Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Административнопроцесуален кодекс

Петима професори – пет мнения, или противоконституционен ли е чл. 142, ал. 1 от АПК

Противоречи ли на Конституцията правилото в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към…

Сезиран е Конституционният съд

Върховни съдии поискаха отмяна на „биещи се“ текстове от ГПК и АПК

В основата на делото е противоречието в практиката дали трябва да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон

Две ключови разпоредби от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) да бъдат обявени за противоконституционни поиска състав на…

ВСС предлага използване на видеоконферентни връзки и по административни дела

Ще оборудват с техника 20 зали в съдилища и още 6 в затворите

Промени в АПК, с които да се въведе използването на видеоконферентните връзки в административния процес, е изготвил Висшият съдебен съвет…

Гражданските или административните съдилища разглеждат делата на болниците срещу здравната каса за надлимитна дейност?

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) в чл. 80 регламентира, че споровете по изпълнение на договорите между Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК)…

Подлежат ли на обжалване актове за откриване на процедури по отдаване под наем на държавни или общински имоти

През годините съществуваше колебание у съда дали актовете за откриване на процедури по отдаване под наем на държавни или общински…

КС отмени закритите заседания при касация във ВАС и таксите по дела за ОВОС. „Потвърди“ останалите промени в АПК

Отхвърлени са исканията срещу новите такси за касационно обжалване, родова и местна подсъдност и едноинстанционни дела

Конституционният съд (КС) отмени възможността Върховният административен съд (ВАС) в определени хипотези да не разглежда в открито заседание касационните си…

Събиране на доказателствата в тръжните производства след промените в АПК – част II

Интересно е приложението на чл. 36 в тръжните производства - напр. обществени поръчки, концесии, процедури по отпускане на средства от европейски фондове,…

Събиране на доказателствата при издаване на индивидуални административни актове след промените в АПК – част I

Промените в АПК през 2018 г. съществено засилиха служебното начало при събиране на доказателствата в първата фаза на административния процес…

В становище до Конституционния съд

Върховният съд за новите подсъдност, такси и закрити заседания в АПК

Пленумът на Върховния административен съд преди седмица прие становище по делото в Конституционния съд (КС) за последните промени в Административнопроцесуалния…

Пленумът на ВАС: Промените в АПК съответстват на Конституцията, с едно изключение

Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съответстват на Конституцията, с изключение на една – възможността касационната инстанция да разглежда делата в…