Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) се заема с проблем в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), заради който голям брой дела „затрупват“ съдиите, които се завръщат на работа след по-дълго отсъствие.

До 30 януари 2024 г. работна група от Върховния касационен съд (ВКС) ще изготви доклад за проблемите и ще предложи някои разрешения на СК, която впоследствие ще реши какви действия да предприеме, решиха членовете на колегията на последното си заседание.

Повод за дискусията в съвета стана сигнал от инспектора Любомир Крумов, който заедно с двама експерти от ИВСС е извършил проверка на случайното разпределение на делата в Гражданското отделение на Софийския апелативен съд. Ревизията на свой ред е по сигнал на съдия Елена Тахчиева, която след продължително отсъствие на работа, получила огромен брой дела.

Проверката на ИВСС за периода от 5 юни до 21 юли тази година е показала проблеми в ЕИСС, която не разпределя делата съобразно отработените от съдията дни, а автоматично го „натоварва“, за да изравни броя им с тези на останалите магистрати.

Според резултатите от ревизията по-високата натовареност на съдия Тахчиева в посочения период се дължи на това, че делата се разпределят автоматично в ЕИСС. „Съдия, който не е отработил пълни 12 месеци в годината, получава определен брой дела, разпределени му автоматично, но дали се изравнява този брой с делата на останалите съдии съобразно отработените месеци е въпрос, отговор на който следва да се търси в заложените механизми и правила в модул „Разпределение на делата“ в ЕИСС“, казва ИВСС като уточнява, че не са открити нарушения в САС на случайното разпределение и заради това не са дадени препоръки на ръководството на съда.

Неравномерното натоварване на съдия в Гражданска колегия в случаите при продължителното му отсъствие в определен период е в резултат от алгоритъма на разпределение на дела в ЕИСС, съобразно който практически съдията, правораздавал в по-малък период от годината получава брой дела, изравнен с броя на делата на останалите съдии, правораздавали през цялата година“, посочва още ИВСС.

От там уточняват, че според чл. 9 от ЗСВ разпределението на делата и преписките се извършва на принципа на случайния подбор чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им при спазване изискванията на чл. 360б ЗСВ.

Заради този проблем инспекторатът се обръща за съдействие към ВСС, защото той е възложител по договора с „Информационно обслужване“ за изработването на ЕИСС, включително и на модула за случайно разпределение и той отговаря за информационните системи, а Съдийската колегия е одобрила методически указания за работата на съдилищата с ЕИСС.

Настоящия сигнал отправям към Съдийската колегия на ВСС, за извършване на мониторинг на модула за случайно разпределение на делата в ЕИСС, с оглед констатираното неравномерното разпределение на делата между съдиите в Гражданска колегия на САС, както и след преценка да се извърши цялостна оценка на приложимите правила и те да бъдат унифицирани, евентуално да се променят и допълнят Методическите указания за работата на съдилищата с ЕИСС, приети с решение на Съдийската колегия, като се ограничи кръгът от въпроси, които се уреждат с вътрешни правила в отделните съдилища, за да се ограничат и възможностите за локални административни практики, включително и ограничаване на значението на вътрешните правила“, пише в сигнала си Любомир Крумов.

Ресорната комисия на СК на ВСС го е разгледала като е посочила, че този проблем не е само в САС, а във всички съдилища.

За да може при отсъствие за определен период от време на съдията неговото натоварване да е съответно пропорционално на периода, в който той е работил, разпределящите съдии или зам.-председатели на съответния съд прилагат т.нар. ръчно преразпределение или намаляване на процента натовареност. Очевидно в случая това не е правено, поради което се е стигнало до това несъответно натоварване на съдията спрямо периода, в който той е бил съдия в апелативен съд. В тази част модулът за разпределение на делата в ЕИСС се нуждае от някаква доработка, като е редно Съдийската колегия да се занимава с този въпрос (в този смисъл е и предложението) и евентуално да бъде направена заявка за доработване на модула в този смисъл, т.е. да не бъде оставено на преценката на всеки разпределящ дали да бъде изключен определен съдия с определен процент, пропорционален на времето, в което той е отсъствал, а това да става или автоматично, или по някакъв друг способ, но да бъде еднакъв за всички съдии“, посочват от комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“.

Докладът беше представен от председателя на комисията Атанаска Дишева, която поясни, че през май е била извършена проверка на ИВСС и в Наказателното отделение на апелативния съд в София, където също се идентифицира подобен проблем. Освен това е подаден сигнал и за Търговското отделение, като се очакват резултатите от проверката.

Дишева допълни, че в комисията по натовареност са получени писма от председатели на други съдилища, които сочат същия проблем с автоматичното натоварване на съдии, след продължително отсъствие.

Тя предложи дискусията по проблема да се отложи, докато не бъдат готови всички актове от проверките на ИВСС, като се събере и допълнителна информация.

Всички съдилища имат този проблем. Системата води до изравняване на броя на делата, независимо от отработените дни. Това не е справедливо, затова трябва да се мисли как да бъде решен този въпрос“, каза Боян Новански.

Дори без да събираме допълнителна информация, знам, че този проблем съществува навсякъде, където се прилага ЕИСС. Това води до огромни затруднения в работата на съответния съдебен орган. Съгласна съм с предложението да се отложи разглеждането на въпроса с оглед изготвянето на някаква тактика на действие. В оперативен план, отлагайки точката, бихме могли да вземем решение междувременно да се подготвят евентуални предложения, които да се прилагат унифицирано на територията на цялата страна за определени хипотези при случайното разпределение на делата, което не е равномерно“, посочи председателят на ВКС Галина Захарова. В тази връзка тя предложи работна група от ВКС да анализира проблема и да представи разрешения.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков на свой ред сподели, че покрай проблемите с Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД), която се използва в административните съдилища, е говорил със специалисти, които са казали, че този проблем може да бъде отстранен, като дори се направи така, че не само случайно, но делата да се разпределят и равномерно, съобразно коефициентите за тежест, каквито са изискванията на чл. 9 от ЗСВ, в сила още отпреди три години.

Даниела Марчева пък каза, че въпросът с неравномерното разпределение е още от 2020 г. Според нея този проблем е много видим при високо натоварените съдилища, а в тези с малка натовареност не се усещал толкова. По думите ѝ алгоритъмът в ЕИСС е различен от този в ЦССРД, който бил по-справедлив.

По думите ѝ сегашните методически указания за работа с ЕИСС имат много общ характер, докато в единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата, приета през 2014 г. е имало посочен конкретен алгоритъм, който е облекчавал ситуацията с делата след завръщането на съдия на работа.

В момента наваксването е в такъв мащаб, че един съдия се оказва в абсолютна невъзможност да реши делата си“, каза Марчева.

Председателят на ВКС се съгласи, че проблемите са от 2020 г., но допълни, че и при предишните системи е имало аномалии, чието отстраняване се е налагало. Галина Захарова пое ангажимента да поддържа контакт с останалите съдилища във връзка с изготвянето на доклада от работната група от ВКС. „От там нататък решението е на Съдийската колегия“, каза тя.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ППП
ППП
10 декември 2023 9:28
Гост

Извадка от ЗМВР „Чл. 16. (1) Разпределението на досъдебните производства се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.
(2) Принципът на случайния подбор при разпределението на досъдебните производства се прилага в рамките на съответните звена.“

ДА ВЗЕМЕ И ТОВА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДА ЗАРАБОТИ, А НЕ САМО ДА ГО ИМА В ЗАКОНА

Натовареност за свестните...
Натовареност за свестните...
09 декември 2023 14:16
Гост

Равномерната натовареност е изключителен проблем и споменатото тук е малка част от него. Например – много съдилища са си приели апокрифно правила за намаляване натовареността.Например при посещение в училище за еднократна лекция намаляват за цяла година и то с 10-20%.съшо така – за записване редовна а даже и свободна докторантура(хем право на отпуск,хем намалена натовареност). И накрая излиза,че в един съд ако има няколко съвестни или неблизки до председателя – те го отнасят,другите ходят на работа изцяло проформа и само мрънкат за да не бият на очи(а то понеже не се вижда). Ако ВСС има малко отговорност да изчисти този… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
08 декември 2023 7:57
Гост

Е, не може всички дела са тежки, може би трябва да се помогне в един такъв етап, поне технически – съдебни помощници да прегледат делото. Аз като адвокат се ориентирам в един казус – за около не повече от 5 минути – но – реално и 5 дни може. Разбира се – не всеки може да е с моят капацитет, но около седмица е необходима – да се вземе решение, на казуса, а – след това се нахвърлят писмените изречения – то като ти е ясна идеята – оттам е лесно. Заплатата, която получават съдиите е чудовищно висока – имам… Покажи целия коментар »

Мимо
Мимо
08 декември 2023 7:39
Гост

Системата е толкова некадърно направена,затруднява ,вместо да улеснява работата.Служителите от информационно обслужване нямат горките никаква идея на различните инстанции какво и как се случва.Ама нали са взели едни пари,другото няма значение.

ХХЛ
ХХЛ
07 декември 2023 22:03
Гост

А кога ще се направи проверка на системата за разпределение на делата в съдилищата и прокуратурите през последните 5 години? Защото системата се бъзика, понеже председателите на съдилищата и шефовете на прокуратури са по местата си с връзки и са сигурни, че няма кой да ги провери. На единиците, които са там без връзки, се разпределят някак случайно най-дебелите и сложни преписки. От години. Как ли става това нещо?

Stefan
Stefan
07 декември 2023 21:24
Гост

Открай време има проблем с разпределението, но поне в ЦССРД разработчиците бързо оправяха възникналите проблеми. Докато от Информационно обслужване дописват законите както на тях им е удобно, и казват „Това не е според заданието“ – доскоро нямаше как да се публикува (обезличено) особено мнение на съдия от състава, който разглежда делото, не се и подписваше… защото „го нямали в техническото задание“… Питам се кой го сътвори това Техническо задание (би трябвало да е работна група от ВСС?!?, която знае, че ОМ е неразделна част от акта на съда) Да не говорим при внедряването на Великата ЕИСС (която и за чеп… Покажи целия коментар »

radka
radka
07 декември 2023 19:51
Гост

Този проблем го имаше и по стараата система-пример съдията се връща на работа в м.ноември след отпуск по болест и до клая на годината получава 200, 300 или 400 дела. Всичко зависи от това дали ръководителят ще издаде заповед в която е посочено как да го изравняват – изведнъж или по-плавно за да може да изработи делата. За някои съдии се получи така, че след като са се разболяли, бяха наказани по този начин, но естествено, както става винаги не се прилага за всички, само за някои нещастници.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
07 декември 2023 19:08
Гост

Начи, щом ВСС се е “заел“ с проблема, работата отива на зля, и скоро няма да се реши проблемо, ам шъ има йоще прУблеми.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 18:17
Гост

А в нашия съд с най-голям брой дела са тези съдии, които си пишат делата в кратки срокове, а ЕИСС разпределя значително -малко дела на съдиите, които си просрочват актовете. Явно алгоритъма е на принципа „ако някой се справя по-бързо, дай-да го натоварим още – той носи“. То ясно, че делата се разпределят на случаен принцип, но не е редно и да се поощряват с по-малко работа, тези които или не могат да се организират или просто ги мързи

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 17:38
Гост

Някой запитва ли се защо само в САС съществува такъв проблем? Само там ли има болни магистрати или в отпуск?

ФЕН НА БУХАЛА
ФЕН НА БУХАЛА
07 декември 2023 14:14
Гост

Когато изкуственият интелект е създаден от хора без интелект се стига до такива екзотики.

фифи
фифи
07 декември 2023 13:30
Гост

у нашио съд на това му викат справедливост

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:50
Гост

Интелекта им е на ниво кокошка

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:49
Гост

Не е нормално всеки случай де.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:49
Гост

Е бива ли такова нещо? Вместо да улесняват работата те я затрудняват.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:49
Гост

ЕИСС е егати проблема и няма кой да го разреши с години вече

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:48
Гост

Простотия.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:48
Гост

Сериозно. Ще спра да влизам в сайта. Не може всяка новина да е относно поредното умотворение на ВСС. Съберете им глупостите в една статия и давайте повече образователна информация.

Стоимен
Стоимен
07 декември 2023 12:48
Гост

Пак глупостите на ВСС. Писна ми от тях.

Езра
Езра
07 декември 2023 12:47
Гост

Надявам се, че няма да ги затрупа до степен да не могат да се справят. О, чакай. Те и сега не могат да се справят в срок.

Коемджиев
Коемджиев
07 декември 2023 12:47
Гост

И нас ни затрупва с малоумието си

Анонимен
Анонимен
07 декември 2023 12:34
Гост

Не само в съда е този проблем. И в прокуратурата е същото. Даже по лошо. Там има групи за разпределение и ако ръководството не те обича ти променя групата в която си с нова, в която не си участвал. Системата отчита, че си с нула натовареност в новата група и те засипва с дела.

Аминотавър
Аминотавър
07 декември 2023 22:05
Гост

В прокуратурите /поне няколко, за които знам/ има прокурори с постоянна заетост с множество преписки с голям обем преписки и такива, които мяткат по една папка цял месец. Как ли се случва това чудо?

Апостола
Апостола
07 декември 2023 12:22
Гост

1. (РЕ) ПОДБОР НА МАГИСТРАТИТЕ , ЧРЕЗ НАРОДЕН ИЗПИТ ЗА ДОВЕРИЕТО В ТЯХ, (назначаване на нови след този ре-подбор, а останалите стари, които не са напуснали , въпреки отличните финансови условия предлагани им с този закон за хуманното им освобождаване, ЩЕ РАБОТЯТ, АМА БЕЗ ПАРИ, ЗАЩОТО ВСЕКИ ЩЕ ИМА ПРАВО ДА ГИ ОТВЕЖДА САМО НА ТОВА ОСНОВАНИЕ , ЧЕ НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ НАРОДНИЯ РЕ-ПОДБОР . Така ще им се определят заплатите – няма дела, няма да има и заплати , пък си стой и сто години в системата . ) …. 2. Съдът по съществото на делата – кой крив,… Покажи целия коментар »