Четири години в Софийския районен съд (СРС) незаконосъобразно са извършвани звукозаписи на съдебните заседания по наказателни дела въз основа на заповед на председателя Александър Ангелов. Стотици записи са били съхранявани в продължителен период на място на сървъра на СРС, до което е имал достъп всеки съдия и служител в Наказателното отделение на съда. А това на свой ред е създало риск от манипулации на записите и тяхното безконтролно разпространение към трети лица. Това става ясно от акт от проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) след получен сигнал от съдия от СРС.

ИВСС е наложил принудителна административна мярка на съда, като е разпоредил всички записи, извършени въз основа на заповедта на председателя Александър Ангелов, да бъдат изтрити, а в бъдеще да бъдат правени само след разпореждане на съда по конкретното дело, каквото е изискването на чл. 311, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (виж акта на ИВСС тук).

Какъв е случаят

На 3 декември 2019 г. председателят на СРС Александър Ангелов на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, издава заповед, с която нарежда от същата дата съдебните секретари да правят звукозаписи на всички съдебни заседания по наказателни дела. Звукозаписът по делото трябва да се съхранява до изтичане на тридневния срок за искане на поправка и допълнение на протокола (виж относимите разпоредби в карето).

Със същата заповед шефът на СРС възлага на началника на Първа административна служба „Съдебни секретари – наказателно отделение“ със съдействието на системните администратори да организира обучение на секретарите, които не са минали през такова. Разпоредено е още препис от заповедта да бъде връчен на съдиите и секретарите срещу подпис, както и тя да се качи на вътрешната страница на съда.

Заповедта се изпълнява в продължение на повече от три години, докато в началото на октомври 2023 г. съдия от СРС сезира Инспектората към ВСС.

В сигнала си той пише, че записите не се изготвят по реда на НПК като „често, дори и без знанието на съдията или поради негов пропуск (не е забелязал), секретарите извършват записи на заседанията, без изрично да е разрешил“. Съдията казва още, че записите се съхраняват в електронни папки, до които достъп имат широк кръг от хора, а в тях има чувствителна лична информация, дори е възможно да има и класифицирана информация, банкова тайна и др. Той изразява опасенията си, че няма гаранция, че тази информация няма да достигне до трети лица или с нея няма да се злоупотреби.

Какво установява ИВСС

Екип от ИВСС извършва проверка на място като преглежда папките на сървърите, разговаря със служители, запознава се с всички заповеди и разпореждания, свързани със защитата на личните данни, както и посещава съдебна зала, за да види как се извършват записите. Установява, че в залите има един компютър с три монитора – за съдията, секретаря и за участниците в заседанието. Компютърът се използва само от секретаря за изготвянето на протокола и за контрол на звукозаписа. „Звукозаписите от проведените открити съдебни заседания се създават на самостоятелно записващо устройство, свързано с компютъра на съдебния секретар и контролирано от него. Звукозаписите не се съхраняват на работната станция в съдебната зала, а се записват директно в персонално работно пространство с ограничен достъп на файловия сървър на СРС, НО“, пише ИВСС.

При проверка на сървъра е установено наличието на звукозаписи от съдебни заседания, създадени или модифицирани в периода от 1 януари 2022 г. до 14 ноември 2023 г. Открити са и други 979 записа на съдебни заседания на сървъра на съда.

До тях пълен достъп за четене, редактиране и изтриване имат всички потребители на Наказателно отделение. Относно действията на съдебните секретари по извършване на звукозаписи от съдебни заседания, се установи, че всички съдебни секретари имат пълен достъп до споделените папки на сървърното пространство, на което се съхраняват изготвените звукозаписи. Съгласно Заповед № АС- 503/03.12.2019 г. на председателя на СРС, в тридневен срок след изготвяне на протокола от конкретно проведено съдебно заседание те следва да изтриват записа, но на практика това не се случва“, пише още инспекторатът.

И допълва, че проверяващите не са успели да установят точния брой на направените звукозаписи от открити съдебни заседания по наказателни дела за проверявания период, защото в СРС не се води нарочен регистър за тях, както и защото не по всички изготвени протоколи от съдебни заседания изрично се отбелязва обстоятелството, че се води запис.

Изводи и разпореждане

След проверката ИВСС прави извод, че има нарушение на закона и разпорежда да бъдат изтрити записите, направени въз основа на заповедта на Ангелов, а бъдещите да бъдат извършвани само при спазване на разпоредбите на НПК.

Звукозаписите от открити съдебни заседания по наказателни дела се изготвят на основание чл. 311, ал. 3 от НПК, при спазване на реда, предвиден в чл. 237- чл. 239 от НПК. За целите на защитата на личните данни на субектите, обработвани по наказателни дела, разпоредбите на чл. 311, ал. 3 от НПК, във вр. с чл. 237 – чл. 239 от НПК, уреждат основанието, целите и категориите личните данни, обработвани при тази дейност. Доколкото в националното законодателство няма друга правна норма, по силата на която съдът има право да изготвя и съхранява звукозаписи от открити съдебни заседания по наказателни дела, следва да се приеме, че обработването на лични данни, съдържащи се в тези звукозаписи е законосъобразно само когато се извършва на основание чл. 311, ал. 3 от НПК, за целите на наказателното производство“, изтъква ИВСС.

В конкретния случай обаче изготвянето и съхранението на звукозаписите на заседанията, се извършва съгласно заповед на председателя на СРС, издадена на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, който урежда правомощията му. Инспекторатът отбелязва, че тази заповед има вътрешноорганизационен характер, като с нея е предвиден срок за съхранение на тези записи, който е тридневен според НПК.

В разглежданата хипотеза е налице операция по обработване на лични данни, извършвана от компетентен орган по смисъла на чл. 42, ал. 4 от ЗЗЛД, а именно – орган на съдебната власт при упражняване на функциите си на правораздаване по наказателни производства, т.е. за целите на чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД.

При извършената проверка на ИВСС на място в СРС, обаче се откриха звукозаписи от провеждани открити съдебни заседания по наказателни дела в СРС за периода 1 януари 2022 г. – 14 ноември 2023 г., които не са били изготвени на основание чл. 311, ал. 3 от НПК. Тези записи се съхраняват на място, достъпно до всички съдии и съдебни служители в СРС, НО, разполагащи с работни станции — на сървъра на съда, не е въведено ограничение за ползване на директорията с направените записи само от служители, обработващи лични данни, при спазване принципа „Необходимост да се знае“.

Електронният формат на всеки един от файловете със звукозаписи позволява той да бъде отворен, редактиран, презаписан и копиран от всеки един потребител с право на достъп до мястото, на което се съхраняват, т.е. съществува потенциален риск от безконтролно разпространение на файловете и на съдържащите се в тях лични данни на субектите, чиито данни са обработени.

Подробно описаната дейност по обработване на лични данни на физически лица, съдържащи се в звукозаписите от съдебни заседания в СРС, НО, е осъществявана в противоречие с разпоредбата на чл. 311, ал. 3 от НПК, който определя правомощието на компетентния орган по чл. 42, ал. 4 от ЗЗЛД, целите на обработването и категориите обработвани лични данни по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД“, заявява ИВСС.

Отделно, в друга папка са открити още 979 записа като по отношение на тях не са въведени подходящи мерки за защита на съдържащите се лични данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Освен това, звукозаписите са били съхранявани в срок, многократно надхвърлящ предвидения в заповедта от 3 декември 2019 г. на председателя на СРС срок за съхранение“, посочва ИВСС, като отбелязва, че Александър Ангелов не е предвидил ред за унищожението на звукозаписите, нито контрол за изпълнението на нареждането му.

С посочените действия по изготвяне и съхраняване на звукозаписи от съдебни заседания по наказателни дела въз основа на Заповед № АС- 503/03.12.2019 г. на председателя на СРС, е допуснато нарушение на чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД. Съгласно цитираната разпоредба, изготвянето и съхранението на звукозаписи от открити съдебни заседания по наказателни дела, като операция по обработване на лични данни, извършвана от администратор на лични данни – СРС за целите на чл. 42 от ЗЗЛД, следва да се извършва на изрично предвидено в нормативен акт основание, по силата на чл. 49, ал. 1 от ЗЗЛД. Изготвянето на звукозаписи от съдебни заседания по наказателни дела може да се извършва от съдилищата, като администратори на лични данни, само на основание чл. 311, ал. 3 от НПК, по реда на чл. 237 – чл. 239 от НПК“, изтъква ИВСС.

Инспекторатът подчертава, че СРС не е предприел в достатъчна степен мерки за защита на личните данни и съществува риск от разпространението на записите, тяхното манипулиране или изтриване, а това съответно ще доведе да нарушаване на правата на субектите на лични данни.

Заради това ИВСС налага принудителна административна мярка на СРС като разпорежда всички звукозаписи от съдебни заседания, направени въз основа на заповедта на Александър Ангелов, да бъдат изтрити.

Реакцията на СРС

След констатациите и разпореждането на ИВСС, председателят на СРС Александър Ангелов издава нова заповед. С нея отменя тази от декември 2019 г. и нарежда от 25 януари 2024 г. звукозаписи по наказателни дела, образувани пред СРС, да се извършват единствено на основание чл. 311, ал. 3 от НПК.

Освен това Ангелов възлага на началниците на първа и втора административни служби „Съдебни секретари – наказателно отделение“ със съдействието на системните администратори, в едноседмичен срок да организират и осъществят контрол върху действията по изтриване на всички звукозаписи, изготвени от открити съдебни заседания по наказателни дела, образувани пред СРС, на основание заповедта му от 3 декември 2019 г.

Препис е изпратен на всички съдии и служители.

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
06 март 2024 10:56
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

separate
separate
04 март 2024 16:30
Гост

Хора, знаете ли, че с повишаване на имунитета вие ще се отървете от хроничните заболявания и ще се предпазите от всякакви вируси, освен това ще се почувствате по-млади. Подсилвам имунитета си с едно от най-добрите лекарства, разбрах за това тук:–- https://do.my/medline

незапознат
незапознат
03 март 2024 17:03
Гост

В кое поделение Сергей Станишев отслужи задължителната за неговия наборна наборна военна служба?

пенка
пенка
03 март 2024 15:08
Гост

Отcлaбвaнeтo бeз диeтa и глaдyване не е мeчтa тoва е pеалнocт. Найпpoдaвaният пpoдyкт за отcлабвaне в cвeта! Пoмoгна на мeн и cъпpyга ми и ще пoмогне на вaс, peзyлтaтът е видим слeд някoлкo дни. Cъвeтвaм всички с надноpмeнo тeглo да пpoбвaт–- http://gg.gg/ketoexpo

Друго е интересното
Друго е интересното
02 март 2024 20:39
Гост

Какво ли щекотливо нещо е излязло от някой запис- например срамен пазарлък, погазване на закона и т.н., че се разпищяха разни съдии за тия записи?

Адвокат
Адвокат
02 март 2024 8:04
Гост

И да добавя и видео записи правят на съдебните заседания в половин Европа и ги пазят доста време. Нека се доверим на техниката , а не на маниите за величие на магистратите. Никакъв имунитет нямат хората в Германия и Холандия , говоря за прокуратура и съд в тези държави. Записи на всяко заседание се правят и така трябва 21 век сме. Пазят се, за да може и при възобновяване или по друга причина да се видим кой какво е казал и какво е записано . Хайде стига с тая книга и хартия. Дигитализация .

Geleto
Geleto
03 март 2024 8:27
Гост

Записи трябва да има, но за целта трябва да се промени НПК. Сегашната процедурата по чл. 311, ал. 3 е почти неприложима. Просто трябва да се посочи, че на ОСЗ се извършва аудиозапшс, като е възможно съдът да разпореди и видеозапис.

Анонимен
Анонимен
03 март 2024 9:26
Гост

В действащия НПК е точно обратното, така че първо трябва да се промени законовата рамка, а до тогава законът трябва да се прилага такъв какъвто е, еднатво спрямо всички!

Geleto
Geleto
03 март 2024 12:10
Гост

За съжаление да.

Адвокат
Адвокат
02 март 2024 8:00
Гост

Каква класифицирана информация в районен съд в съдебно заседание . Нали всички адвокати ходим и виждаме, че няма такава . А и който и когато пожелае може да влезе във всяко съдебно заседание . Може да слуша и да си води записки за каквото си иска. Нали публичност има. Основни начала в процеса колеги. Какво криете. Аз като адвокат искам да има записи , за да може да се сравни дали е записано каквото е казано. Че половината съдии в наказателното и гражданско отделение почвате с моя съд , моята зала, диктуват е на секретаря какво да пише от името… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 март 2024 9:32
Гост

Законът казва друго. Не е кусур на съдиите, че спазват правилата. Преди да се промени чл.311 НПК няма как да да изготвя запис, който да има удостоверително значение за казаното и извършеното. На мен ми е направило впечатление, че точно в СРС когато страните бъдат уведомени, че ще се записва по чл.311 НПК, стават така смирени и възпитани, че те можеш ги позна.

Ивсс
Ивсс
02 март 2024 7:56
Гост

ЧИнспектората счупи глупомера за пореден път. Съдебни заседания са публични и всеки може да присъства и да чуе какво е казано. В съдебните заседания няма някаква тайна, която трябва да се пази, напротив публичността им е основен принцип. Записа се прави, за да може секретаря да изготив по-точно протокола след заседанието. И ЗСВ и НПК и ГПК допускат да се прави звукозапис.

Анони
Анони
04 март 2024 19:50
Гост

По НПК има малко по-специални изисквания. Затова статията има предвид само такива дела. На съдията иначе му е най-добре да има запис – заради протоколите и евентуални щения за поправки. На него най-малко му е проблем, че заседанието се записва.

Защо отървахте убиец от затвор в узбекистан?
Защо отървахте убиец от затвор в узбекистан?
02 март 2024 3:41
Гост

Защо прокуратурата отърва убиецът от Соло от узбекистанския затвор? Първо трябваше да си изтърпи присъдата в средноазиатския затвор за фалшивия паспорт, а после и присъдата в България. Прокуратурата поиска узбекистанците да го предадат, и узбекистанците съответно незабавно изпълниха искането и го пуснаха от затвора в узбекистан.
Българския затвор е като почивна станция в сравнение със затворите в средна азия, от който затвор нашата прокуратура отърва лицето.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 22:00
Гост

За всички пишман юристи, протоколът от съд.заседание е официален удостоверителен документ, не за лични данни, а за проц.действия. Запис, изготвен не по установения ред, т.е. по НПК в нак.процес е незаконен и не може да бъде използван! Що се касае до кьопави и глухи секретари, то записите даже не могат да ги възпроизведат в текст на протокол. Въпросът е, защо са им тези записи на ръководството на СРС, дали не са ги използвали за ченгеджийски мероприятия!

А в други съдилища, дали има подобни мероприятия
А в други съдилища, дали има подобни мероприятия
02 март 2024 1:29
Гост

Това за ченгеджийските мероприятия, много ме притеснява !
Защото, ако, освен в СРС, има такъв тип записи по наказателни дела и в други съдилища, няма ли, да има търсене на отговорност от съответните административни ръководители, респект. техните заместници?
Защо само в СРС ?

Анонимен
Анонимен
02 март 2024 7:46
Гост

Тайните ченгеджийски записи, които се извършват въз основа на официална заповед на председателя и се съхраняват в общи папки на сървъра. Махнете я тая шапка от алуминиево фолио и спрете да търсите заговор там, където всичко може да се обясни с обикновена глупост.

Geleto
Geleto
03 март 2024 8:34
Гост

Какви ченгеджийски мероприятия, бе хора? Записи се правят масово навсякъде в страната и преди тази заповед, най-вече за нуждите на протокола. От какво се притеснявате – че някой ще преправи записа? Или пък да не лъсне това, в действителност е станало на заседанието?

потърпевш от протоколи
потърпевш от протоколи
07 март 2024 11:17
Гост

И сте абсолютно прав за кьопавите и глухите секретари. Включвам и грамотност и интелигентност. Знаете ли как изглежда произволен протокол? Пълен с грешки (граматически и стилистични), с неразбиране на сложни термини, с чул-не чул, ама писал… И под този протокол има подпис на съдия!!! Потърпевш съм от такива протоколи!!! Изискванията за работа като секретар са крайно занижени, там е пълно с хора със средно образование, неграмотни… които дори и със записи правят ужасни, ужасни протоколи. Но ще кажете – за тия пари – толкова. Не е до парите.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 16:42
Гост

Браво Сашку! Достоен милиционер си!!!!

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 19:55
Гост

Да бе, той ги записва, за да си ги слуша вечер преди да заспи, а не щото съдебните секретари не могат да пишат без звукозапис. Айде стига глупости.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 21:40
Гост

Е, нали придворните му дами избират секретарите! Освен това, не е ли по-добре да организира обучение, вместо да разпорежда записи, които се подмятват между служителите и не само, а даже биват използвани и като основание за налагане на дисц.наказания. Ще го търсят Лалов, такава милиционерщина едва ли има на друго място!

Анонимен
Анонимен
02 март 2024 7:53
Гост

Избират измежду кого? При системна липса на кандидати, мотивирана от страхотните възнаграждения на съдебните служители, критерият е да може да си напише името само с една правописна грешка. На какво да ги обучават, на четмо и писмо ли? А що се отнася до дисциплинарните наказания, като се държите свински в зала и страните се оплакват от Вас, естествено че ще слушат записа, за да проверят кой е прав.

А, дали ще има проверка и другаде?
А, дали ще има проверка и другаде?
01 март 2024 20:11
Гост

А….ти да видиш…..!
А, проверка от Инспектората, дали ще има в съдилищата извън София – за заседанията по наказателните дела…… дали е правен запис….и на какво основание…?!
Защо само в София има проверка ?
Съдилищата, особено в дълбоката провинция…не са ли важни….а…?
Надявам се…там всичко да е както трябва !

Пенка
Пенка
01 март 2024 16:31
Гост

Отслабването без диета и гладуване не е мечта – това е реалност. Найпродaваният пpодyкт за отcлабвaне в свeта! Помoгна на мен и съпpyга ми и ще пoмогне на вас, pезyлтатът е видим след няколко дни. Съветвам всички с наднормено тегло да пробват–> http://gg.gg/ketoexpo

Klimbo
Klimbo
01 март 2024 16:19
Гост

Ами овчето стадо и това ще преглътнем.То затова падаме под турско робство,и после 500 години живуркаме.Никакъв скандал…кражба…убийство не ни извеждат от коларката….

Pencho
Pencho
01 март 2024 18:31
Гост

Овчето не е само когато търпиш безропотно, а и когато те манипулират елементарно и реагираш първосигнално.

Питане
Питане
01 март 2024 15:44
Гост

Това да е проблемът – то ЗЗЛД и Регламентът изскачат зад всеки ъгъл. Питам обаче по коя логика председателят е изключил гражданското отделение от заповедта. Че там вече не знаеш какво ще изскочи в протокола. Пример – спестиха ми една нула в число, посочено от свидетел, чието материално изражение е в хиляди левове.

Pencho
Pencho
01 март 2024 15:55
Гост

От много години в гражданското се изготвя звукозапис и е включено в заповедта.

Анони
Анони
04 март 2024 19:54
Гост

ГПК и АПК допускат запис отдавна, само по НПК има специфики – затова. В граждански и административни дела записи се правят от години. И това не е проблем изобщо.

Бащата на булката
Бащата на булката
01 март 2024 15:30
Гост

А ЧЕСТИТО!

БоНба, ШОГ, УЖАСТ
БоНба, ШОГ, УЖАСТ
01 март 2024 14:58
Гост

Инспектора направил това епохално разкритие си е написал доклада на пишуща машина, затворен във фарадеева клетка, за да не може да му се манипулира съзнанието и да не му откраднат вродената интелигентност.

Pencho
Pencho
01 март 2024 14:51
Гост

Инспектората счупи глупомера за пореден път. Съдебни заседания са публични и всеки може да присъства и да чуе какво е казано. В съдебните заседания няма някаква тайна, която трябва да се пази, напротив публичността им е основен принцип. Записа се прави, за да може секретаря да изготив по-точно протокола след заседанието. И ЗСВ и НПК и ГПК допускат да се прави звукозапис.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 14:58
Гост

Публичността на заседанието няма нищо общо с изготвяне на звукозапис, а по НПК запис се прави само след разрешение на Председателя на съд.състав и обявяване на страните и участниците.

Възмутен
Възмутен
01 март 2024 19:57
Гост

Напълно съгласен. И още нещо. Всеки потребител в съда, щом има електронен подпис и има достъп до ЕИСС, може по всяко време да чете в електронната папка на делото всички данни. Те се съдържат в протокола. И се пазят много години. И там данните са същите като в записите. И какво по-точно пазим се питам? Всички служители имат подписи, с изключение на чистачите и поддръжката. Наистина търсят под вола теле. Думи нямам. А пък този, който е подал сигнал -не знам какво цели…

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 21:44
Гост

Ехоооо, достъп до ЕИСС може да имат само страните, не някакви лелки, с някакви синковци и техните приятели

Гост
Гост
04 март 2024 11:00
Гост

Бъркате ЕИСС с ЕПЕП. Страните имат достъп до ЕПЕП, а всеки с ел.подпис в съда- до ЕИСС.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 13:48
Гост

Цялото ръководство е трагично – група милиционери и мамини щерки, това е „капацитета“. Има и една друга група – въртиопашки, в която се числят и няколко служителки – началнички. Тотал щета е положението!

Ханко Брат на Големия брат
Ханко Брат на Големия брат
01 март 2024 13:06
Гост

СРС = СРС. Съдът на чудесата. Много ми е любопитно какъв бил е мотивът зад тази заповед.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 18:44
Гост

Ще ти кажа какъв е бил мотивът. Мотивът е бил, че 70% от секретарките в СРС са гола вода и не могат да пишат протокол в съдебно заседание и ако няма звукозапис, нито читав протокол ще има, нито ще могат да си поправят грешките. А качването на звукозаписите в общи папки по сървърите го правят пак секретарките, за да могат да си ги ползват отвсякъде и за да може съдията да им провери писанията, слушайки записа. Но т.к. заплатата на секретарките е по-ниска от тая на служителките на топла витрина в Била, СРС кара с каквото разполага.

Миронска
Миронска
01 март 2024 12:51
Гост

Надявам се, че няма да се повтори, но е скандален самият факт

Игнатов
Игнатов
01 март 2024 12:50
Гост

Трагично

Йордан
Йордан
01 март 2024 12:33
Гост

Потресаващо

Конски
Конски
01 март 2024 12:32
Гост

Дано не се повтаря. Да, дано

Кръстевич
Кръстевич
01 март 2024 12:32
Гост

Еми много тъпа история, да

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 12:31
Гост

Накажете записващия

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 12:30
Гост

Абе всеки си прави квото си иска в тая държава

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 12:30
Гост

Колкото да кажат нещо. Изтриите ги. Е хубаво, а ако са презаписани вече?

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 12:29
Гост

Ужас