Чл 11

  1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.

 

  1. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.

 

Хартата на ЕС  регулира  и пространството на медийната и лична свобода от гледище на общочовешките ценности. В точка едно става въпрос за човека като граждански права т.е в качеството му на гражданин.Няма как според мен  ‘‘гражданинът‘‘   да е част от публичната власт  и да се визира ненамеса на публична власт,  когато си част от нея.Затова смятам ,че  т.нар права и свободи ,изначално присъщи за всеки човек ,са тези които за гражданите на дадена държава могат да се приравнят до известна степен на гражданските.

Но да не забравяме ,че  самото мнение , и разпространяване на информация трябва да е правомерно.Донякъде издадения наскоро Регламент за личните данни  доуточнява заложените в Хартата принципи.

В същото време, ако тълкуваме точка втора  точка ,която касае в частност медиите –тогава е отчетена и тяхната възможност  за свобода, пак докъдето не противоречи на морала и на точка 1..

В този смисъл  не може да си част от медиите и публичната власт и да спадаш в хипотеза  1  и обратното.Но  това ограничение би трябвало да  е от гледище на обществената функция.Когато си защитаваш личните права ,може би се съобразява обществената функция, но личния мотив смятам , че позволява закрилата  от  двете точки.