Анотация

Извършваната от изпълнителна агенция „Медицински надзор“ дейност е пряко свързана с пациентката безопасност, чрез гарантиране на качествена и достъпна здравна помощ за всеки пациент, гарантирана от Конституцията на Република България, ЗЗ, НРД за медицински и дентални дейности, Медицински стандарти, Правила за добра медицинска практики и др.

Автори на статията са Емилия Ангелова -Ховагимян – докторант по административно право и административен процес в Юридически факултет на Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“ и д-р Хари Ховагимян – юрист по медицинско право.

I.Увод

Най-важното правило на всеки лекар и лечебно заведение може да се се формулира с три думи –„ ДА НЕ ВРЕДИМ“ , това е и идеята на Хипократовата клетва – ,, ще ги защитавам от всички вредни неща“.
Налаганите от изпълнителна агенция „Медицински надзор“ наказателни постановления, след извършените планови или извънпланови проверки (по сигнали, разпореждане и др. ) имат за цел да прекратят неправомерна дейност на и в лечебните заведения, която е определена от закона, като наказуема по админстративноправен ред с издаване на наказателно постановление от АНО.
Дейноста на агенцията е уникална за страната ни, като няма друга подобна за извършване на проверки за качествена и достъпна медицинска помощ, за регистрация на лечебни заведения, за разходване на публични средства за здравеопазване, за извършване на трансплантации и др. Ето защо, е много важно налаганите от нея наказателни постановления да имат възпитателно и предупредително въздействие върху останалите граждани. (чл. 12 от ЗАНН)
Този анализ се базира на публично достъпна информация – обявени съдебни решения взети от централния регистър на съдебните актове към Висшия съдебен съвет, в които участва ИА “Медицински надозор“/“Медицински одит“/.

II.Целите на анализа са следните:

 • да се направи съпоставка, през последните три години – 2018-та,2019-та и 2020–та година на съдебната практика от въззивна и касационна инстанция за  работата на агенцията
 • брой спечелени и брой загубени дела на въззивна и касационна инстанция в процентно съотношение
 • да се изведат изводи за работата на ИА „Медицински надзор“ на база обобщената информация за трите години от делата и публичната информация достъпна от официалния сайт на ИАМН
 • да се изведат предложения за подобряване на работата на ИАМН

III. По данните от сайта на Висшия съдебен съвет за обявените съдебни актове през 2018 г. ИА“Медицински одит“ участва в 51 дела на въззивна инстанция и 68 дела на касационна инстанция .

Резултатите от този анализ в проценти са следните :

Въззивна инстанция за 2018 г.

 • спечелени – 7,8% от делата
 • загубени – 70,6% от делата
 • други – 21,6% от делата

Касационна инстанция за 2018 г.

 • спечелени – 16,3% от делата
 • загубени – 70,5% от делата
 • други – 13,2% от делата

От данните за 2018 г. се вижда много нисък процент на спечелени дела на въззивна и на касационна инстанция, което е много лош показател за цялостната работа на агенцията, качестовото на извършените проверки, издадените АУАН и Наказателни постановления.

През следващата 2019 г. по данните от сайта на Висшия съдебен съвет за обявените съдебни актове ИА“Медицински одит“, вече ИА „Медицински надзор“ участва в 99 дела на въззивна инстанция и 72 дела на касационна инстанция.

Наблюдава се сериозен ръст на обжалваните наказателни постановления на въззивна инстанция, почти два пъти – на от 51 дела за 2018 г., спрямо 99 дела за 2019 г. Наблюдава се също и минимален ръст на обжалваните дела пред касационна инстанция – от 68 за 2018 г. на 72 за 2019 г.

Резултатите от анализа в проценти са следните :

Въззивна инстанция за 2019 г. :

 • спечелени – 55,5% от делата
 • загубени – 39,4% от делата
 • други – 5,1% от делата

Касационна инстанция за 2019 г.

 • спечелени – 16,7% от делата
 • загубени – 80,6% от делата
 • други – 2,7% от делата

От данните за 2019 г. се вижда сериозен ръст в процента на спечелени дела на въззивна инстанция – 55,5% спрямо 7,8% за 2018 г., като разликата от 47,7% между двете години е повече от значителна. Това може да се дължи само на подобряване в работата в агенцията, качествено извършване на проверките, издаване на АУАН и Наказателни постановления.

Относно загубените дела за 2019 г. на въззивна инстанция, се вижда отново сериозен спад на загубенит дела – 39,4% , спрямо 70,6% за 2018 г., имаме разлика от 31,2% спрямо предходната година, което е добър показател за цялостната работа на агенцията.

Показателите за 2019 г. на касационна инстанция не търпят сериозни промени, спрямо тези от предходната година, с изключение на загубените дела – 80,6%, спрямо 70,5% от 2018 г., имаме ръст с 9.9% , това повишение е в резултат на огормния брой загубени дела на въззивна инстанция през 2018 г. и не може да е показател за дейността на агенцията пред 2019 г.

Време е да погледнем резултатите за 2020 г., за да имаме по-ясна представа,резултатите в проценти са следните:

Въззивна инстанция за 2020 г.

 • спечелени – 46,0% от делата
 • загубени – 31,0% от делата
 • други – 2,0% от делата

Касационна инстанция за 2020 г.

 • спечелени – 17,8%% от делата
 • загубени – 71,4% от делата
 • други – 10,8 % от делата

От данните за 2020 г. се вижда спад на спечелените дела на въззивна инстанция, сравнявайки я с предходната година – 46.0%, спрямо 55,5% за 2019 г., което е с 9,5% по-малко, но имаме почти същото намаляване на загубените дела – 31.0%, спрямо 39,4% за 2019 г., което е разлика от 8,4%.

Съпоставяйки данните от 2020 г. на загубените дела – 31,0% спрямо 2018 г. – 70,6% се вижда , че са с 40% по-малко , което е огромна разлика.

Анализът за 2020 г. за въззивна инстанция показва, запазване на тенденцията от предходната 2019 г. година за процента на спечелени дела и намаляване на загубените, но също така и тенденция за по-малко обжалване на наказателни постановления – само 13 дела за 2020 г., спрямо 99 дела през 2019 г., което отново показва положителна промяна в работата на агенцията.

Анализирайки делата за 2020 г. на касационна инстанция се вижда минимално увеличение на спечелените дела 1,1% спрямо 2019 г., но и с 9,2% по-малко загубени дела спрямо 2019 г.

Базирайки се на данните от горепосочените резултати, можем да направим следното обобщение:

 • данните от трите години за въззивна инстанция показват много голяма разлика в броя на спечелените дела през 2019 и 2020г, спрямо 2018 г. , като се запазва трайно нивото на спечелените дела
 • данните от трите години за загубените дела на въззивна инстанция показват драстично (двойно) намаляване на загубените дела през 2019 и 2020г , спрямо 2020 г. , като тенденцията е да намялват
 • анализът за трите години на делата от касационна инстанция показва спад на загубените дела през последната година 2020-та, но има какво да се подобри за спечелването на повече дела
 • достигналите до касационна инстанция дела е сериозното намалено на общия брой дела за 2020 г. спрямо тези , които са обжалвани през 2019 г. и 2018 г. , което показва, съществена промяна, тази промяна може да е породена от повишения брой на спечелените дела на въззивна инстанция от предходната година или оптимизация в работата на агенцията, което е много добра новина за пациентската безопасност
 • анализирайки информацията предоставената, чрез официалната интернет страница на ИА „Медицински надзор“, много ясно се вижда подобрение във възможността на всеки пациент да подаде сигнал, директно от тази страницата
 • много е направено в последните месеци за публичността в работата на ИА“Медицински надзор“, всеки посетил новия сайт, може лесно да се ориентира , да намери нужната му информация и да свърши работа, без да губи време
 • публично са качени всички планови проверки, но също така за първи път и направените текущи предписания при извършени проверки и последващия контрол за спазването им Предписанията, сами по себе са много силен инструмент за предупреждение и превъзпитание на нарушителя, като целта им е да спазва установения законов и нормативен ред , при извършване на своята дейност
 • направеното за трансплантациите е сериозен момент в публично предоставената информация, изразяващо се в проведени обучения, готови за дейността лица и система за работа при донори и рецепиенти
 • от качените в сайта вътрешни правила за контролна и за административна дейност (от преди два месеца), се наблюдава много добра организация в дейността на агенцията през последните месеци. Ръководството е анализирало допуснатите в предишните години грешки и с въвеждане на новите вътрешни правила, цели тяхното недопускане или намаляване, всичко това се подкрепя от увеличения брой на спечелените и намаления брой на загубени дела през последната година
 • помислено е за незрящите хора, сайта поддържа приложение за незрящи

Предложения:

✓ извършване на обучения на инспекторите, които да са свързани с постоянно променящата се нормативна уредба
✓ увеличаване на броя на служителите в агенцията
✓ постигане на по-ефективна комуникация между отделите , агенцията трябва да има повече обсъждания на проблемите, за да се подобрят показателите е нужно преразпределение на задачите
✓ подобряването на работата в екип, но всичко това може да стане само с подкрепа от Министерството на здравеопазването и стабилно ръководство, което да постави краткосрочни и дългосрочни цели за постигане, които да са приоритет за всички служители на агенцията
✓ постоянната смяна на ръководства води до незадоволителни резултати и загуба на месеци свършена работа до момента, спад на доверието на обществото към работата на агенцията, което е неприемливо, а това ясно може да се види и без задълбочен анализ
✓ още по-голяма публичност на работата на ИАМН, като на всяко шестмесечие да се прави анализ на извършената работа и да се обявяват постигнатите резултати

д-р Хари Ховагимян-юрист

д-р Хари Ховагимян е правоспособен юрист, действащ лекар по дентална медицина и специалист по здравен мениджмънт. Има интереси в областта на медицинското право, съсловните организации на лекари , лекарите по дентална медицина и медицинските специалисти.

Вижте всички публикации на д-р Хари Ховагимян-юрист