Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Златимир Орсов

Правно мнение

Придобивната давност противоречи на Конституцията

Искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал.1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността,…

Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените и неупражнени в производството по несъстоятелност права, когато е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без фаза по предявяване и приемане на вземанията

Заглавието на тази статия възпроизвежда един от въпросите – предмет на тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на Общото…