Да се разболееш по-късно и на неподходящо място – така Върховният административен съд (ВАС) описва дискриминацията, до която води практическата забрана болниците да лекуват пациенти след като са надхвърлили т. нар. лимити в Националния рамков договор със здравната каса и сезира Конституционния съд (КС).

Върховните съдии Марио Димитров (председател на състава), Любка Петрова (докладчик) и Юлиян Киров атакуват в КС една разпоредба от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), която от 2019 г. забранява на болниците да се плаща за надлимитна дейност. Става дума за чл. 55а, ал. 2 ЗЗО, която гласи: „Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности“.

Според тримата върховни съдии това ограничение „директно влиза в противоречие с гарантираното от чл. 52, ал. 1 от Конституцията право на здравноосигурените лица да получат достъпна медицинска помощ, в случаите когато лечебните заведения са достигнали определените им с договорите лимити“ (пълния текст на определението им виж тук).

През годините „Лекс“ е представял проблема с болничните лимити и анализи на водещи специалисти (можете да си ги припомните тук и тук), че здравната каса следва да възстанови разходите на лечебните заведения за реално извършени медицински дейности, с които поради обективни причини са надвишени въведените в рамковия договор обеми. В този смисъл беше и практиката на Върховния касационен съд.

От 1 януари 2019 г. обаче с разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 ЗЗО законодателят забрани на НЗОК да плаща за оказаната помощ „в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности“.

„Под „нарушение“ в конкретния случай не се разбира институтът на извършване на обществено опасно деяние, а обективно надвишаване (надхвърляне) на определените в договора обеми и стойности на договорените медицински дейности. Действително законодателят може по целесъобразност при задължителното здравно осигуряване да определя обема на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК, и нейното разделяне в един или повече пакети само доколкото не се нарушават принципи и разпоредби на Основния закон (в този смисъл вж. Решение № 3 от 8.03.2016 г. на КС по к. д. № 6/2015 г.)“, сочи ВАС.

И обяснява, че лечебните заведения са изправени пред необходимостта да следят ежечасно дали са достигнали определените в договорите си лимити и обеми и в случай на достигането им преди изтичане на срока, да отказват извършването на последващи медицински дейности от вида, чийто обем са изчерпали.

„Това директно поставя здравноосигурените лица, които ще потърсят съответната медицинска или дентална помощ в положение да им бъде отказана такава единствено поради финансови причини. Освен, че са поставени в незавидното и застрашаващо живота им положение да са изправени пред необходимостта да търсят лечебно заведение в условията на нужда, без да могат да ползват достъпното такова, тези лица са дискриминирани минимум по два начина – първо, защото са се „разболели“ по-късно, след изчерпване на съответния лимит или второ, защото са се разболели на „неподходящо място“, в случаите, когато в населеното място няма друго лечебно заведение, което да разполага с достатъчно предварително одобрен от Здравната каса обем от медицински услуги. Именно в това се състои противоречието на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от ЗЗО с принципа на равнопоставеност, прокламиран в чл. 6, ал. 2 от Конституцията“, заявяват върховните съдии.

И обясняват до какво води тази ситуация за болния – от една страна той е длъжен да си плаща здравните вноски, под страх от санкция. От друга – не може пълноценно да се ползва от правата си на здравноосигурен, защото достъпът му медицинска помощ е ограничен от въведените лимити. „Систематичното тълкуване на правната уредба формално води, както в теоретичен, така и в практически план до извода, че на физическите лица пряко не са ограничени правата им до качествено и достатъчно медицинско обслужване, срещу правните задължения да извършват задължителни финансови вноски. Тези права обаче, са категорично накърнени, което законодателството постига косвено – чрез ограничаване на възможността лечебните заведения да извършат медицинската услуга, дължима на всяко физическо лице, поради незаплащането ѝ, когато тя попада в така нар. „финансово надлимитно пространство”, пише ВАС.

И сочи, че на този аргумент не може да се възрази с мотива, че здравните заведения не могат да откажат медицинско обслужване. „Напротив, нормата задължава лечебното заведение да изпълни само тези медицински услуги, за които фискът му заплаща. Ако лечебното заведение изпълни по-голям брой медицински услуги от горната граница, която е поставена нормативно, то ще ги е изпълнило „за своя сметка”. В същото време, ако лечебното заведение ги изпълни „за своя сметка”, то финансовата му издръжка ще е невъзможна и ще подлежи на санкциониране от държавата (чрез съответните компетентни органи – НЗОК)“, обясняват върховните съдии.

Затова са категорични, че трябва да бъде намерено друго правно разрешение за равномерното и най-вече справедливо разпределение на обществения ресурс. „Здравноосигурените лица следва да имат възможност за достъпна медицинска помощ за нещо, което „предварително са обезпечили“ чрез здравноосигурителните си вноски и което с нововъведената в законодателството ни ал. 2 на чл. 55а от ЗЗО се ограничава“, заключава ВАС.

В определението като допълнителен аргумент за противоконституционността на чл. 55а, ал. 2 от ЗЗО се посочва и фактът, че разпределението на ограничения публичен ресурс става не със закон или подзаконов нормативен акт, а с договора между НЗОК и изпълнителите на болничната помощ. ВАС изтъква, че законодателят може да определи обема на заплащаната от касата медицинска помощ, но без да нарушава Конституцията и не с рамковия договор, а със закон.

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 19:33
Гост

Саманта Фокс е в България !
А ноторния й плакат , отпреди около 30 г е причината ,че тогава направих силни бицепси!
https://www.youtube.com/watch?v=W1btg3mpEOc

до дядката
до дядката
20 септември 2023 5:58
Гост

Абе ти на колко години си? На 95 ли ?

И сигурно още си спомняш за Ким Уайлд как е изглеждала през 1982 г?

Саманта Фокс дошла, а ако дойде и Ким Уайлд или СисиКеч дори днес- ще заякнеш с трицепсите, а дядка? Дядка-палавник. Верно на 95 г ли си, ти да не си участвал в балканските войни?

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 6:05
Гост

Аз предлагам по телевизията да пуснат отново Седморката на Блейк!
Или Фолти Тауърс- Ето този епичен епизод-доста политнекоректен-

https://www.youtube.com/watch?v=Tms0yk9kqVM

loopleapet
loopleapet
19 септември 2023 19:06
Гост

Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си – ще подобри сексуалния ви живот многократно, прочетете го сами: – https://marketl.ink/biocom

здрави ли сте
здрави ли сте
19 септември 2023 11:51
Гост

Разследване в Полша: Ядем хляб от над 100 тона украинска пшеница, предназначена за производство на лепила и шперплат

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 11:13
Гост

Изобщо цялата идиотия с брой направления за специалисти трябва да спре. Това е сериозен геноцид срещу собствените граждани. Нима може да се планира за тримесечие колко хора и от какво ще се разболеят? Как можешепреди 30 години да има възможност да се прегледаш където искаш, дори без направление от участъков лекар, а сега основни права на пациента се ограничават по този начин?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 10:29
Гост

ВАС изтъква, че законодателят може да определи обема на заплащаната от касата медицинска помощ, но без да нарушава Конституцията и не с рамковия договор, а със закон. Сякаш договорите нямат силата на закон между сключилите ги страни, но както и да е, ще се правим, че сме невежи и номерът да се доохранят частните болници на практика безконтролно ще мине. Можеше поне да се диференцира помощта в зависимост от състоянието и дали то е спешно, в който случай лимитите да не се надвишават, а ако не е – да се процедира по стандартния ред. Не се коментира и изключителното право… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 11:03
Гост

Някой май не е чел че в чл. 59, ал 7 от ЗЗО се съдържа законова делегация за уреждането на вида и количеството медицинска помощ, съобразена с конкретните условия и нужди на място, но нали, това да ни е кусурът. ЗЗО чл.59 (7) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) В договорите по ал. 1 се конкретизират изискванията и условията, посочени в чл. 55, ал. 2, т. 2 – 7 за прилагане на съответната територия. В договорите се определят… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 11:15
Гост

Не, НРД нямат силата на закон. Никъзде не им се признава такъв статут. Съдебната практика е непротиворечива по този въпрос. Те имат силата на подзаконов нормативен акт. ВАС саправи в случая.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 11:48
Гост

Никъде не съм писал, че НРД е със силата на закон, въпреки че се води нормативно съглашение, предвид съвпадение на насрещните волеизявления, а че индивидуалните споразумения с лечебните заведения имат такава, още повече ЗЗО изрично предвижда какво точно е същественото съдържание, демек е налице законова делегация и „своеволията“ на административния орган са ограничени, и то трябва да отговаря на обемите и цените на услугите в рамковия договор, но конкретизирани за съответната болница.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 12:12
Гост

Имайте предвид и че страни по НРД са юридически лица, а министърът на здравеопазването като държавен орган го съгласува, което говори достатъчно за силата и тежестта му сам по себе си пред една наредба например, а защо НЗОК като публичен фонд има Управител и Надзорен съвет вместо (Изпълнителен) Директор/Председател и членове на комисия, оставям на Вас да си отговорите сам.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 14:33
Гост

Както вече се писа – практиката по въпроса е единна.
Описаното от Вас не го прави закон, нито кодекс. Полемиката е напълно излишна в случая.
И ВАС са прави в искането и подкрепящите го мотиви изцяло. Отдавна беше време този въпрос да се повдигне.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 14:16
Гост

Аз те прочетох, прочети се и ти: „Сякаш договорите нямат силата на закон между сключилите ги страни, но както и да е,“ и отговорих точно на това – не, НРД не е договор със „силата на закон“. С намирането на практика вече всеки тук може да се справи.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 17:17
Гост

Чете се в контекста на статията, а и долу съм цитирал чл. 59 от ЗЗО, който е за индивидуалните договори,а това че практиката е „единна“, което не е съвсем вярно, не означава, че е правилна, просто „освобождава“ от задължението на някои да мислят допълнително, пък и сме ставали свидетели на достатъчно въртележки.

Оптимист
Оптимист
19 септември 2023 10:27
Гост

Сега остава КС да се накумят да го допуснат, пък след някой и друг мезец, може и години да четем решение.

Цветан
Цветан
19 септември 2023 10:23
Гост

За пореден път се нарушава Конституцията.

Хари
Хари
19 септември 2023 10:25
Гост

А иначе се натискаме за ЕС и Шенген. На гол г’з- чифте пищови.

Дичо
Дичо
19 септември 2023 10:14
Гост

A иначе осигуровките хвърчат всеки месец. Обаче на човек като му се наложи- поредният лимит.

Да го ду..т бедните
Да го ду..т бедните
19 септември 2023 10:16
Гост

Сигурен съм, че това няма да е проблем за хората с пари. Могат да си платят всичко.

Симо
Симо
19 септември 2023 10:11
Гост

Поредната мафия в държавицата ни- лекарската.

Щерев
Щерев
19 септември 2023 10:10
Гост

Да го е страх човек да се разболее.

Чочо
Чочо
19 септември 2023 9:58
Гост

Лимити на направленията, лимити и за болниците. И после защо ни е такова здравеопазването.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 10:01
Гост

И като успееш да пробиеш те довършват с отношение 🙁

Лозан
Лозан
19 септември 2023 10:21
Гост

Освен ако не си „финансово красив“. Колко пъти съм висял пред кабинет с направление и час, а тези, които си плащат ме предреждат.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 19:40
Гост

Здравеопазването ни е СУПЕР! Моли се да не стане като на запад-листа на чакащите за личен лекар, прегред при специалист-след 18 м, лечение на зъболекар-изисква ипотека на къща, рентгенова снимка-400 долара(в САЩ).

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 9:55
Гост

Отдавна не бях чел нещо от ВАС, с което да съм напълно съгласен.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 9:53
Гост

Една много добра намеса на съда

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 9:52
Гост

Тея лимити са невероятна измислица. Не трябва ли всяка болница стриктно да записва какви медицински услуги извършва и после това да се контролира от НЗОК и да се отпускат средства, ако всичко е тип топ

123
123
19 септември 2023 9:54
Гост

Да, ама не могат да контролират и онези си измислят лечения, за които после получават пари и се получава порочен кръг.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 9:56
Гост

А, не могат…Просто не искат, защото всички са на една или друга хранилка.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 10:32
Гост

Нали накрая ако се стигне до съд, вещото лице е лекар и трудно може да се очаква да „извади очите“ на колегите си, общо взето важи принципа от общата купа се яде най-много.

Пацо
Пацо
19 септември 2023 10:09
Гост

Болниците отдавна прекаляват в краденето, особено директорите с милионите заплата годишно. Ето къде са надлимитните дейности.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2023 10:31
Гост

Много неща трябват, ама лекарите редовно си надписват дейности и то бая, а частните болници вкарват пациенти за щяло и нещяло с добре изпипана документация и брулят най-често скъпите пътеки.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 11:19
Гост

Такъв контрол е невъзможен.
За мен изходът е да се отпускат общи бюджети на лечебните заведения и специалистите и те да опитват да се побират в тях, като преразпределят болните по клинични пътеки, според необходимостта, в тази рамка. Но и това е половинчато.
Абе каквото и да си говорим, навремето системата си работеше чудесно, поне образованието и здравеопазването бяха на ниво.

Д-р Охболи
Д-р Охболи
19 септември 2023 9:52
Гост

Здравната мафия отново се активизира. Много са гладни белите престилки, по-гладни от зърнарите. Време е и те да блокират некое кръстовище, излагат се.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 9:51
Гост

Браво на ВАС. Няма как да не съм съгласен с искането