Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да наложи наказание на пловдивския съдия Деян Вътов. Председателят на Районен съд-Пловдив Иван Калибацев поиска неговото уволнение, защото в пет дни не се явил на работа, като два от тях Вътов е бил във ВСС, за да се защитава по други две дисциплинарни производства, инициирани от Калибацев.

В решението си ВАС посочва, че налагането на наказание, без доказано основание, води до безпринципност и произвол, а Калибацев превратно е тълкувал закона, като е поискал уволнението на Вътов, защото съдията е отсъствал от работа, за да упражни конституционното си право на защита. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Началото

През лятото на 2021 г. публично стана известно за напрежение между Иван Калибацев и няколко съдии от РС-Пловдив. Тогава в СК на ВСС постъпи сигнал от шестима магистрати, един от които Деян Вътов (виж тук). Беше възложена проверка на ИВСС, който не откри нарушения.

В началото на 2022 г. Вътов изпрати втори сигнал, този път до председателите на Върховния касационен съд Галина Захарова, на Апелативен съд-Пловдив Магдалина Иванова и на Окръжен съд-Пловдив Розалия Шейтанова, както и до Съюза на съдиите, в който описа още притеснителни случаи в съда (виж тук). В този сигнал Вътов съобщи за образувани срещу него три дисциплинарни производства по инициатива на Калибацев.

Едно от тях е именно това, по което сега се произнесе тричленен състав на ВАС.

На 4 февруари 2022 г. Калибацев внесе предложение в СК на ВСС с искане за уволнението на Вътов, защото в пет дни не се явил на работа и така нарушил трудовата дисциплина.

Шефът на РС-Пловдив твърди, че Вътов е отсъствал неоснователно на 29 септември 2021 г. и на 26 януари 2022 г., през целия работен ден, както и на 7 и 11 януари 2022 г., а на 25 януари 2022 г. се явил в съда 40 минути преди края на работния ден. Според Калибацев така колегата му е нарушил трудовата дисциплина по Кодекса на труда и съответно е извършил нарушение на служебните си задължения.

Съдийската колегия обаче отказа да наложи наказание на Вътов като установи, че на 29 септември 2021 г. и на 26 януари 2022 г. съдията е бил във ВСС, за да участва в други две дисциплинарни производства срещу него, образувани отново по предложения на Калибацев.

За другите три дати било установено, че Вътов е работил от дома си като има данни, че тогава е влизал в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Калибацев обжалва отказа на колегията пред ВАС, който отхвърля оспорването.

За правото на защита

Тримата върховни съдии Георги Георгиев (председател на състава), Юлия Тодорова и Десислава Стоева (докладчик) най-напред отбелязват, че магистратите имат особен служебен статус и заради това характерът на правоотношенията им е специфичен. „По този въпрос теорията и съдебната практика приемат, че правоотношенията не са трудови по смисъла на Кодекса на труда, защото създаването и прекратяването им се извършва с индивидуални административни актове на съответната колегия на ВСС, за разлика от трудовите правоотношения, които са такива на частното право и съществуват между равнопоставени страни. Разглежданите правоотношения не са и служебни по смисъла на Закона за държавния служител, независимо че и двете са властнически правоотношения при упражняване съответно на съдебната и на изпълнителната власт“, обяснява ВАС.

Независимо от спецификите на правоотношенията им, продължава съдът, магистратите полагат труд в изпълнение на възложените им функции, осъществяват законовите си задължения и получават заплата, ползват различни видове отпуски, подлежат на командироване и др., заради това в чл. 229 от ЗСВ изрично е уредено субсидиарното прилагане на КТ.

Продължителността на работния ден и полагането на труд през установеното работно време е сред основните елементи на правоотношението, произтичащо от издадения от административния ръководител акт за заемане на длъжността, встъпване в длъжност и изпълнение на функциите на магистрата. Индиция за такова тълкуване е и разпоредбата на чл. 210, т. 3 от ЗСВ, която задължава съдиите, прокурорите и следователите при необходимост да изпълняват служебните си задължения и в извънработно време. Именно поради това следва да се преценява изключително внимателно, и най-вече за всеки конкретен случай, дали е налице нарушение на трудовата дисциплина, съотнесена към спецификата на работата на съдията“, посочва ВАС.

След като разяснява тези принципни положения, тричленният състав изтъква, че безспорно е установено, че на 29 септември 2021 г. и на 26 януари 2022 г. Вътов е бил в сградата на ВСС в качеството си на страна по образувани срещу него дисциплинарки по предложение на Калибацев, който е поискал най-тежкото наказание, а именно уволнението на колегата си.

Явяването на заплашения от отстраняване от длъжност съдия в заседанията във ВСС по тези дела, чието образуване е извън неговата воля и действия, е защитено безпрекословно от закона и е продиктувано от възможността лично да упражни правото си на защита. Правото на защита на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат се състои в неговото субективно лично процесуално право да изложи своята позиция, съображения и доводи в дисциплинарното производство, пряко и непосредствено пред членовете на ВСС, което е в съответствие със състезателния характер на производството и позволява на членовете на ВСС да формират своето вътрешно убеждение за това дали от доказателствата се установява извършено дисциплинарно нарушение, неговата тежест и съответно да определят вида на дисциплинарното наказание, т. е. справедливостта при определянето му“, казва ВАС. И допълва, че именно поради това изслушването на магистрата в хода на образувана срещу него дисциплинарка трябва да бъде осъществено от СК на ВСС, защото ако той бъде изслушан само от дисциплинарния състав, това би било подмяна на конституционното право на защита по чл. 56 от Конституцията.

По този начин явяването на страна, призована да участва в съдебен процес, само по себе си е уважителна причина за освобождаването ѝ от отговорност за неизпълнение на задължението да се яви на работа по същото време.

Ето защо, знаейки правата на подведения под дисциплинарна отговорност магистрат, присъствайки лично на заседанието и установявайки, че той е там, за да се защити, вносителят на настоящото предложение е тълкувал превратно законовите разпоредби, приемайки, че съдия Вътов е нарушил служебните си задължения – извършил е системни нарушения на трудовата дисциплина, като на тези две дати не се е явил на работа, като за това не е ползвал нито отпуска, нито е бил командирован“, отбелязва ВАС.

Върховните съдии коментират и твърденията на Калибацев, че Деян Вътов е трябвало да излезе в отпуск или да бъде командирован, за да участва в дисциплинарните производства срещу него.

ВАС посочва, че отпускът е субективно право на служителя, призната от закона възможност и ползването му зависи от волята на работника.

В конкретния случай съдия Вътов не е поискал ползването на платен или неплатен отпуск по свое желание, казват върховните съдии. И това не е необходимо с оглед чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ, според който работодателят е длъжен да освободи от работа служител, когато същият е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице без да е налице изрично заявление за това, при положение че той е отсрещната страна, а лицето се явява лично, се казва в решението.

Още по-малко е налице основание за командироване на съдията по повод неговото лично явяване по процесните две дела. Командироването на магистратите е уредено в изричната норма на чл. 227 от ЗСВ като институт на възлагане престиране на труд за изпълнение на функциите на съдебната власт от един орган на съдебната власт в друг орган на съдебната власт.

В случая, конституционно признатото право на защита пред съд е безусловно и не е предпоставено от други условия за упражняването му, включително и от ползване на предвиден в закона вид отпуск“, изтъква ВАС и приема, че в случая Вътов не е нарушил трудовата дисциплина, нито пък може да се говори за неизпълнение на други негови служебни задължения.

За физическото присъствие в съда

Що се отнася до отсъствието му на другите три посочени от Калибацев дати, ВАС изцяло споделя изводите на колегията, че и тук няма нарушение.

Обосновано от кадровия орган е прието, че служебните задължения на съдията, които произтичат от заеманата длъжност, включват редица функции със специфичен характер, които представляват поначало мисловно – логическа и аналитично – оценъчна дейност и обхващат: проверка, обсъждане и произнасяне по текущия доклад, подготовка и провеждане на съдебни заседания, проверка на протоколи от съдебни заседания, запознаване, проучване, анализ на документи по преписки и дела, проучване на относима съдебна практиката, респ. относимата правна уредба, изготвяне на съдебни актове в закрити заседания, изготвяне на съдебни актове по делата, които са обявени за решаване от открити заседания, изготвяне на мотиви по наказателни дела, по които са обявени присъди, осъществяване на всички дейности по дежурства по граждански и наказателни дела и т.н. Организацията на работата на съдията е свързана с разпределение на необходимото време за изпълнение на тези служебни задължения и други (които не са свързани с правораздавателната дейност на съдията)“, обяснява ВАС.

Върховните съдии се съгласяват и с извода на СК на ВСС, че трябва да се отчете, че тези отсъствия са били в съответствие на правилата за работа на съдилищата при пандемия, които към онзи момент не са били отменени. С тези правила колегията въведе специален режим на присъствие в съдебните сгради като изрично беше посочено, че съдиите и служителите, които не са дежурни и не са в график, не са задължени да се ходят до сградата на съда.

Според ВАС отсъствието на Вътов на работното място, само по себе си и когато не е довело до неизпълнение на служебните задължения, не би могло самостоятелно да се приеме като дисциплинарно нарушение, за което трябва да бъде наложено най-тежкото наказание – уволнение.

Спазването на работното време и място е относително, като се отчита характерът на работа и времето за извършване, както и останалите особености на изпълнение на служебните задължения на магистрата. Освен това по делото се установява, че в посочените дати съдия Вътов е изпълнявал едно от основните си задължения – проучване на дела, анализ на доказателствата и изготвяне на съдебни актове по обявени за решаване дела“, отбелязва ВАС.

Върховните съдии посочват, че в конкретния случай характерът на тежестта на нарушението на трудовата дисциплина, отнесен към спецификата на работата на съдията, трябва да се преценява от гледна точка на това какви са последствията за изпълнението или неизпълнението на основните функции. ВАС изтъква, че категорично се установява, че отсъствието на Вътов от сградата на районния съд в Пловдив през тези три дни не е довело до неоснователно отлагане на дела, нито има данни за създадени затруднения в работата на съда. Затова СК правилно не му е наложила наказание.

Целта на дисциплинарното наказание по ЗСВ е да доведе до постигане на по-висока ефективност и експедитивност в работата на магистрата, да съдейства за преустановяване на нарушенията и да осъществява превенция. За да се постигнат тези цели, наказанието следва да се налага само след пълна и обстойна преценка на всички факти и обстоятелства от значение за конкретния случай и след безспорно доказано нарушение, тъй като само този начин на действие създава убеждение за безпристрастно наложена и справедлива санкция. Върховният административен съд е имал случай да се произнесе в аналогични хипотези, като изрично е прието, че налагането на наказание, без доказано основание, води до безпринципност и произвол, действа демотивиращо и е в разрез с посочените по-горе цели“, заключава ВАС.

Това е второ дисциплинарно производство срещу Вътов, по което има произнасяне на съд, макар все още да не е окончателно.

В началото на годината друг тричленен състав на ВАС потвърди отказа на СК на ВСС да накаже съдията, като Иван Калибацев пак искаше уволнението му отново заради отсъствия. Първоначално шефът на РС-Пловдив беше разрешил на колегата си да почива два дни по Великден 2021 г., но после отменил заповедта си. Деян Вътов обаче излязъл в отпуск и това стана повод Калибацев да поиска уволнението му. Но както вече стана ясно, СК отказа да го накаже и решението ѝ беше потвърдено на първа инстанция във ВАС (виж повече тук).

Третата дисциплинарка срещу Деян Вътов все още е висяща пред Съдийската колегия.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 22:40
Гост

Има и други адм.ръководители, които мачкат и тормозят, включително със заповеди за наказания за съдии и служители. За съжаление се наложи този модел и в Пловдив не са изолиран случай. Страшна тъпотия

Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 19:13
Гост

Единият политик го освободиха заради „политическия боклук“, а другият – за „превратно упражняване на власт“, кога?! СК при ВСС какво чака – това вече е рецидив!

Кольо
Кольо
05 юли 2023 13:19
Гост

В Пловдив всички са пропищели от Калибацев. А съдиите от ОС и АпС са известни с това, че при тях всичко може да се търгува. За сметка на това компенсират с некомпетентност и безочие. Младите и неопетнени съдии в РС сега ги мачкат, за да могат да ги пречупят. Не е само Вътов. Има и други случаи в РС, които са публично известни.

Любител
Любител
05 юли 2023 12:15
Гост

Пловдивското правораздаване, особено по наказателни дела, се отличава от правораздаването в останалите съдилища.

анонимен
анонимен
05 юли 2023 15:21
Гост

не съм наказателен юрист и нямам опит в тази сфера, но това натрапчиво го чувам от доста места

Приятел на Калибацев
Приятел на Калибацев
05 юли 2023 11:44
Гост

Не сте прави! Познаваме се от много години и Ванчо е много начетен, етичен и сдържан съдия и човек!

Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 11:52
Гост

Това с ирония ли

незапознат
незапознат
05 юли 2023 11:22
Гост

Калибацев в кое поделение е отслужил наборната си военна служба?

За кое поделение му е мобилизационната заповедт по закона за резерва?

Сенека
Сенека
05 юли 2023 11:05
Гост

Отвратителен дерибей

Ужас
Ужас
05 юли 2023 10:58
Гост

Калибацев да напуска съдебната система и да влиза в партията на Гешев. Ясно е, че не става за магистрат, камо ли за шеф. Такива са за политиката. Като не ставаш за нищо, там отиваш.

анонимен
анонимен
05 юли 2023 10:39
Гост

Токсична работна среда, създадена от лош ръководител, класика

НеЕтичен НеМагистрат
НеЕтичен НеМагистрат
05 юли 2023 16:36
Гост

За съжаление наистина е каласика. А тази сага стана публична по изключение. Вероятно и защото се случва в съд. В 90% от районните прокуратури положението е такова, че и по-лошо. Интересно ми е друго обаче – председател, който има доказан конфликт със съдия, като инициира три дисциплинарки за уволнение, и трите абсолютно неоснователни, той с това си поведение не нарушава ли Етичния кодекс и не е ли редно сега да му образуват на наго едно производство? Докога ще се толерира този дерибейски подход и такива действия ще остава без последствия?

Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 10:17
Гост

И това е една от причините този ВСС да е такова петно за системата. Вместо да се пресече очевидното колибесене, се образуват изначално обречени дисциплинарки, че да може местният да флексва.

Справедлив
Справедлив
05 юли 2023 10:10
Гост

То затова решенията по-делата се влачат с години ! Ако всички са като Вътов да си ходят когато си искат ,то тогава да хлопнем кюпенците на съда и онлайн да влизаме в ЕИСС и всичко там да се случва. Що да ходим на работа ? Още Районен съдия и си позволява такъв произвол ,а не ми се мисли когато връзкарчето го направят Върховен съдия. Срамота, срам и позор ! Съдебната система е проядена от Вътовчета ! А гражданите чакат с години решения ,и ако все още са живи . Защо получават такива заплати ? За да си ходят на почивки… Покажи целия коментар »

първо провери
първо провери
05 юли 2023 11:02
Гост

Доколкото знам Вътов няма едно просрочено. Иначе щеше да има дисциплинарка за неспазване на срокове

Ти първо провери дали няма!
Ти първо провери дали няма!
05 юли 2023 18:40
Гост

Щото и за тея от пловдив, както и за софиянци, никви срокове по гпк не важат…

Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 19:07
Гост

Абе и Вътов не е цъфнал и вързал. Но Калибацев определено е подмол.

Русенски окръжен съд
Русенски окръжен съд
05 юли 2023 9:55
Гост

Връзкарчето Калибацев (Лютеницата) си беше лайно още като младши съдия в Русе. Мързелива и подла амеба.

Силевров
Силевров
05 юли 2023 9:48
Гост

Наистина трябва наказанията да са за провинение, а не да се ползва позицията, на която си за да се гаврш с хората

Бонев
Бонев
05 юли 2023 9:48
Гост

Браво

Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 9:48
Гост

А не бе, ще се занимава и ВСС и съдилищата с комплексарщината на Калибацев

Пешки
Пешки
05 юли 2023 9:47
Гост

Абе защо ни занимавате непрекъснато с този произвол на някакъв пловдивски видимо неориентиран съдия

Анонимен
Анонимен
05 юли 2023 9:50
Гост

Човекът има амбиции за ВСС

Любен
Любен
05 юли 2023 9:47
Гост

До голямо умозаключение са стигнали от ВСС

Станоев
Станоев
05 юли 2023 9:46
Гост

Комплексарят Калибацев

Дамянов
Дамянов
05 юли 2023 9:46
Гост

Това е една матрьошка

Мулев
Мулев
05 юли 2023 9:46
Гост

Писна ми да чета, а вие да се занимавате от рано с Калибацев

пловдивското право
пловдивското право
05 юли 2023 9:24
Гост

Пловдивското право не е като правото в останалата част от страната. Не разбирам ВАС какво им се меси, там просто законът е друг.

запознат
запознат
05 юли 2023 9:18
Гост

А някой, някога, няма ли да образува дисциплинарно производство на този пловдивски самозабравил се дерибей, с посредствени юридически възможности и его до небето? Щото да мачкаш съдии с неоснователно образувани дисциплинарки е превратно упражняване на административни правомощия и е достатъчно основание да го освободят от длъжността административен ръководител, да речем.
Трудно в пловдивския район се понасят съдии, които казват какво мислят и не ги интересува позицията на ръководството. Ще стават обаче все повече, и слава Богум!
Ще го видим къде ще иде тоз факир. Мандатът му изтича наесен и няма право на друг.