Районният прокурор на София Невена Зартова лишила от коледна премия обвинител, защото  забавените от него дела се отразили на резултатите на Софийската районна прокуратура (СРС). Административен съд София-град (АССГ) обаче отмени заповедта ѝ, защото е немотивирана и несъобразена с правилата на Висшия съдебен съвет (ВСС) за определяне на допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ).

Специфичното в казуса на прокурора Георги Иванов е, че е бил лишен от коледна премия, въпреки че срещу него няма висящо дисциплинарно производство, нито има наложено дисциплинарно наказание, каквито са масовите случаи за неполучаване на ДТВ от магистрати.

В края на ноември 2022 г. ВСС реши да се раздадат коледни премии на магистратите и служителите до 70% от основните възнаграждения. Самите размери трябваше да се определят от съответните ръководители.

Със своя заповед от 13 декември м.г. шефката на СРП Невена Зартова лишава от коледен бонус прокурора Георги Иванов, защото „при отчитане на индивидуалния му принос се установява неизпълнение на поставените конкретни задачи, а именно наличие на над 40 преписки и досъдебни производства, по които не се е произнесъл в предвидения в закона 30-дневен срок, което от своя страна влияе върху общите резултати от дейността на СРП“.

Георги Иванов обаче обжалва заповедта пред АССГ като изтъква, че тя е незаконосъобразна, в нея не са посочени правните основания, въз основа на които е лишен изцяло от ДТВ, а освен това няма мотиви и проверката за резултатите от работата му е необективна.

В писмен отговор до съда Невена Зартова отхвърля твърденията на колегата си като посочва, че заповедта е в съответствие със закона, мотивирана е и са посочени фактически и правни основания.

Съдът обаче намира изложените в заповедта аргументи за неясни, непълни и противоречащи на правилата на ВСС.

Административният ръководител на СРП, не е изложил надлежни мотиви относно твърдяното забавяне в произнасянето и приетия за настъпил негативен резултат, което да обоснове редуциране на ДТВ по отношение на жалбоподателя. Единствено е посочено, че при отчитане на индивидуалния му принос се установи неизпълнение на поставените конкретни задачи, а именно наличие над 40 преписки и досъдебни производства, по които не се е произнесъл в предвиденият в закона 30-дневен срок, което от своя страна влияе върху общите резултати от дейността на СРП. Тази мотивировка е както неясна, така и непълна, тъй като не обосновава: какви точно задачи са били поставени на адресата на акта, които не са били изпълнени; липсва и преценка въпросното забавяне при произнасянето дължи ли се на обективни или субективни причини и как е било установено същото; поради какви причинни се приема, че забавеното произнасяне е повлияло на дейността на СРП; конкретното твърдяно неизпълнение на поставените задачи от естеството ли е- да доведе до извод за редуциране на ДТВ и ако да, в какъв размер“, казва АССГ.

Съдът припомня, че според правилата на ВСС за определяне на допълнителни трудови възнаграждения на магистратите е посочено, че размерът се определя от съответния ръководител при спазване на следните условия: отчитане на индивидуалния принос на съответното лице за изпълнение на възложената задача, като се вземе предвид значението на задачата за формиране на общите резултати от дейността на органа на съдебната власт; инициативност и новаторство; постигнати значими резултати от участие в работни групи с приоритетно значение; действия при рискови и извънредни обстоятелства (чл. 9, ал. 2 от правилата).

Т.е. в цитираните разпоредби не е предвидена възможност съответният ръководител да лиши напълно от премия магистрат, какъвто е настоящият случай, посочва АССГ.

Нататък съдът припомня при какви условия съдия, прокурор или следовател може да бъде изцяло лишен от ДТВ – при влязла в сила присъда за умишлено престъпление, влязло в сила дисциплинарно наказание, подаване на оставка при висяща дисциплинарка с предложение съответният магистрат да бъде уволнен, при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер, оценки „задоволителна“ или „отрицателна“ при последната атестация или при висящо дисциплинарно производство до приключването му.

Следва да се има предвид, че правилата определят лимитативно основанията, при които магистрат може да бъде напълно лишен от ДТВ (чл. 5, ал. 2, т. 1 до 7) и съответно разширителното им тълкуване е недопустимо. В разпоредбата на чл. 5 от Правилата, не е предвидено като основание за лишаване от ДТВ забавяне произнасяне по преписки, а именно това е основанието, прието за налично в обжалваната заповед. Това води до извод, че е налице противоречие между фактическите и правните основания, посочени в заповедта, което допълнително към посочените пороци, води до извод за липса на мотиви в атакувания акт“, изтъква АССГ.

Съдът припомня, че целта на мотивите е да се разкрият съображенията, по които е издаден административен акт, което от една страна дава възможност да бъде упражнен ефективен съдебен контрол върху законосъобразността на акта, а от друга – осигурява на страните своевременно да организират защитата си. А липсата на мотиви е съществено процесуално нарушение и е самостоятелно основание за отмяна на акта, допълва АССГ.

На следващо място следва да се посочи, че въпросната заповед е издадена без наличие на предвидените правни основания за лишаване от ДТВ по чл. 5 от правилата, което се обуславя и нейната материална незаконосъобразност“, казва АССГ и отменя заповедта на шефката на СРП като незаконосъобразна.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Steve
Steve
01 януари 2024 8:46
Гост

Oh, well, aren’t they just buzzing with excitement over at CVS? They want to improve their services, so they’re bribing us with a chance to win $1000! Who wouldn’t want some extra cash? So, if you’re feeling lucky and have some time to spare, head on over to their oh-so-fancy-schmancy survey website at https://www.cvshealthsurvey.me and let your voice be heard. Who knows, you might end up with a marvellous grand in your pocket! And hey, even if you don’t win, at least you made yourself heard. Happy surveying, folks!

natev845
natev845
24 август 2023 12:32
Гост

In today’s fast-paced world, where efficiency and reliability are paramount, the postal service plays a vital role in connecting people and delivering important documents and packages.
https://sites.google.com/view/post-office-uk-feedback-survey/home

ЩАЗИ ЩАТЕН
ЩАЗИ ЩАТЕН
23 август 2023 20:37
Гост

адвокат Илка Петкова-„Психо“ПАТКА или „Овца“-стъвница в Стара Загора??

МАТРИЦАТА
МАТРИЦАТА
23 август 2023 19:29
Гост

Не е нормално човек който работи в производството или някакви услуги да получава ПОВЕЧЕ било то в бонуси, 3 заплати, 20 заплати при песиониране, НЕ Е НОРМАЛНО, НИТО СПРАВЕДЛИВО.

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 18:07
Гост

Прав е човекът, то адм.ръководител на СРП като този на СРС – все някого да ощетят или накажат. Сега да направят плащане с лихвите. Поздравления за смелостта да се опълчи на районния прокурор, защото в прокуратурата е рядко срещано явление!

Чочо
Чочо
23 август 2023 14:49
Гост

Този пък чак обжалва заповедта пред АССГ.

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 15:41
Гост

Е какво друго да прави, когато някой административен ръководител влезе в ролята на феодал и започне да разпределя ДМС-та на принципа „за тебе-да, за тебе-не“. Много ясно, че ще жали.

333
333
23 август 2023 13:24
Гост

Това Гошко ли е, където е острието на СРП с делата на синът на пернишкия прокурор, проверката на БСП и некви други преписки .

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 13:55
Гост

Точно той – нагъл и некомпетентен.

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 18:33
Гост

Хаха.. ти ли го казваш жалки човееч

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 22:43
Гост

Не е той…за вас се чудя- озлобен полицай, магистрат или просто деловодител

Хинков
Хинков
23 август 2023 10:47
Гост

Жив да го жалиш този прокурор

Жечев
Жечев
23 август 2023 10:47
Гост

Тия прокурори, така сте го написали, че сякаш са му взели апартамента. А те не правят нищо да си го кажем. Камиони с пари плащаме всяка година под формата на обезщетения за малоумно повдигнати обвинения.

Мавродиев
Мавродиев
23 август 2023 10:46
Гост

Абе да им пишат 13та заплата или 15та заплата без условия и да се приключва.

Павлова
Павлова
23 август 2023 10:45
Гост

Създава се опасен прецедент.

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 10:45
Гост

В държавен сектор се отпускат тия ДМС (допълнително материално стимулиране) по преценка на пряк ръководител или шеф на отдел. Може да нямаш основание да те накажат, но ако не си на „ти“ с началството, колкото и добре да работиш, може да не ти дават ДМС само за да те разкарат от работа. И за всички тези случай не се пише по никоя медия.

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 10:44
Гост

Положението не е розово. Човека не може да посреща Коледа…

Юлиян
Юлиян
23 август 2023 14:47
Гост

Къса ми се сърцето.

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 10:44
Гост

Небивала драма, няма що.

Милена Димитрова
Милена Димитрова
23 август 2023 10:43
Гост

Значи, имат премии и бонуси? За какво?

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 10:43
Гост

Хубаво е да се вземат предвид актуалните събития на Земята. БРИКС се опитват да са противовес на финансовите политики на САЩ и ЕС. 40% от населението на Земята живеят в държавите формираши БРИКС, но имат само 1/4 от финансите на планетата. Западнте сили си мислеха, че са най-богати и капитализма прави богатите по-богати, стига да имат добра идея от която да печелят милиони. Ако си просто работник и нямаш идея – то ще живееш на заплата цял живот и ще си почти бедняк. Обаче съществува и БРИКС, която е организация на диктатори, които обаче ще започнат да обещават по-високи заплати… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 август 2023 10:40
Гост

Да им имам проблемите