Тежки критики получиха предложенията на депутатите за промени в Конституцията, свързани с Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), както и уредбата, която „дават“ на индивидуалната конституционна жалба (ИКЖ). Това стана на последното от заседанията на Комисията по конституционни въпроси, преминаващи под формата на обществено обсъждане. В петък предстои второто първо четене на промените, а след седмица е планирано и обсъждането им на второ четене.

Председателят на комисията Радомир Чолаков го закри с призив към представителите на правната общност с думите: „Имайте ни поне малко доверие, чухме всичко, съобразяваме, много неща няма да са във вида, в който бяха внесени. Имаме много голяма степен на консенсус как трябва да изглеждат текстовете за главния прокурор и прокуратурата, за ИКЖ, ще помислим още веднъж за служебното правителство, няма да бъдат засягани правомощия на президента“.

Той изрази разочарование за липсата на консенсус по най-важния по думите му въпрос за реформата на ВСС. „При диаметрално противоположни виждания за ВСС, единственото което остава на народното представителство е да приеме промените по съвест. От там нататък ще оставим на Конституционния съд и ако някъде сгрешим, нямаме нищо против да бъде коригирани от него“, каза Чолаков.

Но не успя да закрие заседанието с увереността, че КС ще поправи депутатските грешки, тъй като ръководителят на катедрата по Конституционноправни въпроси на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Пламен Киров го увери, че това няма как да стане след основополагащото тълкувателно решение на КС от 2020 г. (повече за него виж тук).

„КС не може да поправи грешка на конституционния законодател. Ако приемете противоконституционни текстове, нашата Конституция ще се превърне в швейцарско сирене, такива дупки ще се отворят в нея, че съдебната власт няма да може да функционира, Не разчитайте много на КС, защото може да стане много голяма беля и тя е поправима само с поправка на поправката. Трябва да се внимава“, каза проф. Киров.

Официална заявка за оттегляне на спорни предложения

Аргументирани критики към идеите на депутатите за промените, свързани с ИВСС, отправи главният съдебен инспектор Теодора Точкова. От думите ѝ стана ясно, че инспекторатът подкрепя единствено възможността за повторно избиране за още един мандат. Не одобрява нито увеличаването на мандата на инспекторите на 5 години, нито забраната да работят в съдебната власт, нито възможността да се пенсионират незабавно. ИВСС не подкрепя и серията от нови правомощия, които му се дават с промените в Конституцията, като се променя и името му на Инспекторат на съдебната власт.

„Притеснителни“, „изключително спорни“, „будещи тревога“ бяха думите, които Точкова използва за предложенията инспекторатът да извършва проверки за нарушаване на закона и съдопроизводствените правила и да прави предложения за временно отстраняване от длъжност в случаите на възбудено срещу магистрати наказателно преследване.

„ИВСС има достатъчно правомощия, но трябва да се увеличи броят на инспекторите от 11 с главния инспектор на 15. Съставът от 11 души е бил предвиден и съобразен с първоначалните функции на ИВСС през 2007 г. Но през 2012 г. му се възложиха проверки за забавено правосъдие, през 2017 г. – проверки за интегритет и на имуществените декларации, а след това и за спазването на изискванията за защита на личните данни, а тази година и още четири функции“, каза тя.

Точкова напомни, че Венецианската комисия препоръчва да се въведе механизъм за номиниране на инспекторите от органите на съдебната власт, за да се намали рискът от политическо влияние върху ИВСС.

Зам.-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Тонева заяви: „Проектът не дава добра база за подобряване на уредбата. Основната критика е за начина на подбор и за назначаване на инспекторите, а не се предлага промяна и се поддържа идеята, че се избират от НС с мнозинство от 2/3. Вместо това, се увеличава мандатът на инспекторите на 5 години и се дава възможност за даване на два последователни мандата“.

Тя посочи, че НС трябва да избира инспекторите, но не и да номинира кандидатите, а изборът трябва да по листи, изготвени от двата съвета – съдебният и прокурорският. „Нашата алтернативна идея е тези листи да бъдат подготвяни от Пленумите на ВКС и ВАС и от Общото събрание на Върховната прокуратура, въз основа на номинации от всички съдилища и прокуратури. Удачна е идеята за главен инспектор да бъде избиран съдия от ВКС или ВАС – с доказан висок професионализъм и с пълен поглед върху дейността на съдилищата“, каза Тонева.

Тя изтъкна, че трябва да бъде създаден деблокиращ механизъм за избора на ИВСС и когато не бъдат събрани 2/3 от гласовете в НС, да се търси друго квалифицирано мнозинство.

Зам.-председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов определи като особено притеснителни предложенията инспекторатът да извършва проверки за нарушаване на закона и съдопроизводствените правила и да прави предложения за временно отстраняване от длъжност на магистрати.

„Странно е, че част от компетентността – проверките на декларациите и за конфликт на интереси, изчезва, а се предлага това“, коментира той и посочи, че Пленумът на ВАС единодушно не подкрепя новите правомощия на ИВСС, тъй като ще бъде нарушена независимостта на съдебната власт. Съдия Гайдов определи идеята за пенсиониране на инспекторите след края на мандата им като крайност, в която Пленумът на ВАС не вижда логика.

Сериозните повтарящи се критики накараха Радомир Чолаков да съобщи, че има разбиране, че тези нови правомощия няма да присъстват във финалния текст на промените в Конституцията.

Зам.-главният прокурор Мария Павлова също подкрепи въвеждането на нова номинационна процедура за членовете на ИВСС от органите на съдебната власт. А председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) д-р Ивайло Дерменджиев посочи, че предлаганите промени са противоконституционни.

Зам.-председателят на съвета Валя Гигова напомни за едно важно правомощие на адвокатските съвети, което беше отменено от КС, тъй като не е предвидено в Конституцията, а сега може да се уреди – да сезират ИВСС, като и да извършват съвместни проверки с него.

„Какво ще кажете НС да избира само себе си, да стане несменяемо след 5 години и когато някой напусне, да получава право на пенсия?“, попита магистратите председателят на комисията Радомир Чолаков, след като чу категоричната им позиция срещу промените за ИВСС.

„Има известно подозрение, че като че ли се получава един дисбаланс и ще направим власт за самата себе си, ако отчетем всичките бележки. Какъв контрол ще има по отношение на магистратите? Нали разделението на властите включва и баланс и контрол. Нека да не капсулираме съдебната власт, няма такава затворена система, която да се самовъзпроизвежда“, коментира и проф. Киров.

„Вървим към ада с най-добри намерения, колкото повече уредба вкарваме в Конституцията, толкова повече вредим“, заключи бившият конституционен съдия Румен Ненков.

Опасенията и предложенията за индивидуалната конституционна жалба

„Пленумът на ВАС не подкрепя ограничаването на правомощието на главния прокурор да сезира КС. Намираме предложените ограничения за неясни“, откри дискусията за достъпа до конституционно правосъдие зам.-председателят на ВАС Любомир Гайдов.

И изрази опасенията на върховните съдии от ефекта от въвеждането на ИКЖ. „Едва ли ще се създаде допълнителна гаранция за свободите и основните права на гражданите. Не трябва да се дава възможност КС да бъде задръстен така, че да няма възможност да изпълнява своята компетентност“, посочи съдия Гайдов. И допълни, че що се отнася до предложението всеки съдия да сезира КС и сега, когато установи, че приложимият по делото закон е противоконституционен, съдията може да се обърне към ВКС и ВАС, които да се обърнат към КС.

Детайлни предложения (пълния текст на становището виж тук) с конкретни текстове по отношение на уредбата на достъпа до конституционно правосъдие от името на ВАдС представи зам.-председателят Валя Гигова. Тя също посочи, че не следва да се стеснява сезиращото правомощие на главния прокурор.

ВАдС настоява да отпаднат ограниченията за него и омбудсмана исканията им до КС да са само за противоконституционност на закони, които нарушават основни права и свободи на граждани. Т.е. адвокатурата и омбудсмана да могат да искат тълкуване на Конституцията, да сезират КС за всяко противоречие на закон с нея или с международен договор.

„Трябва да бъде дадена възможност на всеки съд да сезира КС, но тези правомощия трябва да бъдат специфицирани, да има яснота в кои случаи това е допустимо – когато въпросът, по който се сезира КС, е изложен в доклада като закон приложим по делото“, посочи адвокат Гигова.

В становище, подкрепено от 9 от 15 негови членове, ВАдС предлага в чл. 150, ал. 5 от Конституцията да се запише: „Всеки съд може да сезира Конституционния съд с искане да се произнесе относно противоконституционността или несъответствието на приложим по делото закон с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Република България е страна. В този случай съдът спира производството по делото до произнасяне на Конституционния съд“.

Адвокатурата предложи и конкретна редакция на конституционен текст за ИКЖ. Той гласи: Гражданите и юридическите лица могат да сезират Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционността или несъответствието на приложим по делото закон с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Република България е страна, когато въз основа на този закон е постановено влязло в сила съдебно решение, с което са били засегнати техни конституционни права и свободи. Искането може да се направи не по-късно от три месеца от влизане в сила на съдебния акт и в случай, че не е направено искане по ал. 5, по време на разглеждане на делото. Искането се подава чрез адвокат с не по-малко пет години адвокатски стаж. Уважаването на искането е основание за отмяна на влезлия в сила съдебен акт по реда за отмяна, предвиден в съответния процесуален закон“.

Председателят на Съюза на юристите Владислав Славов изрази опасения, че се прекалява с разширяването на субектите, които могат да сезират КС. „Може би трябва да е постепенно. На този етап да спрем до съдилищата и да увеличим и правомощията на ВАдС и омбудсмана, и да не намаляваме тези на главния прокурор“, предложи той.

От името на Министерството на правосъдието зам.-министър Юлия Ковачева посочи, че ведомството подкрепя въвеждането на ИКЖ. „Но ще предложим съчетаване процедурата с тази за сезиране на КС от съдилищата, като редовните съдилища да бъдат своеобразен филтър за жалбите“, каза тя.

46
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
06 декември 2023 16:33
Гост

Интересно е всичките промени с какво точно ще допринесат за по-добро разследване, за по-добра икономия, бързина, решаване на делата в разумен срок, аз така като виждам, всичко се прави, за да си бетонират политическото кадруване както във ВСС, така и в прокуратурата, посредством ВСС, но иначе за реалната работа по в наказателната материя няма кой знае какво да се случи, просто едно безмислено натягане и нищо повече, ПП–ДБ и основно ДБ то 2015 са реформисти и сега една кръгла 0, да не говорим за нПО-тата, дето са им съветници, не става с мегафона само пред палатата и общи приказки.

анонимен
анонимен
06 декември 2023 14:27
Гост

На Доковска няма ли кой да и каже, че в София има топла вода от 50+ години. Или зимата не е сезон за тоалет.

ДА СЕ РАЗБЕРЕМ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ!
ДА СЕ РАЗБЕРЕМ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ!
06 декември 2023 14:22
Гост

Висшият адвокатски съвет НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА АДВОКАТУРАТА!

Анонимен
Анонимен
06 декември 2023 19:10
Гост

най вероятно ти представляваш адвокатурата, но никой не го знае.

Анонимен
Анонимен
06 декември 2023 11:32
Гост

Колкото и мнения да съберат от удобни конюнктурно, но купени хора резултатът ще е дин и същ, защото 0+0+0+0+0+0+0+0=0…НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА НУЛИТЕ

мнение
мнение
06 декември 2023 10:47
Гост

Не мога да разбера следното: Коституционният съд е с непопълнен състав и на практика решенията му могат да се оспорват, да речем пред арменския поп. Инспекторатът към ВСС е с идтекъл мандат. Самият ВСС е с изтекъл мандат. Нямаме избран главен прокурор. ВКС работи със значителна част ковандировани съдии. Всичко е с краката нагоре, те тръгнали Конституцията да променят. Не беше ли редно първо да оправят батаците с квотите на НС във важни държавни органи, а после да умуват дали да правят конституционни реформи или не. Това е все едно да слагаш покрив върху липсващи основи.

Анонимен
Анонимен
06 декември 2023 8:48
Гост

Може ли да ми обясните определен инсталиран в съдебната система какво търси там,че се и и изказва като авторитет? Същия беше в съдебната система в далекоизточен регион, и изведнъж-без конкурс, чрез напълно законна процедура е инсталиран в София, и от там расте, и не си и помисля да се върне там откъдето дойде*. До вчера никой не го знаеше и беше чувал, но попадайки от село на жълтите павета много му порасна работата. Няма лошо в местенето, ако е след конкурс, а не през задната врата, която позволява местене при заобикаляне на конкурсното начало. Излиза,че на конкурси за местене ходят… Покажи целия коментар »

Kaput
Kaput
06 декември 2023 9:16
Гост

Кой е този инсталиран? На снимката няма нито един от съдебната система!

юрист
юрист
06 декември 2023 8:25
Гост

А този „капацитет“ Петърчо Славов какво прави на тази дискусия ? Тоя явно е наследствен натрапник като баща си.

Анонимен
Анонимен
06 декември 2023 8:41
Гост

Това все пак не е родова среща. Странно е! Че то кой съдия, адвокат, главен експерт в администрацията и тн. вече няма низходящ -също юрист ,също с име в правната общност-ми хайде всеки да си води и децата, нима те имат по-малка лична кариера-че то в правото всеки е някакъв- съдия, адвокат, чиновник в администрацията, помощник, юрисконсулт, щемпелмайстор(в превод нотариус) и тн?

И интересно-ако на такъв форум си несъгласен или съгласен с мнението на възходящия си как се изказваш-с тате, или с господин Иванов, примерно?

Анонимен
Анонимен
06 декември 2023 8:02
Гост

Всичко йориз на ПП и ДБ е правна Нула. Даже не една, а две Нули – като обозначението на едни специални помещения. Затова и промените в КРБ не стават и за чеп за зеле. А още по-срамно е, че при това положение Умнокрасивитета съдийски и ССБ ги подкрепят, нанасяйки по този начин неизмерими щети.

Въвеждане на Конституционната жалба и ЛУСТРАЦИЯ
Въвеждане на Конституционната жалба и ЛУСТРАЦИЯ
06 декември 2023 7:19
Гост

За индивидуална жалба е късно. Мерзост е да се твръди,че било рано и да се отлага. За кога да се отлага-30 години чакаме, и търпиме феодалния гнет , наложен от господарите,чрез редица противоконституционни закони-0ограничаващи правата, и привилигироващи номенклатурата. Индивидуалната жалба следва да е свободна за подаване от всеки, без пречки , спънки, препятствия, бюрокрация, отказващи процедури. А не вечната номенклатура отново да прави опит да се се самопоставя над суверена. В ДОБАВКА-да има друг метод за инсталиране на съдиите в КС-днес властта праща в КС съдиите, които да не пазят от същата тази власт. Редно е, предвид спецзихиките на условията… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:38
Гост

На стари години – да се връщаме към Конституционно право. Не си спомням 1 от випуска ни – 1994, да е станал съветник по Конституционно право, тоест – учен, аспирант или сътрудник в катедра.

Апостола
Апостола
06 декември 2023 1:06
Гост

Каква конституция, какви пет лева ? Съдиите масово я нарушават, прилагайки едни и същи закони по 14 противоречащи си практики . ……. Враговете на народа от Народното събрание не я броят за нищо , само успиват хората с ала-бализми. ….. Чл. 60. (1) от Конституцията : ГРАЖДАНИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, УСТАНОВЕНИ СЪС ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО …………… По конституция гражданите са длъжни да плащат само данъци и такси, НИКЪДЕ НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА СЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ , ама тая банда крадлива противо-човешка, дере кожи от гърба на работещите извън държавната копаня да ги плащат .… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:00
Гост

Това точно го писаха от Конституционният съд – беше гладното време на Цар Симеон Втори, впрочем – адвокатите се разбунтуваха, защото – като вземеш – кантора, месечни такси за Адвокатурата, сметка телефон, в най-минимален вариант – отиват 2000-3000 лева на година, а как ще се храниш, ами другите разходи и – дойде нанагорно и – тези 20-30 лева на месец. Казаха – че като искаш пенсия – трябва да внасяш, извъртяха правото на пенсия – със задължение – не можело да искаш пенсия от държавата и т.н. всяко право било свързано със задължение. Концепцията им е правилна, но нещата се… Покажи целия коментар »

Апостола
Апостола
06 декември 2023 12:43
Гост

И кой иска пенсия от държавата ? -Държавните чиновници и точно те нищо не внасят ! .. Няма такъв текст , че имаш право да искаш от държавата пенсия . Право на обществено осигуряване не значи непременно държавата . .. Ами нали плащаме данъци и такси и точно заради това, че цял живот си плащал данъци и такси, то на 70 години имаш право на социална пенсия, искаш ли повече – твоя си работа, спестявай си пари, купувай си имоти и т.н.. .. Тази конституция е свръх-комунистическа , все някой друг да се грижи за нас. ВСС ще ни избира… Покажи целия коментар »

За протокола
За протокола
05 декември 2023 23:58
Гост

Те не могат един сносен законопроект да изготвят, тръгнали върху Конституцията да се упражняват!

И идея си нямат, камо ли концепция. Всичко е една ялова циганийка. Ден да мине, друг да дойде … заплатката, далаверката, грантчето, 30-те сребърника си вървят.

Re:
Re:
06 декември 2023 0:01
Гост

Бе те нямат хора за зам-кметове на София, за ВСС, за ИВСС, даже за зам-министри, а тръгнали да се гънат върху Конституцията! ПЪЛНИ НЕЩАСТНИЦИ.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
05 декември 2023 23:48
Гост

Предричам че, дългоочакваните умнокрасиви промени в К, поръсени с жълтопаветен прах, ще се изродят в див, необуздан групов политически SEX, доминиран от Пеевски и воайорстван от Баце.

Рожбата ще бъде тържествено връчена от всички участници на намаления състав на КС за отглеждане, възпитание и оформяне в приличен за пред публиката външен вид. Предполагам че, генетичния матри’ал ще е на Шиши защото другите участници от третия пол в конституционната вакханалия просто не могат да свършат на 98% … политически де!

Кики
Кики
05 декември 2023 23:38
Гост

Видя се какъв е капацитетът на великите йористи от ДБ и ПП. Специално ДБ пищят за тази конституционна реформа от години и когато им се отдаде възможност се разбра колко неподготвени и незнаещи са. Зеро! Пълно зеро! Славов оставка, неграмотнико!

ТУШ
ТУШ
05 декември 2023 23:28
Гост

„Какво ще кажете НС да избира само себе си, да стане несменяемо след 5 години и когато някой напусне, да получава право на пенсия?“, попита магистратите председателят на комисията Радомир Чолаков, след като чу категоричната им позиция срещу промените за ИВСС.

Re:
Re:
05 декември 2023 23:30
Гост

Дайте на тези състави на ВСС и ИВСС да напишат Новата Конституция!!!

И ЕЛА ДА ВИДИШ!

Ad nauseam
Ad nauseam
05 декември 2023 23:26
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Паси Сюлейманоглу
Паси Сюлейманоглу
05 декември 2023 23:17
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
wynfisoxudivog
wynfisoxudivog
05 декември 2023 22:07
Гост

Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България.–– http://gg.gg/ketox

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 декември 2023 21:28
Гост

Сега са напът да зачеркнат единствената смислена промяна в Конституцията- тази за жалбата, или с други думи отново ставаме свидетели на див популизъм, този път в изпълнение на оркестъра на умнокрасивите- Мравояда, Асенчо и Славчо Мусоргски.
#айдедавиесладконаивницицълтопаветни
#важнисапаритеотевропаилукойл

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 20:28
Гост

Това Народно събрание ще я обърка здравата. Приемайки промените в Конституцията ще предизвика сезиране на Конституционния съд и той ще обяви поне половината от промените за противоконституционни или нуждаещи се от дискрецията на Велико Народно Събрание. Поне половината. И мазалото ще е страшно. ВСС ще си постои още две-три години като пример. Инспекторатът също. Главният прокурор ще продължи да си властва безцеремонно. Заради инатът и некомпетентността на такива като Христо Иванов ще се предизвика такава буря, че ще се свиква Велико Народно събрание, защото то не се изчерпва само с това да се обявят половината тектове за противоконституционни. Последствията от… Покажи целия коментар »

Последствията ли?!
Последствията ли?!
05 декември 2023 23:35
Гост

Какви ?!

Че още поне 3 години НАД мандата им ще продължат нищо да не работят, освен далавери, и да вземат още една бала с 💸?

Да ти имам последствията!

И при това ЗАРАДИ УМНОКРАСАВАТА СГЛОБКА НА ПОСОЛСТВОТО! Борисов въобще да не си въобразява, че точно този път ще му се размине – справка авера ТРАКТОР!

Апостола
Апостола
05 декември 2023 19:55
Гост

ВОЕННИТЕ СЪДИИ ПЪК РАЗГЛЕЖДАТ САМО ПО 2 (ДВЕ) ДЕЛА МЕ- СЕЧНО . Просто като почивни станции станаха някои от съдилищата ни, в които ти плащат по три-четири средни работни заплати месечно, за да си почиваш, а други, като ВКС , например, направо хареми станаха с по 80 % от женски пол са съдиите – съдийките в тях , на всеки крупен бандит – по една лична върховна съдийка . .. Така, че като се оптимизират структурите тази диспропорция между съдиите в различните съдилища ще намалее и няма да имат проблем да се справят с всичките дела качествено и по-бързо, още… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:14
Гост

Не искам да плаша – но идват едни неособено любвеобилни руски чичковци, след няма и месец-два – ще скършат Украйна, ако нямаме военни съдилища, няма да можем да овладеем ситуацията. Това дето – се правехме на само-независими, сега ще ни натрият носа под някаква форма, руснаците са доста отмъстителни, не чак колкото САЩ, които още държат Куба като враг, Северна Корея, под обсада, знаете. Погледнато през техните очи – ние сме НАТО-вци, а армията ни е – няколко шепи хора, нищо и половина, без да ги обиждам, сега – на война не съм ходил, но – знам, че ще разбягаме… Покажи целия коментар »

Апостола
Апостола
06 декември 2023 13:25
Гост

Ами да минат към наказателните отделения на окръжните , апелативните съдилища и към НК на ВКС, за да гледат и други наказателни дела, а не да си почиват с по две дела на месец .
..
Как наказателните съдии от ВКС гледат дела и военните, и цивилните престъпления .
..

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 19:42
Гост

А защо никой не говори за военните съдилища. Няма ли да ги закрият, само ги хрантутят

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:20
Гост

Намираме се във пълноценна война с Русия, а те – се оказва, че печелят – както винаги, сме клакьори, разбира се – проблеми на западни държави – няма да има толкова. В момента снабдяваме обилно украинците със снаряди, което слава-богу – е може и единствената ни печеливша индустрия, но – сме автоматична мишена. Понеже няколко пъти взривяват складове – на оръжейни предприятия, военните съдилища трябва да са на разположение, ако се случи така – че сама войска бъде уплашена. В реална ситуация, ако се стигне и – нямаме военен съд – какво – ми то ще се разбягат от бойното… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 19:42
Гост

Вместо да закрият ИВСС, те му увеличават правомощията и то как. Това е аморфен орган

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:29
Гост

Аз усещам и садистичен елемент, противно на схващането – че живеем в друг свят, в който няма Държавна сигурност, партийни секретари и номенклатура, забелязваме именно тези процеси. Да не говорим – че са рядкост свестните „частни“ предприемачи, свестните еднолични собственици, които са много често – меко казано – неприятни. Знам случай – в който работодателят събира работниците – като тълпа пред офиса, качва се на балкона и оттам почва да замеря работниците с пари, да не ставаме марксисти все пак. Има феодална обстановка. Противно на ентусиазмите, че сме модерни. А самите участници – в грозните сцени, не са виновни, тези… Покажи целия коментар »

Апостола
Апостола
06 декември 2023 13:29
Гост

Напротив, сегашната ни система е формулирана от българските учени като „Държавно-организиран бандитизъм – последния стадий на Източно – Европейския комунизъм“, така , че усещанията ви за тотален бандитизъм са си съвсем реални .

З. Калайджиева
З. Калайджиева
05 декември 2023 19:37
Гост

ЖИВОЙ ТИШАК

OMG
OMG
05 декември 2023 19:36
Гост

Ама те в ИВСС си карат втори мандат и без промени в Конституцията…

OMG
OMG
05 декември 2023 19:37
Гост

И не са само те.

Z.Z
Z.Z
05 декември 2023 19:35
Гост

Доверие? Е, как ще ви имат доверие, като сте най-безскрупулните лъжци и манипулатори. Законодателствате като застрахователи от 90-те.

Апостола
Апостола
05 декември 2023 19:35
Гост

А за Бого- и Народо-противния ВСС , ето в завършеният му вид, част от този : „ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ “ , която част касае начина за народния подбор членовете на ВСС . ….. § 3. (1) За членове на самия Висш съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нрав- ствени качества, които имат най-малко петнадесет-годишен юридически стаж : … • КАТО ЕДИНСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЕДНОВРЕМЕННОТО НАЛИЧИЕ НА ТЕЗИ ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА е явяването на тези юристи на общо-национален народен подбор по правилата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 19:33
Гост

ПП-ДБ ще бъдат изиграни и принудени да разтурят правителството, след което ГЕРБ и ДПС ще си направят свое и ще си намерят достатъчно плазмодии за допълване.

Апостола
Апостола
05 декември 2023 19:32
Гост

Може и без конституционни жалби, при пряка демокрация , да си отменяме народо-противните закони с референдуми, аман от лъжливи ала-бализми, имащи за цел постоянното успиване на народа, че ето видиш ли като направим сега нещо и край с проблемите . … Ето Конституцията на (Народна) Република Швейцария ! .. Пряко управление от народа . И защо да не можем и ние така да се само-управляваме ? ПРЯКО , като доказано сме най-умния народ в Европа, нашите вълшебни шахматистки победиха всички европейки и така доказаха верността на това ни твърдение . …………………………………………………………. Член 140: Задължителен референдум .. 1 ПОДЛЕЖАТ НА ГЛАСУВАНЕ… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 19:32
Гост

Предричам един ужасяващ исторически компромис 2.0, след който всички илюзии ще рухнат, а най-доволен ще е бъдещият нов председател на ДПС.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 19:43
Гост

Защо го предричаш? Новият исторически компромис е в действие отдавна. Той вече прераства в истинска силна любов. Чак става неудобно от тези топли чувства между Христо Иванов и Бойко Борисов. Но нищо ново под слънцето. Вече сме го виждали. Жалко, че гласоподавателите и най вече жълтопаветниците имат къса памет. Ще гледат неразбиращо като телета точно след месец-два. Излъганите камилчета за кой ли път.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 20:38
Гост

Приказката, че не е луд този, който яде зелника, а този, който му я дава е в действие.