„Настъпва ли вещноправният ефект на придобивната давност, ако наследникът се позове на изтекла в полза на наследодателя му придобивна давност, след като е загубил владението върху имота за период по-дълъг от 6 месеца?“. На този въпрос ще отговори в ново тълкувателно дело Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно дело.

Върховните съдии Светлана Калинова, Гълъбина Генчева и Наталия Неделчева са установили, че по него е налице сериозно противоречие между актовете на колегите им.

Разминаванията във вижданията за приложението на чл. 81 от Закона за собствеността (С изгубването на владението в продължение на повече от шест месеца давността се прекъсва), констатирани от тях, са не само в хипотезата, при която наследник се позовава на изтекла в полза на наследодателя придобивна давност. Те се отнасят до принципното разбиране за ефекта от позоваването на изтекла давност (10 или 5 години съответно при недобросъвестно и добросъвестно владение) след прекъсването на владението за повече от половин година (всички актове виж в пълния текст на определението тук).

Загубеното владение не заличава изтеклия срок

През 2016 г. състав на ВКС приема, че не следва да се поддържа разбирането, застъпено от Върховния съд през 1994 г., че позоваването на придобивна давност след изгубване на владението на имота за повече от 6 месеца не може да ползва владелеца и неговите правоприемници.

През 2023 г., стъпвайки на приетото в тълкувателно решение №4/2012 г. на ОСГК, че позоваването на изтеклата давност не е елемент от фактическия състав на това придобивно основание, а е само процесуално средство за защита, други върховни съдии приемат, че това средство може да бъде упражнено и след като владението е изгубено за повече от 6 месеца. В това решение се сочи, че няма пречка в този случай, владелецът, напуснал имота за повече от половин година, да брани правата си с ревандикационен иск, ако владението му е било отнето или прекъснато.

В друго решение на ВКС се излагат съображения, че чл. 81 ЗС има предвид прекъсване на владението по време на 10-годишния срок (респективно 5-годишния при добросъвестно владение), с изтичането на който владелецът би могъл да придобие недвижимия имот по давност. След като веднъж този срок е изтекъл, владелецът вече може да си служи не само с владелчески, но и с петиторни искове, т.е. статутът му се е променил на собственик и може да ползва и собственическите средствата за защита.

Ако не си се позовал на давността, след 6 месеца без владение, губиш изтеклото

В друга група решения обаче ВКС застъпва виждането, че с изгубването на владението за над 6 месеца, ако владелецът преди това не се е позовал на давността, с обратна сила се заличава изтеклият до този момент давностен срок, като от прекъсването започва да тече нов.

В решение от 2021 г., пак въз основа на приетото в тълкувателно решение №4/2012 г. на ОСГК, се прави следният извод: „Следователно, до момента в който предполагаемото от закона намерение за своене не бъде потвърдено чрез волево изявление – позоваване (чрез предявяване на иск или възражение при спор за собственост, чрез снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, чрез изпълнение на административни процедури по попълване на кадастрална карта и др.) не може да се придобие правото на собственост; съответно, при наличие на позоваване правните последици (придобиването на собствеността) се зачитат от момента на изтичане на определения в закона срок по чл. 79, ал. 1 или ал. 2 ЗС“.

В решение от 2010 г. се сочи, че изтичането на срока на придобиваната давност не води автоматично до възникване право на собственост в полза на владелеца, тъй като тя не се прилага служебно. Необходимо е изрично позоваване на изтичането ѝ чрез предявяване на иск за собственост, възражение срещу предявен такъв иск или чрез снабдяването с нотариален акт по обстоятелствена проверка на основание давностно владение. „Позоваването на придобивна давност след изгубване на владението за повече от 6 месеца не може да ползва владелеца и неговите правоприемници поради прекъсването на давността с изгубване на владението и юридическото заличаване с обратна сила на изтеклия период на давностния срок“, приема в това решение ВКС.

Изготвянето на проекта на тълкувателно решение е възложено на върховните съдии Дияна Ценева, Теодора Гроздева (докладчик) и Филип Владимиров.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимният студент по право
Анонимният студент по право
15 май 2024 21:30
Гост

1. Поставеният въпрос може да бъде решен, когато се изясни самият фактически състав (ФС) на придобивната давност и кога всъщност възниква правото на собственост (ПС) в патримониума на владелеца. 2. Правният институт на придобивната давност не е ново законодателно разрешение. Той е възникнал от римското право, което сме реципирали. За да можем да го изясним всестранно, трябва да използваме диалектическия метод на тълкуване, а не функционалния тълкувателен подход. Освен граматическото, логическото и систематичното е нужно и историко- политическото тълкуване. 3. Чл. 79-86 от ЗС са взаимосвързани и взаимодопълващи се. Не можем да игнорираме препращата норма на чл.84 от ЗС и… Покажи целия коментар »

Ти на мене, аз на тебе
Ти на мене, аз на тебе
15 май 2024 14:31
Гост

Варненското лоби в САС и ВКС е потресаващо безочливо. Слугинаж и поръчки с потресаващи демонстрации на арогантност. Една такава в съдебна зала кимаше и намигаше на адвоката на назначен сред първите бизнесмен на прехода, сякаш до сред нощ са си пили ракията. Е, съставът го обслужи, а ВКС не допусна, погазвайки безупречното първоинстанционно решение. Пладнешки престъпници!!!

Янка
Янка
15 май 2024 12:12
Гост

Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

Pop
Pop
14 май 2024 21:45
Гост

Прочетох въззивното решение! Делото е варненско. Съдията Неделчева( командирована от ОС- Варна) иска да обслужи интереса на неслучайни варненски адвокати!

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 9:10
Гост

По-интересното е защо ВКС и САС се напълниха със съдии от ОС – Варна? Нормално ли е командированите в тези две съдилища съдии от Варна да са общо шест – т.е. от другия край на България и от друг апелативен район?

наблюдател
наблюдател
15 май 2024 12:40
Гост

По-скоро въпросът е защо ВКС и ВАС се напълниха с командировани от години съдии, на които се разпределят дела на доклад? Касаторите не са се обърнали към апелативни съдии да им решат делото на последна инстанция, а към титуляри касационни съдии. Налице са брутални решения и определения на командировани съдии, които нямат нищо общо с правото и установената практика на ВКС, но вероятно имат общо с нарастващото им благополучие. Командированите съдии не са издържали успешно конкурс за повишаване в длъжност и са командировани единствено според субективната преценка на председателите на върховните съдилища. От две години във ВКС „правораздава“ съдийка, която… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
14 май 2024 20:59
Гост

Почти не „пипалм“ но е интересно всъщност, нямаше толкова спорове навремето, явно или така или така.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 май 2024 20:46
Гост

Имам неприятното чувство, че отговорът на този въпрос няма да реши проблема, а ще го задълбочи и дори ще създаде нови казуси.

#ВсекиСМнениетоСи

иван а.
иван а.
14 май 2024 20:11
Гост

Май само се чудят какви „казуси“ да си измислят вече…

Красимир
Красимир
14 май 2024 16:49
Гост

Много сложен казус.

Кики
Кики
14 май 2024 16:48
Гост

Безпорно има нужда от уеднаквяваме на практиката.

Лозан
Лозан
14 май 2024 16:44
Гост

И все пак равото на собственост в полза на владелеца не се прилага служебно.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 май 2024 20:54
Гост

Ми не се прилага служебно, ама пък релевантните обстоятелства за придобиване на собствеността (владение + срок) са осъществени, така че не би трябвало фактическата власт да отиде в канала и да няма възможност за защита само защото не е извършено едно формално действие -възражение, иск, констативка и прочие – което уж е ирелевантен за материаллното право процесуален, ама не съвсем.
Цялата работа малко ми прилича на нищожността – нейното битие е обективно, но за прогласяването й е нужно изрично волеизявление на компетентен орган.

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:38
Гост

Никакъв

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:37
Гост

Естествено, че чл. 81 ЗС има предвид изгубване на владението преди да е изтекъл давностният срок. Нормата предвижда, че с изгубване на владението, давността се прекъсва. Не можеш да прекъснеш нещо, което вече е изтекло, също както не можеш да отрежеш хляба след крайшника му. След като веднъж си осъществил фактическия състав на давностното владение, не е необходимо да продължаваш да го осъществяваш, за да се позовеш на него. Ако си чакал толкова дълго, че някой друг ти го е завладял и придобил по давност, това е друга работа. Продължаването на владението има значение само при присъединяване на владение на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:40
Гост

Точно написано

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:41
Гост

Браво, браво господине…

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:30
Гост

Ако е прекъснато владението, каква давност да е изтекла? Нали при давността владението трябва да е било непрекъснато, а то се прекъсва ако е било загубено за повече от 6 месеца? Така казват Венедиков, Бойлера, Боянов…. Всички…

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:38
Гост

Да

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:25
Гост

Доста фриволни тълкувания са правили върховните съдии.

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:39
Гост

Вероятно работата им е да клякат и да обслужват бизнес кръгове, не да мислят

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:39
Гост

Те толкова са и съдии. Толкова им е капацитета

9898
9898
14 май 2024 16:24
Гост

Ефектът е : Отначало

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:31
Гост

ДА!

Рушев
Рушев
14 май 2024 16:40
Гост

НЕ!

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:40
Гост

Смисъл?

Симо
Симо
14 май 2024 16:46
Гост

При тези сериозни противоречия в практиката.