Г-н Николов, преди няколко дни в София се проведе годишното събрание на Европейския съюз на съдебните служители, в който българското сдружение членува. Какво може да вземете като практически опит от колегите ви?

Целта на нашето сдружение е да издигаме авторитета на професията на съдебния служител, като по този начин да повишим доверието към съдебната система. В тази връзка срещата в София беше изключително ползотворна за нас и колегите ни от Европа. Те останаха впечатлени от работата ни като професионална организация. Ползата за нас от тази среща е, че запознахме партньорите ни с предложенията ни за законодателни промени, свързани с работата на съдебните служители, промяната в статута на съдебните и прокурорските помощници и получихме пълна институционална подкрепа от тях. Искам да благодаря за доверието, че избраха България за провеждането на тази международна проява. Ние членуваме в европейската асоциация от 2018 г., като най-голямата съсловна организация в органите на съдебната власт у нас.

Впечатлението ми от разговорите с колегите е, че и те, както и ние, работят да подобряване на статута на съдебните служители, повишаване на тяхната квалификация и мотивация. Изискванията към тази професия постоянно се повишават. И днес тя трябва да отговаря на предизвикателствата на времето, в което живеем – повече информация, повече образование и креативност. В разговорите колеги от Европа проявиха интерес към разработените наскоро от сдружението единни правила за работата на съдебната администрацията у нас.

Какво точно включват тези единни правила и защо са необходими?

В хода на нашата дейност установихме, че към момента администрациите на органите на съдебната власт не прилагат еднотипен подход за работа, еднакво тълкуване на административни казуси и използват различна по съдържание и процедури вътрешнонормативна уредба. Съществуването на многообразни и разнопосочни правила в отделните органи на съдебната власт води до наличие на неясноти и противоречия и допускане на грешки, което в значителна степен затруднява работата. Преосмислянето на съдебните процедури, дигитализирането им, реалното въвеждане на алтернативните способи за разрешаване на спорове, материалната и технологична обезпеченост, географските, демографски, социални и икономически показатели в различните региони на страната, са все необходими елементи за решаване на въпроса с натовареността, както на отделния служител, така и на администрациите. Това е и причината да създадем тази унифицирана рамка за тяхната работа.

Най-общо единните правила включват управлението на човешките ресурси, на бюджета, трудовия ред, регистрационните, деловодните и IT-процеси, архивирането, електронното призоваване, съхраняването на данни, стопанисването на съдебното имущество и др. Изготвени са след задълбочен анализ и проучвания на действащите правила, по които сега се работи и те ще са изцяло в помощ на служителите с ръководна функция и административните ръководители.

Ще бъдат ли обсъдени тези правила от съдебните служители?

Управителният съвет започва поредица от срещи по апелативни райони с ръководния състав – съдебни администратори и главни счетоводители. Такава вече се състоя с представителите на административните съдилища, а сега предстоят такива последователно с тези на апелативно, окръжно и районно ниво. Целта ни е да има представители от всички нива – районни, окръжни, апелативни, административни, върховни съдилища, респективно прокуратури. Всички заедно да обсъдим правилата и проблемите в администрацията и да предложим най-оптималния и работещ вариант за служителите. Крайната цел е тяхната работа да бъде хармонизирана, да се подпомогнат максимално магистратите, а гражданите да получават бързи и качествени услуги.

Така ще се избегне ли така по-голямата натовареност на един служител спрямо друг на равна позиция?

Формирането на индивидуалния коефициент на служителя за принос към общата работа не би следвало да зависи единствено и само от броя на делата или преписките, постъпили в органа. Характерът на делата е различен, а от там и времето, което е изискуемо за тяхната обработка, не е еднакво. Въвеждането на стандарти за количествено изпълнение на служителите в съдебната администрация ще доведе единствено и само до некачествено изпълнение на извършената работа.

Административно или наказателно общ характер дело, в което има 60 заинтересовани страни по първото, и 60 свидетеля по второто, изискват значително много повече време за обработка от деловодител или съдебен секретар, отколкото друго такова, по което страните и свидетелите са сведени до минимум.

Друг важен момент е и съотношението служители – магистрати.

Разликите в съотношението служители – магистрати между съдилищата и прокуратурите от едно и също ниво, макар и сходни по големина и натовареност, са съществени. Ежедневно се повишават изискванията към съдебните служители, вменяват се нови и нови задължения, разширява се кръгът на компетентности, като не се предвижда съответно повишаване на техния брой или промяна във възнагражденията им. При увеличаване или намаляване на щатните бройки през годините са се отчитали ежегодният среден общ показател за съотношение на броя на служители – магистрати за съответното ниво съд и натовареността, като това е съпоставено със средния показател за натовареност за тази група съдилища и извънредни обстоятелства, в сравнително редки случаи. При отпадане на необходимост от служители не се е извършвала корекция. Не са отчитани промените в съдебната система и законодателството при разглеждане на въпросите с обезпечаването на съдилищата с администрация и натоварването ѝ. С въвеждането на електронното правосъдие нуждата от служители не само като брой, но и като длъжности с повишени изисквания се променя.

В немалко случаи един служител съвместява много функции. Как гледате на тази практика?

Наред с пряката правораздавателна дейност, съдилищата и прокуратурите като публични институции, извършват и редица други дейности, чрез които изграждат общия облик на съдебната система. Голяма част от тях се справят със съществуващ ресурс чрез съвместяване на много функции от един служител. В някои съдилища това е подходящ и адекватен на натовареността модел на работа, но в други – не. И така няма да се стига до ситуации, като например в Софийския районен съд, където най-редовно има свободни позиции за съдебни служители на различни нива, но няма кандидати. Заради това се създава и свръхнатовареност за работещите там. За да се избегне това, е добре да се помисли за командироване на колеги от други, по-малки съдилища.

Следва да се помисли и как се определят заплатите на съдебните служители. При сегашното положение в Класификатора на длъжностите не е ясно как са определени възнагражденията за различните позиции. Това рефлектира върху все по-голямата разлика между възнагражденията на магистратите и служителите при процентното увеличение на заплатите, което се наблюдава през последните години. Приемането на методика за определяне на възнагражденията ще доведе до прозрачност за начина на формиране на възнагражденията за различните длъжности, като бъде съобразено и с натоварването на отделните органи на съдебната власт.

По какъв начин се вписва работата на съдебните и прокурорски помощници в общия процес за дейността на администрацията?

Предвид това, че длъжността на съдебните и прокурорските помощници се заема след конкурс, който по същество е почти приравнен като сложност с предвидения в ЗСВ за младши съдия и младши прокурор, ще направим предложение след достигане на минимум от 5 години на тези длъжности да се създаде и прилага облекчена процедура за назначаване на длъжност „съдия в районен съд“ , „прокурор в районна прокуратура“ или „следовател в окръжен следствен отдел“ при спазване на конкретни изисквания.

За изминалите вече близо 20 години от въвеждането на института съдебен и прокурорски помощник, практиката показа, че значително подпомагат работата на магистратите. Те извършват проверка по редовността и допустимостта на жалби, протести и молби за отмяна, подпомагат образуването на делата и преписките, следят за спазването на сроковете, проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика. Много често дават мнение по дела и преписки и изготвят проекти на съдебни и прокурорски актове.

За да бъде всичко това възможно, е нужно законово да им бъде възложено изпълнението на част от магистратските задължения по администрирането и движението на делата и преписките. Но на първо място, следва да бъде променен статутът им в Закона за съдебната власт, като им бъде предоставен квазимагистратски статут, чрез който законово да се легитимират упражняваните от тях правомощия. Подобно делегиране на магистратски правомощия не е чуждо на европейските правни системи, като резултатите са изключително положителни.

Считаме, че длъжността им трябва да бъде видоизменена в помощник-съдии и помощник-прокурори. И да се въведат допълнителни изисквания към заемането ѝ – стаж в съдебната система, преминаване на задължително първоначално обучение в НИП, различен размер на възнагражденията, допълнителни изисквания за несъвместимост и за подаване на декларации към ИВСС, за атестациите и др.

От сдружението оповестихте предложенията за подобряване на статута на съдебния служител, които да влязат в новия Закон за съдебната власт. Поддържате ли ги?

Да, поддържаме тези предложения и подадохме становище в срока за обществено обсъждане на новия Закон за съдебната власт. Най общо ще маркирам няколко промени. На първо място, искаме да отпадне  задължителното подаване на декларации за имущество и интереси за длъжностите извън тези, които са ръководни. Не считаме, че съдебните служители са публични личности, които е задължително да попълват такива декларации с оглед проследяване на тяхното финансово състояние. Още с приемането на закона беше оповестено, че ще бъде изготвена наредба, с която да се регламентира кой ще проверява тези декларации, кой ще има право да ги съхранява и т.н. До настоящия момент такава от Висшия съдебен съвет не е приета и няма разработена. Така от години ние съхраняваме данни, за които няма яснота как и при какви обстоятелства трябва да бъдат проверявани, съхранявани и архивирани. На следващо място, искаме промяна в регламентирането на основното възнаграждение на съдебния администратор в закона.

Защо искате да влезе в закона?

Считаме, че това е гаранция за определяне на възнагражденията и по отношение на останалите съдебни служители. Сегашната разпоредба, която препраща към класификатора, не защитава базата, по която се определят възнагражденията на съдебните служители, които съгласно разпоредбата на чл.348 от ЗСВ получават месечна заплата до 80 на сто от тази на съдебния администратор. В подкрепа на това, следва да маркираме желанията на някои магистрати да променят процентното съотношение на възнаграждението на съдебните администратори, което веднага ще доведе и до намаляване на тези на служителите.

При приемане на методика за определяне на възнагражденията на служителите в органите на съдебната власт и законово определяне на възнаграждението на съдебния администратор, ще се получи пряка зависимост на заплатите на съдебните служители от тези на магистратите. Съществуващата в момента разлика ще бъде ограничена и ще доведе до по-голяма сигурност за служителите при определяне на основните им месечни възнаграждения. Тъй като към момента в класификатора основното месечно възнаграждение е в размер на 80% от основното възнаграждение на съдия/прокурор в съответния съд/прокуратура, предложената промяна в ЗСВ няма да изисква извършване на финансов анализ и няма да доведе до затруднения в бюджета. Не приемаме политиката, ограничаваща правата на съдебните служители, каквото се случи с липсата на индексирането на ранговете им, каквото беше направено с това на магистратите при последното увеличение на възнагражденията.

Преди ден с други съсловни организации заявихте, че не е било чуто мнението ви за последните промени в Конституцията. Каква е оценката Ви за тях?

По отношение на конституционната реформа се изговори много, но не беше взето предвид нито едно становище на органите на съдебна власт, на професионалните организации и на академичната общност. И като за финал на конституционната реформа, председателят на комисията Радомир Чолаков се извини за нелепостите в промените на Конституцията и ни подготви да очакваме още недоразумения. За съжаление съществените въпроси по важните теми за съдебната реформа остават встрани от вниманието на политиците вече дълги години. Не съм съгласен с изместването на дебата и опита за подмяна на темата за справедлива и ефективна съдебна реформа.

В Деня на Конституцията, юриста и съдебния служител какво ще пожелаете на Вашите колеги?

Използвам възможността да поздравя всички юристи, съдебни служители и представители на юридическа общност. Пожелавам здраве, професионални успехи, сигурност в утрешния ден и вяра във върховенството на правото.

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ной
Ной
16 април 2024 19:06
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- https://use.my/sman

Странно момче , странно
Странно момче , странно
16 април 2024 16:51
Гост

Тоз юридически великан с диплома за юрист, пък работи съдебен служител ????? Кака да го разбера тоя човек:)))) . Даже и депуат беше . И защо ли не си работи като адвокат или да се яви за магистрат ами яде мястото на някой обикновен чиновник ? А не беше ли той човека на Гешев и Pi ar Sevi ???? Чини ми се че и кандидат за кмет на Плевен беше

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 10:33
Гост

Болшинството съдебни служители не са юристи и не е редно да си кичат с днешния празник. Съсловната организация да си избере друга дата.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:18
Гост

Надявам се да се случи

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:18
Гост

И таз добра. Дано се случи.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:18
Гост

Ми да се надяваме, че ще се повиши наистина. Въпреки, че съм скептик де

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:17
Гост

Ала бала.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:17
Гост

С лица, като Нотариуса, който 20 години в сенките си е нареждал дела и ние дори не сме подозирали за съществуването му, а политиците масово са си трайкали, няма как да повишите никакяо доверие в системата

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:16
Гост

Надеждата ни е, пе ще може да се повиши доверието. Трябва упорство

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:16
Гост

Добър анализ. Но не очаквайте чудеса

Кънев
Кънев
16 април 2024 9:16
Гост

Със стари такова нов бардак не се прави. Не очаквам да се повиши неистово доверието

Silkov
Silkov
16 април 2024 9:15
Гост

Доверието може да се повиши ако не правят глупости

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 9:14
Гост

Сашко много удобно се опитва да прокара идеята, че Денят на юрист и на Конституцията е ден на съдебните служители. Истинска гавра с този ден е една съсловна организация да си го припознава. Съдебните служители не правораздават. Основната им функция е да подпомагат правораздаващия – Съда. Съдебните помощни също не правораздават, защото не носят отговорността на правораздавателния орган.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 8:54
Гост

Подкрепям напълно предложенията. Дано законодателят Ни се вслуша.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 8:15
Гост

В проекта за нов ЗСВ съдебните служители все едно не съществуват – все същата работа, все едно няма проблеми за разрешаване. А увеличението на заплатите с процент вече дори не ми се коментира. Колко ВССта трябва да минат, за да разберат, че едно е 10% от 1500, друго – от 6000. Със здраве!

до колегите
до колегите
16 април 2024 8:12
Гост

Дааа, никой не иска да дойде в СРС и има защо. Честит празник, колеги съдебни служители. Да сме живи и здрави, че без нас са за никъде

Буда
Буда
16 април 2024 12:06
Гост

хах, голямо самочувствие, голямо нещо 😀 Все едно секретарката в адвокатската кантора да твърди, че без нея адвокатите са загубени 😀 хайде малко на земята да слезете

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
16 април 2024 12:26
Гост

Може и да не повярвате, ама без секретарката доста от адвокатите ще са загубени. Ще трябва сами да си пишат и четат документите. А съдиите ще трябва сами да пишат протоколи от съдебни заседания и да подшиват папки. Що нови оправдания за бавене на делата…

Vampir
Vampir
16 април 2024 18:57
Гост

Без вас са за никъде ама ви гледат високомерно от 16 етаж и си мислят, че са голямата работа. Иска ми се да ги видя без вас как ще я карат, защото 90% от там присъстващите това заслужават – да си влизат сами по залите и не само…