Извършването на типични адвокатски дейности се оказа поставено под ново условие – вписване в специален регистър. Става дума най-вече за учредяването и регистрирането на търговци и други юридически лица, за което гражданите и бизнесът обичайно ползват услугите на адвокат, но и за други услуги, като доверително управление, които също се извършват от адвокати.

За да могат да продължат да предлагат „по занятие“ тези дейности на клиентите си, адвокатите ще трябва да се впишат в новия регистър на лицата по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Срокът за това е два месеца и започна да тече на 20 март 2024 г. Това следва от отговорите, които дадоха от Министерството на правосъдието (МП) на въпроси на „Лекс“, които си поставят стотици адвокати и заради които Висшият адвокатски съвет (ВАдС) отправи искане за тълкуване и становище до министерството. Малко след публикацията ни от ВАдС публикуваха как министър Атанас Славов е отговорил на искането им, като на практика изпратените до „Лекс“ и до ВАдС разяснения са идентични (отговорът до ВАдС виж тук).

С промени в ЗМИП миналата година беше предвидено, че всеки, който извършва серия от дейности – изброени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП, следва да бъде вписан в специален регистър именно към МП.

Това са лицата, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“ включително:

  • изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
  • изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
  • изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

За да влезе в действие тази уредба, министърът на правосъдието трябваше да издаде специална наредба. При общественото ѝ обсъждане Висшият адвокатски съвет изпрати до МП специално становище (пълния му текст виж тук), в което напомни, че докато предоставят правна защита и съдействие адвокатите неминуемо се налага да извършват някои от дейностите по чл. 4, т. 16 ЗМИП – например услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание, услуги по доверително управление, по предоставяне на адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и тн.

„…съгласно предложения проект невписването на адвокат в регистъра по чл. 9б от ЗМИП или отказът за такова вписване би имало за последица едно недопустимо ограничаване на специалната адвокатска правоспособност и засягане независимостта на адвоката, доколкото осъществяването на дейности по чл. 4, т. 16 ЗМИП, част от които императивно изискван правни познания, ще се окаже забранено. По този начин с подзаконов нормативен акт на практика бива дерогирано правилото на чл. 24 и сл. от ЗАдв относно обема на дейностите, включени в рамките на упражняването на адвокатската професия и биват налагани недопустими ограничения по отношение на адвокатската професия“, изтъкна тогава ВАдС.

И подчерта, че Законът за адвокатурата урежда условията за правоспособност на адвокатите и е недопустимо тя да бъде дерогирана или ограничавана с наредба.

Освен това ВАдС постави проблема и с неяснотата какво означава въпросните дейности да се извършват „по занятие“, т.е. каква следва да е трайността и системността при осъществяването им от адвокат, за да реши той, че трябва да се впише в регистъра.

ВАдС настоя или въобще за адвокатите задължението за вписване в регистъра по ЗМИП да не важи, или то да осъществява единствено въз основа на доказано адвокатско качество, например с посочване на номера в Единния адвокатски регистър. Логичен вариант е и свързването на двата регистъра – адвокатският и новият.

Въпросите, забележките и предложенията на адвокатурата получиха следния отговор от министерството по време на общественото обсъждане: „Наредбата се издава на основание и в изпълнение на чл. 9б, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Тя не урежда условията и реда за предоставяне на услугите по чл. 4, т. 15 ЗМИП. В този смисъл не създава регистрационен режим за адвокати, адвокатски съдружия и адвокатски дружества, които по занятие осъществяват правни услуги. Задължените лица, които подлежат на вписване, са определени съгласно чл. 4, т. 16 ЗМИП“.

Междувременно Министерският съвет прие, че таксата за вписване в регистъра на лицата по чл. 4, т. 16 ЗМИП ще е 50 лв. Това беше съобщено по следния начин от правителствената информационна служба: „Петдесет лева ще е таксата за вписване в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги по дружествено управление (адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.), реши правителството днес“.

Така на 20 март 2024 г., когато наредбата влезе в сила и започна да тече двумесечният срок, в който всички задължени лица трябва да се впишат в новия регистър, пред адвокатите, адвокатските дружества и съдружия се постави въпросът дали трябва да предприемат тази стъпка. Както беше посочено, още преди това от Висшия адвокатски съвет се обърнаха към МП с искане за тълкуване и становище за необходимостта адвокатите да се вписват в регистъра по ЗМИП.

Заради липсата на разяснения, които се очакват от адвокатите, „Лекс“ попита Министерството на правосъдието: „Следва ли в регистъра по чл. 9б от ЗМИП да се вписват адвокати, адвокатски съдружия и адвокатски дружества, които извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП?“.

Публикуваме целия отговор на министерството, като пропускаме единствено изброяването на дейностите по чл. 4, т. 16 ЗМИП.

„Разпоредбата на чл. 4 ЗМИП посочва изчерпателно лицата, които следва да прилагат съответните мерки за превенция. Каталогът със задължени лица обхваща в 30 позиции и представителите на определени професии.

Съгласно чл. 9б, ал. 1 от ЗМИП за извършване на дейности по чл. 4, т. 16 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието, а съобразно ал. 8 условията и редът за вписване и заличаване в публичния електронен регистър се определят с наредба на министъра на правосъдието. Кръгът на лицата, които подлежат на вписване в публичния електронен регистър, е определен в разпоредбата на чл. 4, т. 16 от ЗМИП…

…В обхвата на разпоредбата на чл. 4, т. 16 от ЗМИП попада широк кръг от лица, които извършват по занятие посочените дейности, като в разпоредбите на чл. 4, т. 16 и чл. 9б ЗМИП не се съдържа изключение от задължението за регистрация на лицата, които упражняват адвокатска професия и извършват изброените дейности, посочени в чл. 4, т. 16 ЗМИП. Същевременно не всички адвокати извършват по занятие дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП. В качеството им на задължени лица адвокатите следва да въведат в дейността си мерките за превенция на използването на финансовата система за изпирането на пари.

В изпълнение на чл. 9б, ал. 8 и § 60, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМИП (обн., ДВ, бр. 84 от 2023 г.) министърът на правосъдието е издал Наредба № Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари. По своя характер нормативният акт е част от правна рамка за организирано противопоставяне срещу изпирането на пари и въвежда задължение за лицата, действащи при осъществяване на професионалните си функции, да сътрудничат на компетентните органи на публичната власт в сферата на организирано противодействие срещу изпирането на пари.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Наредбата има предназначение да детайлизира или доурегулира разпоредбите на закона като нормативен акт от по-висока степен, поради което нейните разпоредби следва да бъдат съобразени със закона, в чиято връзка същата се издава като стриктно се придържат към неговата рамка и са в съответствие с неговото съдържание. Регламентацията, която дава наредбата, не може да е в противоречие със закона, нито да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения“.

Този отговор означава, че всички адвокати, които преценят – по неясно какви критерии, че извършват някоя от дейностите, изброени в чл. 4, т. 16 ЗМИП, по занятие и искат да продължат да предоставят на клиентите си услуги като регистрация на фирма, ще трябва да се впишат в новия регистър.

Това от своя страна означава, че броят на задължените да се впишат в регистъра, нараства значително, защото адвокатите в България са 14 000, без да се броят дружествата и съдружията им, и немалка част от тях предоставят някоя от изброените в ЗМИП услуги.

Затова другата група въпроси, които „Лекс“ постави на Министерството на правосъдието, са свързани с готовността му да извършва новата регистрация. Попитахме: „Готов ли е регистърът по чл. 9б от ЗМИП? Има ли готовност Министерството на правосъдието да приема заявления, съответно да ги обработи и се произнесе в предвидения в наредбата 14-дневен срок?“.

Проверка на „Лекс“ установи наличие на активен линк за достъп до регистъра на сайта на министерството https://zmip.mjs.bg. А от министерството обясниха, че от 20 март 2024 г. „регистърът по чл. 9б ЗМИП е в експлоатация, следователно лицата, извършващи по занятие дейностите по чл. 4, т. 16 ЗМИП имат възможност да подават заявление за вписването в регистъра на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление“.

Въпросът ни за готовността на ведомството да се произнася в предвидения срок по очакваните заявления – а това включва не само работещ електронен регистър, но и служители, които да проверят подадените заявления и придружаващите ги документи, които удостоверяват посочените в тях обстоятелства, получи следния отговор: „Съгласно чл. 9б, ал. 6 ЗМИП и чл. 8, ал. 1 от Наредбата срокът за произнасяне на служителят по регистрация е 14 работни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи“.

Въпросът за готовността за обработване на заявленията в срок е съществен, тъй като липсата на вписване 14 работни дни след подаване на заявлението може да доведе до съдебни производства по АПК.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Изпит за вписване в регистъра!
Изпит за вписване в регистъра!
01 април 2024 13:19
Гост

Правилно е да има регистър!
Трябва в добавка да има и изпит за адвокатите, които ще се занимават с фирмена регистрация!
Защото некомпететността е потресаваща, и който е подготвен няма да се страхува от изпит по търговско право.

original
original
01 април 2024 12:52
Гост

Съпpyгaтa кyпи кaпcyли кoитo пpомeниxа нaшия ceкc, сeга е cъщият като пpеди свaтбaта: дълъг, cтpаcтен, с кaмeнна epeкция и се чyвcтвaм кaто жpeбец и cъпрyгата иcка oще и още. Cъвeтвaм вcички да опитат тeзи капсyли, жeна ми кyпи тyк:–- https://do.my/bmaca

JudgeRight
JudgeRight
30 март 2024 19:07
Гост

Министерството няма юрисдикция да регистрира и ограничава веече установена със закон и по конституция адвокатска дейност. Никаква регистрация, никакви 50 лева.

Анонимен
Анонимен
01 април 2024 13:21
Гост

Фирмената регистрация не е адвокатска дейност, а всеки може да я върши! Нещо повече-трябва да има и изрична забрана адвокат да се занимава с фирмена регистрация. Щом адвокат е изпаднал до там да регистрира фирми, значи е много зле бизнеса му.

Стан Николо
Стан Николо
04 април 2024 6:02
Гост

Преди повече от 30 години беше голям зор да докажем че адвокатурата не е услуга и за това според чл.2 от ЗАдв: адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите. А днес коментираме чл.4 т.16 ЗМИП: лицата, които по занятие предоставят: б) услуги по учредяване, регистриране, ….

Уйгурския тайгър Начко - менистър в отставка
Уйгурския тайгър Начко - менистър в отставка
30 март 2024 15:25
Гост

АЗ, МОЯ ПЪТРОН РИСТО МАЗНИЯ МРЪВОЯД И НАТКА МЕНЕТОВА ИМАМЕ ОЩЕ НЕКОИ ИДЕИ ЗА САДЕБНАТА РЕФОРМА, НО ЩЕ ГИ СПОДЕЛИМЕ, КУГАТО ПАК НИ ИЗБЕРЕТИ ДА ВЛАСТВАМЕ. АДИ ЧАУ

мнение
мнение
30 март 2024 9:09
Гост

Докато приспивно пеят за свобода и демокрация ни набутват във всякакви регистри, които болното им въображение може да роди. Първо сме в регистъра на адвокатурата, за което всеки месец плащаме. После в регистър за правната помощ, регистър на медиаторите. Сега в регистъра по ЗМИП, за което ще платим, обмисляха регистър на адвокатите, които работят със задълженията към банки и колекторски фирми, после ще има регистър на адвокатите, които ще дават съвети за сделки с недвижими имоти, после регистър на адвокатите, които дават брачни консултации… Имам лошото предчувствие, че регистрите ще се множат, а адвокатите ще намаляват, което вероятно е целта… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
29 март 2024 18:11
Гост

Нещо си правят там – то вече няма край регулациите – просто да отчитат дейност, според мен е глупаво отвсякъде – не си струва даже да се прочита текста.

Адвокатче
Адвокатче
29 март 2024 18:07
Гост

А сега де, мисъл пепейска? Ако регистрирам през годината инцидентно на клиенти 2-3 пъти ЕООД/ООД, това по занятие ли е, и трябва ли да се регистрирам? Или по занятие е, ако само с това си вадя хляба (или значителна част от хляба)?

Илия
Илия
29 март 2024 16:11
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- https://e.vg/alman

незапознат
незапознат
29 март 2024 19:53
Гост

Какво е това щранг при секса?

Анонимен
Анонимен
29 март 2024 20:25
Гост

Когато Кокорчо се облещи още-повече, при напъване отзад. Същото, когато Кирчо се надупи за някой посолствен *уй и после говори за „кУролация“.

Тиква Бокова
Тиква Бокова
29 март 2024 15:42
Гост

Въпрос: трябва ли идиот-министър, роден в СССР, маскиран конюнктурно като “демократ“, без реална дейност като адвокат, да стои вписан в адвокатската колегия ,или трябва да бъде натирен?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 март 2024 15:14
Гост

Настоявам да се създаде и регистър на идиотите в управлението на държавата, ама публичен, за да може всички ние да се осведомяваме навреме за качеството на политиците по върховете на властта.

П.С. Който не иска да бъде включен в него, може да си плаща такса „невписване“ – по 50 лв. за всяко необработване на заявление, подадено от възмутен гражданин.

Стоил
Стоил
29 март 2024 14:44
Гост

Доживях. Мислех си че никога няма да въведат този регистър. Браво. Само не знам защо е 50 лева таксата. Можеше да е поне 1 МРЗ, за да е пълно удоволствието. Но нищо, кефа цена няма.

Любител
Любител
29 март 2024 14:34
Гост

Навремето Вишински е постановил, че основно задължение на адвокатите е да съдействат за разкриване на антисъветската дейност на лицата, които защищават! Някой да не може да направи аналогията? А, да – който не знае кой Вишински, да пита чичко Гугле.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 март 2024 12:59
Гост

Ако съм на мястото на колегиите по места, немедленно бих създал организация за ударно, колективно подаване на заявления в рамките на един ден, за да се блокира работата на министерството и се стигне до откази, които после адвокатите да ползват като основание за завеждане на дела, компенсирайки поне малко създаденото бюрократско неудобство и така да „накажат“ изпълнителната власт за тези странни приумици.

#ИзборитеИдат
#ДайтеМалкоХранаНаАдвокатите
#МногоСмеСилниСме

Черна Овца
Черна Овца
01 април 2024 12:29
Гост

Има и по-лесен начин – пълен бойкот на наредбата. В нея има много неясни моменти. Каква ще е санкцията в крайна сметка за адвокат, който не се вписал в регистъра, а е регистрирал ООД за някой клиент ?

wtf
wtf
29 март 2024 12:26
Гост

Остана ли регистър, в който да не бъдат включени адвокатите

Гади ми се
Гади ми се
29 март 2024 12:47
Гост

А, най-лесно е да се съчинят няколко броя.

456
456
29 март 2024 12:26
Гост

Поредната безсмислена идейка на министърчето. Поредното доказателство за неговата посредственост

psychokiller
psychokiller
29 март 2024 12:24
Гост

Представям си каква лудница ще стане преди изтичането на крайния срок, когато 7-8000 адвокати подадат, а лелите не успеят за 14 РАБОТНИ дни да обработят заявленията и да се произнесат.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 март 2024 11:44
Гост

Няма значение дали е създадена необходимата организация за разглеждане на документи, доц. д-р Атанас Славчов винаги може да „слезе на гише“ от високия си пиедестал и да подпомогне служителите в обработката на заявленията, иначе рискува на предаде на наследника си на поста забатачен документооборот и потенциални колективни искове за забавена административна услуга, дори мълчалив отказ, ако се следва общото правило в АПК, с което съм сигурен, че той е добре запознат като експерт по публичноправни науки.

#АдвокатскатаТайнаВечеЕInFine

Анонимен
Анонимен
29 март 2024 12:25
Гост

Той е пътник, бе, Бухале, дреме му. А и да не беше – пак му дреме. Налице е доказано безхаберие.

Надежда Чайкова
Надежда Чайкова
29 март 2024 21:32
Гост

Съмнявам се, че е запознат! Преподава Конституционно право, а е зле с тази материя!

Анонимен
Анонимен
29 март 2024 11:42
Гост

Честито на адвокатите! Ще патите и вие от Умнокрасивитета, ама…….

123
123
29 март 2024 12:25
Гост

Че какъв е проблемът да се впишат в един регистър?

Paragraph 22
Paragraph 22
29 март 2024 15:12
Гост

На безкрайно неострият ти въпрос е отговорено по горе, ПеПейка!

леля пенка брокерката
леля пенка брокерката
29 март 2024 11:41
Гост

Значи аз съм си правоспособен, вписан и каквото там държавата и здравият разум изискват от мен, за да практикувам, ама ще ме слагат на едно със счетоводители и брокери на имоти?! Хайде счетоводството си е наука, ама другото си е бизнес за домакини

Гади ми се
Гади ми се
29 март 2024 11:35
Гост

Не съм адвокат, но ми писна от излишне нескончаеми регистри, разришетлни, лицензи и всякаква друга бумащина, чиято цел е една – да се откаже дребният и среден бизнес да работи и да останат само монополите.
Честно казано най-лесно се работеше ездно време по Указ 56 и в началото на Търговския закон. След това държавата на мафията съчини купища бюрократични спънки и легални средства за извиване на ръце и стопиране на частната инициатива, за да работят само нейните фирми.

speechless
speechless
29 март 2024 11:32
Гост

Отговорът на министерството е бла, бла, бла, който иска да извършва тези дейности, трябва да се регистрира, бла, бла, не сме виновни ние в закона така пише. Псувайте НС. Без думи съм.

адвокат
адвокат
29 март 2024 11:10
Гост

Що за глупости!

Да пази Господ
Да пази Господ
29 март 2024 11:30
Гост

Ей такива, чети ЗМИП, чети наредба, хвани се за главата и кажи едно: „Да пази Господ!“

Емил
Емил
29 март 2024 13:02
Гост

Борим дефицита с 50 лв. на калпак.