1. Първи стъпки към изграждането на Съюза:

Историята на Европейските общности (ЕО) и Европейския съюз  са свидетелство за динамиката и еволютивния характер на  европейския интеграционен процес  и неговото право.Европейските общности са създадени след края на Втората световна война.

Геополитическата ситуация  в Европа ,белязана от ‘’студената война ‘’  императивно налага изграждането на качествено нов съюз на организация.В този контекс 6 държави от Европейската организация за икономическо сътрудничество (ЕОИС) –Белгия ,Франция .Италия ,Люксембург, Нидерландия  и Западна Германия ,мотивирани от активния спомен за приключилата война избират пътя на задълбочена интеграция  и създават последователно три интеграционни организации- Европейска общност за въглища и стомана, Европейска икономическа общност и Европейска общност за атомна енергия.

В основата на създаването на Европейската общност за въглища и стомана е Декларацията на  френското правителство , обявена на 9 май 1950 година от министъра на външните работи –Робер  Шуман , вдъхновена и подготвена от големия европеец  Жан Моне.

Непреходни идеи на декларацията

-Постепенност на интеграционния процес

-Идеята за мир и сигурност

-Идеята за учредяване на нов върховен орган

На 18 април 1951 година е подписан в Париж договорът от 6-те  за учредяването на Европейската общност за въглища и стомана, който влиза в сила на 25 юли  1952 година.

2.Европейски съюз след договора в Лисабон.

-Договорът от Лисабон слага край на стълбовата структура на съюза.

-Европейската общност прекратява съществуването си и се замества със Съюза,който е нейн правоприемник.

3.Правна същност на ЕС

Европейския съюз не може да се нарече нито федерална държава ,нито международна организация.Той е особен национален правопорък със свои собствени характеристики.Държавите запазват суверенитета си , въпреки предоставената на Съюза компетентност.

Учредителните договори на ЕС предвиждат  властнически  компетентности и управленски функции.Това е една от основните му разлики с международните организации.Международните организации нямат власт да уреждат обществени отношения.

 

Декларацията на  Шуман

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_bg

 

 

Използвана литература:

Жасмин Попова –Право на ЕС

Лекции по право на ЕС-Професор Атанас Семов СУ