От 1 август 2022 г. започна да се прилага новият Регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, известен като Регламент „Брюксел IIб“. Той отмени Регламент (ЕО) №2201/2003 (т.нар. Регламент „Брюксел ІІа“), който се познаваше добре и прилагаше често у нас по тези важни въпроси на брачните и семейни отношения с международни усложнения.

Новият Регламент внася промени в ключови области като международната компетентност, изслушването на детето, правилата за връщане на неправомерно преместени или задържани деца, признаването и изпълнението на решения. Той е с много по-голям обем, с много по-усложнена структура и работи с много повече приложения.

За улесняване на работата с този нов нормативен акт вече е достъпен безплатно на български език Практически наръчник за прилагането на Регламент Брюксел ІІб (наръчникът е достъпен тук). Той представлява помагало, насочено към съдиите, адвокатите, съдебните изпълнители, Централните органи, органите за закрила на децата и пр.

Наръчникът съдържа лесни за разбиране инструкции, които преминават през правната уредба по разбираем и достъпен начин. В него с интерактивни връзки са инкорпорирани над 70 решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека, относими към материята. Отделно пак с линкове се реферира към множество други нормативни актове, практически ръководства и национално законодателство. Всички използвани приложения също се достъпват автоматично. Самият текст на наръчника е вътрешно свързан, което облекчава значително работата с него и позволява издирване на относима информация по повод на конкретен въпрос бързо и лесно.

Практическият наръчник съдържа също така важни диаграми, които онагледяват конкретни системи от правила. Към него са приложения няколко таблици – за различните основания за отказ от признаване и изпълнение, за видовете настаняване на дете, за съответствието между съображения и разпоредби, както и пълен списък с релевантната практика на Съда на ЕС към момента на публикуването му.

За отделните правни разрешения се представят и практически примери, които онагледяват най-честно срещаните хипотези в практиката.

Практическият наръчник е изработен с ключовото участие на доц. д-р Боряна Мусева, преподавател по международно частно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и адвокат, която е посочена и като негов индивидуален автор.