Подготвя се законопроект, който да уреди последиците от санкции като тези по закона „Магнитски“. Това се разбра по време на днешното заседание на парламентарната комисия, която проучва действията и бездействията на българските институции във връзка с наложените от САЩ санкции на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков.

По проектозакона работи Министерството на правосъдието и той е още в твърде ранен етап. Има амбиция обаче да е готов до събирането на следващия парламент.

Работното име на закона е „за мерки за превенция и защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата“.

Според концепцията на законопроекта, с която „Сега“ се запозна, физическите и юридическите лица, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която може да доведе до възникването на посегателства върху националната сигурност, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, се включват в национален списък, приет с решение на Министерския съвет. Свързаните с тях лица се включват в отделен списък на свързаните лица.

Задължени да прилагат мерките по този закон ще са изпълнителната власт и другите органи на държавна власт, държавните и общинските предприятия, публичните предприятия, ръководителите на стратегическите обекти, банките.

Те незабавно трябва да предприемат действия за прекратяване на договорните си отношения, както и за недопускане на бъдещи договорни отношения с лицата от двата списъка. Като за лицата, включени в списъка, няма да има и партийна субсидия, ако такава би им се полагала. А включването в списъка ще е основание да започне проверка от антикорупционната комисия КПКОНПИ.

Идеята на правосъдното министерство е да се създаде Междуведомствен съвет като консултативен орган към Министерския съвет, който да се председателства от министъра на финансите. В него ще влизат и заместник-министри на правосъдието, на външните работи, на МВР и икономиката, както и зам.-изпълнителен директор на НАП, зам.-председател на ДАНС и подуправител на БНБ.

По писмено искане на председателя на този междуведомствен съвет, държавните органи и лицата, осъществяващи публични функции, са длъжни да предоставят информация за лицата в списъка. Предвижда се предоставянето на информация да не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова, търговска, държавна тайна или служебна тайна. Съветът ще може да изисква и от хората в списъка допълнителни документи или да възлага допълнителни проверки.

Списъците ще подлежат на предварително изпълнение, а хората, които попаднат в тях, ще могат да обжалват пред Върховния административен съд.

За свързани лица ще се приемат тези, за които са установени факти и са събрани данни, че са предоставили материална помощ на лицата, включени в основния списък, или са им съдействали чрез действие или бездействие. За свързани лица ще се смятат и управители, прокуристи или ликвидатори на дружества, включени в списъка; физическите лица, които притежават над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка; съпрузи, роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или роднина по сватовство – до трета степен включително.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви