Да се удължат всички процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани с действия на страните в производствата. Инициатива за това поде Висшият адвокатски съвет (ВАдС) по предложение на зам.-председателя Валя Гигова.

Съветът е представил на председателя на Народното събрание Росен Желязков и на шефка на парламентарната правна комисия Анна Александрова конкретни предложения за изменения в трите кодекса (всички предложения на адвокатурата виж тук).

Целта на предлаганите от адвокатурата промени е страните и техните процесуални представители да разполагат с достатъчно време да подготвят и осъществят защитата си по делата.

Кратките преклузивни срокове

В предложението си до НС адвокатите сочат генезиса на проблема с твърде кратките срокове – новият ГПК въведе преклузии за факти и доказателства, размяна на книжа преди насрочване на първото заседание и доклада, както и изискването жалбите да бъдат мотивирани, а при касационно обжалване – за подробно мотивиране на основанията за допускане. Същевременно обаче запази кратките срокове в ГПК от 1952 г.

„Така след 1 март 2008 г. гражданският процес у нас се усложни значително, но процесуалните срокове останаха несъобразени със сложността на производствата и така създадоха дисбаланс, който затрудни гражданите и юридическите лица при защита на правата им по граждански дела“, изтъква ВАдС.

И подчертава, че проблемът с кратките преклузивни срокове в ГПК сега допълнително се задълбочава с въвеждането на електронното призоваване, което, за разлика от връчването на книжа и съобщения на хартиен носител, може да се извърши и извън работно време, в почивни и празнични дни.

„По тази причина е необходимо да се удължат преклузивните процесуални срокове и да се изравнят там, където не са еднакви за страните, и по-конкретно бъдат удължени сроковете по чл. 259, ал. 1, чл. 263, ал.1 и 3, чл. 4 312, ал.2, чл. 367, ал.1, чл. 372, ал.1, чл. 373, ал. 1, чл. 396, ал.1 и 2 и чл. 463, ал.3, като сроковете по чл. 263, ал.1, чл. 367, ал.1, чл. 372, ал.1, чл. 373, ал.1 от двуседмични се изменят на едномесечни, сроковете по чл. 263, ал. 3, чл. 312, ал. 1 и чл. 396, ал. 1 и 2 от едноседмични се изменят на двуседмични, а срокът по чл. 436, ал. 3 от тридневен да се измени на двуседмичен, какъвто е по продължителност срокът за обжалване действия на съдебния изпълнител“, настоява адвокатурата.

В предложението си до НС адвокатите изтъкват, че процесуалните срокове по търговските дела са извънредно къси, а същевременно производствата се усложняват все повече. „Кратки са двуседмичните срокове за отговор на исковата молба по чл. 367, допълнителна искова молба по чл. 372, ал. 1 и допълнителния отговор на допълнителната искова молба по чл. 373, ал.1, които имат предопределящо значение за целия по-нататъшен ход на процеса. Обстоятелството, че е налице двойна размяна на книжа, при която могат да бъдат релевирани допълнителни твърдения и направени допълнителни възражения и да се отправят нови искания към съда, е допълнителен аргумент именно „за“ (а не против) удължаване на процесуалните срокове – защото в краткия срок за отговор ответникът по търговско дело трябва да прецени дали да се брани с възражение или с иск“, обясняват те.

Сроковете за въззивно и касационно обжалване да не текат през съдебната ваканция и на официални празници

„Сроковете при въззивно и касационно обжалване спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от него“, да се запише в чл. 61, ал.2 ГПК, предлага адвокатурата.

И напомня, че в Австрия, откъдето бяха заимствани преклузиите, е предвидено сроковете да не текат в определени законоустановени периоди.

Както е известно, за около година действаше редакция на чл. 61, ал.2 ГПК, която предвиждаше спиране на всички процесуални срокове за страните през дните на официалните празници и по време на съдебната ваканция. Заради затрудненията на съда в прилагането ѝ тя беше отменена. Именно затова сега ВАдС предлага през тези периоди да не текат само сроковете за въззивно и касационно обжалване.

„Спирането на сроковете по време на съдебна ваканция и официални празници не по принцип (като общо правило, каквото беше уредено в чл. 61, ал. 2 ГПК), а единствено на сроковете за въззивно и касационно обжалване, респ. за отговор на въззивна и касационна жалба, е разумно предвид изискването за ясно и точно посочване на пороците на постановените решения както при въззивното, така и при касационното обжалване, а при касационното обжалване – и предвид необходимостта за самостоятелно посочване на касационните основания. Ограниченият достъп до касационен контрол предполага не само достатъчно време за детайлно проучване на съдебната практика, но и време за ангажиране на адвокат, който да подготви и/или приподпише касационната жалба и изложенията на основанията за допускане до касационен контрол. В този срок страните следва достатъчно сериозно, обосновано и компетентно да изложат съображението си за несъгласие с постановения съдебен акт, респ. при изготвяне на отговор на жалбите, да дадат обмислен и обоснован отговор на съображенията относно постановения съдебен акт“, мотивират се адвокатите.

И заявяват, че истинският дебат е за качеството, а не за бързината на правосъдието и той тепърва престои.

„Висшият адвокатски съвет намира, че разумното удължаване на преклузивните срокове, касаещи процесуалните действия на страните, ще повиши качеството на самото правосъдие, което зависи пряко от качеството на процесуалните действия на страните и от участието на адвокати при извършването на тези действия“, заявяват от съвета.

Адвокатурата е категорична, че предлаганото от нея удължаване на срокове няма да се отрази съществено на процеса и да го удължи, тъй като с електронното връчване на съобщенията и призовките, ще се спести време, което може да бъде използвано за качествената подготовка на страните по делата.

Какви промени се предлагат в АПК

В момента срокът за касационно обжалване по АПК е „14-дневен срок от съобщението, че решението е изготвено“ (чл. 211, ал. 1), а срокът за протест на главния прокурор или неговия заместник е едномесечен от деня на постановяване на решението (чл. 211, ал. 2).

„Предлагаме сроковете за обжалване да бъдат уеднаквени – срокът да бъде „едномесечен“ както за жалба на страните, така и за протест на главния прокурор и неговия заместник, като тече от деня на връчване на препис от решението. По този начин се избягва рискът да се получи съобщение за постановено решение и срокът за касационно обжалване да тече, без страната да разполага с препис от самото решение“, обясняват адвокатите.

Идеите за изменения в ДОПК

„Понастоящем е налице практика да се иска от данъчнозадължените лица да представят документи, относими за период от 6 години назад във времето за срок от 7 или 14 дни, като този срок не може да се удължи с повече от 7 или 14 дни. Това затруднява данъчнозадължените лица и води до невъзможност да се открият, копират, заверят и предоставят исканите доказателства, въпреки тяхното добросъвестно поведение. В същото време срокът за подаване на възражение срещу ревизионен доклад може да бъде удължен от 14 дни на 1 месец, а срокът за подаване на жалба срещу ревизионен акт е 14-дневен и не може да бъде удължаван, и то независимо че актът, който определя данъчните права и задължения е ревизионният акт, а не ревизионният доклад. Налице е необоснована и увреждаща данъчнозадължените лица непропорционалност на правата им в сравнение с тези на държавата“, заявяват ВАдС.

И предлага да се уреди разумен срок за спиране на производството по ревизия или проверка с цел обезпечаване възможността за събиране на доказателства и даване на обяснения.

Адвокатурата напомня, че сроковете за всички действия на административния орган са инструктивни, а за тези за представяне на отговор или доказателства от данъчнозадължените са преклузивни. „От друга страна, данъчнозадълженото лице има 14-дневен срок за подаване на жалба срещу ревизионен акт, а за произнасянето по същата тази жалба, решаващият административен орган има срокът от 67 дни и той може да бъде удължен с още 3 месеца“, сочи ВАдС и предлага как този дисбаланс да бъде поне частично намален (конкретните предложения за изменения в ДОПК виж в прикачения в началото на статията).

51
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Апостола
Апостола
04 декември 2023 21:51
Гост

СЪДИЙСКАТА ВЛАСТ Е НЕЛИГИТИМНА. …………………… Българският народ не участва в изборите за съдии. Народ и да няма, съдии ще има . Ако няма народ, то и депутати , министри, кметове , общински съветници и президенти не може да има, защото няма кой да ги избира, но съдии ще има, защото те сами себе си се назначават за съдии. …………………… Този терор върху народа и тази измама бе направена така . Съдиите се назначават за съдии от съдийската колегия на ВСС . Тя се състои от 12 човека, двама от които са главатарите на двете върховни съдилища и още пет се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 декември 2023 12:44
Гост

Подкрепям. Сроковете наистина са кратки. И са по-кратки, отколкото в Европа – там срокът за обжалване е 1 месец.
Когато си претоварен, стресът ти идва в повече. Съдът също е претоварен, но за него сроковете са инструктивни, а за страните – преклузивни. Когато и за съда сроковете станат преклузивни, тогава съдиите може да изказват мнение.

адвокат
адвокат
04 декември 2023 13:03
Гост

Абсолютно! Колеги от други професии, не забравяйте, че адвокатите имат и много консултантска дейност. Много е трудно да се съчетават срочни ангажименти към клиенти с преклузивни срокове, което налага да работим уикенди или да правим нощни полети над правото редовно в активен сезон. Масово преди съдебните ваканции съдиите си изписват актовете и ни заливат с тях, тоест вкарват ни в преклузии по никое време на годината. Ние си вършим работата в срок, но на чия сметка – на наша лична? Ето тази година имах отсъствие за цял месец август, но не за почивка, а за обучение. На 29.7. ми дойдоха… Покажи целия коментар »

Спете спокойно (докато почукат на вратата в 5 часа
Спете спокойно (докато почукат на вратата в 5 часа
04 декември 2023 4:44
Гост

Правилно. Все пак защо не настояват да се даде ваканция на всички по делото през това време? Адвокатите няма дасе откажат. И на обвиненият да дадат ваканция? Все пак не е осъден и не е справедливо да излежава и ваканцията на други. Може и да помолят крадците да не крадат докато са във ваканция. Направо да помолят и шофьорите да не карат кола като са във ваканция, катастрофа може да стане. Изобщо, защо пък да не помолят Господ да спре всичко, ще е най-лесно.

Павел
Павел
03 декември 2023 16:36
Гост

Настояваме, защото сме мързели и защо да е 7 дена преклузията, защо не е 7 месеца, така ще можем да си бавим делата и да цоцаме гражданите още по-успешно!

Лексаджиите, АЛО, АЛО!!!
Лексаджиите, АЛО, АЛО!!!
02 декември 2023 14:14
Гост

Висшият адвокатски съвет НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА АДВОКАТУРАТА!!!

Петков
Петков
01 декември 2023 19:59
Гост

Абе, колеги, като получите електронно съобщение навръх Коледа или лятото под чадъра, ще ви питам за сроковете. Призовката ще я получиш, ако си в офиса, демек на работа. А, електронното? Много си е добре предложението, а който иска да пише и в по-кратък срок, няма пречка.

5кгс7д
5кгс7д
01 декември 2023 20:41
Гост

Ти сигурен ли си, че знаеш кога едно електронно съобщение се счита за връчено?

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 22:20
Гост

Ще стане бъркотия, действително е редно да има ваканция, но тя да е само 1 календарен месец – колкото да отидеш на почивка.

Какъв чадър, не си ли знаеш делата. Електронното може да го изключиш временно и т.н.

Призовкарите са ми дружки, ако това е въпросът и се уговаряме – поне за седмица напред, иначе – трябва да ме търси реално и то – същото.

Планираш си предварително ангажиментите.

Работата и без това ни е ненормирана, което е завист от други професии – по цял ден на работно място, ние се разхождаме все пак.

И Т.
И Т.
04 декември 2023 4:50
Гост

Не съм прокурор, програмист съм. Но мисля че не може да стане по време на отпуск така лесно. Все пак не са пожарникари или военни.а

Освен това е редно всички, които могат да получат такова съобщение да са със служебни телефони, които няма защо да разнасят насам и натам.

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 19:53
Гост

Това беше хубава реформа – но – изключиха заповедните и стана бъркотия. Различни тълкувания и – това е.

И наистина – ваканцията е почивен период и не следва да се превръща в движение на делото. На практика – така или иначе преписката седи до септември и едва тогава се задвижва.

Еми – всичко това обяснява защо е важна и адвокатската професия – повечето ни се подиграват.

Съдиите предпочитат да има адвокат по делото, за да се извършат разбираемо и понятно действията в съда.

Гуню адвокатина
Гуню адвокатина
01 декември 2023 19:26
Гост

На крива ракета – космосът й пречи. На калпави адвокати – сроковете са им къси. Гигова вместо да се засрами, че с постоянното си присъствие в Правна комисия на НС е оплескала бая закони, тръгнала да се жали от срокове, установени преди 16 години в ГПК. Е как 16 години сроковете не бяха къси, а изведнъж станаха невъзможни за изпълнение и при положение, че адвокатската работа все повече намалява, тъй като и делата намаляват повсеместно в цялата страна. А това с призоваването направо изби рибата – значи сами си признават, че при връчване на хартия са си писали каквито искат… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 19:47
Гост

Просто са претоварени някои кантори и – това е. А за конкретно лице – няма да давам мнение, само ще кажа – да не дава господ да си имаш работа. Винаги имат мнение.

Просто се търси служебна победа – да има време за размисъл, което да позволява и всевъзможни странични дейности, нека не забравяме – че много адвокати не са един вид пряко ангажирани с конкретни задачи и т.н.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 16:52
Гост

Да не почнете да ревете после, че делата се бавят.

Георги
Георги
01 декември 2023 18:39
Гост

Няма, не се притеснявай. Режи си картофите и не се обаждай.

3458ккк
3458ккк
01 декември 2023 20:53
Гост

Гоше, липсата на аргуменги какви глупости те кара да пишеш.

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 19:59
Гост

Едно дело никога не може да е светкавично бързо, не става въпрос за регистрация на лек автомобил.

Не е и нотариално производство, което също има дълга подготовка.

И не е и Търговски регистър. Трябва да се вземе становище от страните.

Колко да се бави – говорим за незначителни срокове – не са 6-месечни, както и да е.

Понякога са много кратки – становище в 7-дневен срок.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 15:53
Гост

Колеги адвокати, моля не забравяйте, че сте и на двете банки. Вие сте тези, които ще се ядосвате по деловодствата, стискайки написана молба за издаване на изпълнителен лист. Също както се ядосвате сега при отлагане на делото на осн. новата редакция на чл. 142, ал. 2 ГПК, прокарана от ВАдС. Медалът има две страни, не го забравяйте.

Аноним
Аноним
01 декември 2023 21:09
Гост

Абсолютно

Хахаха
Хахаха
01 декември 2023 14:45
Гост

До критикуващите … Да ви кажа, за да стане едно дело качествено, ерго да има качествено правосъдие, адвокатът трябва да има време да подготви аргументи към съда ЗАЩОТО: 1. Съдът съди по това, което му подесеш. Той не може да попълва масата с доказателства, освен когато има служебно право на това. Но и тогава, съдиите ги мързи и разчитат адвоката да свърши и неговата работа. 2. Подкрепа на твърденията със съдебна практика. То е ясно за решения на ВКС и ВАС, но ако изтъпаниш решение на СЕС, тогава съдията хич няма да го мисли и ако счете, че е относимо,… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 20:04
Гост

Но – аз съм работил и по старото ГПК, което си беше също приятно като текст и като практика, няма начин – професия е – трябва да се справиш.

Новото е ужас с реформата във ВКС, да аргументираш съдебна практика – някак живеем и с този недостатък, гледаш да минеш капките.

Комуникацията със съдията е важна, наистина.

Какво обаче ще ти помогне 1 или 2 седмици повече – ако не си издирил доказателствата – няма какво да играем.

Хахаха
Хахаха
01 декември 2023 14:31
Гост

В момента срокът за касационно обжалване по АПК е „14-дневен срок от съобщението, че решението е изготвено“ (чл. 211, ал. 1) Ей този текст винаги ме е тормозил, защото пращат съобщението, но не прикрепят към него и съдебното решение. В ЕПЕП не винаги се качва навреме, и трябва да ходиш до съда, за да изискаш решението. Така реално те прецакват със седмица и ти остава реално една седмица или и по-малко, за да подготвиш касационната жалба. Мръсни номера, ползвани от районни съдии (пример в РС-Гоце Делчев) по дела с административнонаказателен характер. Особено ако наказаната страна не е със седалище в… Покажи целия коментар »

5кгс7д
5кгс7д
01 декември 2023 20:46
Гост

Не е вярно. Винаги решението се изпраща със съобщението. Поне при административните съдилища. Да не говорим и че преди това се обявява в сайта.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
03 декември 2023 22:15
Гост

Кое не е вярно? СРС изпраща само съобщение, не изпраща решение. Отиваш да получиш препис от решението, а деловодителката казва, че трябва съдията да разреши. Докато ти подпише, той срокът за обжалване изтече. Какво остава? Остава да се обжалва бланкетно, после да трябва СГС или АССГ да ти дава срок за уточняване на жалбата.

Сотир
Сотир
01 декември 2023 14:25
Гост

Какво качество на правосъдието при липса на бързина!

Борис
Борис
01 декември 2023 14:21
Гост

Отново лобистки прокарвания!

Лозан
Лозан
01 декември 2023 14:15
Гост

Абсурдно е, че запазиха краткитете срокове в ГПК от 1952 г. след промените.

Кака Сийка
Кака Сийка
01 декември 2023 13:51
Гост

Това нали вече го играхме веднъж?!?

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 20:07
Гост

Играхме го – ама не е сполучливо, ако сме честни.

По-добре е съдът да не насрочва, а да си текат сроковете, объркващо е.

Ваканцията така или иначе като няма дела и заседание, не би следвало да е проблем.

Е – понякога се е налагало да се работи и уикендите.

Димо
Димо
01 декември 2023 13:39
Гост

Добре ще е сроковете за въззивно и касационно обжалване да не текат през съдебната ваканция.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 декември 2023 13:27
Гост

Пълни глупости, да кажеш, че правосъдието ни цъфти и връзва откъм бързина и процесуална икономия, та да се аргументираш с необходимост от удължаване на сроковете, ама не, а и в настоящите динамични стопански условия, времето за решаване на спора е неделима част от качественото правосъдие, така че освен лобистки промени, обслужващи високооборотни адвокатски кантори с голямо количество еднотипни изпълнителни/данъчни дела, аз друго не виждам, особено пък в аргумента, че гражданите и фирмите (сякаш те се защитават сами) били затруднени.

AnnaBess
AnnaBess
01 декември 2023 13:19
Гост

Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България:– http://gg.gg/ketox

Бай Съдьо
Бай Съдьо
01 декември 2023 13:09
Гост

А иначе молби за бавност знаете да пишете идеално, и не ви мързи да ги пускате на всеки етап от делото. Постои делото 2 месеца без указания за без движение – айдееее молба, после без разпореждане за връчване на исковата молба – айдеее пак, после за насрочването също, а веднъж една взела, че ми пуснала молба да съм и бил пренасрочел делото, защото „не било редно“ да се насрочва от февруари за юли (!!!). Друг един пък 15 пъти ми пуска една и съща молба, да съм бил изготвел доклад по делото, та се наложи с разпореждане да му обяснявам… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 19:40
Гост

Трябва да имате елементарна търпимост, все пак получавате заплата, не е концерт по желание. Гражданите не са виновни, че трябва да се обърнат в съда. Повечето договори са перфектни, но има усложнения и се налага и съдебна намеса. Никой не ви държи насила – това е некултурно да влагаш емоции в решението си.

Адвокатите също са притеснени от страна на клиентите си – докъде е стигнало мероприятието.

Никой не отива в съда от радост и т.н.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 12:58
Гост

Това не е добра идея. Производствата и без това вървят бавно, а с удължаване на сроковете съвсем ще се проточат. Който е мотивиран да си свърши работата, ще намери начин да го направи своевременно. По-скоро трябва да се предвиди възможност всеки адвокат да може за определен период да не получава книжа. Това би било много по-конструктивно.

адвокат
адвокат
01 декември 2023 12:31
Гост

Мързяло ни било .. заповядайте в нашата кантора да видите колко ни мързи. И колко е хубаво да пишеш жалба от лоби бар в хотел на море, докато партньорът ти и децата ти те гледат с укор, че за пореден път не им обръщаш внимание. Сроковете са преклузивни и не питат, не трябва да текат във ваканция!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 декември 2023 13:29
Гост

Щом е партьор,а не съпруг/-а, значи личният ангажимент е с по-ниска степен на интензитет и подобни отсъствия са част от сделката .

Адвокат
Адвокат
01 декември 2023 20:12
Гост

Опитвал съм се да работя от почивните локации – но е незряла работа.

Освен ако не си помъкнал компютри, и т.н. Разсейваш се. Като е толкова важно, няма да почиваш.

Неприятно е – времето е горещо, хората са по курорти, а ти да мислиш.

Guy Fawkes
Guy Fawkes
01 декември 2023 21:05
Гост

Направо ми се къса сърцето, това е работа, стига сте хленчили. Не може едната страна да има по-дълъг срок , а точно това ще стане. Това не го ли играхме вече, вие колко пъти ще откривате топлата вода?

Гавраил
Гавраил
02 декември 2023 12:29
Гост

Като взимаш добри пари и от луната ще работиш

Павел
Павел
01 декември 2023 12:10
Гост

Настояваме, защото ни мързи да спазваме иначе не малките срокове 🙂

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 12:00
Гост

Вместо да стават нещата по-бързо, те искат да стават по-бавно.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 12:00
Гост

Нямам търпение да започне дискусия по тази тема

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 12:00
Гост

Добра идея, спор да няма

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 11:59
Гост

Има нужда, но хората не вникват защо

Ставрев
Ставрев
01 декември 2023 11:59
Гост

Дано стане

Чилингиров
Чилингиров
01 декември 2023 11:58
Гост

Ми ще видим

Людмилов
Людмилов
01 декември 2023 11:56
Гост

Любопитно искане

Щерев
Щерев
01 декември 2023 14:28
Гост

По скоро субективно.

Пашов
Пашов
01 декември 2023 11:56
Гост

Дай им да се удължават срокове

Мимишева
Мимишева
01 декември 2023 11:56
Гост

Никога не им е стигало времето