Регламент  за защита на личните данни  679/2016

 

Регламента цели да  се гарантира еднородно прилагане:

  1. За държавите-членки – да се позволи да се запазят и въведат национални разпоредби , които да уточняват по нататък реда за прилагане на Регламента.
  2. Регламента не изключва правото на държавите членки , което определя обстоятелства за специални случаи за обработване, включително по-точно определяне на условията ,при които обработването  на лични данни е законосъобразно.
  3. Защита на физическите лица следва да бъде технологично неутрална и да не зависи от използваната техника.
  4. Настоящия регламент не засяга дейности в областта на националната сигурност.
  5. Настоящият регламент не се прилага за обработване на лични данни от държавите –членки , когато извършват дейности в областта на Обща външна политика и Политика на сигурност на Съюза.
  6. Адаптация на Регламент 45 от 2001 година за едновременно прилагане с настоящия регламент.
  7. Съответствие на Хартата на Европейския съюз  и другите договори за защита правата на човека.
  8. Да се спазват правилата на добросъвестността в отношенията между отделните страни.

Правилно  според  мен , в Съображение 153 на  Регламента се  дава възможност за дерогация  в определени  специфични сфери с  особен езиков изказ ,можещ да се третира и  като жанрова особеност  на текстовете и като традиция в посочените сфери  и др. :

цитат на Съображение 153:

Правото на държавите членки следва да съвместява разпоредбите, уреждащи свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, включително за журналистически, академични, художествени или литературни цели, и правото на защита на личните данни по настоящия регламент. Обработването на лични данни единствено за журналистически цели или за академично, художествено или литературно изразяване следва да подлежи на дерогации или освобождаване от изискванията на някои разпоредби на настоящия регламент, за да се съчетае при необходимост правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, заложени в член 11 от Хартата. Това следва да се прилага по-специално по отношение на обработването на лични данни в аудио-визуалната област и в новинарските архиви и библиотеките с печатни издания. Поради това държавите членки следва да приемат законодателни мерки, с които да определят освобождаванията и дерогациите, необходими за постигането на баланс между тези основни права. Държавите членки следва да приемат такива освобождавания и дерогации от общите принципи, правата на субекта на данните, администратора и обработващия лични данни, предаването на лични данни на трети държави или международни организации, независимостта на надзорните органи, сътрудничеството и съгласуваността и специалните случаи на обработване на данни. Когато тези освобождавания или дерогации се различават в отделните държави членки, следва да се прилага правото на държавата членка, на което се подчинява администраторът на лични данни. За да се вземе предвид важността на правото на свобода на изразяване на мнение във всяко демократично общество, е необходимо свързаните с тази свобода понятия, като журналистиката например, да се тълкуват широко.

 

Настоящия регламент не се прилага за обработване на лични данни от физическо лице в рамките на изцяло лична дейност или дейност в рамките на домакинството, което следователно няма общо с професионална и търговска дейност (съображение  18)

Настоящият регламент обаче се прилага за администратори или обработващи лични данни ,които осигуряват средствата за обработване на лични данни , при такива лични дейности или дейности в рамките на домакинствата.

Обработването на лични данни за цели различни от тези , за които са събрани данните първоначално -последващо   обработване е разрешено  само  ако е съвместимо с целите , за които първоначално са събрани данните.

По-нататъшно обработване(след първоначалното събиране), за обществен интерес (архивиране), за научни и исторически изследвания (архивиране), за статистически цели (архивиране), следва да се разглеждат като законосъобразни операции по обработване.

 

Бележки:

 

Правно основание -правно основание за обработване.

1.Законосъобразност  на събирането

2.Законосъобразност  на първоначалното обработване

3. Последващи цели- съвместими с първоначалното обработване