Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Административнопроцесуален кодекс

С ново тълкувателно постановление ВКС и ВАС слагат край на противоречия след големите промени в ЗАНН

Край на противоречията по два ключови въпроса, свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които възникнаха…

Защита срещу неоснователни бездействия на администрацията

Неупражняването на компетентност от страна на административните органи представлява сериозно закононарушение – правомощието е не само предоставеното със закон право,…

Подлежи ли на отмяна определението на съда по обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

Във Върховния административен съд (ВАС) е висящо тълкувателно дело с предмет „Попада ли в приложното поле на чл. 237, ал.…

Спорно решение на ВАС за допустимостта на исковата защита по чл.128, ал.2 АПК по случая „Златен век“

От формулировката на мотивите следва, че съдът приема, че разрешението за строеж на „Артекс“ не е изтекло

На 14 юли състав на Върховния административен съд (ВАС) се произнесе по допустимостта на исковата защита по чл.128, ал.2 АПК…

Сигнал за противоречива практика на ВАС

Подлежи ли на съдебен контрол актът за възобновяване на производството по издаване на административен акт

Подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и в кои хипотези актът, с който се възобновява производство по издаване на индивидуален…

Неизпълнението на съдебни актове по административни дела

Проблемът относно неизпълнението на съдебните решения, с които са потвърдени или отменени актове на местната администрация, е изключително актуален и…