
Анонимен
19 май 2024 22:21
Гост

Многоуважаеми именовал се Пенелист, какво общо има уважението с правилата, създадени от СРС с коментираната заповед. Нима мислиш, че можеш да получиш информация или данни, копие от документи и необоснована нужда от целта на достъпа, без да поискаш достъп от този, който отговаря за данните, било с молба, било със заявление и пр. Аз по-логичен от създадения ред, не виждам и не мисля, че съдиите по-малко ме уважават. Просто трябва да е ясно, кой, кога и с какво се е сдобил, както и с каква цел, а това без писмен документ и произнасяне на съдията – няма. На последно място,… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
19 май 2024 23:45
Гост

Точно така – да не се превръща в едно „ровене“ по дела, дава молба – че „евентуално“ – ще встъпи като адвокат, аз така – мога да „преровя“ делата на половин град.

Информация – къде е делото, страни и предмет. Други данни не са нужни.

Ако трябва да се изиска делото – не знам вече.

Съдебните изпълнители – пък – хич не дават снимки и нищо.

Заобикаляне е „рецептата“.

Пеналист
Пеналист
19 май 2024 17:49
Гост

В работата му на адвокат се дължи уважение като на съдия, дължи се същото, което следва на съдия. Толкова за безумието на СРС.

Чистач в мол
Чистач в мол
19 май 2024 18:05
Гост

В работата си на всеки се дължи еднакво по обем уважение. Без значение дали иде реч за лекар, счетоводител, чистач, санитар , продавач в магазин(да, героите ,които не се изпокриха в ковид кризата, и бяха на първа линия, щото без магазините би настъпило средновековие), оксиженист, асансьорен техник(юристи много, и са заменими, асансьорни техници и оксиженисти-няма), ватман на травай номер 5, шивач, преподавател във ВУЗ. В добавка-човек не се идентифицира с професията си. А при юристите, ако юрист е избрал да не отиде в бандитската съдебна система, а да е обикновен чиновник, нима му се дължи по-малко уважение? А да-все пак… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
19 май 2024 19:25
Гост

Извинявай, но не говорех за някакви морални конструкции. Това е текста от закона. На законово ниво е въздигнато това дължимо и полагащо се съдействие и уважение като на съдия.

Пеналист
Пеналист
19 май 2024 19:29
Гост

Относно решението, я виж какво е казал ВКС, няма нужда да ми цитираш незадължителна практика… Друго, оксиженистите не са хората, които движат света напред, въпреки технически сложната си професия, докато юристите да.

пострадал
пострадал
19 май 2024 13:31
Гост

Аз лично съм пострадал от теч на лични данни по дело. Не знам кой – дали служител или адвокат, ми открадна личните данни по дело, по което няма друга страна. После видях представени моите данни в съответната бланка по друго дело.
В такъв случай мога ли ако имам други дела да поискам да не се дава достъп до тях на лица, които не са упълномощени.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 15:28
Гост

Пълни глупости. Какво му пречи ва адвоката да иска да се запознае с дело, по което не е пълномощник? Ще си напише една молба, че иска да го види и съдът ще му разреши. Ако трябва и пълномощно ще представи, но само за запознаване с делото. Пък после, ако иска да встъпва, то редът си е известен.

Проф. Герчиков
Проф. Герчиков
18 май 2024 18:16
Гост

С това изказване изглежда целите да излезете от анонимност, но разсъжденията Ви са доста елементарни, по моему! Защо е нужно адвокат да се моли в писмена молба за да упражни законното си право да работи?! Може ли съдия да не уважи такава молба и с какви аргументи? Очевидно нито аргументи може да има, нито има право да не я уважи! Тогава, за какво по дяволите са нужни тези телодмижения? Тази загуба на време и оперативност?
Който не разбира, да не се изказва! ТОВА Е ЗАПОВЕД!

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 18:57
Гост

Е, колко време ще загубите да напишете два реда молба, моля Ви, а за какво ще използвате информацията до която достигнете, ако никой не Ви е наел. След като времето да пишете молби до съда е толкова ценно за Вас, без възнаграждение ли ще четете делата! Стига с тази арогантност!

Думата моля е израз на любезност, драги!
Думата моля е израз на любезност, драги!
19 май 2024 5:23
Гост

Защото в „молба“ не се молиш. Думата Молба е израз на любезност. Не е унижение, а любезност, която в нашето време е дефицит. Като отида в заведение и кажа на келнерката -ще ви „помоля“ за две кафета, аз не се моля, а се държа любезно към непозната. Като кажа „сметката ,моля“-аз не се моля, а се държа любезно. При писане на молба, -няма проблем да го наречеш заявление остават материални следи, и се намаляват(но не се ликвидират изцяло-това е ясно) злоупотребите -недобросъвестно лице да се домогва да чужди лични данни, до данни за чужди имоти, чужди проблеми, съдби. През 2007… Покажи целия коментар »

Да ама не
Да ама не
17 май 2024 23:14
Гост

То не бяха имотни измами,то не бе чудо. Наемаш си адвокат,т.е.всеки некадърник без морал с адвокатска карта,който отива и ти изнася всяко дело(снима го например). Това ли ви е обществения интерес?! Прекалено агресивно защитавате една хипотеза на узаконена безнаказаност. СРС са прави и то на 100%. А желанието ви да се врете цинично навсякъде най-ясно показва защо не трябва да ви се дава достъп?! Измислили си оправдание,че трябвало да се запознаят с делото и да преценят дали да го поемат а всъшност взимат неправомерно информация за всичко и всички! Про това без никакви последици! Искам един пример в който адвокат… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
18 май 2024 2:14
Гост

Има нужда да се запознаеш се едно дело не е така.

Но – трябва да придружиш искането си с някаква молба.

Третото лице – може да направи искане до съдията – ще встъпвам – дайте ми „шанс“.

Адв. Михайлов
Адв. Михайлов
19 май 2024 17:51
Гост

Само да ти кажа, че ще уважаваш адвоката, както уважаваш съдията, всичко това по силата на закона. Моля, спазвай закона.

Анонимен
Анонимен
19 май 2024 18:08
Гост

Да -адвокатите, написали истеричното становище в покрепа на джендър конвенцията заслужават уважение! https://banker.bg/2018/05/21/skandal-v-advokaturata-za-istanbulskata-konvenciia/

Анонимен
Анонимен
19 май 2024 22:35
Гост

Вие, в коя тема сте, защото нито в статията, нито в заповедта става въпрос за уважение. Ако пък сте се засегнали от думата „молба“ това е учтива форма. Нали разбирате, искате уважение, но и дължите уважение. Може разбира се да напишете заявление, искане, както и да прецените, тогава ще смятате ли, че ще Ви уважават повече. То уважението се печели, не се налага, нито се вменява или настоява.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 20:42
Гост

Напълно се съгласявам с това разпореждане на СРС. Адвокатския съвет май иска да пренапише закона за адвокатурата. Правото на информация по дела не е същото като запознаване с материали по дела. Едното е справочна информация,а другото е нерегламентиран достъп до личните данни.

Агент
Агент
18 май 2024 18:32
Гост

Ами то Закона за адвокатурата си е факт! Факт е и Правилник, по който се работи в съдилищата. И на двете места ясно и категорично е регламентирано правото на адвокат да прави справка по дела, само като се легитимира. Мислите ли, че това е случайно? Мислите ли, че това е от вчера? Това право е в интерес на гражданите и обществото. А онези, които са се загрижили за личните данни, да знаят, че адвокатите по Закон и занятие имат право да работят с лични данни, както и задължение да пазят тайна в това отношение. За тези, които незнаят, адвокатите полагат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 18:51
Гост

На кого защитава интереса адвокат, който няма пълномощно и какъв интерес защитава! След като сте такива обществени защитници, да не ходите да четете делата без да са Ви платили! Щом са Ви платили, значи няма проблем да си приложите пълномощното. Ако аз дойда във вашата кантора и като адвокат искам да се запозная с някой случай – документите, с които разполагате,трябва ли да подам молба и как ще ми осигурите достъп ако не обоснова интереса си. Колко точно ще Ви е неудобно в този смисъл ако подадете молба до съда, обосновете интереса си и си приложите пълномощното! Хайде холан този… Покажи целия коментар »

Булгаристан
Булгаристан
19 май 2024 23:55
Гост

Да сравняваш адвокатска кантора със съдебно деловодство е леко смешно. Адвокатската кантора се ползва със специална защита, докато съдът осъществява публична дейност…

Пеналист
Пеналист
19 май 2024 18:24
Гост

Да, но защо изобщо да гледаме правилник, когато имаме закон. Правото в случая следва да се черпи от най-висшия по ранг акт.

Пеналист
Пеналист
19 май 2024 18:22
Гост

Закона казва, че на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия. Съдията пише ли молбички (да не говорим, че понятието молба изчезна от правният мир)? От къде на къде аз ще пиша и нещо, което се случва за 3 минути, сега ще се случва за 1 седмица? Хубавото е че наказателния СРС никога няма да възприеме подобна мракобесна идея, която пречи на свободното изпълнение на работата. Няма да остане това жалко разпореждане, помни ми думите страхлив анонимнико.

Анонимен
Анонимен
19 май 2024 23:14
Гост

С този изказ, разбирам защо сте толкова чувствителен на тема „УВАЖЕНИЕ“. Много ще трябва да да се потрудите, да се образовате и да се смирите, а ако действително сте адвокат, моля дръжте се подобаващо, на ниво – възпитано, учтиво и любезно.

Иван Иванов - адвокат
Иван Иванов - адвокат
20 май 2024 7:41
Гост

Защо ще ми „ровиш“ в делата?.

Ако ти трябва информация – ще ти я даде клиентът, ще искаш да се снабдиш с удостоверение.

Или понеже – си оставил автомобил на „включен“ двигател.

Пълна забрана за достъп до дела – това са „фикции“ имало нужда – напротив – няма нужда.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 20:24
Гост

Питам, каква работа има адвокат по дело, по което няма пълномощно! Няма достатъчно работа и обогатява правните си знания, присмива се и интригантства за колегите си, иска да открадне клиент на колега, иска да плюе по съдия… Наистина не разбирам, а съм в професията от 20 години. Когато клиент наема адвокат, какво има да си избира адвоката и да му е нужно да чете делото, за да реши дали да поеме случая! Девалвира и тази професия, колеги! Гледайте си Вашите дела и те се занимавайте с нашите, ние, които сме наети си знаем делата, знаем защо сме поели клиентите и… Покажи целия коментар »

Ококорчих се
Ококорчих се
18 май 2024 18:36
Гост

Нямаше да питаш, ако имаше познания по въпроса! Това са теми, които не са ти по силите!

Иван Иванов
Иван Иванов
20 май 2024 7:44
Гост

Може да се наложи, наистина е приятно – да си запознат с едно дело.

Не знам какво да кажа.

От една страна – някои колеги са много „брутални“, събират информация.

Ние сме като докторите – не се приказва много.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 19:18
Гост

Член 31 и член 38 от ЗА трябва да се отменят. Тогава адвокатурата рязко ще намалее поне наполовина и това би било правилно и оправдано

Пеналист
Пеналист
19 май 2024 18:25
Гост

И лекс трябва да филтрира по адрес троляците анонимници, които нямат общо с юридическата професия и правото като наука.

Булгаристан
Булгаристан
17 май 2024 18:17
Гост

Значи съдебните заседания са достъпни за всички граждани, но делата не са достъпни за адвокатите, защото има лични тайни? Ами в съдебно заседание все едно не казват трите имена, ЕГН и адрес. Не се разпитват свидетели и не се четат експертизи. Съдиите ги е страх да не им видят бакиите. Адвокатите ги е страх да не им откраднат клиент. Гражданите ги било страх да не им разберат личните драми. Истината е че адвокатът следва да има право на достъп до всички дела, защото това му е работата и това в 99% е в защита на правото и публичния интерес. А… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 19:27
Гост

Моля??? Какъв публичен интерес защитават адвокатите???

Булгаристан
Булгаристан
17 май 2024 23:01
Гост

Супер празно изказване. Дано не сте адвокат. Най-малкото ако адвокатите не защитават публичен интерес, защо дават становище по всички значими въпроси на парламентаризма? Адвокатът защитава както интересът на неговия клиент, така и спазването на всички закони в страната за всички граждани, а също и създаването на такива закони, които да отразяват нуждите на обществото. Не малка роля имат и за правоприлагането.

Булгаристан
Булгаристан
17 май 2024 18:07
Гост

Не мога да повярвам. Адвокатите заслужават всичко, което им се случва! Липсата на уважение и подигравателното отношение на всички институции към тях като банки и съдилища. Дори и по такъв въпрос с огромно практическо значение няма единство, защото ги е страх някой да не им открадне клиент или да може да ги проверява. Ем, да, няма да ви проверяват и няма да ги проверявате и вие. И ще се редите като обикновени граждани по опашките. И ще влизате само през определени входове. И няма да влизате по време на чужди заседания без да страна. И ще си заверявате нотариално пълномощните,… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
17 май 2024 17:31
Гост

Не, тук – СРС е прав – откъде-накъде – ще ми четат делото. Че аз съм адвокат, като взема да чета делата на всички – не става и тази работа. Има – осиновявания, има разводи, как така. С адвокатската карта и – ще ме разнасят. Нека кажем пряко – адвокатите са доста сложни „котки“, аз нямам доверие на адвокатите – макар да съм самия аз адвокат, това е- „племе“, не е нещо толкова неприятно, но е изтъкано от емоции, поведението е алчно. Защо ще ми проверяват делата. Какъв контролен лист. Вземи пълномощно и отиди. как така – без да си… Покажи целия коментар »

Сотир Тапир
Сотир Тапир
17 май 2024 18:07
Гост

Ти си толкова адвокат, колкото и космонавт

Иван Иванов
Иван Иванов
17 май 2024 22:03
Гост

Това защо го каза, въх, уби ма.

Знаеш ли – винаги некадърниците се присмиват на нас – талантите.

СОПА
СОПА
17 май 2024 16:54
Гост

В СРС има деловодителки, които са директно за ареста заедно със съдии/ки-те от съответното отделение. Как става така, че насрещна страна ми се хвали с току що постановен акт с дата предходния ден. Кога е качен в системата, че човек без електронен достъп да разполага с него веднага след издаването. Или си мяткаме на лични във Фейса или Вайбър без да ни мигне окото.

Адвокат - САК
Адвокат - САК
17 май 2024 16:42
Гост

Не се дрънкайте – станал е пожар по някое дело, но не казват. Още преди празниците го разбрах това от деловодителка и на въпроса кой е изгорял/драснал клечката, тя само се подсмихваше.
Въпросът за достъпа на адвокати без пълномощно беше решен след шумен дебат преди няколко години след пореден опит за налагане на ограничението. Затова сега заповедта е подписана не от председателя на съда, а от съдебния администратор. Еми, няма да мине без реакция…

Аман
Аман
17 май 2024 16:23
Гост

Как един адвокат да си върши работата, когато няма този гарантирания му от чл. 31 ЗАдв достъп до дела? Хипотезите, в които адвокат не е упълномощен от страна по делото са много. Някои от тях са: – трето лице желае да встъпи по конкретно дело, иска от адвоката да прецени дали това ще е правилно с оглед развитието на делото, адвокатът обаче няма и няма как и да има пълномощно от страна в процеса; – прави се анализ на риска при различни сделки (с имоти, с дялове, акции и пр.), но се установява, че има проблемно дело във връзка със… Покажи целия коментар »

безплатна консултация за адвокати
безплатна консултация за адвокати
17 май 2024 17:03
Гост

С пълномощно.
По дела , по които е неприложимо-в екзотичната хипотеза например справка за спорен имот-с молба до съдията по делото. Апропо-да искаш да купиш спорен имот е безумие, и не му е чиста работата на мераклията, та в такава хипотеза следва да има максимални затруднения за справки по такова дело, но все пак да е възможно, ако съдията така реши.

Да си ходи този Председател
Да си ходи този Председател
17 май 2024 15:55
Гост

аман от милиционерщина и постоянния им напън да ограничават. Не разбраха ли, че сме в епохата на правата, а не на ограниченията. По- скоро началниците на органите четат делата без право и достъп и подписват „уж придружителни писма“ точно заради това да могат да четата и да упражняват влияния, а също и да имитират административна натовареност, ей това е проблем не по- малък от поставения. Разбира се че адвоката има право на достъп до всяко дело. Така е било от пантивека. Просто адвокатурата трябва да се активизира и да си брани правата стига е слугувала на магистратите, а те все… Покажи целия коментар »

Фантомът
Фантомът
17 май 2024 17:38
Гост

Няма да си ходи. Остава.

А чл 31 ще падне-или със законодателна промяна, или пред КС-като полилей над оркестрина ще падне!

Той
Той
17 май 2024 15:02
Гост

Не е за вярване, че има хора, които не си знаят интересите! Визирам тези, които нищо не са схванали от правните аргументи на ВАд.С. Това адвокатите да се ползват от правото да правят справки, само по силата на Закона е изцяло в интерес на гражданите. Чрез адвокатите, това е и тяхно право. Колщото по- ограничени са адвокатите, толкова по беззащитни са гражданите. Бяха посочени примери. На практика граждани, които не са страни по дело, но имат законен интерес по него, немогат да получат информация и да защитят свои интереси и да упражнят определени техни права. А че тук някакъв си… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 17:15
Гост

Категорично интересите на гражданите не са НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ адвокати да правят справки по дела. Ако дъщеря ти е изнасилена ще искаш сеирджия да чете делото? Ако правиш делба, и там в първата фаза се окаже,че баща ти не ти е баща, а брат ти е доведен, ти си намерен и тн., щото в първа фаза на делба разкритията нерядко са потресаващи за страните-ще искаш ли тази информация да бъде достъпна до 30 000 лица-адвокати и сътрудниците им. Ако се развеждаш, и в заседание мъжът ти заяви,че иска развод, щото не правиш добър ана-ен кекс ще искаш ли този личен въпрос да… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
17 май 2024 14:16
Гост

Адвокатите да си гледат работата! Дело се дава само след пълномощно. Това да не Ви е разграден двор? По делата има информация от всякакъв характер и тя не може току-така да става достояние на Сульо и Пульо, само щото били адвокати.
Освен това, всяка страна може да даде изрично пълномощно на адвокат сам за запознаване с материалите, а едва след това да преценява дали ще го упълномощава да води делото. Тогава – да, делото ще му бъде предоставено.
Но иначе дела няма да видят, ако ще и по две карти да размахват.

Прокурор
Прокурор
17 май 2024 14:32
Гост

Леле, колега, защо така гневно от ваша страна? Успокойте малко топката, ако имате лични проблеми, то тук не им е мястото, както и в съда!

Сульо и Пульо
Сульо и Пульо
17 май 2024 16:25
Гост

По делата има информация от всякакъв характер и тя не може току-така да става достояние на Сульо и Пульо, само щото били СЪДИИ. Колега, това, че съдиите имат друга роля в процеса и им е дадена власт да допускат, не допускат, а понякога и… ахъм, да се изпускат, не означава, че имат нормотворческа компетентност. В някои по-екзотични отрасли и подотрасли на правото адвокатите са болезнено по-компетентни от съдиите. Да не говорим за гордите кадри на някои съдилища, завършили Магнаурската школа в Симеоново. Така че нека оставим обидните намеци и твърдеци настрана и да не се излагаме. А вие седнете и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 13:47
Гост

Не е вярно, което завяват от адвокатурата, че съдиите и прокурорите имали достъп до всички дела. Няма такова нещо. Като магистрат имам достъп само до моите си дела. Проявен интерес към чуждо дело с право се смята за неприемливо. Както и да го погледнеш. Дори навява съмнения за корупция.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 14:47
Гост

Айде бе, как тогава копи-пействате като си „пишете“ съдебните актове? Освен това посредством ЕИСС може да се достъпи папката по всяко едно дело, което се разглежда от структурата, в която сте назначен.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 15:05
Гост

ЕИСС не дава достъп до всички дела. Както и УИС в прокуратурата. Можеш да влизаш само в своите си. Явно не сте запознат.

Той
Той
17 май 2024 15:12
Гост

„Анонимен“, това което трябва да научите е, че и магистратите, и адвокатите са юристи, но професиите им почиват на различни принципи и се ръководят от различни Закони! Адвокатурата е свободна, независима и се самоуправлява. Тя защитава правата и законните интереси на гражданите и др. субекти на провото. Вие, ако сте магистрат, то преди всичко сте гражданин! И един ден, както се случва, ако попаднете в ситуация да търсите защита, както се казва „друга песен ще запеете“!

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 13:47
Гост

Крадат клиенти от колеги като искат чуждите дела уж за „справка“ и чл. 31 ЗА, но като се снабдяват с личните данни на човека, почват да му звънят и да му досаждат-те да му поемат защитата. Толкова За айдукатите

Той
Той
17 май 2024 15:19
Гост

Само предполагате, но не може да сте сигурен, че е така, нали?!
Дори да има такива изключения, ограничаването правата на гражданите, чрез адвокат да получат нужната им информация-знание по интересуващ ги въпрос, е неоправдано и вредно. Изобщо страшно ми писна от азбукарчета изначални!

Ad nauseum
Ad nauseum
17 май 2024 13:38
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Ad nauseum
Ad nauseum
17 май 2024 13:26
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ПиХ
ПиХ
17 май 2024 13:17
Гост

В интерес на истината адвокатите могат да се снабдят с пълномощно само за преглед, преди да поемат защитата.

Ум царува
Ум царува
17 май 2024 15:31
Гост

„ПиХ“, в интерес на истината, нищо не сте разбрал! Има хипотези, при които гражданин не е страна по дело и трябва някой със специални права да му направи справка. Този някой е адвоката, който по силата на Закона има право на това. Освен друго, ако не сте практикуващ незнаете, че има ситуации при които издаването на такива „по случая“- еднократни пълномощни, затормозяват помощта и съдействието, от което гражданина се нуждае. Просто е излишно! Нали за това са адвокатите! Капиш?

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 15:53
Гост

Ум царува, правилно ли разбирам, че адвокатът на гражданина – бъдещ обвиняем, може да има свободен достъп до едно наказателно дело, за да го информира какви доказателства има по него, кой какво свидетелства срещу „гражданина“, какви писмени доказателства има и т. н.?

Гражданка
Гражданка
17 май 2024 21:07
Гост

Аз съм гражданка , героиня в едно доста странно досъдебно производство за самоуправство, при което със страната, която е подала съобщение до прокуратурата имам решен гражданско правен спор с влязло в сила решение на граждански съд . В това дп няма нито престъпление , нито извършител, камо ли пострадал. Води се 8 месеца и бе прекратено. Непострадалото лице го обжалва. Съдът потвърди прекратяването. На мен ми бе отказано да получа копие от определението, защото не съм констититуирана като страна, независимо че за мен е важно да узная определението тъй като ДП се е водило срещу мен, а тъй като не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 13:07
Гост

Ето какво се случва, при четене на чужди дела без пълномощни: https://bivol.bg/emliachni-tiholov-conev.html НАЙ-ХУБАВИТЕ КЪТЧЕТА ОТ ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ – ЗАГРАБЕНИ С ИЗМАМА

Ум, белият делфин
Ум, белият делфин
17 май 2024 15:36
Гост

„Анонимен“, ама ти си много неориентиран! Измами е имало и ще има под всякаква форма. Измамата е престъпление! Който си е сложил главата в торбата и мами, той рискува да стане „абсолютен престъпник“!
Неможе заради наличието на измами да се ограничават правата на гражданите- адвокатите.

Полилеят се клати, скоро ще пада
Полилеят се клати, скоро ще пада
17 май 2024 17:25
Гост

Въпросната измама, според сайта на стойност -посочената там колосална сума остана НЕНАКАЗАНА-самията прокурор пише-престъпление има, но давността е изтекла. А отнетите земи след измамата, гражданите никога, ама никога не успяха да си ги върнат. Днес казусът е приключен-и наказателната и придобивната давност са изтекли. Никога адвокатурата не е проанализирала въпроса за дисципка, а и днес сроковете са изтекли. Същата история и при случаят нотариуса-според медиите към 300 граждани сап загубили имотите си-основно в София, и никой не е успял да си върне имота. Вклч и след съд. Дейността на нотариуса се тръди,че е подпомогана от адвокати, няколко имена споменати, и… Покажи целия коментар »

НИКАКВО ЧЕТЕНЕ НА ДЕЛА БЕЗ ПЪЛНОМОЩНО!
НИКАКВО ЧЕТЕНЕ НА ДЕЛА БЕЗ ПЪЛНОМОЩНО!
17 май 2024 13:02
Гост

Категорично на неупълномощен адвокат е правилно да няма достъп до папката с дело, дело , по което е никакъв. 15 000 адвокати, и поне още толкова помощници е правно извращение на имат достъп, без пълномощно да чужди дела. Как пък да се позволи на 30 000 и повече лица да четат като на литературно четене папките с чуждите дела, чуждите съдби, чужди лични драми, огромна информация-чужди тайни , драми, лична информация, които са налице в папките с делата. Който адвокат иска да чете папка с чуждо дело ще си вземе пълномощно от клиента. Дела за изнасилвания, за делби-където се вадят… Покажи целия коментар »

Попов
Попов
17 май 2024 15:43
Гост

Не си в час! Как така, питаш?
Ами така, както лекарите имат достъп до медицинското ти досие. Защото са лекари и ти помагат. Адвокатите, също са за да ти помагат. Те имат законово задължение да пазят в тайна информацията, до която имат достъп. Клели са се! Както и лекарите.

16-ти април
16-ти април
17 май 2024 13:01
Гост

Уважаемите адвокати защо не се захванат с малко по-социално значими казуси?! Достъп до минералната вода на София за гражданите, достъп до детски градини на столичаните в повече, спиране на строителния тероризъм, а от днес – спрения единствен останал лифт до Витоша, и .т.н. А хабят ресурси и енергия за незначителни подробности около задълженията на СРС да спазва ЗЗЛД. Ами като толкова не ви харесва делото, което сте поели, отказвате да участвате в него и толкова, кой ще ви принуди? Абсолютно безсмислени напъни!

Гэсфyvi
Гэсфyvi
17 май 2024 15:47
Гост

За теб може да са безсмислени!
Но в чужди работи не се бъркай.
То те са и твои работи. Адвокатите и по този въпрэс защитават твой интерес. Само дето не го разбираш.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:55
Гост

Тоя спор върви от много време…в СГС например никога няма да ти дадат нак.дело, ако нямаш пълномощно, пък ако ще и да е само за запознаване с делото. Обратното е в СРС-НО- там ги раздават като топъл хляб делатав адвокатска стая.

До цент
До цент
17 май 2024 15:58
Гост

Това, че в СГС наказателно дело няма да ти го дадат без пълномощно е така в повечето случаи, и в повечето деловодства. Това обаче е илюстрация, колко правова е нашата държава, в която дори Съда, призван да правораздава, нарушава законите! Какво да очакваме тогава от останалите субекти?! В центъра на столицата на държава от ЕС, съдът не спазва Закона! Нема що, правова държава!
После, ама що рейтинга на съдебната ни система е нисък!

Иван
Иван
17 май 2024 12:53
Гост

Мине се не мине някоя друга година и едно и също се повтаря. Преди време председателят на СГС Калоян Топалов така ограничи достъпа на адвокатите и ВАС му отмени заповедта. Сега в СРС явно незапознати вървят по същия път. Вж. Решение 14248 / 20.11.2018 по адм. д. 14228/2018 на ВАС. Дано някой колега да е подал жалба навреме, вместо да си разменят писъмца.

Мехмедов
Мехмедов
17 май 2024 13:45
Гост

ВАдмС му отмени заповедта само и единствено поради некачествена защита. Той прати в адм. съд помощник да защитава заповедта, лице без познание, практиката, опитът какво да каже и поиска,а ина когото изобщо не му пукаше за резултатъ от делото-заплатата на помощникът си върви гарантирано. А заповедта си му беше правилна, да беше се явил лично да я защити. как пък ще се позволява на външни лица достъп до чужди лични данни, алоооооу хюстън!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 май 2024 12:51
Гост

На това му се вика от нищо да направиш нещо по незнайно какви причини.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 май 2024 13:30
Гост

Това е съображението от ОРЗД отговарящо на чл. 6, пар.1, б. „в“ и „д“: (45) Когато обработването се извършва в съответствие с правно задължение, наложено на администратора на лични данни, или когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, за обработването следва да има основание в правото на Съюза или в правото на държава членка. {Настоящият регламент не изисква за всяко отделно обработване конкретен законодателен акт. Може да е достатъчен законодателен акт като основание за няколко операции по обработване на данни, основаващи се на правно задължение, наложено на администратора на лични… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:38
Гост

Тръпнем в очакване неадекватниците да се намесят

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:37
Гост

Ще чакаме да видим какво ще стане.

анонимен
анонимен
17 май 2024 12:37
Гост

Достъпът на адвокатите е уреден в чл. 31 ЗАдв., т.е. администраторът (съдът) има законното задължение да ги предостави по чл. 6, пар. 1, б. „в“ GDPR. Всичко друго са извратени чиновнически тълкувания.

Как като адвокат да консултирам дело, като първо не мога да се запозная с него. Да чакам доклад докато текат срокове и да се разкарвам осем пъти? Дават ли си сметка в съда kaкво правят изобщо с такива ограничения?!

„Бюрокрацията ще спаси правораздаването, амин.“

Бръщолевини
Бръщолевини
17 май 2024 12:57
Гост

Вие да не мислите, че съдиите предварително си разглеждат делата преди да им ги разпределят?!!! Ами нали клиентите, които са се свързали с вас са ви изложили същината на спора! Нали във всеки един момент можете да се оттеглтие от процесуалното представителство по делото?! какъв ви е зора толкова всичко да знаете предварително? Изкривявате адвокатската професия до неузнаваемост ! Питайте старшите адвокати на тях кой им е давал дела само „за справка“ без пълномощно.

анонимен
анонимен
20 май 2024 12:16
Гост

Работата на съдията и на адвоката нямат нищо общо. Сроковете на съдията са инструктивни, а на адвоката – преклузивни. Доразвийте си идеята сам, Бръщолевини.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 13:08
Гост

Да пазим правото от закона! Този текст на чл31 противоречи на законодателството за защита на личните данни. А и този текст трябва да „падне“, със спешно законодателно изменение. Ще консултираш клиента си като му поискаш пълномощно за справка по делото. Без пълномощно-никакво четене на чужди дела. То и нотариусът и присъдружните му адвокати си набелязваха имоти на граждани в архивата на съда, и според медиите над 200 граждани загубиха имотите си, и никога не успяха да си ги върнат. И адвокатът от предаването на битиви с фалшивите записи на заповеди си харесваше чужди имоти при четене папките с дела. Никой… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:37
Гост

Ако имат ум ще се намесят с цел да разрешат проблема

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:37
Гост

Спора ще е голям. Трябва намеса на адекватен орган. Съвсем отделен е въпроса дали старото ВСС е адекватно

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:37
Гост

Наистина има казус

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:36
Гост

Те пък като се трогнат тия от ВСС.

Лимберов
Лимберов
17 май 2024 12:36
Гост

Успех им желая с намесата.

Димберов
Димберов
17 май 2024 13:11
Гост

А аз им пожелавам най-искрено неуспех.
Да се даде достъп до личната информация по делата на… 15 000 адвокати и толкова адвокатски сътрудници, без пълномощно е извращение и правна перверзия.

Доцент 007
Доцент 007
18 май 2024 18:02
Гост

Защо председателя на СРС се занимава с правата на адвокатите и кой му дава право чрез собствено тълкуване да дерогира Закона. Този младеж се е самозабравил. ВАд.С не просто трябва да иска решение по казуса, а и наказание за председателя на СРС. Защо този председател не предприеме нещо за подобряване условията на работата на страни и адвокати в поверения му СРС, ГК на „Лагера“, където в читалнята, при 6000 адвоката в столицата и безброй страни, има само три стола и три маломерни банки, без лавици под тях! Няма нито една закачалка за връхни дрехи, няма къде да постави човек една… Покажи целия коментар »

Попчев
Попчев
17 май 2024 12:35
Гост

Да се надяваме, че ще се намесят адекватно, въпреки, че ме съмнява

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:35
Гост

И като се намеси този състав на ВСС ще цъфнем та вържем

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:35
Гост

От това ВСС няма полза