За времето ли да говоря ,че днес валеше ,и реших да си седя вкъщи и да разгледам  новостите в научните публикации , или че едва успях да се оправдая пред най-близките ми ,че не съм излязла да се разходя ,като съм казала.Все пак е можело да сменя облеклото и грима и да изляза … в такова особено време-нито буря ,нито роса ,човек не знае какво да облече.

Та реших да  пиша да произхода  на правата.Всяко време има своя обществен договор , има и обществени договори ,които  са превърнали  дадени изобретения в  културни  артефакти (компютъра , телефона ,телевизора) има обществени договори ,които самите те са артефакти.

Социален артефакт е обикновено продукт на определена група от хора, отразяващ тяхното поведение. Елементарен пример за социален артефакт е документът.

Документът (от латинската дума documentum — образец, свидетелство, доказателство) е материален обект, съдържащ информация във фиксиран вид и специално предназначен за нейното съхраняване и предаване във времето и пространството. Носител на информацията може да бъде хартия, перфокарта, фотолента, магнитен или оптичен диск, магнитна лента, глинени плочки и мн. др. Документите могат да съдържат текстове на естествен или формализиран език, изображения, звукова информация и др. Според съдържанието си документите се делят на научно-технически (статии, книги, патенти, чертежи, стандарти, технически доклади и описания), правни (постановления, закони, наредби, договори и др.), управленски (заповеди, указания) и др.

 

Документите могат да са първични и вторични (реферат, анотация, обзор и т. н.). Видовете обработки на документите се делят на семантични (превод, рефериране, анотиране) и несемантични (копиране, предаване на разстояние, преобразуване в друга форма на представяне). За автоматизация на обработката на документите от 20 век широко се използват компютри.

 

В исторически аспект носителите на информация силно са се изменяли.

 

Съвкупността от документи, посветени на определен въпрос, явление, процес, лице, служба и др. под., се нарича документация.

 

Функционирането на съвременното общество предизвиква създаването на значителен брой документи, предимно текстови.

Традиционно документите се създават върху хартия, като информацията се записва с мастило или на ръка (собственоръчен документ) или с помощно средство (например пишеща машина, печатна преса или напоследък лазерен принтер).

 

Далеч в миналото са се пишели документи върху папирус (например в древен Египет) или пергамент; гравирани са върху камък с длето; изрязвани са в глинени плочки и след това са изпичани (в шумерската и месопотамската цивилизации). Хартията, папирусът и пергаментът могат да се навият на свитък или да бъдат нарязани на листове и свързани като книга. В днешно време документите могат да са върху един или няколко листа хартия.

 

Съвременните електронни начини за създаване, съхранение и показване на документи включват:

 

компютър с монитор (или лаптоп, таблет) свързан с принтер

PDA

електронна книга

радио и телевизия

 

Електронният документ е във вид на компютърен файл, който може да се възпроизведе при желание. При това обаче възникват затруднения, свързани с разнообразните файлови формати. Такъв документ не зависи от конкретната среда за възпроизвеждане.

Документ (в гражданското процесуално право) е вещ, върху която с писмени знаци е материализирано изявление, което свидетелства за определени факти. Според естеството си документът бива: официален и частен; подписан и неподписан; автентичен и неавтентичен. В правото не са документи скици, чертежи, рисунки, знаци и други символи. За документа е без значение какъв е материалният носител, върху който са изразени писмените знаци.

Важен вид документи са различните удостоверения (или сертификати), потвърждаващи факти от живота на човека, неговата принадлежност към някаква организация, разрешението да се занимава с определена дейност и т. н. Документите за самоличност (паспорт, лична карта и др.) са вид удостоверения и се издават от държавата.

Разрових се из  Уикипедия и намерих нужната информация.Нямам какво да добавя, всъщност  след дъжд човек  не обича да анализира справките си ,а предпочита да обяви край на темата.

Поне аз и поне при красив дъжд като днешния…