Договорът се чете стеснитеснително спрямо закона ,когато се накърняват правата на праводаващия и разширително,  когато имат благоприятни отношения договарящите- примерно са обичащи се мъж и жена.

Така казано закона не се намесва ,когато индивидите нямат накърнени права. Особено любовта е връзка ,която закона не регулира, когато е в степента ,  в която обществото очаква -няма изневяра и е реална близостта.
Същото важи и за другите видове връзки -родственост и партньорство, така казано ще разгледам частния случай с мъжа ,ако той ме обича проблема не е дали ще ми навлезе в придобитата преди брака собственост ,а дали ще уважи това ,че е и негово ,затова може да го чувства като свое. Любовта изгражда такива отношения и близости в друг план.
Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно .
“ Добрите хора не се нуждаят от закони, с цел да се държат вярно, а неприятните постоянно ще намерят по какъв начин да ги заобиколят „.
Платон (427 година пр.н.е. – 345 година пр.н.е.)
Това което е казал Платон е закрепено в закона красноречиво и няма да давам пример ,защото няма изключение.
Това правило касае всички вторични права – придобити права след брака, сделки с пълномощно , дарения , участия в политически проекти и прочее.
Така казано трети заинтересовани страни имат права ,само при обективност ,ако са имали интерес от спора между праводаващия и правоприемника не са трети лица ,а заинтересовани страни.
I. Авторско право
Авторското право има особен режим , по-защитено е от вещноправните сделки и по-защитено е от вещноправните отношения.
Авторското право не е самото писане.Ако си взел примерно материалите на друг си е точно преписване , няма притежание на авторско право.Същото важи за съавторството.
Съавторството е лесно доказуем институт , при заведен авторски иск и не само ,авторското право се брани предимно извънсъдебно ,заради качеството си публичност и достъпност . Щом е доказано ,че Мона Лиза има принос за картините на Леонардо е ясно ,че корените на правилната регулация датират отдавна.
Ще си позволя да кажа от Библията.
Затова е най-защитения институт авторското право ,защото се обвързва с Библията и страданията на Христос.
Така казано , ако Господ не беше написал Библията ,нямаше да е на кръста ,дали е на кръста поради грешна интерпретация на Библията като писмен материал или речи (притчи) последиците са едни и същи. Затова в съвремието речите имат авторскоправна защита подобно на писмения текст.
II.Вещни права и вещни сделки
Вещна сделка в моят научен труд наричам всяка сделка ,която няма пълно право на собственост. Сделка е част от правото на собственост ограничено вещно право -предоставяне на ползване ,пълномощие и прочие. В този смисъл не може едно ограничено вещно право да стане цялостно нито по давност ,нито по друг начин.
Ще обясня и защо.
От от първобитно-общинния строй пещерите са били обозначени и най-дейния в общността е притежавал най-много права ,така ,че да е оценен за повечето свършена ,,работа,,(написано)  в обществото.
Така казано вещноправната регулация в 21 век повече от първобитно-общинния строй регулира вещните права и някои облигационни като абсолютни.
Правото на собственост е абсолютно право.
Но да се върнем на темата авторско право -то е правото на собственост и други още по- гарантирани съпътстващи права.
Опитах се да бъда максимално изчерпателна в необширен текст , защо никой договор не може да противоречи на закона ,ако закона не е престъпен. Ако закона е престъпен има доста средства, с които може да браним правата си ,както и с право на ЕС. И не само искове ,европейското право има особеност преобладаващата част от защитата на правата да по извънсъдебен ред и до съд да се стига в краен случай.
Ако обаче закона не е престъпен ,а само не в наш интерес ,не може да използваме същите средства като с престъпен закон. Престъпния закон се свързва с неправилна политика и съдебна система.
Но да не навлизаме в други теми.
Никой договор не може да противоречи на закон ,който е правилен спрямо естетвеното право(схващанията на обществото за добро и  зло)
Настоящия труд използва лични юридически изводи ,няма копиране на материали чужди ,или ползвана конкретна литература.
Бележки: Има се предвид договора като частноправен инструмент ,не касае материята на международни и други договори в сферата на публичноправните отрасли.