За извършването на типично адвокатски дейности, свързани със събирането на вземания и обслужването на кредити, недопустимо ще се прилага изискване за лиценз, което въвежда проектът на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити. За това алармира Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище до министъра на финансите в оставка Асен Василев (пълния му текст виж тук).

Проектът, който доби гражданственост като закон за колекторите, беше публикуван за обществено обсъждане през февруари и предвижда лицензионен режим за дейностите, свързани с обслужване и купуване на кредити (пълния текст на законопроекта виж тук).

Той предвижда, че ще е необходим лиценз във всички случаи, в които определено лице, упражнява правата и изпълнява задълженията от името на купувача на кредити по необслужван кредит, предоставен от кредитна институция, и извършва една или повече от следните дейности:

  1. събиране или възстановяване от кредитополучателя на дължими плащания по договор за кредит;
  2. предоговаряне с кредитополучателя на условията по договора за кредит в съответствие с дадените от купувача на кредит указания, когато лицето, обслужващо кредити, не е „кредитен посредник“ съгласно определенията в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит и § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители;
  3. администриране на жалби от кредитополучатели;
  4. информиране на кредитополучателя за всяка промяна в лихвените проценти или таксите, както и за евентуални дължими плащания по договора за кредит.

ВАдС констатира, че в това определение, попадат и редица дейности, чието осъществяване традиционно се възлага на адвокат или адвокатско дружество, поради необходимостта от юридически познания. „И в действителност редица адвокати в рамките на своята професионална дейност консултират свои клиенти във връзка със събиране на вземания по кредити, оказват различни форми на съдействие по повод извънсъдебното събиране на вземания, подпомагат преддоговорния процес и процеса по водене на кредити във връзка с възможно предоговаряне с кредитополучателя на условията по договора за кредит и други“, посочват от адвокатурата и напомнят, че това са все адвокатски дейности (по смисъла на чл. 24 Закона за адвокатурата).

Всъщност, с проектозакона у нас се въвеждат изискванията на Директива 2021/2167 относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и тя изрично позволява държавите да предвидят изключения за три правни професии – на адвокатите, нотариусите и съдебните изпълнители. Проектозаконът за колекторите обаче въвежда изключение само за съдебните и за публичните изпълнители.

„При това положение Висшият адвокатски съвет изразява своите опасения, че предложеният законопроект, и в частност чл. 3 от него, създава потенциална заплаха да бъде наложено едно недопустимо ограничение пред свободата на адвокатската професия чрез налагане на изискване за лиценз за извършване на дейности, които са част от професионалната дейност на адвоката, да се създадат условия за неравно и нееднакво третиране на субекти, намиращи се в еднакво положение (тъй като дерогационното правомощие в Проекта е упражнено единствено по отношение на съдебните изпълнители), а така и да бъде създадена нормативна уредба, която колидира с Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на 1 Съгласно чл. 3, т. 9 от Директивата дейности по обслужване на кредити“ означава една или повече от следните дейности: а)събиране или възстановяване от кредитополучателя, в съответствие с националното право, на дължими плащания, свързани с правата на кредитор по договор за кредит или със самия договор за кредит; б)предоговаряне с кредитополучателя, в съответствие с националното правo, на всички условия, свързани с правата на кредитор по договор за кредит, или на самия договор за кредит в съответствие с дадените от купувача на кредит указания, когато лицето, обслужващо кредити, не е „кредитен посредник“ съгласно определението в член 3, буква е) от Директива 2008/48/ЕО или член 4, точка 5 от Директива 2014/17/ЕС; в)администриране на оплаквания, свързани с правата на кредитор по договор за кредит или със самия договор за кредит; г)информиране на кредитополучателя за всякакви промени в лихвените проценти или таксите или за евентуални дължими плащания във връзка с правата на кредитор по договор за кредит или със самия договор за кредит“, заявява съветът.

Адвокатите разясняват подробно на министъра на финансите, че предоставянето на устни и писмени консултации по повод събиране или възстановяване от кредитополучател на дължими плащания, посредничеството в преддоговорния процес, съдействието при извънсъдебно събиране на дължими суми, подписване на документи, включително на споразумения за отсрочване и разсрочване на дълга и други представляват упражняване на адвокатската професия. И му напомнят, че тя се осъществява в съответствие с принципите за независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

„Оттук и въвеждане на лицензионен режим по отношение на дейности, които попадат в обхвата на определението за обслужване на кредит, но се упражняват от адвокат в рамките на неговата професионална дейност има потенциала да влезе в противоречие както с чл. 134 от Конституцията, така и с чл. 2 и следващите от Закона за адвокатурата. Нещо повече – изискването за лиценз при осъществяване на действия, които попадат в професионалната дейност на адвоката, води и до ограничаване придобитата адвокатска правоспособност, при това с нормативен акт, който освен друго – няма и отношение с адвокатската професия“, заключава ВАдС.

Той изтъква, че и адвокатите, и нотариусите, и съдебните изпълнители извършват дейности, които са свързани с обслужването на кредити и следователно и трите професии следва да бъдат изключени от приложното поле на новия закон. „Оттук и възползвайки се от правото си на дерогация в чл. 3, т. 1, б „г“ от Проекта единствено по отношение на съдебните изпълнители, българският законодател създава ситуация на неравно третиране на субекти, които се намират в еднакво правно положение, което поставя и въпроса за съответствието на подобни нормативни текстове с изискването за равнопоставеност, заложено в чл. 6, ал. 2 КРБ“, обясняват адвокатите на Асен Василев.

Затова настояват в проектозакона изрично да се предвиди, че изискванията му не се прилагат за адвокати, адвокатски дружества и адвокатски съдружия.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
카지노사이트
카지노사이트
15 май 2024 2:48
Гост

최근 스마트폰의 발달과 함께, 모바일 애플리케이션 시장인 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어의 매출 상위를 오르내리는 신종 게임 애플리케이션이 있습니다. 바로 ‘소셜 카지노(Social Casino)’입니다. 소셜 카지노란 인터넷에서 카지노 게임의 형식을 띈 무료 게임을 말합니다. 연구 자료1에 따르면, 일반 카지노와 소셜 카지노를 구분 짓는 특징은 3가지 정도로 정리할 수 있습니다.카지노사이트

Didier
Didier
20 март 2024 12:26
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €7,000,000,00 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.
Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес.
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Телефон за WhatsApp: +33644681046

Провеждане на атестационни изпити за адвокати
Провеждане на атестационни изпити за адвокати
20 март 2024 11:34
Гост

Правилно е да има лиценз за адвокати. какъв е проблема в лиценза-явяваш на изпита за лиценз, и го получаваш, като изумиш със знания на изпит. Знаещия не се страхува от изпит за лиценз, а адвокатите са знаещи, какъв е проблема. Я вижте знанията, показани на изпита за съдии по вписванията , на явилите се адвокати-80 процента двойки и тройки-и такива с дъъъълъг стаж… Аз си обяснявам резултатите, не с незнание-а вероятно конкурсът е бил нагласен, как иначе?! https://news.lex.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-90-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0/ Нещо повече, трябва да има и ежегоден атестационен изпит за адвокати. От изпитващи извън адвокатурата. на първо време да бъдат изпитани всички… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 10:27
Гост

Все повече се усеща необходимостта от разделяне на адвокатите на Баристъри и солиситъри, както е в Англия. Защото и тук има „адвокати“, които през живота си не са влизали в съдебна зала и не знаят къде да застанат, а само „консултирали“

Провеждане на атестационни изпити за адвокати
Провеждане на атестационни изпити за адвокати
20 март 2024 11:45
Гост

Все повече се усеща необходимостта от периодични , атестационни изпити за адвокати. Подготвения не се страхува от изпит, а и правната сигурност го налага. Въпрос на едно изречение в закона, а чл 134 от Конституцията не е пречка за атестационен изпит за адвокати, от изпитващи извън адвокатурата-с цел обективност.

льольо
льольо
20 март 2024 15:42
Гост

Няма проблем – ако се направят изпити според практиката на адвоката. Аз ако се занимавам основно да речем със застрахователни дела няма логика да поддържам знания в сферата на наказателното право например или наследственото право. Ето защо идеята ти е безумна. Аз съм вписан след изпит, много народ е вписан без изпит – може да се махне вписването без изпит за лица, които никога не са го полагали, но няма логика вече минали през изпита адвокати да го полагат периодично при условие, че вероятно повечето се специализират в даден отрасъл и не практикуват 80% от останалата част. А тия, които… Покажи целия коментар »

Ghost
Ghost
20 март 2024 10:17
Гост

Събирането на вземания и обслужването на кредити типична адвокатска дейност? Смях! Закривайте съдебните изпълнители, банките и финансовите инстируции!

Любител
Любител
20 март 2024 11:21
Гост

Може да ти е чудно, но големи адвокатски кантори обслужват банки и колектори, няма да навлизам в подробности, колко от тях са членове на ВАдвС. Отделен е въпросът, че нямаме нужда от закон, който ще институционизира колекторите, иначе казано, ще се официализира още един народен изедник. Имаме нужда от закон за закрила на длъжниците при извънсъдебно събиране на дългове, както е например в давания за пример САЩ – FAIR DEBT COLLECTION PRACTICES ACT. Ама у нас интересите на едрия капитал са по важни, гражданите кучета ги яли.

Изпити за лиценз! И то ежегодни!
Изпити за лиценз! И то ежегодни!
20 март 2024 11:41
Гост

И какъв им е проблема на големите адвокатски кантори да бъдат поизпитани? Щото такъв юнак-от голяма кантора, на моя близка, срещу хонорар като за концерт на Андре Рийо даде напълно неверен, и опасен за интересите й съвет откога тече срокът по чл 33 за съсобстевеник , на когото не е направено предложение да изкупи дела на другия съсобственик. Отговорът на този въпрос не е в закона(ахъм-двата месеца от кога текат съдебната практика е доразвила, и отговорът не е в закона, а в съдебната практика, ти ако искаш в зала се обяснявай със закона, ма не минава…), а в съдебната практика.… Покажи целия коментар »

Ghost
Ghost
20 март 2024 19:25
Гост

@Любител, Ако си беше направил труда да прочетеш законопроекта и директивата, щеше да разбереш, че целта им е именно защита на потребителите. Ще ти кажа само, че в нито една западна европейска държава дейността по събиране не се свързва с адвокатската дейност. Това, че в България адвокатурата се е възползвала от липсата на регулация, тълкува разширително Закона за адвокатурата и си е припознала извънсъдебното събиране като адвокатска дейност, далеч не го прави такава. И понеже в статията е поместено писмото на ВАдС до Министерство на финансите, в което се позовават на Директива 98/05/ЕО, призовавам родните адвокати да отидат в държава… Покажи целия коментар »

Един юрист
Един юрист
20 март 2024 10:11
Гост

Адвокатът е гарант за защитата на интересите на по-слабия. Ако се изисква лиценз и за адвоката, то тогава защо му е юридическа правоспособност, защо му е изпита пред адвокатска колегия???

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 11:43
Гост

Повечето адвокати не са вписани след изпит за прием в колегията-а или по стария закон-безизпитно, или при привилегията на сегашния закон.
Като най-голямата мерзост е,че вписани без изпит като адвокати много искат изпит-но за бъдещите кандидат адвокати да се въведе в бъдещия закон.

И аз питам-защо ще се въвежда всеобщ изпит, нали има юридическа правоспособност, а вече изпитът за правоспособност е много тежък.

Един юрист
Един юрист
20 март 2024 10:10
Гост

Адвокатът е гарант за защитата на интересите на по-слабите. Има ли изискване за лиценз и изключване на адвоката от събирането на кредити, горките граждани!

Иван Иванов
Иван Иванов
20 март 2024 10:03
Гост

Адвокатската професия е напълно излишна – доколкото – колегите не се стараят – всичко е толкова размито, аз не виждам – какво правя в сделка с недвижим имот – брокерите всичко извършват.

Примерно казано – и изобщо – в едни момент става ясно, че адвокат е просто писмена дейност не е нещо престижно, за съжаление това е тенденцията – иначе – като събеседници – ни бива.

Адвокатурата е изцяло изолирана от реалностите, това са няколко чиновника вече – които само регистрират там нещо и това стана, като управление, ние си движим адвокатите нещата не сме умрели.

Съгласен
Съгласен
20 март 2024 11:47
Гост

Тъй, тъй, както казват в източните области!

Хари
Хари
20 март 2024 9:30
Гост

Taka ]ще се стигне до ограничаване придобитата адвокатска правоспособност.

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 11:48
Гост

Който е станал адвокат без изпит, няма какво да се оплаква.

Симо
Симо
20 март 2024 9:28
Гост

Добре, че има възможност държавите да предвидят изключения за трите правни професии.

Виктор
Виктор
20 март 2024 9:23
Гост

Това безспорно е едно недопустимо ограничение пред свободата на адвокатската професия.

приват - доцент С. Велева
приват - доцент С. Велева
20 март 2024 9:13
Гост

Точка. БГ-то става евроатлантическо. Разделяме се по тройка. Аз се интегрирам с Ристо Мазния Бойкев и уйгуреца Ата Славо. Изритваме Натка Менетова. Тя одъртя, затлъстя и отива в пенсия у Кубрат. Ще напрайм мощна евроатлантическа ЛИБЛИНГ тройка. Така ще се живее. Така ще се праят реформите, в т.ч. и съдебната реформа. Според еврото…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 март 2024 9:05
Гост

Въпросът е дали това е немарливост при транспонирането на директивата или е съзнателно ограничаване на адвокатите.

П.С. Да поискат тълкуване на наказателната колегия на ВКС, те нали са спецове по анализи на понятия като лиценз и разрешение, така че все ще индуцират обобщаващ извод, че щом имаш адвокатска правоспособност и си вписан в регистър, значи ти е позволено да обслужваш клиенти по договори за кредит.

Fiò
Fiò
20 март 2024 8:36
Гост

Леле много зле. Добре, че пишете

Павлова
Павлова
20 март 2024 8:35
Гост

Поредна издънка. Сякаш се трудят аматьори

Хършев
Хършев
20 март 2024 8:35
Гост

Бе като не е направено нещо, като хората, няма да ги галим с перце, де.

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 8:35
Гост

Сакън да не им се поиска нещо на адвокатите

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 8:35
Гост

Добър анализ

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 8:34
Гост

Дали ще се направят промени? Съмнявам се.

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 8:34
Гост

Некомпетентност явно

Аврамов
Аврамов
20 март 2024 8:34
Гост

Да де, нищо от досегашното управление не е добре. Направо да идват Израждане и ДПС.

Леми
Леми
20 март 2024 8:36
Гост

Да не казваме проблемите им ли?