Правен абсурд, дискриминация и произвол – така Висшият адвокатски съвет (ВАдС) определя §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (ЗГ) и настоява Конституционният съд (КС) да го отмени (пълня текст на искането виж тук).

Разпоредбата въвежда серия от ограничения на правото на собственост по отношение на имоти в горски територии, придобити чрез замяна по реда на стария ЗГ. Ето какво предвижда оспореният §3:

„(1) Не подлежат на промяна на предназначението по реда на този закон и не може да бъде извършвано строителство в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени, извършени до деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и при промяна на собствеността на имотите, с изключение на случаите, когато съответната горска територия се придобива от държавата.

(3) Ограничението по ал. 1 не се прилага, когато промяната на предназначението е за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.

(4) (Изм. ДВ, бр. 58 от 2017 г.) В едномесечен срок от деня на обнародването на закона Министерството на земеделието, храните и горите обнародва в „Държавен вестник“ списък на имотите по ал. 1.

(5) В 14-дневен срок от обнародването на списъка по ал. 4 Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските служби по земеделие и Агенцията по вписванията отразяват ограниченията по ал. 1 в кадастралните карти, съответно в картите на възстановената собственост и в имотния регистър.“

„Чрез § 3 от ПЗР на ЗГ от 2011 г. законодателят, вероятно повлиян от временни обществени нагласи, е изключил тотално и безсрочно, т.е. завинаги, достъпа до общовалидните възможности за промяна на предназначението и строителство за определена група собственици (физически лица, юридически лица и общини), само защото са придобили поземлените си имоти в горските територии по замяна от държавата при действието на предходния Закон за горите (обн. ДВ, бр. 125 от 1997 г., последно изм. бр. 88 от 2010 г.), отменен с § 2 от ПЗР на новия закон“, пише ВАдС.

И сочи, че е въведена допълнителна правна тежест върху тези собственици да не могат да използват имотите си така както желаят, дори и при спазване на общите, силно стеснени ограничения, валидни за всички останали притежатели.

„Обхванати са всички случаи на замяна с държавата, въпреки че съответните сделки са били сключени при спазване на нормативната уредба, действаща към момента на придобиването. Иначе въвеждането на ограничението би било безпредметно, защото ако договорите за замяна бяха противозаконни, не биха породили правно действие като нищожни (чл. 26, ал. 1 от ЗЗД). Разпоредбите на § 3 от ПЗР на ЗГ действат безкрайно във времето, което означава, че са приложими и понастоящем, когато са изтекли сроковете за придобиване на засегнатите имоти по давност“, изтъкват адвокатите. И заключават, че по своя абсолютен и траен характер въведеният с тях рестриктивен режим се доближава до правния абсурд.

В искането си до КС Висшият адвокатски съвет заявява, че ограничението на правото на собственост, което се въвежда с § 3, ал. 1, е несъвместимо с принципа на правовата държава, защото не се оправдава от необходимостта да бъде защитена конкретна конституционна ценност. „Приобретателите са били в правото си да очакват, че държавата, която им прехвърля собствеността при спазване на законовите изисквания за валидност на сделките от съответния вид, ще продължи да ги третира при условията, приложими за всички останали собственици на гори. С въведеното впоследствие ограничение обаче техните напълно легитимни очаквания са били излъгани“, обяснява съветът.

И констатира, че §3 на практика има обратно действие, тъй като с разпоредбата фактически се преуреждат последиците от заварени юридически факти по начин, с който без основание се засягат вече придобити права.

Така, според адвокатите, са накърнени правната сигурност, предвидимостта и стабилността на правния ред.

Те сочат и че е нарушен и принципът за равенство пред закона. „В случая ограничението в имущественото положение на определена категория приобретатели на имоти по замяна с държавата е свързано единствено с момента на сключване на съответната сделка. Така е създадено неоправдано неравенство между обема на техните права и правата на всички останали собственици, които също са придобили горските си имоти по замяна с държавата, но по друго време. Това разграничение не може да бъде обосновано от обективна обществена нужда, нито от справедлива социална цел. Ето защо подходът на законодателя не може да бъде определен по друг начин, освен като акт на дискриминация и произвол“, пише ВАдС.

За докладчик по делото е определен Филип Димитров.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Александър Дунчев
Александър Дунчев
15 ноември 2023 12:38
Гост

Правен абсурд е искането на Адвокатския съвет в защита на най-големите разбойници и олигарси в България. Срамота. Манипулациите им са разобличени в обстойно становище до КС: https://www.zelenizakoni.com/novini/stanovishte-delo-KS-gorski-zamenki

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 октомври 2023 15:57
Гост

„Така, според адвокатите, са накърнени правната сигурност, предвидимостта и стабилността на правния ред.“

После ВАдвС не бил проводник на мутро-олигархичните интереси на бизнесмени, рязко забогатели по време на прехода ей такава лицемерно-цинична загриженост за правния ред и обществената справедливост.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 октомври 2023 16:13
Гост

ПРАВИЛА за организация на дейността на Висшия адвокатски съвет Чл. 2. … (3) Дейността на Висшия адвокатски съвет се осъществява при спазване на принципите на законност, независимост, истинност, самоуправление, безпристрастност и прозрачност. (4) Висшият адвокатски съвет и отделните членове на съвета се ръководят във всичките си действия от разбирането за изключителността на адвокатската професия и за високите очаквания на обществото към нея, поради което не допускат каквито и да било отклонения в професионалния и личния си живот, които биха подкопали доверието в адвокатската професия, уважението към органите на адвокатурата или към отделния адвокат. Айде сега „да намерим петте разлики“ с… Покажи целия коментар »

Питане до ОСА-искрено и лично
Питане до ОСА-искрено и лично
05 октомври 2023 14:34
Гост

Питам с любопитство-каква е позицията на ОСА за това лобистко сезиране на КС от адвокатурата https://news.lex.bg/Правен-абсурд-и-произвол–адвокатурата-изпрати-в-КС-текст-от-Закона-за-горите ВЖ и линкът със статията в медиапул, където за незапознатите е разяснена накратко схемата със заменките, и защо е въведен този текст. В медиите има и множество други статии за скандалните заменки-примерно земи във Враца, за земи край морето, край планински курорт и тн. Лекс бг-почтено е да не изтриете линкът къстатията в медиапул. ОСА бг-подкрепяте или не подкрепяте това сезиране от адвокатурата на КС-което си е върл лобизъм. Атакува се смислен текст, който е изцяло в обществена полза, в закрила на частен интерес,… Покажи целия коментар »

За много ,много пари иде реч, другари и другарки
За много ,много пари иде реч, другари и другарки
05 октомври 2023 14:20
Гост

https://www.mediapool.bg/darzhavata-si-e-varnala-zagubi-po-edva-10-gorski-zamenki-news332443.html Държавата е успяла да си върне загуби по едва 10 горски заменки от общо 103 сделки, по които се установи, че е направена непозволена държавна помощ за 83 млн. лв. в полза на бизнесмени. Сделките бяха реализирани предимно в мандата на кабинета „Станишев“. При тях държавата даде свои апетитни терени, някои от които в планините и по морето, на бизнесмени, които и дадоха в замяна свои терени. Появиха се обаче редица съмнения, че оценката на държавните терени е била доста под пазарните реални цени и така е реализирана непозволена държавна помощ в полза на бизнесмените и съответно загуби за… Покажи целия коментар »

Питане до ОСА-искрено и лично
Питане до ОСА-искрено и лично
05 октомври 2023 14:26
Гост

Чакам с любопитство коментарът на ОСА за това сезиране с позиция в публична декларация-подкрепяте или НЕ подкрепяте-кое от двете.
Както се появихте с твърдяна принципна позиция-по другия казус, сега как ще прокоментирате това сезиране на адвокатурата, а манипулативното заглавие на статията изобщо ще оставим извън коментар. Редно ли е лобизъм, чрез който се подкрепя неправомерна държавна помощ(бивше правителство призна,че това е неправомерна държавна помощ!) при тези заменки да прозира от това сезиране?

Правен абсурд е това лобистко сезиране
Правен абсурд е това лобистко сезиране
05 октомври 2023 14:12
Гост

Хич не е правен абсурд-нормата е правилна, логична и конституционносъобразна, изцяло в обществен интерес. Правен абсурд е лобисткото сезиране. Време е законодателят да отнеме правомощието на адвокатурата да сезира КС. Това правомощие не е в интерес на гражданите, а в подкрепа на лобистки интереси, прокарваните чрез адвокатурата. Значи-имаш или купуваш гори с ниска стойност-някъде във Враца. Намираш хардкор връзки, и заменяш гората във Враца с такава на брега на морето-в равностойни декари-горската земя, когато е държавна е евтина, без значение къде е. Поискал си гора, получаваш гора, в равностойна площ-и това при сделка с държавата, а не да търсиш врътка… Покажи целия коментар »

въпрос
въпрос
05 октомври 2023 14:13
Гост

Да питам-адвокатска организация излезе с позиция против вписването на определено лице за адвокат.
Тази адвокатска организация ще излезе ли с позиция против задкулисието в адвокатурата и това лобистко сезиране на КС?

Симо
Симо
05 октомври 2023 13:31
Гост

Поредната несъвместимост с принципа на правовата държава.

ххххх
ххххх
05 октомври 2023 13:10
Гост

Купувам си апартамент на 5 етаж в жилищен блок. Знам, че си купувам жилище, но изведнъж ми се приисква да отворя там магазин за хранителни стоки. Не ми разрешават и аз започвам да рева, че съм дискриминиран. На коментарите, в които ще ме обвинят, че примерът е неуместен, веднага ще отговоря, че подобна теза е несъстоятелна. Тези, които за правили заменки и са придобили гори от държавния горски фонд са проявили действителната си воля да придобият именно „гора“. Като такава следва и да си я ползват. Ако действително са искали да придобият терен за строеж – да са го направили.… Покажи целия коментар »

Мики
Мики
05 октомври 2023 13:08
Гост

Абсурдно е собствениците да не могат да използват имотите си така както желаят.

Геро
Геро
05 октомври 2023 13:27
Гост

Както и без основание да се засягат вече придобити права.

Любител
Любител
05 октомври 2023 13:01
Гост

Добре, дайте да ги изсечем тия гори и да се приключва. То вода не ни трябва, пък като завали , тъкмо пороя ще ни отнесе да не се мъчим повече с тоя Висш адвокатски съвет. Да не повдигам въпроса тия замени как се правеха и как се правят.

Правен абсурд
Правен абсурд
05 октомври 2023 10:14
Гост

е самият Конституционен съд. В никоя друга държава няма такова животно като частна държавна и общинска собственост, а тя винаги е публична и не може да се придобива по давност. Само в тази шибана територия слугите на мафията от КС тълкуват КРБ като дявол Евангелието и обричат на доограбване и доунищожение българския народ. Шибаната и алчна адвокатура в пълна степен способства за завършването на това грабителство, включително и с поредното си становище за узаконяване на грабежите!

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:12
Гост

Вярно, че е нелепо

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:12
Гост

Не съм изненадан. Никак даже

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:12
Гост

Браво. Отново каша и драми. Няма един закон и да се спазва. Има непрестанни „тълкувания“

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:12
Гост

Когато ги измислят тия закони е хубаво да не ходят пияни на работа или само да мислят за почивката си на другия край на света и с коя любовница ще идат!

Чилингиров
Чилингиров
05 октомври 2023 10:11
Гост

Вярно е, че има правно неравенство

Бонев
Бонев
05 октомври 2023 10:10
Гост

На Филип Димитров няма да му е лесно

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:10
Гост

Говорим за недомислици явно. Нищо ново.

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:10
Гост

Наистина въпросът не е правен абсурд, както са побързали да се изпляскат специалистите, но категорично си има казус

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2023 10:09
Гост

Когато е направена замяна и ти е даден имот в гората не може да те ограничават да нямаш право да праиш нищо в него. От друга страна не може такива собственици да си правят каквото си искат в горите на България.

Пенчо бре
Пенчо бре
05 октомври 2023 12:03
Гост

Все пак да не бъдем късопаметни и да не забравяме кой и за какви стотинки успя да направи „заменките“. В случая адвокатурата се бори, за да се узакони и надгради придобитото чрез корупция. Ами при такава адвокатура, такава държава. Същото важи и за съда.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 октомври 2023 12:31
Гост

Адвокатурата незнайно защо не вижда възможността новите „разочаровани“ собственици да искат разваляне на сделката по замяна заради ограниченията, връщане на горите на първа линия на морето и получаване обратно на голите чукари във вътрешността на страната. Тия „заменки“ бяха достъпни само за „много наши хора“. Чисто за проверка съм питал в горското за евентуална замяна на мои гори с други държавни с цел укрупняване и на двата масива, моя и държавния (уж основна цел на закона), но отказът беше категоричен.