Върховният административен съд (ВАС) сложи край на спор между частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и Софийската адвокатска колегия (САК) за определянето на особен представител, като постанови, че то не е административна услуга и изпълнението на това правомощие на адвокатурата не подлежи на съдебен контрол (пълния текст на решението виж тук).

Решението на върховните съдии е от важно значение за затвърждаването на независимостта и самоуправлението на адвокатурата, в чиято дейност не могат да се намесват други институции или органи, включително и съдът, освен в изрично предвидените в закона случаи.

„Решението на ВАС е еманация на част от усилията на Софийския адвокатски съвет да защитава правото на адвокатите от САК да получават справедливо възнаграждение в гарантирания от закона минимален размер, когато са определяни за особени представители по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 29, ал. 2 ГПК“, посочват от ръководството на столичната колегия.

Откакто съветът с председател Стефан Марчев пое управлението на САК беше възприета практика да се отказва определяне на особен представител, ако в исканията за назначаване не са представени данни, които позволяват да се установи, че е определено възнаграждение в гарантирания от закона минимален размер – не по-малко от половината от този по Наредба №1.

Затова в искането на дадения съд или съдебен изпълнител да бъде определен особен представител трябва да има данни за фактическата и правна сложност на делото, нужни за преценка на необходимите професионални качества на адвоката. Съответно трябва да е посочен размерът на определеното възнаграждение, а когато особеният представител се назначава на разноски на ищеца, да е представен и документ, установяващ плащането му по сметка на съда.

Практиката на действащия Софийски адвокатски съвет е, когато искането не отговаря на тези условия, да изисква от съда или от съдебния изпълнител да уточни предмета на делото, както и да посочи или определи възнаграждение, съобразено с минималния размер по ГПК.

Миналата година САК три пъти отказва на ЧСИ да определи особени представители на две страни в изпълнително производство за публична продан на неподеляем съсобствен имот. ЧСИ е определил възнаграждение по 200 лв. на всеки адвокат. Според столичната адвокатура това е в пъти по-малко от дължимото. Адвокатският съвет посочва, че за защита и съдействие на страните по изпълнително дело, образувано за публична продан на неподеляем съсобствен имот е приложима общата разпоредба на чл. 10, т. 2 от Наредба № 1 и възнаграждението на особения представител следва да се определи съобразно паричната равностойност на дела на страната, на която се иска да бъде назначен.

ЧСИ не увеличава възнаграждението, а отправя ново искане, в което предупреждава остро членовете на съвета, че ще им наложи глоба при неизпълнение на искането.

САК отново отказва и тогава съдебният изпълнител предприема едновременно две действия. От една страна – определя ново в пъти по-високо възнаграждение за особените представители по изпълнителното дело, а от друга – обжалва пред Административен съд София-град (АССГ) отказа на адвокатския съвет.

АССГ приема, че определянето на особен представител по изпълнително дело представлява административна услуга, а отказът на съвета – индивидуален административен акт. След като на това основание заключава, че може да се произнесе по спора, административният съд излага съждения, че ЧСИ правилно е определил възнаграждение от 200 лв. и отменя отказа на САК с мотив, че „не е в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона“ (пълния текст на решението на АССГ виж тук).

Адвокатският съвет обжалва и ВАС обезсили решението на АССГ като недопустимо.

Върховните съдии Галина Солакова (председател на състава и докладчик), Мариета Милева и Бранимира Митушева сочат в решението си, че фигурата на особения представител е предназначена единствено да подсигури хода на един вече висящ процес. А назначаването на особен представител е опосредено от определяне от съответната адвокатска колегия на адвокат, който да осъществи защитата в производството при предварително определен и внесен депозит.

„В тази връзка, писмото за определяне на особен представител, респ. неопределяне на такъв по изложени от адвокатската колегия причини, не може да се окачестви като административен акт по чл.21 АПК, а също и като административна услуга по §1, т.2, б.“в“ от ДР на ЗА – „извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице“, заявява ВАС.

И разяснява, че този извод се налага, тъй като този отказ (в случая в писмо до ЧСИ) има само вътрешнопроцесуално значение и не създава права и задължения за трети лица.

„Освен това както условията за отправяне на искане до САК за определяне на адвокат, който да бъде назначен за особен представител, така и компетентността за сезиране на САК с такова искане, са изрично уредени в процесуалния закон, което изключва приложимостта на §1, т.2, б.“в“ от ДР на ЗА. Следователно отказът да бъде определен адвокат, който да бъде назначен за особен представител от ЧСИ в изпълнителното производство не съставлява административен акт, не съставлява и отказ за извършване на административна услуга и не подлежи на съдебен контрол по реда на административния процес“, категорични са върховните съдии.

И специално подчертават, че САК не е административен орган и не попада в кръга на лицата (по §1, т.1 във вр. с т.5 от ДР на Закона за администрацията), осъществяващи административно обслужване.

57
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Доволен клиент
Доволен клиент
05 януари 2024 8:27
Гост

Чували сме. Пробвах с майка ти-и потвърждавам-продуктът е добър, заслужава си парите!

незапознат
незапознат
04 януари 2024 4:29
Гост

Може ли информация, къде е адреса на адвокатска колегия София-област(или окръг)? Според закона за адвокатурата в района на всеки окръжен съд има адвокатска колегия, изключения не са предвидени. Софийския окръжен съд не е втора категория съд, и затова питам, къде е адвокатската колегия в района на СОС?

ЯгуарЪт
ЯгуарЪт
04 януари 2024 17:38
Гост

Много ти е резонен въпроса?

От влизането в сила на ЗА през 2004 г. досега САК и ВАдвС не изпълняват закона! Заради личен интерес.

Политнекоректни въпроси(с цел трупане $$ от Козяк)
Политнекоректни въпроси(с цел трупане $$ от Козяк)
05 януари 2024 8:25
Гост

То има и друг ВЪПРОС -защо в София няма две, три-дори четири адвокатски колеги? Законът за адвокатурата го позволява-„по изключение“,а нима София не отговаря на усровията за изключението-хиляди адвокати , набитани в една колегия! Колегия от хиляди адвокати, че и в армията няма толкова хора! Спокойно може да има няколко колегии, които ще привлекат адвокати с ниска встъпителна вноска, ниски ежемесчни вноски, защо не-и с усмихната и добронамерена администрация, назначена след публичен конкурс. Не искам да коментирам и ,че встъпителните вноски са НЕЗАКОННИ. Не са записани в закона. Имам въпрос-ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ АДВОКАТ ПОДАДЕ ЖАЛБА до ВАдвС против тези вдстъпителни… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
07 януари 2024 14:30
Гост

По една много проста причина!

Защото настоящият действащ закон „Марковски“ идеално устройва двете висшепротивящи си адвокатски групировки – на Доковска зад която са Америка за България и на Гигова зад която е Асоциацията на банките в България. Посредством САК се манипулира по „регламента Марковски“ цялата Адвокатура, а в САК от не повече от 500 продадени души се „избира“ ръководството на „колегията“ заради наложената вътрешна маргинализация, страх, шантажи и изнудване!

Процесуално представителство от неадвокати
Процесуално представителство от неадвокати
04 януари 2024 4:26
Гост

В Англия процесуално асистиране може да извършва всеки, вклч и неюрист. Изяснено от прецедента Mckenzie friend, иредица други прецеденти, които разширяват пряавомощията на Mckenzie friend . Дали ще имаш адвокат, или ще бъдеш подпомаган примерно от кварталния месар в съда-действащ като Mckenzie friend е личен избор. Практиката показва,че успеваемостта и неуспеваемостта при дела с адвокат, или с Mckenzie friend е еднакъв. Редно е да се позволи пред съда всеки гражданин да е процесуален представител и страната сама да прецени дали да се защитава сама, с адвокат, или да си наеме примерно юрист, невписан като адвокат за „инцидентно“ процесуално представителство в… Покажи целия коментар »

по ред причини
по ред причини
04 януари 2024 11:03
Гост

Защото адвокатите са професионалисти и работят процес. Защото носят дисциплинарна отговорност и имат професионална застраховка. И защото (с тежка критика към ЗАдв.), повечето преминават през много сериозен изпит, за целите на вписването.

Има и конюнктурен проблем – наскоро се запознах с правоспособен юрист, който не правеше разлика между досъдебно и заповедно производство 🙂 Не са много юрисконсултите, които работят активно процес.

до 04 януари 2024 11:03
до 04 януари 2024 11:03
05 януари 2024 8:39
Гост

Че юрист с правоспособност-неадвокат, да не би да е непрофесионалист? Второ-повечето адвокати НЕ са преминали през изпит! Тези, които най-много крещят за изпит,че и за двоен изпит са станали адвокати БЕЗ ИЗПИТ! Тарикатско-изпит, ама за другите, на чужд гръб и 100 тояги са малко. Ми ще не се проведе атестационен изпит, както се предлага многократко- за ВСИЧКИ ВПИСАНИ БЕЗ ИЗПИТ-нека предложителите на изпита се явяват на този изпит, и докажат знанията, като ПРОВЕРЯВАЩИЯ писмените работи ДА НЕ ЗНАЕ ДАЛИ ПРОВЕРЯВА РАБОТАТА НА КАНДИДАТ-адвокат, или вече вписан без изпит досега. Ма да не стане като на конкурсът за съдии по вписванията-80… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
04 януари 2024 17:35
Гост

Ми заминавай си в любимата Англия! И ни остави на спокойствие във форума ТРОЛЧО!

до 04 януари 2024 17:35
до 04 януари 2024 17:35
05 януари 2024 8:16
Гост

Че по голям трол от те/ няма. Ти си направо шефът на форумният тролетариат.

Ad nauseam
Ad nauseam
07 януари 2024 14:33
Гост

Ей боклук, ти нещо да си чувал скапан англичанин за континентална правна система и общо право, а?

глоби по ГПК или ЗСВ
глоби по ГПК или ЗСВ
04 януари 2024 0:12
Гост

на председателя на САК, докато определи адвокат, който да бъде назначен за особен представител… и ще му дойде акълът в кухата китара!!!

ЯгуарЪт
ЯгуарЪт
03 януари 2024 17:28
Гост

Гигов ти си кажи защо отказа да присъединиш САК към оспорването на Кюстендилската колегия на Наредбата за заплащане на правната помощ?!

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 4:15
Гост

Наредбата за правната помощ си е супер, и следва да остане в този си вид. Даже сумите трябва да бъдат намалени.

Напомням,че тези суми са за сметка на гражданина, а не на НБПП. След споразумението с прокурора НБПП не пропуска да предяви иск срещу осъденото лице, да си плати за уж безплатната правна помощ.

ЯгуарЪт
ЯгуарЪт
04 януари 2024 17:33
Гост

Анонимнико, дават сребърници на „Козяк“ – БЕГОМ МАРШ!

съвет
съвет
05 януари 2024 8:18
Гост

Ти върви на площад Немцов в София. Намира се срещу сибирското пАсолство. Може да ти дадат някоя рубла.

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 15:00
Гост

Как 200 лв хонорар? И 20 лв е много!

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 14:49
Гост

Другарки и другари,
най-добре е да не стигате до служебен адвокат. Щото и хонорар ще платите, и няма да получите качествена правна помощ.

Народна мъдрост
Народна мъдрост
03 януари 2024 14:54
Гост

Абе още по добре е да не се стига до ЧСИ.

въпрос
въпрос
03 януари 2024 14:44
Гост

Не ми се чете протокола, ЧСИ-то не се ли е сетил да се позове,че наредба номер едно е нищожна?
И второ-ако отказ на адвокатурата да определи особен представител не подлежи на контрол, то как се решава въпроса. ЧСИ определя хонорар, но той не се харесва-е какво правим.

ЯгуарЪт
ЯгуарЪт
03 януари 2024 17:30
Гост

Нищожна е майка ти!

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 14:42
Гост

Може въпросът да се реши, като се позволи, при отказ на адвокатурата, ЧСИ-то да определи друг правоспосоен юрист за особен представител. Въпрос на законодатество. Със сигурност за 200 лв мераклии ще има много.

Или друг вариант-да се въведе опредлен брой дела, които адвокат да е длъжен да поеме про боно-без хонорар. Примерно в САЩ 5 процента от делата се очаква да са про боно. Но не към роднини и други юристи, а към непознати клиенти.

re:
re:
03 януари 2024 17:31
Гост

Може пък ти да поработиш без пари! За коментарите ти иде реч.

Мнение
Мнение
03 януари 2024 14:19
Гост

Законодателят да реши въпроса. Излиза,че ако не бъде определен особен представител не може да се направи нищо. Което е абсурд.
И 200 лв хонорар малко ли е?

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 21:02
Гост

Редене на плочки за баня по 100 лева на квадрат е ефтино но 200 лева за адвокат са много

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 4:17
Гост

Аз сам си редя плочките, и ми струва нула лева, щото си ценя парите. Научи се, и си реди-никак не е трудно. Много е 200 лв,защото хората работят за по 7-9 лв на час. Нормалния хонорар за адвокат е максимум 5 лева!

може, много ясно
може, много ясно
04 януари 2024 0:10
Гост

глоби по ГПК или по ЗСВ на председателя на САК, докато си изпълни задълженията.

Шопов
Шопов
03 януари 2024 12:03
Гост

Цитат от становището на адвокатура „Решението на ВАС е еманация на част от усилията на Софийския адвокатски съвет да защитава правото на адвокатите от САК да получават справедливо възнаграждение в гарантирания от закона минимален размер, “ алооооу-НЯМА ГАРАНТИРАН ОТ ЗАКОНА МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА-правото за защита на конкуренцията забранява-иде реч и за Съюзническото , и за българското право по материята защита на конкуренцията!!!!! За справка .решение на Съда на Съюза** по обединени дела C-427/16 и C-428/16 Адвокатура НЯМА правомощия да определя минимален размер на адвокатското възнаграждение! Наредба номер едно е правно нищо! Съсловна, монополна организация не може да самоопределя минимални… Покажи целия коментар »

Владимир Владимирович
Владимир Владимирович
03 януари 2024 17:33
Гост

Скоро ще се налага Галя от ПосолствоТо да ти търси место за полета към съюзниците ТИ!

Умочко!

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 11:42
Гост

ПОРЕДНОТО ЗАГУБЕНО ОТ АДВОКАТУРАТА ДЕЛО(вж и серията загубени дела по наредба номер едно).

Те собствените си актове и действия не могат да защитят, а искат да имат монопол за юридическите услуги. Алооооу-Хюстън!

Че адвокатурата не знае дори,че не са административен орган.

И не знаят какво могат, и какво не могат да оспорват.

Потресаващо!

Провеждане на атестационен изпит за адвокати!
Провеждане на атестационен изпит за адвокати!
03 януари 2024 11:48
Гост

Сега само някой да посмее в проектозакона за адвокатурата ,който адвокатурата си самонаписва с комсомолски устрем да твърдят,че трябва да има адвокатски монопол при юридическите услуги, при това потресаващо съдебно фиаско. Че тук адвокатурата бърка основни понятия, които се учат във втори курс-например какво е административен орган. Ама как някой си помисля,че адвокатурата е административен орган, това е потресаващо. Провалихте се. Загубихте това дело, загубихте 5 дела по наредба номер едно, загубихте делото в страсбург по обединени дела по обединени дела C-427/16 и C-428/16 . Адвокатурата загуби и делото, по казуса, когато отказваше да предостави писмените работи на лица явили… Покажи целия коментар »

корекция
корекция
03 януари 2024 11:51
Гост

обединени дела C-427/16 и C-428/16 са в Люксембург

Имрахил
Имрахил
03 януари 2024 13:28
Гост

Така, както чета новината, адвокатурата нищо не се е объркала. Баш са се объркали клетият съдебен изпълнител и съставът на АССГ.

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 14:17
Гост

Делото не е загубено от адвокатурата, а от ЧСИ-то. Накратко-адвокатурата е отказала да определи особен представител, ЧСИ-то обжалва, и съдът казва,че особен предсставител адвокатурата ще определи ако иска, а ако иска няма да определи.
Странно е защо ЧСИ-то не се е позовал на нищожността на наредба номер едно.

въпрос
въпрос
03 януари 2024 14:47
Гост

Само да обясня-това дело е спечелено от адвокатурата.
ЧСИ-то е загубило делото, а не обратното.

Асансьорен техник
Асансьорен техник
03 януари 2024 14:53
Гост

Това дело не е загубено от адвокатурата, напротив-адвокатурата печели делото, ЧСИ-то го губи, всъщност на ЧСИ-то хич не му пука -ти знаеш ли какъв оборот имат големите кантори ЧСИ-та? Но за другите дела е така-наистина адвокатурата отказваше да предостави писмените работи на кандидат -адвокатите , и след съд вече това е възможно.
Наситина и делата за наредба номер едно са загубени от адвокатурата, досежно частичните оспорвания.
За атестационнен изпит за адвокати е друг разговор. Правилно е да го има, но няма да се случи, няма подкрепа в парламента за да го наложи в закона.

Legal counsel
Legal counsel
04 януари 2024 16:53
Гост

Аз съм убедена, че много юристи, влезли в АК без изпит няма да могат да го вземат. Затова и сега искат да спират младите юристи.

Разбирач
Разбирач
03 януари 2024 14:15
Гост

Не е загубено. Адвокатурата е отказала да определи особен представител, и това е необжалваемо.А за наредба номер едно си прав.

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 14:20
Гост

Делото е загубено от ЧСИ-то, а не от адвокатурата.

Разяснения до завършилите в Русе
Разяснения до завършилите в Русе
03 януари 2024 14:56
Гост

Всъщност е поредното загубено дело от ЧСИ-тата. Чети съдебното решение, не обърканата и неясна статия.
Адвокатурата печели, ЧСИ-то губи, прецакан е гражданинът без служебен адвокат.

ЯгуарЪт
ЯгуарЪт
03 януари 2024 17:37
Гост

Особен представител бе ЙОРИСТЕ!

Служебен е друго.

Страсбург-Люксембург
Страсбург-Люксембург
03 януари 2024 10:48
Гост

Ех, 25 януари 2024 г., Видовден за българската адвокатура…
И като обявят за неприложима свещената лелеяна тарифа за минимални възнаграждения, САК какво ще контролира и за кого.

От гледна точка на другия съд – правото ми да изпълня принудително срещу укриващ се длъжник, защото САК преценява дали на особения представител му е малко възнаграждението (не знаех, че административен орган може да преценява достатъчност на гражданското право но адвоката – особен представител), ми изглежда като доста флагрантна намеса в едни права на собственост.

Как пък веднъж адвокатурата не се намеси за „независимостта“ си за нещо различно от пари?

???
???
03 януари 2024 10:12
Гост

Какво се случва, ако АК посочва необосновано висок размер на възнаграждението, напр. петкратен спрямо минимума по Наредбата за дело с ниска фактическа и правна сложност (напр. при развод, с твърдения за дългогодишна фактическа раздяла с ответника, без деца и всякакви други усложнения. В този случай минимумът е 1200 лв., респ. 600 лв. при намаляването му по чл. 47, ал. 6 ГПК. Какво се случва ако САК/АК отказва да посочи особ. представител, докато не бъде платен депозит от 4000 лв.???).

Страсбург - Люксембург
Страсбург - Люксембург
03 януари 2024 10:51
Гост

Случва се очевидното – основните права на страната не са по-важни от тия на адвоката.

В САЩ всеки (дори най-намазаният корпоративен гуру) адвокат е длъжен да поеме определен брой казуси годишно абсолютно pro bono (не да му ги плати другота страна), тук се борим за особено ценните хонорари като особен представител…

Сиромах човек – жив дявол.

Пенчо бре
Пенчо бре
03 януари 2024 11:39
Гост

Борят се, защото са сигурни /ще бъдат платени/ и никой не ги намалява /плащат се изцяло , а не според уважения- отхвърления размер на иска/. Друг е въпроса какво е свършено за тези пари. Последният път особеният представител на единия от липсващите съпрузи отказа /при изрично замолване/ да се присъедини към въззивната жалба на особения представител на другия съпруг, по уважен срещу двамата иск за собственост. Но парите за инстанциите ще си ги получи.

Танасос
Танасос
03 януари 2024 10:08
Гост

Кой ги бръсне българските адвокати?! Без процесуално пълномощно не им дават една справка по дело да направят!Нищо, че е тяхно право по Закон (ЗА).

Popov
Popov
03 януари 2024 9:58
Гост

Доста тълкуване пада, когато изначално са оплетени понятията. И Закона за адвокатурата с тякои свои разпоредби не помага, а пречи на нормалността в отношенията с адвокати. Адвокатският договор за ПЗС не е договор за поръчка, както го разбират някои, а специфичен ненаименован договор с елементи на договор за поръчка. Идеално слабите ученици това не го знаят. Адвокатите в цивилизования свят работят за хонорар, защото са свободни да го договарят. И определящ критерий не е фактическата и правна сложност на случая ( даже не делото). У нас пишем „възнаграждение“, а възнагражденията се определят нормативно и имат икономическо измерение. Имаме рестрикции, които… Покажи целия коментар »

Mринка
Mринка
03 януари 2024 9:31
Гост

Интригуващо

Manolov
Manolov
03 януари 2024 9:31
Гост

Любопитно наистина

Харизанов
Харизанов
03 януари 2024 9:30
Гост

ЧСИ се съди с адвокати? Айде бе…

Ангелаков
Ангелаков
03 януари 2024 9:30
Гост

Каша

Попов
Попов
03 януари 2024 9:29
Гост

Тия ЧСИ само на мен ли ми се струва или са ужасно нагли?

Кънчев
Кънчев
03 януари 2024 9:28
Гост

Да четат и да вдяват. Поздравления.

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 9:28
Гост

Адвокатурата трябва да може сама да се регулира. Супер е това.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
03 януари 2024 13:53
Гост

и сама да си слага монополни цени?

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 9:27
Гост

Добър анализ

Анонимен
Анонимен
03 януари 2024 9:26
Гост

Чудничко