Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да накаже съдия от Софийския районен съд, който макар и да се е държал грубо със служителка, това не е станало публично и съответно няма уронване на престижа на съдебната власт.

Става дума за случай от 8 октомври 2020 г., разиграл в Софийския районен съд (СРС). Тогава адвокат Н. Милев отишъл в деловодството на 174 състав на СРС, където поискал от деловодителката да му даде документи по дело, по което той се явявал.

Въпросното дело е по иск от 2015 г. срещу „ЧЕЗ Разпределение“ и е приключило през 2020 г. След като адвокатът се запознал с решението на СРС, с което била отхвърлена исковата му претенция, той в срок подал въззивна жалба и молба до СРС да му бъдат върнати доказателства (чертежи на мачтов трафопост), които не били приети от съда. Документите му били нужни, защото искал да предяви нов иск и се притеснявал, че ще изпусне 5-годишния давностен срок. Именно заради това отишъл в деловодството да поиска да му върнат оригиналите на чертежите.

Служителката му отговорила, че има разпореждане на съдията-докладчик Ива Нешева документите да се върнат след влизане в сила на решението по делото. Адвокатът поискал деловодителката да му преснима въпросните чертежи, но тя му отговорила, че изпълнява каквото ѝ е казала съдийката и допълнила: „Освен още една молба и да ѝ кажете, че Ви е важно“. Милев подал молба да му върнат оригиналните документи, но не и такава за преписи от тях.

Междувременно потърсил съдия Николай Николов за съдействие, за да получи копия на чертежите.

Николов се обадил на деловодителката, но тя отказала на искането му да съдейства на адвоката, като се позовала на разпореждането на съдията-докладчик. Последвали още няколко обаждания на Николов до служителката, който вече с много повишен тон (според жената крещял) я обвинил, че нарушава правата на една от страните и че ще отговаря за причинени имуществени и неимуществени вреди.

Деловодителката потърсила съдия Нешева, която обаче отново разпоредила да не се връщат документите и пояснила, че адвокатът може да получи преписи, ако подаде молба. Съдийката посочила, че по делото няма оригинални документи, нито преписи, а само заверени от страната копия.

В крайна сметка адвокатът получил преписи на чертежите, но случаят стига до председателя на СРС Александър Ангелов, който през май 2021 г. внася в Съдийската колегия предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Николов за това, че е осъществил действия, представляващи неправомерно влияние върху работата на деловодител на друг съдебен състав в СРС като е настоявал да изпълнин неговите указания, а не тези на съдията-докладчик.

СК образува дисциплинарка, а за членове на дисциплинарния състав са избрани Стефан Гроздев, Севдалин Мавров и Олга Керелска.

По време на производството Николай Николов отрекъл да е оказвал натиск на деловодителката, заявил, че не е знаел за разпореждането на съдията-докладчик документите да се върнат, след като решението по делото влезе в сила, посочил, че думите му могат да бъдат потвърдени от съдия Ангелина Боева, с която делят кабинет и е станала свидетел на телефонните обаждания, поискал да бъдат снети видеофайловете от деловодството, за да се види какво точно е станало между него и служителката.

В писмените си обяснения до дисциплинарния състав съдия Боева заявила, че от Николов знае, че е трябвало да бъдат направени копия (незаварени преписи) от приложения към искова молба, които да бъдат предадени на процесуалния представител на страната, за образуване на ново дело. Допълнила, че именно с такава молба се е обърнал към него приятелят му адвокат. Други обстоятелства не ѝ били известни.

Дисциплинарният състав получил и обяснения от съдия Ива Нешева, от деловодителката и от адвокат Милев, били разпитани и други служители на съда.

Съставът обсъдил и свалените на хартия записи от видеофайловете от деловодството, които потвърждавали посещението на адвоката и свидетелските показания, описващи поведението на съдия Николов и отношението му към служителката.

Според дисциплинарния състав е доказано противоправното поведение на съдията, изразяващо се в многократно позвъняване на съдебния телефон на съдебен служител, провеждане на разговори със същия с ултимативен тон, включително и като е повишил глас и е дал указания на съдебния деловодител за предоставяне на преписи от документи по дело, разпределено на друг съдебен състав.

С 2 на 1 гласа дисциплинарният състав предложил на СК на ВСС да накаже Николов със „забележка“.

Според Стефан Гроздев и Севдалин Мавров съдията е извършил нарушение, поведението му е било възприето негативно от служителя, а създадената от Николов ситуация е провокирала у деловодителката чувство за тревожност и обида. Двамата приемат за доказан и факта, че поведението на Николов е станало известно както на други съдии от СРС, така и на служители в съда, включително и такива, които са присъствали по време на провеждане на разговорите. Заради това те предлагат Николов да бъде наказан със „забележка“.

Третият член на състава – Олга Керелска, е била на особено мнение. Тя не е била съгласна, че са нарушени правилата на поведение, произтичащи от принципа на независимост, но приема, че е нарушен този за вежливост и толерантност. Според Керелска обаче нарушението на този принцип само по себе си няма за последица налагане на дисциплинарно наказание, дори и „забележка“ и отбелязала, че поведението и нарушението на етичните правила трябва да е свързано с нарушаване на престижа на съдебната власт. В случая не е имало значителна степен на публичност и масовост на хората, които са възприели нарушението, за да се приеме, че субективното им съзнание е променило оценката за съответната институция.

На 8 ноември 2022 г. Съдийската колегия разгледа предложението на дисциплинарния състав и в крайна не наложи наказание на съдия Николов.

Решението беше обжалвано пред ВАС от председателя на СРС Александър Ангелов.

Тричленният състав на ВАС обаче отхвърли жалбата като прие, че съдията се е държал грубо със служителката, но това не е станало публично (повече виж тук).

Сега и петчленен състав на съда с председател Сибила Симеонова и членове Севдалина Червенкова, Росен Василев (докладчик), Славина Владова и Мария Николова споделя същия извод и потвърждава решението на първата инстанция.

Видно от събраните доказателства в хода на дисциплинарно дело, както и от изказванията на членовете на СК на ВСС гласували „против“ налагане на дисциплинарно наказание на съдията, се установява, че действително съдия Николов е нарушил един от принципите на КЕПБМ, а именно на вежливост и толерантност, чиято регламентация се съдържа в т.4.1. и т.4.4. от КЕПБМ, но поведението му не сочи на накърняване престижа на съдебната власт“, казва съдът.

Той допълва, че обясненията на съдиите свидетелстват за лично възприети факти и обстоятелства, релевантни за повдигнатия правен спор, но те са съдии в СРС, а не хора, външни на съдебната система и също не съдържат отрицателна оценка за случилото се. ВАС добавя, че и показанията на служителите са свидетелство за разговора между деловодителя и съдия Николов, но в сградата на съда, без поведението на съдията да има външна насоченост.

Фактите по дисциплинарното дело, в какъвто смисъл са били и мотивите на дисциплинарния състав, сочат, че случилото се на посочената дата 8 октомври 2020 г. касае неправилно разбиране и недоразумение в комуникацията, осъществена по повод искането за предоставяне на документи по гражданско дело по описа на СРС, доколкото по него липсва молба, съдържаща конкретно искане за предоставяне на преписи от документи, а само предоставяне на оригинални документи. Правилно е отчетено от СК на ВСС, че подходът на съдия Николов не изразява уважение към своите колеги и не допринася за работа в работна среда. Самото поведение обаче на съдията е достигнало до знанието не до хора, външни на съдебната система, а до определени съдии и съдебни служители, както и до адвокат Милев, за който спорът е бил разрешен, след като е получил преписи от документите. Самото нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати не е достатъчно условие и не съставлява само по себе си дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.307, ал.3, т.3 от ЗСВ. Необходимо е това нарушение да е довело и до накърняване престижа на съдебната власт“, казва петчленният състав на ВАС.

Той добавя, че в случая няма данни поведението на магистрата да е извършено пред публика или да е станало достояние на широк кръг лица, извън съдебната система. Няма и данни интензитетът на поведението на магистрата, макар да нарушава два текста от етичния кодекс, да е довел до промяна в субективната оценка по отношение на доброто име на съдебната власт от страна на служители в СРС, както и на колеги на Николов.

Решението на СК на ВСС да не наложи дисциплинарно наказание магистрата е в съответствие с нормативните изисквания на ЗСВ. Правилно тричленният състав на ВАС е приел, че действията на съдия Николов не са проява на трайно или особено неприемливо поведение, нито обществена изява, с които се накърнява престижа на съдебната власт. Изложените в обратната насока касационни оплаквания са неоснователни. Както бе посочено по-горе поведението на съдия Николов съставлява само нарушение на т.4.1. и т.4.4. от КЕПБМ. В този случай административният ръководител – председател на Софийски районен съд разполага с други възможности за защита“, заключава ВАС.

46
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
06 август 2023 11:14
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
03 август 2023 20:06
Гост

„Няма и данни интензитетът на поведението на магистрата, макар да нарушава два текста от етичния кодекс, да е довел до промяна в субективната оценка по отношение на доброто име на съдебната власт от страна на служители в СРС, както и на колеги на Николов.“
Да бе, въобще няма данни за промяна на субективната оценка по отношение доброто име на съдебната власт от страна на служители.. Конкретната служителка сигурно е била адски доволна, че някакъв черен чаршаф извън нейния състав я овикал несправедливо.
Палячовците във ВАС са на почетна възраст, ври им курбана.

за колегите, колежките и патките...
за колегите, колежките и патките...
03 август 2023 11:56
Гост

Замесените е требало да си сложат по 2-3 патки – колегиално, както обясняваше тези дни техен колега – доктор по право, без значение от половете и в съответствие с Истанбулската конвенция, някакъв вид милиционерска тройка или четворка, вместо да занимават ВСС, ВАС и обществото с интимните си, строго лични и вътрешни отношения… Либерасти, сър!

АНКЕТА
АНКЕТА
02 август 2023 23:15
Гост

Кой е по-по-най… зле?
За милиционерчето от София – палец нагоре.
За чичовото с лютеницата от Пловдив – палец надолу.

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 17:38
Гост

“Българският правен портал” пише вече ежедневно кой кого е пребил, но удобно пропуска зверствата, които парламентът извършва върху законодателството… Нито една медия не обелва и дума за измененията на Търговския закон, за проекта на Конституция, за безумията със закона за бюджета. Нула. Нека обществото протестира срещу “домашното насилие”, нека се дискутира националния празник и съдебната практика по смяна на пола. Това са темите, които вълнуват българския юрист.

Протоколно
Протоколно
02 август 2023 17:33
Гост

Оставете крясъците, същественото е какво мотивира съдия, който не е докладчик по делото, да влиза с бутоните в работата на докладчика. Добре че от издаването на едни преписи зависело спасяването на давността – глупости на търкалета. И невинна услуга да е правел, олял се е.

Габриела
Габриела
03 август 2023 9:42
Гост

Най-неприятното тук са „анонимните коментари“ на колегата, от които става ясно, че той дори не може да осмисли защо това, което е направил е нарушение на етиката. Но след като и ВАС го подкрепя, кой може да го убеди в противното.

Blow Your Trumpets Gabriel
Blow Your Trumpets Gabriel
03 август 2023 11:13
Гост

Напротив, нарушението на етиката е от страна на някаква си деловодителка и самозабравила се съдийка, които разиграват адвокат, а какво остава за обикновените граждани, принудени да търпят настроенията и капризите им. Именно за да се избегне това злепоставяне и уронване престижа на съда, изразяващо се в бюрократично отношение към адвокати и граждани и незаконни действия и изисквания, съвсем правилно се е намесил другият съдия. Нека това да е за урок на всички, мислещи се за полубожества, съдебни служителки и магистраЛки! Боклук много за ринене в оборите на съдебната система…

Добри Р.
Добри Р.
03 август 2023 18:45
Гост

Ето това е точно! Няма нарушение на съдията, и не защото разправията е станала между магистрати и служителка на съдебната система, а защото съдията се е застъпил за Закона и се е опитал да го обясни на деловодителката. Считам, че всеки съдия може и трябва да се намеси, когато Законът трябва да се приложи! Искането на адвоката, да му се върнат документи не подлежи на отказ от съдия, било то и докладчик! Ако в преписката има оригинали, правят се копия, заверяват се официално „Вярно с оригинала, представен по делото“, те остават по делото, а оригиналите се връщат! Ако съдът прецени,… Покажи целия коментар »

Гост
Гост
04 август 2023 1:24
Гост

Браво! Много точно казано! Б Р А В О

Гражданитепакнатопа
Гражданитепакнатопа
02 август 2023 15:32
Гост

Е как? Че то може ли въобще съдия и то не другаде а в БЪЛГАРИЯ! да се е държал неетично? Виждал съм, но няма. Клевети са това. Дет са вила, ако не му е причинил поне 4-500 шева чудо голямо. Даже да го мъмрят не следва. Долни помияри и престъпници са и не са виновни, не е виновен и садиста от Стара загора. Липсата нс контрол и законност! Ако знаеш че няма проблем да 2земеш една въдица и да отидеш на морето и си хванеш сафрид е нещо нормално ми ще го направиш, шо да не, шом може? Ако знаеш… Покажи целия коментар »

Друго е притеснителното
Друго е притеснителното
02 август 2023 11:37
Гост

А защо един съдия върши работа на адвокат по друго дело? Това е всъщност притеснителното. Приятели били,ами значи още повече не трябва да се меси,а той му осигурява комфорт и очевидно пълно съдействие… Получава се малко „имам човек“ а съдията е в ролята на човека…

това едно на ръка,
това едно на ръка,
02 август 2023 13:41
Гост

но защо другият съдия трябва да се гаври с адвоката, за да го принуди след няколко неуспешни опити да се сдобие с нужните му документи да търси съдействие от приятел-съдия за нещо толкова елементарно? Това може да се квалифицира като издевателство по смисъла на предлаганите промени в НК – в кръга на шегата, но наистина такова едно отношение на самозабравил се чиновник и загуба на ценно време се отразява твърде зле на нервите на адвоката. И защо малоумният председател изобщо занимава ВСС и ВАС на две инстанции с такива битовизми. Точно това са му казали от съда – „В този… Покажи целия коментар »

Имрахил
Имрахил
02 август 2023 20:47
Гост

Извинете, ама единственият възможен извод при описаната Фактическа обстановка е, че въпросният адвокат е откровен дебил.

Жънем
Жънем
02 август 2023 22:23
Гост

Защото в СРС думата на служителите тежи повече от тази на съдиите. И това е заслуга на Ангелов.

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 22:32
Гост

Все пак е полицейски възпитаник – доноси, клепане, интриги, това е атмосферата. Той си пази стола, без да може да носи отговорност, да заема позиция, освен да накаже някого и то само ако това ще му е от полза, я да спаси кожата си, я да се покаже колко е принципен.

за тъпото ченге
за тъпото ченге
02 август 2023 23:07
Гост

Шут отзад и на следващите избори за председател общото събрание на съдиите да не го подкрепя. То само за неговите и на чичовото от Пловдив безумия четем тука.

Добри Р.
Добри Р.
03 август 2023 18:58
Гост

Защото съдията докладчик няма основания, с които да откаже връщане на поисканите! Има си обаче начин, който изглежда не е познат на докладчика!

Николай
Николай
02 август 2023 11:08
Гост

Четейки написаното в статията направо се изумявам от наглостта на този „съдия“ Николов, то бива самозабравяне… Каква независима съдебна система, какви глупости, вижте си се първо какво представлявате пък тогава претенции.

Добри Р.
Добри Р.
03 август 2023 18:55
Гост

Съдия Николов, когото не познавам, е набивал канчето на, изглежда, функционално неграмотната деловодителка, а с уговорката, че все пак непознавам детаилите, но от изнесеното съдя, че и съдийката докладчик не е съобразила правилно!

Юрист
Юрист
02 август 2023 10:55
Гост

Този полицай Ангелов не се научи какво значи нарушение, което да нарушава престижа на съдебната власт. Сигурно няма друг председател на съд с повече залепени шамари от ВАС по дисциплинарните му правомощия на адм. ръковофител.
Полицейски началник за пример.

полицай
полицай
02 август 2023 15:09
Гост

Не знам как още някой негов колега не му е вкарал един между рогите и да му счупи цайсите на тоя милиционер, освен в Симеоново да е изучил добре каратето, ама не вярвам… Тоя се бори за приза топ олигофрен-председател, заедно с пловдивския Калибацев.

Добри Р.
Добри Р.
03 август 2023 18:51
Гост

Вярвай ми, съдията е в правоно си!

ФЕН НА БУХАЛА
ФЕН НА БУХАЛА
02 август 2023 10:40
Гост

Нагли адвокати и нагли съдии. Не може един адвокат да звъни на съдия за съдействие за каквото и да е. Българска му работа.

как не се е сетил
как не се е сетил
03 август 2023 12:27
Гост

викаш, по-добре на арменския поп да се обади, че току виж му свърши работата, дето на едни други лица им се плаща да я вършат, а те не го правят…

Добри Р.
Добри Р.
03 август 2023 18:49
Гост

Всеки адвокат преценява, на кого и за какво да звъни!

Заки
Заки
02 август 2023 10:30
Гост

Порвдното им нелепо решение.

Е да де ...
Е да де ...
02 август 2023 10:20
Гост

Гарван гарвану око не вади.

Михаил
Михаил
02 август 2023 10:14
Гост

Грубото нарушение за мен е етично нарушение.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
02 август 2023 10:10
Гост

Цялата съдебна система е в тотална разруха – ако не било публично, няма проблем с етиката…тези дебили във ВСС са за пенсиониране без пенсия.

Мики
Мики
02 август 2023 10:22
Гост

Отдавна са за смяна.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
02 август 2023 10:39
Гост

То по тази логика и убийството не на публично място могат да го обявят за неопасно за обществото и съответно неподлежащо на наказание.

Гост
Гост
04 август 2023 1:26
Гост

Точно!

тълкуване
тълкуване
02 август 2023 15:09
Гост

Значи, съдът е искал да каже – ние си се знаем какво представляваме, за никого в съда не е изненада или неприемливо такова поведение.

Гл. юрисконсулт
Гл. юрисконсулт
02 август 2023 9:50
Гост

Те пък и тия адвокати, 1/2 от които посредствени, винаги се мислят, че са с някакви привилегии, нахални, добре, че се намират и такива по-отракани магистрати, които да ги слагат на място.

сега на адвоката,
сега на адвоката,
02 август 2023 9:55
Гост

утре и на теб ще ти го сложат на мястото – нейде отзад, и така, че да ти хареса

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:43
Гост

Не смятам, че е нормално това оневиняване

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:43
Гост

Ами чиста форма на простотия. Какво повече

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:43
Гост

Е как може такова нещо? MARODE????

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:42
Гост

Глупости. Някаква уличница да си прави такъв та**к с адвоката и да се каже, че няма проблеми!?

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:42
Гост

Ако сами не си пазят името и реномето на съдебната система, не знам какво очакват

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:42
Гост

Аз пък смятам, че има сериозни нарушения на етиката в този случай.

Анонимен
Анонимен
02 август 2023 9:41
Гост

Гледате да ги помилвате всеки път

брех, нещо умно и от ВАС
брех, нещо умно и от ВАС
02 август 2023 9:28
Гост

Поредната гьоневица в съдебната система, тоя път нешевица! То бива, бива гьонсурат, ама чак пък толкова не бива. Може ли да се гаври някаква мръхла, хваната от пътя и инсталирана на държавна (народна) служба, така с адвоката? Колко пъти трябва да ходи в съда, за да си получи документите човекът? Че и няколко молби да подава, защото не й харесвало, че пишело документи, оригинали или преписи?! Пише едно разпореждане, че по делото има заверени от страната копия и ако желае, може да получи ксерокопия от същите. Ако трябва, обажда й се деловодителката и се решава на момента проблемът. Какво е… Покажи целия коментар »

Велизара
Велизара
02 август 2023 9:44
Гост

Абсолютно съм съгласна

Ешпиноса
Ешпиноса
02 август 2023 9:44
Гост

Няма граница човешката тъпня