Становище по к. д. № 18 / 2021 г. по описа на Конституционния съд на РБ (по казуса „Кирил Петков“), след Опр. от 09.09.2021 г., постановено в з. с. з. по с. д.

 

д-р Благой Златанов, адвокат, синдик и арбитър от гр. В. Търново, хоноруван преподавател към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Това допълнително мое становище е провокирано от огромния интерес по казуса „Кирил Петков“, като последният и днес продължава да заема поста си на министър на икономиката. Конституционният съд (КС) на РБ образува дело за статута на служебния кабинет, в който Кирил Петков е министър на икономиката. Делото е образувано във връзка със сигнал, от дата 16 август 2021 г., на „ГЕРБ-СДС“, чрез 55 народни представители, за назначението на икономическия министър Кирил Петков. На дата 09.09.2021 г. 12-те конституционни съдии, в закрито съдебно заседание, във фазата по допустимост на искането, по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд (ЗКС) трябваше да решат дали допускат делото за гражданството на Кирил Петков за разглеждане по същество. С определение от 09.09.2021 г. по к. д. № 18 / 2021 г. по описа на КС 10 (десет) присъствали конституционни съдии, с пълно единодушие, резонно допуснаха за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на Р. България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен (в нарушение на Конституцията) Кирил Петков Петков. Правилно КС, с оглед предмета на делото, конституира като заинтересовани страни (институции) Народното събрание, президента на РБ, Министерския съвет, министъра на правосъдието и министъра на външните работи.

Конституционният ни съд напълно основателно, логично, и в изпълнение на основния ни закон, образува веднага (незабавно) дело по мотивираното, допустимо и аргументирано искане на „ГЕРБ-СДС“ за установяване на противоконституционност на указа, с който президентът (държавният глава) Румен Радев е назначил служебния кабинет.ГЕРБ-СДС“, чрез 55 народни представители, на осн. чл. 149, ал. 1, т. 2 in fine КРБ, оспорва пред Конституционния съд (КС) служебния кабинет именно заради гражданството на Кирил Петков. На 16.08.2021 г. от „ГЕРБ-СДС“ внесоха това абсолютно допустимо, необходимо и правно издържано искане в съда (с вх. № 560 RD / 16 август 2021 г.). То на практика е във връзка с твърденията и обективните факти от материалната действителност, че икономическият ни министър Кирил Петков, в момента на назначаването си на длъжността, е бил с двойно гражданство – и българско, и канадско. В кратко съобщение на съда се казва следното, а именно че: днес, 16 август 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 18 / 2021 г. по искане на 55 (петдесет и пет) народни представители за установяване на противоконституционност на Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 / 2021 г.), в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков. Докладчик по делото е съдия Таня Райковска, определена от зам. председателя на КС Гроздан Илиев.

Конституционните съдии следва да отговорят на простия и елементарен въпрос – имал ли е икономическият министър двойно гражданство, в момента на назначаването му на поста?

Конституцията на РБ (КРБ) ясно и недвусмислено повелява, че лицата, назначени за министри, трябва да отговарят на условията, установени за народните представители (за депутатите). Нормата, закрепена в разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от КРБ, е императивна (повелителна, категорична) и адресатите ѝ не могат да се отклоняват от предписанието ѝ за поведение (т. е. от нейната ясна диспозиция). Чл. 110 КРБ изрично и ясно, ползвайки техниката на препращане, императивно установява, че „членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители“. De lege lata, без каквото и да било правно значение (ирелевантна) се явява субективната преценка на министъра на икономиката по въпроса за загубване на канадското му гражданство.

Изцяло следва да бъде споделено и подкрепено разбирането (становището) на проф. Даниел Вълчев, обективирано в медиите, че бългaрcкaтa Кoнcтитуция яcнo прeдвиждa изиcквaнията зa зaeмaнeто нa длъжнocтите нaрoдeн прeдcтaвитeл и миниcтър. Депутати и министри могат да бъдат caмo и единствено бългaрcки грaждaни, бeз двoйнo грaждaнcтвo, и пo тoзи въпрoc нe мoжe дa имa никaкъв cпoр (sic чл. 110 КРБ вр. чл. 65, ал. 1, предл. 1-во КРБ). Предвиденото в КРБ абсолютно ограничение е напълно оправдано и съществува и в много други държави. Следва дори да се има предвид, че страна като Австрия напр. дори не допуска двойното гражданство. Недопускането на двойно гражданство по отношение на министрите е във връзка с упражняването на публичната власт и властническия (публичноправния) характер на регулираните отношения (срвн. Р. № 15 от 13.09.1995 г. по к. д. № 21 / 1995 г. КС, докладчик съдията Иван Григоров). Решаващо и в казуса „Кирил Петков“, т. е. по к. д. № 18 / 2021 г., е строгото съобразяване с конституционния критерий – публичноправния, властнически характер на регулираните отношения, като изричните редакции на чл. 110 КРБ вр. чл. 65, ал. 1 КРБ изключват правото на лица с двойно гражданство да бъдат назначавани за министри. Конcтитyционният ни cъд следва да запита канадските власти бил ли е Кирил Петков гpажданин на Канада пpез м. май тази календарна година. Подобен (сходен) кaзyc, c гpажданcтвото на Жоpж Ганчев, вече е бил разглеждан от КС пpез 90-те години. Тогава cъдиите, с пълно основание, cе объpнаxа c въпpоc и към поcолcтвото на САЩ в Р. Бългаpия. С определението си от 09.09.2021 г. по к. д. № 18 / 2021 г. КС изиска от президента на РБ да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена от последния по чл. 110 КРБ вр. чл. 65, ал. 1 КРБ, преди издаване на Указ № 129 / 10.05.2021 г. КС задължи министъра на външните работи по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към 10 май 2021 г. КС също така изиска от Кирил Петков да представи официален писмен документ, издаден от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаването му от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване. Следва да се посочи, че Кирил Петков до този момент не е представял такъв документ, което навежда към извода, че най-вероятно действащият „министър“ е подал декларация с невярно съдържание пред президента Румен Радев, което деяние представлява престъпление по българския Наказателен кодекс.

Според действащия канадски закон за гражданството (ЗГ), а именно в чл. 9 от последния, именуван ясно „Отказ от гражданство“, е уредена прецизно и подробно (детайлно) процедурата, по която става и се извършва отказът от канадско гражданство, както и моментът, от който влиза в сила освобождаването от канадското гражданство. В чл. 9, ал. 3 от коментирания закон е постановено, че заявлението за отказ се потвърждава или отхвърля с акт на министъра: „Ако заявлението за отказ по ал. 1 бъде одобрено от министъра, се издава сертификат за отказ и заявителят се освобождава от гражданство след изтичането на деня, в който е издаден сертификатът, или на дата, посочена в самия сертификат, която е след деня на издаването му“. Безспорно е, че назначеният служебен министър, в момента на назначаването му на поста, не е притежавал необходимия сертификат по чл. 9, ал. 3 от канадския ЗГ. Това означава, че фактическият състав (ФС) за отказ от канадско гражданство със сигурност не е бил осъществен в цялост и назначаването на Кирил Петков за министър на икономиката се явява тежко нарушение на КРБ.

В заключение, КС следва да обяви частична противоконституционност на Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 / 2021 г.), в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков. По мое лично мнение, тази частична противоконституционност следва да бъде „еx tunc“ (т. е. с обратно действие). Отделно, Кирил Петков Петков, подавайки декларация с невярно съдържание, дискредитира в известна степен и президента на РБ, като деянието (ако е осъществено) изпълва и обективните признаци на престъпление, описано в Наказателния ни кодекс.

Използвани интернет източници:

1.) https://dariknews.bg/novini/bylgariia/konstitucionniiat-syd-obrazuva-delo-za-statuta-na-sluzhebniia-kabinet-2280612

2.) https://fakti.bg/bulgaria/605993-daniel-valchev-za-skandala-s-grajdanstvoto-na-kiril-petkov

3.) https://www.actualno.com/politics/kanadskijat-zakon-za-sluchaja-s-kiril-petkov-za-otkaz-ot-grajdanstvo-e-nujen-akt-na-ministyr-news_1633245.html

4.) http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/604 

5.) http://www.constcourt.bg/bg/Acts 

6.) https://www.24chasa.bg/novini/article/10162286 

7.) https://www.24chasa.bg/novini/article/10164250 

8.) http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/54f6e5dc-36e7-4e37-b418-659dcd838e01?fbclid=IwAR34DwEqvT7rc-nNZMiSbyjFjNsoam43_js1Y-oSI8T4Tfigl4W43cXJapM 

Благой Златанов

адвокат, доктор по право, хоноруван преподавател към катедра "Частноправни науки" при ЮФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я на ас. д-р Благой Христов Златанов 1. Лични данни: дата и място на раждане – 03.09.1977 г., гр. Велико Търново семейно положение: неженен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски“ № 5, ет. 1 електронен адрес (e-mail): adv.zlatanov@yahoo.com телефон: 0899 286 749 2. Професионална квалификация: 1990 – 1996 Езикова гимназия „проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново, Английски, немски и руски езици 1998 – 2003 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност „Стопанско управление“, бакалавър по администрация, управление и икономика 2004 – 2005 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието“, магистър по икономика 2005 – 2010 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност „Право“, магистър по право, с придобита юридическа правоспособност 2010 – 2016 външен експерт под № ВЕ-1781 към Агенция по обществени поръчки (АОП) гр. София 2011 Успешно издържан изпит по чл. 8 от ЗАдв. (Удостоверение № 17 от 13.06.2011 г.) 2012 – 2015 редовен докторант към катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, записан със Заповед № РЗ – 316 от 02.03.2012 г. за докторант в редовна форма на обучение, в професионално направление 3.6 Право, област на висше образование Социални, стопански и правни науки – научна специалност 05.05.08 Гражданско и семейно право, за срок от 3 години, считано от 01.03.2012 г. до 28.02.2015 г. от 14.03.2012 г. адвокат от гр. В. Търново, с ЛН: 1000029550 в ЕАР, правни области на практикуване – гражданско и търговско право, семейно и наследствено право, търговска несъстоятелност, aвторско право. 2015 – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, доктор по Гражданско и семейно право, за защитен дисертационен труд, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015 г. ВТУ, дата на защитата: 24.04.2015 г. 2015 – хоноруван преподавател (асистент) по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. 2016 – редовен асистент по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. 2017 – синдик и доверено лице след успешно издържан изпит за придобиване на квалификация. Включен в утвърдения от министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-671 / 19.04.2017 г. и обнародван в ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г. списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по ТЗ (чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ). 2017 – ликвидатор, включен в списъка на ликвидаторите към Агенция по вписванията със Заповед № РД – 01 – 236 / 23.06.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията гр. София. 2018 – арбитър по вътрешни и международни дела при Арбитражен съд при Европейска юридическа палата (ЕЮП) гр. София. 2019 – Заместник-председател на Общинска избирателна комисия (ОИК) Елена, считано от 04.09.2019 г. до 03.09.2023 г. вкл. от 04.10.2020 г. – хоноруван преподавател (асистент) по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. 3. Участия в научни форуми в областта на гражданското и търговското право 1.) Участие във Втората национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките – 11 май 2012 г., гр. София. Представих на конференцията изследваните въпроси на сублизинга (правна същност, уредба). 2.) Участие в международна конференция „New Business Ideas“ – 08 – 10.11.2012 г., гр. София. 3.) Участие в Първи научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 17.01.2013 г. в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представих статията си „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“. 4.) Участие в проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“. Участието в този проект ми позволи да публикувам 3 статии в областта на търговското право. 5.) Участвах на 10.05.2013 г. в международната юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1963 – 2013), където представих доклада си в подсекция „Гражданскоправни науки“ на тема „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“. Научният доклад е публикуван в юбилейния диск (CD) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, секция Юридически факултет през м. октомври 2014 г. 6.) Участвах на 13.06.2013 г. в Третата национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките, където представих статията си „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“. 7.) Участие във Втори научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 06 юни 2013 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представих специфичното задължение на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 ТЗ. 8.) Участвах в Третия научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 15.11.2013 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представих статията си „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“. 9.) Участие в Четвъртата национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките – 24 юни 2014 г., гр. София, където представих статията си „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“. 10.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ – материални и процесуалноправни въпроси“, 07.04.2012 г., лектор – Стилияна Григорова. 11.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Актуални въпроси по ЗУТ“, 12.05.2012 г., лектор – Валентина Бакалова. 12.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Дружествени спорове“, 16.06.2012 г., лектор – Станислава Казакова. 13.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Граждански и търговски дела – международно частноправни аспекти“, 13.10.2012 г., лектор – д-р Боряна Мусева. 14.) Участвах на 06.10.2016 г. в юбилейната международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“, където представих доклада си в секция „Частноправни науки“ на тема „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017. 15.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Проблеми на застрахователното право. Видове застрахователни договори“, 30.05.2015 г., лектор – Емилия Василева, съдия във ВКС, ТК. 16.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Новият Кодекс за застраховането“, 12.11.2016 г., лектор – д-р Константин Велев. 17.) Участие като ментор в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017 г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. 18.) Участие в проект / дейност Регионален център за консултиране (РЦК) при АС гр. Велико Търново за предоставяне на правни консултации по реда на ЗПП (и ПДРЦКАС) от 04.05.2017 г. 19.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство“, с лектор адвокат Людмил Рангелов, на 13.05.2017 г. 20.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика по общите положения за търговските сделки. Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвите и неустойката по търговската сделка“, с лектор доц. д-р Захари Торманов, на 24.06.2017 г. 21.) Участие като представляващ на обучаваща организация (в която се провеждат студентски практики) в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017 г.). 22.) Присъствие на 17.05.2017 г. на публична лекция „Особености на производствата при прехвърляне на вещни права“, организирана от СМЮ – клон Велико Търново и ЮФ на ВТУ, лектор нотариус Дешка Рачевец. 23.) Участие в тематичен курс за синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“, организиран от Министерство на правосъдието и проведен в „Сентръл Парк Хотел София“, бул. „Витоша“ № 106, гр. София (23 – 24.10.2017 г.). Удостоверение от 24.10.2017 г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс. 24.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейския съд по правата на човека“ с лектор адв. Златка Стефанова, на 08.07.2017 г. 25.) Участие на 19 – 20.09.2017 г. в юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет към Пловдивския университет, където представих доклада си в панел „Гражданскоправни науки“ на тема „За лихвата при договора за текуща сметка“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, юни 2018. 26.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Материалноправни аспекти на делата с правно основание чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД. Преглед на съдебната практика“ с лектор адв. Мария Шаркова, на 30.09.2017 г. 27.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Реформата в НПК“ с лектор адв. Даниела Доковска, на 02.12.2017 г. 28.) Участие в семинар, организиран от Български хелзинкски комитет (БХК), на тема „Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство“, на 16.02.2018 г. 29.) Участие в задълбочено едногодишно професионално обучение по Право на ЕС (ПЕС), организирано от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и ЦОА „Кръстю Цончев“, с лектори: проф. д. ю. н. Атанас Семов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева (30.03.2018 г. – 01.04.2018 г., 18.05.2018 г. – 20.05.2018 г., 06.07.2018 г. – 08.07.2018 г., 05.10.2018 г. – 07.10.2018 г., 30.11.2018 г. – 02.12.2018 г.). На дата 02.12.2018 г. получих Удостоверение за успешно завършено Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на Европейския съюз с обща продължителност от 100 академични часа. 30.) Участие в тематичен курс за синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“, организиран от Министерство на правосъдието и проведен в хотел „Грами“, бул. „Александър Малинов“ № 79 Г, гр. София (29 – 30.10.2018 г.). Удостоверение от 30.10.2018 г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс. 31.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Реформата в НПК – практическо приложение“, с лектор Галина Захарова – съдия във ВКС, на 10.11.2018 г., хотел „Премиер“. 32.) Участие в международната научна конференция на тема: „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС“ с представен (написан) научен доклад на тема: „За арбитражната клауза при контокорентния договор“, 09 – 10.11.2018 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V, институт „Конфуций“, зала 108В. 33.) Присъствие на публична лекция на тема „Етика за юристи – от етичните дилеми до теорията“ с лектор проф. д-р Лени Де Хроот-ван Леуен от Юридическия факултет на Университета Радбауд, Ниймеген, Холандия, 11.10.2018 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V, институт „Конфуций“, зала 108В. 34.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Новите промени в ГПК. Практическо приложение“, с лектор Емануела Балевска – съдия във ВКС, на 08.12.2018 г., хотел „Премиер“. 35.) Участие в VIII-та и в IX-та студентски научни сесии на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведени през януари 2018 г. в периода 11 – 14.01.2018 г. и през януари 2019 г. в периода 10 – 13.01.2019 г. в с. Рибарица, общ. Тетевен, като научен консултант и рецензент. 36.) Участие като научен консултант / преподавател, по дисциплината / предмета „Основи на правото“ (на руски език), на студентката от Башкирски държавен университет (гр. Уфа) Гузел Габбасова Хусаенова, в периода 10.10.2018 г. – 11.01.2019 г. 37.) Участие на 19 – 20.09.2017 г. в юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет към Пловдивския университет, където представих доклада си в панел „Гражданскоправни науки“ на тема „За лихвата при договора за текуща сметка“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, юни 2018. 38.) Участие в съвместен семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“ и НБПП, на тема „Адвокатската защита в наказателния процес“, с лектор адвокат Ина Лулчева, на 09.11.2019 г., Областна администрация Велико Търново, зала 500. 39.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Промените в АПК - практическо приложение“, с лектор Соня Янкулова – съдия във ВАС, на 19.10.2019 г., хотел „Премиер“ гр. В. Търново. 40.) Участие в международната научна конференция на Юридически факултет (ЮФ) на тема: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“ с представен (написан) научен доклад на тема: „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, 29.11.2019 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V-ти, БИЦ. 41.) Участие в Международната научна конференция „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, организирана от Юридически факултет (ЮФ) на ВСУ „Черноризец Храбър“ - гр. Варна, 21.06.2019 г. - 23.06.2019 г., гр. Варна. 42.) Участие в X-та студентска научна сесия (СНС) на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, която се проведе през м. януари 2020 г., в периода 10 – 12.01.2020 г., в с. Рибарица, общ. Тетевен. 43.) Участие в обучителен семинар, организиран от Фондация „Български център за джендър изследвания“ (БЦДИ), на тема „Международноправни стандарти за задълженията и отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола“, на 20 - 21.05.2013 г., хотел „Будапеща“ гр. София. Издаден ми е сертификат от 21.05.2013 г. за участие, удостоверяващ участието ми в обучителния семинар „Международноправни стандарти за задълженията и отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола“. 44.) Участие, като ментор и като представляващ на обучаваща организация, в проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР (2020 – 2024 г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. През 2020 г. съм бил ментор на 20 студенти, изучаващи „Право“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. През 2021 г. съм бил ментор на 20 студенти, изучаващи „Право“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. 45.) Участие в международен проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени и деца“, договор рег. № BGJUSTICE -4.001-0001-C01 / 20.02.2020 г., в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи и Споразумение за изпълнение на програмата между НКЗ и Програмния оператор в рамките на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 между Министерство на правосъдието в качеството му на Програмен оператор и Националното бюро за правна помощ (НБПП). 46.) Участие в работна среща на 17.03.2021 г. в РКЦ при АС – Велико Търново по международен проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени и деца“, договор рег. № BGJUSTICE -4.001-0001-C01 / 20.02.2020 г., в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи и Споразумение за изпълнение на програмата между НКЗ и Програмния оператор в рамките на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 между Министерство на правосъдието в качеството му на Програмен оператор и Националното бюро за правна помощ (НБПП). 4. Публикации в областта на гражданското и търговското право 4.1. Mонографии, учебници и учебни помагала: 1.) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с., COBISS.BG-ID 1285614308. 2.) Стефанов, Г., Бл. Златанов „Трудово и осигурително право“, електронен учебник, В. Търново, ВУАРР, 2016, ISBN 978-619-203-226-5, 162 с. 4.2. Статии: 1.) Златанов, Бл. „Правна същност и уредба на сублизинга по българското законодателство“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІ, С., БАН, 2012, ISSN 1314-6459, с. 201 – 212. 2.) Златанов, Бл. „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том І, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 405 – 417. 3.) Златанов, Бл. „Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988 г.“, сп. „De jure“, 2013, бр. 1, ISSN 1314-2593, с. 112 – 120, COBISS.BG-ID 1258963172. 4.) Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, сп. „Адвокатски преглед“, 2013, бр. 4 – 5, ISSN 1313-7204, с. 15 – 29. Статията е публикувана и в ПИС „Lakorda Web“. 5.) Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІ, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-985-4, с. 188 – 203, COBISS.BG-ID 1261571556. 6.) Златанов, Бл. „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІІ, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0037-2, с. 113 – 127. 7.) Златанов, Бл. „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІІ, С., БАН, 2013, ISSN 1314-6459, с. 377 – 395. 8.) Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник „50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 151 – 158. 9.) Златанов, Бл. „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том Х, С., БАН, 2015, ISSN 1314-6459, с. 173 – 183. 10.) Златанов, Бл. „Относно дефиницията на договора за текуща сметка“, сп. „De jure“, 2016, бр. 2, ISSN 1314-2593, с. 202 – 207, COBISS.BG-ID 1282764516. 11.) Златанов, Бл. „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430. 12.) Златанов, Бл. „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, ISSN 1313-7204, с. 31 – 39. Статията е публикувана и в ПИС „Lakorda Web“. 13.) Златанов, Бл. „За съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, 2020 (под печат). 14.) Златанов, Бл. „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229. 15.) Златанов, Бл., С. Руфат „Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018, бр. 6 – 7, ISSN 1313-7204, с. 23 – 30. Статията е в съавторство със С. Руфат. 16.) Златанов, Бл., С. Руфат „Правна уредба на контокорентния договор според италианския Граждански кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2019, бр. 1, ISSN 1313-7204, с. 16 – 28. Статията е в съавторство със С. Руфат. 17.) Златанов, Бл. „Относно отражението (влиянието) на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката“, Сборник „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, Варна, 2019 (под печат). 18.) Златанов, Бл. „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, Сборник „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, В. Търново, изд. „Фабер“, 2020, ISBN 978-619-00-1165-1, с. 373 - 380. 19.) Златанов, Бл. „За арбитражната клауза при контокорентния договор“, Сборник „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС“, В. Търново, изд. „Фабер“, 2019, с. - . 4.3. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Заглавие на дисертационен труд: „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус № 5, зала № 709, дата на защитата: 24.04.2015 г., 16:00 часа, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, COBISS.BG-ID 1282184420. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Заглавие на автореферата: „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2014, 52 с., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус № 5, зала № 709, дата на защитата: 24.04.2015 г., 16:00 часа, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 5. Други публикации извън обсега на частното право 1.) Златанов, Бл. „Премахване на незаконен строеж по смисъла на § 1 ДР Наредба № 13 / 2001 г. МРРБ – или как изпълнителната власт фингира закона и реалността“, сп. „Арх & Арт форум“, бр. 23 от 07.06.2012 г., ISSN 1313-8863, с. 7 – 9. 2.) Златанов, Бл. „За заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine на Закона за устройство на територията – проблем, породен от законодателя“, сп. „Адвокатски преглед“, 2020, бр. 8, ISSN 1313-7204, с. 38 – 45.

Вижте всички публикации на Благой Златанов