Бившият председател на Софийския районен съд (СРС) Методи Лалов осъди Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за казус с незрящ съдебен заседател.

Административен съд София-град (АССГ) уважи в пълен размер иска му по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ) за 3900 лв. обезщетение за претърпени от Лалов неимуществени вреди, причинени вследствие на решение на КЗД, с което беше глобен с 250 лв. заради това, че не е реагирал на сигнал на сляп заседател, недопускан до участие в дела.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

Предисторията

Живка Павлова е с трайна намалена работоспособност пожизнено заради загуба на зрението. Жената е с юридическо образование като през 1977 г. е положила успешно и изпита за правоспособност. Тя работи в Съюза на слепите и в структурите на Европейския съюз на слепите.

През 2014 г. е одобрена за съдебен заседател в СРС. На 23 март 2015 г., след жребий, е разпределена към 6-ти наказателен състав в съда заедно с още трима души. Повече от година обаче Павлова не участва в нито едно съдебно заседание по наказателно дело, защото не е допусната от председателя на 6-ти състав Феня Стоянова. На 29 май 2015 г. жената сезира председателя на СРС (по онова време Методи Лалов – бел. ред.), като моли да бъде разпределена към друг състав, „за да реализира правото си на труд като съдебен заседател“.

Но не получава отговор и се обръща към Комисията за защита от дискриминация (КЗД), като в жалбата си сочи, че е налице неблагоприятно третиране спрямо нея от съдия Стоянова и от председателя на СРС, защото е сляпа.

Методи Лалов заявява пред КЗД, че няма различно третиране, а увреждането на Павлова е от естество, което препятства осъществяването на специфичните функции на съдебен заседател и може да доведе до нарушаване на принципа на непосредственост, принципа на обективната истина и равноправно участие на обществеността в наказателния процес.

Комисията обаче заключава, че и съдийката, и председателят на СРС са осъществили пряка дискриминация на основата на признака „увреждане“ спрямо Павлова и им налага глоби като им препоръчва занапред да не допускат нарушения на антидискриминационното законодателство.

Двамата обжалват решението пред Административен съд София-град (АССГ), но и той казва, че в случая има дискриминация.

Така делото стига до Върховния административен съд (ВАС), според който за правилното решаване на казуса е необходимо тълкуване на норми на правото на ЕС. Това е така, защото българското законодателство гарантира принципно защитата на хората с увреждания и не допуска дискриминация заради загуба на зрение, но същевременно има предвидени и изключения, които оправдават разликата в третирането (виж повече тук).

През октомври 2021 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че незрящите не трябва да бъдат лишавани от всякаква възможност да са съдебни заседатели. СЕС посочва още, че автоматичното лишаване на слепите от възможността да са заседатели – без да се прави разграничение в зависимост от съответните дела и без да се извършва проверка дали е можело да им бъдат предложени разумни улеснения като материална, лична или организационна помощ, е недопустимо (виж още тук).

След произнасянето на съда в Люксембург, ВАС възобнови делото и през август 2023 г. върна казуса на Комисията за защита от дискриминация като ѝ даде указания по безспорен начин да установи дали е било необходимо заседателят да може да вижда, за да се гарантира справедлив съдебен процес по делата, по които участва, или е могъл да изпълнява задълженията си, без да се засегнат правилата на наказателния процес (виж повече тук).

КЗД обаче прекрати производството поради междувременната кончина на съдебната заседателка като нейната наследница е оттеглила и жалбата ѝ.

Нещата не свършват дотук, защото Методи Лалов подава иск по ЗОДОВ срещу комисията заради претърпени от него неимуществени вреди от решението, с което е глобен заради дискриминация спрямо незрящата заседателка.

Какво казва съдът

В исковата си молба до АССГ Лалов твърди, че въпросното решение на КЗД му е причинило множество и различни неприятни преживявания – унижение, притеснение, несигурност, стрес, гняв, накърнило е чувството му за справедливост и на доверие в комисията и като цяло се е отразило негативно на психиката и живота му.

Бившият шеф на СРС допълва, че е изпитвал неудобство пред семейството си, че е обвинен в дискриминация спрямо незрящ човек. Споделя, че се е налагало да обяснява на близки и случайни хора, че не е извършил дискриминация. Това е така, защото КЗД не е обявила отмяната на нейното решение и последващото прекратяване на производството, респективно отпадането на обвинението срещу него за нарушение на закона за дискриминацията и наложената му глоба. По този начин според Лалов за част от хората той е продължил да бъде правонарушител, а някои дори използвали този случай, за да го очернят публично и като пример сочи публикация в една медия. Вредите от произнасянето на КЗД търпи и до момента, защото публикации по темата все още са налични в интернет, а това се отразява негативно на репутацията му.

От КЗД на свой ред изтъкват, че съществено значение при преценката за основателността на иска е решението на СЕС, според което не се допуска незрящо лице да бъде лишено от всякаква възможност да изпълнява функциите на съдебен заседател в наказателно производство, което е в унисон с решението на самата комисия. КЗД твърди, че няма преки и непосредствени вреди, които да подлежат на обезщетяване. Допълва, че следва да се направи извод, че Лалов не е претъпял сочените от него вреди, както и че липсва причинно-следствена връзка между твърдения вредоносен резултат и действията на комисията.

Като свидетел по делото е била разпитана съпругата на Лалов, която е разказала какво е преживял той.

В решението си АССГ приема, че искът е основателен най-напред, защото е налице незаконосъобразен административен акт, който е отменен от съда. Освен това са налице и причинени неимуществени вреди на Лалов от този отменен акт – това са всички негативни емоции, които е преживял вследствие на решението на КЗД. Съдът посочва, че те се доказани с показанията на съпругата му, а освен това са логична последица от медийното отразяване на случая.

По силата на чл. 4 от ЗОДОВ държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждащото действие. В съдебната практика се приема, че причинна връзка е налице не само когато деянието причинява непосредствено вредата, а и когато създава условията за реална възможност от увреждане и когато тази реална възможност се е трансформирала в действителност. Следва да се приеме за доказана същата по делото. Това е така, тъй като, ако при проведеното административно производство бяха събрани всички възможни доказателства и бяха анализирани същите, не би се стигнало до издаване на незаконосъобразния административен акт. Същевременно няма как да не се приеме, че причинените вреди се дължат на издаването на това решение, доколкото негативните емоции на ищеца не биха се породили при различен резултат от административното производство. Освен това същите са в пряка връзка с наложената административна санкция – глоба, в размер на 250 лева. Освен това е безспорно, че за причинените неимуществени вреди значение има и последващото поведение на КЗД, доколкото липсва огласяване отмяната прекратяването на преписката, респ. отпадането на обвинението за срещу ищеца за нарушение на ЗЗДискр. и на наложената му санкция“, мотивира се АССГ.

Що се отнася до размера на обезщетението, съдът го уважава в пълен размер – 3900 лв., защото приема, че решението на КЗД е станало достояние на много хора и е имало действие в продължителен период от време.

Това от своя страна е удължило времетраенето на неимуществените вреди, които са били причинени от действието му. Следва да се отчетат също така и личността на ищеца – лице, на което е било възложено да правораздава, както и заеманата от него длъжност към момента на разглеждане на производството пред КЗД и постановяване на решението – председател на Софийски районен съд“, допълва АССГ и уважа цялата претендирана сума, ведно със законната лихва от 14 юли 2022 г. до окончателното изплащане на главницата.

 

41
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Читател
Читател
20 април 2024 11:36
Гост

Парадоксално е сляп човек да не бъде допуснат до залите на Темида, като самата тя е със завързани очи.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2024 13:29
Гост

Пази Боже сляпо да прогледа!

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2024 11:22
Гост

В нотариалното производство на страна, която е незряща/сляпа, се назначава тълковник. Не виждам пречка същото правило да се прилага и когато съдията или съдебният заседател е незрящ. Обратното наистина би било дискриминация. А Методи Лалов, вместо да се засрами и да не шуми много по случая, взел, че дори осъдил държавата за вреди. Много е нагъл, няма спор. Но помним как се разрева пред ВКС като момиченце по едно негово лично дело. Срам ме е, че адвокатурата прие в редиците си този…още повече, че и в редиците на ППДБ. Нямам думи…

Геният от село Рударци, носител на Нобел
Геният от село Рударци, носител на Нобел
28 февруари 2024 6:15
Гост

Не знам – аз съм също инвалид, но това не ме прави негоден за адвокатска дейност, а имахме 2-3 колеги адвокати, които са незрящи и още имаме 1 в София – със сигурност, не ми се коментира обаче точно този. Грубо е да се подиграеш така със слепец, това е малко гадно – но нещо друго да се очаква от този тип – какво да кажем, той е от типа на – юпитата, вечно е в подем, вечно е на върха, обаче самонадеян е. Има една книга – „Кралят на рибарите“, там се разкриват характерите на хората в гадни ситуации… Покажи целия коментар »

Съдията людоед
Съдията людоед
27 февруари 2024 17:45
Гост

Каквото за един (сляп), това и за всички останали (слепи).
Ако може един от състава да е сляп, значи няма пречка целия съдебен състав да е от слепци.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 19:09
Гост

Ние по принцип сме си земя на слепци (по ахатовски), така че проблеми не виждам

Пеналист
Пеналист
27 февруари 2024 22:04
Гост

Причините са съвсем по-тривиални и са свързани с процесуалните действия, които се извършват.

Може ли да осъдиш КАТ при незаконна глоба от 50 лв
Може ли да осъдиш КАТ при незаконна глоба от 50 лв
27 февруари 2024 15:34
Гост

Извън темата, въпрос-

Добре де-имам въпрос-ако КАТ ме глоби за неправилно паркиране с наказателно постановление със сумата от 50 лв, а последното „падне “ в съда, мога ли да търся обезщетение в КАТ-за загубата на сън, тревогите, от това,че са ме глобили, отчуждение от съседи и приятели, усещане за безпомощност пред държавния апарат, тревоги, отчуждение, безпокойство, редукция на доверието ми към държавните органи, жена ми отказва интимност-след като узнава позорът-че имам глоба от КАТ , и тн недоказуеми състояния, в резултат на незаконна глоба?

Пеналист
Пеналист
27 февруари 2024 22:05
Гост

Сигурно.

Геният от село Рударци, носител на Нобел
Геният от село Рударци, носител на Нобел
28 февруари 2024 6:10
Гост

E – има интензивност на страданията – как ще докажеш вредите – това ми прилича на безпричинно искане, точно пък за 50 лева и точно по този начин и изобщо какво ли ще да е това неправилно паркиране. Една позната беше паднала в дупка – от шахта и т.н. общо-взето – комична ситуация, ако не броим – че реално можеше да пострада – но това е Софийската община на ГЕРБ – те са си такива. Другото е – че КАТ трябва да имат авторитет, иначе всеки ще нарушава правилата – става въпрос за човешки живот – неправилното паркиране е толкова… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 15:01
Гост

делото на живота му

Геният от село Рударци, носител на Нобел
Геният от село Рударци, носител на Нобел
28 февруари 2024 6:20
Гост

Отвратителен е станал, не знам какво да кажа, не вярвам да има липса на финанси, а и за какво семейство говори – след като си напусна професията – да става политик, това е безотговорно. Аз съм чакал на опашка – да ме приемат някъде да работя – а ето че някои хора – изритват с лекота шансовете си – какво му пречеше да заглади косъма – за съдия става – аз ми е чел „литургии“. Аз не бих напуснал – за да се превърна – „в малка червена звезда“, но – всеки си знае неговото, от друга страна пък –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 13:59
Гост

Решението на КЗД не е незаконно, ВАС върна делото с безумни указания, макар да е ясно, че от страна на СРС не е извършвана конкретна преценка (дело по дело) дали сляпата съдебна заседателка да участва. Тя е дискриминирана изначално. Но вместо да се засрами, г-н Лалов изкара някой и друг лев. Това съвсем не значи, че си е изчистил името. Като удобно си самовнушава.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 15:30
Гост

Аз пък имам съмнение ти коя си. По стила на изказа, и по личната неприязън, в резултат на лични мотиви отпреди доста време… Което не пречи да поддържаш с него фейсбук приятелство, ако си тази, за която те мисля….

Геният от село Рударци, носител на Нобел
Геният от село Рударци, носител на Нобел
28 февруари 2024 6:27
Гост

Що се захапвате сега – на всички е известен г-н Методи Лалов, извърши страхотни изпълнения като Председател на съда, все пак не е цирк „Добрич“ – голям, натоварен, престижен съд.

На практика – няма никакво ускоряване на процедурите в съда – напротив – ако трябва да сме обективни – с усилията на адвокатите се постига някаква бързина.

Ще завърша с фразата, че волята на ищеца е – да постигне определен резултат и то – скоростта е негово желание, а не – да се ангажира държавата – аз съм господар на процеса, а не друг.

Григоров
Григоров
27 февруари 2024 22:07
Гост

А знаеш ли дали СРС не е извършвал подобна за всяко дело. Или си говорим наизуст??

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 12:38
Гост

Винаги съм се чудел дали има по-безсмислен и тъповат орган в България от Комисията за защита от дискриминацията и честно, не успях да се сетя

Ivan Georgiev
Ivan Georgiev
27 февруари 2024 13:42
Гост

Комисията за защита на личните данни, Комисията за разкриване принадлежността […] към бившата Държавна сигурност, Комисията за регулиране на съобщенията, КПКОНПИ, Комисията по помилванията и вся остальная…

Незнайко
Незнайко
27 февруари 2024 11:30
Гост

При условие, че производството за дискриминация е било върнато за ново разглеждане и е било прекратено поради оттегляне, а не поради решаване по същество, интересно какво щеше да стане, ако беше жива недопусната да работи жена и беше се установило, че не са налице пречки да бъде съдебен заседател, както на всички ни е известно. Какви вреди претендира въпросната личност, като не е способен да изпитва чувства, освен към себе си, камо ли пък неудобство и срам. Крайно време е частната реклама на определени кръгове личности на този сайт да бъде ясно обозначена, а не да ни се натрапва като… Покажи целия коментар »

Мирча Кришан
Мирча Кришан
27 февруари 2024 10:31
Гост

Този първо да се дипломира, защото „висшето“ от ВИИ „Карл Маркс“ не е такова!

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 10:24
Гост

Лалов плаща ли си за тази реклама? Да не е единственият, който е спечелил дело? Или рядко му се случва.

Минко
Минко
27 февруари 2024 10:05
Гост

Посочете номера на решението на АССГ

REGARDS
REGARDS
27 февруари 2024 9:48
Гост

За този човек, вместо да го развявате тук, като някакъв пострадал е добре да се изтъкне, че той трябваше да бъде уволнен дисциплинарно за безпричинно налаганите глоби и демонстрираното брутално отношение към прокурори, вещи лица, свидетели, служители в съда. Намери се кой – избраният по собствените му признания от Пеевски, да ни учи на морал.
Но у нас е така – крадецът вика дръжте крадеца, а абсурдът е начин на живот!

Alx
Alx
27 февруари 2024 13:21
Гост

И безобразното му поведение все още продължава….

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:43
Гост

Един и същи откачалник е написал три коментара за кратко като „Мавродиев“, „Илинцев“ и „Момчилов“, и трите крайно безсмислени и идиотски. Лудниците в България не работят ли ве?!?

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:32
Гост

Ще видим. Дано няма повече такива случай и да служат за обеца на ухото

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:32
Гост

Пошло е да се спира човек, който има знания да не работи, защото е незрящ. Щом този здравословен проблем не му пречи да упржанява добре работата си

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:44
Гост

Пошло е, да. Предлагам да ги назначим за шофьори в градския транспорт и ти да се качиш на такъв автобус, за да докажеш, че си над това зло – дескриминацията

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 18:53
Гост

Ами ако съдията е незрящ, то вярно, че Темида също е с вързани очи, ама много буквално приемате митологията

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:31
Гост

4000 лева не е никак много.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:31
Гост

И сега? Доволни ли са, че не са допуснали жената и са осъдени? Или не им дреме? Поне едно извинение да и изкажат

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 11:14
Гост

Тя е починала, не разбра ли? На умрял ли да се извиняват

Момчилов
Момчилов
27 февруари 2024 9:31
Гост

Определено съм на мнение, че трябва да се отпуснат малко шефовете, които не допускат хора с увредено зрение, затруднения в движението и какво ли още не.

Илинцев
Илинцев
27 февруари 2024 9:30
Гост

Много тесногръди хора има по съдебната система. Не искат да направят нищо, което е в разрес със старомодните им схващания

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:40
Гост

Чакаме широкогръдите дебили като теб да дойдат и да оправят положението в разреЗ с гадния консерватизъм.

Мавродиев
Мавродиев
27 февруари 2024 9:29
Гост

Защо такива диващини се случват само тук? Не е нормално.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:29
Гост

В страната ни дескриминацията е силно застъпена

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:38
Гост

Да, и тАпотата при хората като теб, също е силно застъпена

гост
гост
27 февруари 2024 9:28
Гост

Добре че поне незрящата заседателка не са осъдили

Кирил
Кирил
27 февруари 2024 10:16
Гост

Е, това оставаше.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2024 9:28
Гост

Правилно