Настоящите разсъждения са плод на изненада, от заскобен хибриден автомобил от служители на Общинско предприятие „Синя зона“ Варна при условие, че в синя зона на Община Варна е определен режим на безплатно паркиране за електромобили…

Съгласно чл. 33 от Наредбата за организация на движението на територията на община Варна – Раздел IV.2.5. Режим на безплатно паркиране на пътни превозни средства: На територията на Община Варна електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно, …

Използваната дума „електромобили“ е леко притеснителна, защото в закона, регулиращ движението по пътищата същата не се употребява. Среща се друга – „електрически превозни средства“ – и то само веднъж.

( ЗДВП – чл.150а, ал.2, т.5. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) категория В1 – четириколесни превозни средства (без тези от категория L6e) с маса без товар не повече от 400 kg (категория L7e) (550 kg за превозните средства, предназначени за превоз на товари), в която маса не се включва масата на акумулаторните батерии на електрическите превозни средства и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kW, както са определени в чл. 4, параграф 2, буква „ж“ и приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013; тези превозни средства трябва да отговарят на техническите изисквания, които се прилагат към триколесни моторни средства от категория L5e, освен ако в нормативен акт са предвидени отделни технически изисквания за тях)

По смисъла на същия ЗДВП:

т. 10.  „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

т. 11 „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Споменатият в ЗДВП  Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства в своя чл.3 (Определения) посочва, че

т.33 „хибридно електрическо превозно средство“ означава превозно средство което, за целите на механичното задвижване, черпи енергия от следните два източника за съхраняване на енергия/мощност в превозното средство: а) гориво за потребление; б) акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор или друго устройство за съхранение на електрическа енергия или мощност. Това определение включва също и превозни средства, които черпят енергия от гориво за потребление само с цел презареждане на устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност;

т.94 „изцяло електрическо превозно средство“ означава превозно средство, задвижвано от: а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство; б) спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

Чл.4 от същия Регламент определя категориите превозни средства както следва:

т.3 Изброените в параграф 2 превозни средства от категория L се класифицират според двигателя им:

а) задвижвани от двигател с вътрешно горене: — със запалване чрез сгъстяване (CI), — с принудително запалване (PI);

б) задвижвани от двигател с външно горене, турбина или роторно-бутален двигател, които за целите на съответствието с изискванията за опазване на околната среда и за безопасност при експлоатация се приравняват към превозни средства, задвижвани от двигател с вътрешно горене с принудително запалване;

в) задвижвани от двигател, използващ енергията на предварително сгъстен въздух, при които равнищата на емисиите на замърсители и/или инертни газове не са по-високи от тези във въздуха от околната среда, и които от гледна точка на изискванията за безопасност при експлоатация и съхраняване и подаване на гориво се разглеждат като превозни средства, работещи с газообразно гориво;

г) задвижвани от електрически двигател;

д) хибридни превозни средства, които комбинират някои конфигурации за задвижване, посочени в буква а), б), в) или г) от настоящия параграф, или някои множествени комбинации от тези конфигурации за задвижване, включително с многогоривни двигатели и/или електрически двигатели.

 ИЗВОД

От общностното право е видно, че хибридните автомобили, в чиято конфигурация за задвижване е включен електрически двигател не са изцяло електрическо превозно средство, но са електромобили, защото са снабдени с електрически двигател и използват електрическа енергия за задвижване.

Ако искате да  паркирате електромобила си безплатно в синята зона на гр. Варна, трябва да поискате да Ви бъде издадено разрешение за това от Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”. Ако вашият електромобил е хибрид, обаче, най – вероятно такова разрешение няма да Ви бъде издадено, защото за служителите на общинското предприятие хибридът не е електромобил.