Целта на международните отношения са благопопучието и мира..В тесен смисъл благополучието се измерва с увеличаването на средното равнище на живот , в качествен аспект ,гарантиране качеството на живот (опазване на околната среда).(Жан Шарпантие-Международни организации 16 издание)

I УВОД

Спрямо чл. 56 от Конституцията, всеки гражданин има право на защита,когато са застрашени неговите права и законни интереси .Правото е неотменимо и не може да

бъде ограничавано.Но дали Гео Милев не го е казал по-добре в ‘’Септември’’,че хората не мислят еднакво ,но идеята за справедливост ги обединява :
‘’хиляди вери

-вяра в народний възход хиляди воли
-воля за светъл живот, Хиляди диви сърца
-и огън във всяко сърце, хиляди черни ръце’’.
………………………………………………

Хиляди маса народ…

II

Oбществен договор:

Всяка държава въпреки от международните си ангажименти е уникална и независимостта ,и е защитено от суверена-народ,сключил обществен договор за дадена територия.

1. Революция и преврат

Отношението към развитието на инакомислещия определя насочеността на идеите – затова и намеренията на дадена идеология я определя като преврат или революция.

2. Историческа обусловеност на сексуалната революция от 1968 година…

‘’Сексуалната революция на ХХ век беше призвана да освободи окончателно телата и душите ни, да превърне интимния ни живот в безкраен празник. Това не се случи. И не можем да не си зададем въпроса „Защо?“. Защо свободният достъп до секса,
който имаме, подпомаган от сайтове, филми и сексшопове, не вкара повече наслада между чаршафите ни?’’-Списание БЕЛА.

……………………’’

III

На сцената

‘’Дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко’’-Емануел Кант

IV

Европа :

Декларацията на Шуман – 9 май 1950

На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася
„Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.

Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, ЕОВС е първата от редица наднационални европейски институции,
които в крайна сметка се превръщат в това, което днес наричаме Европейски съюз. Пълен текст :

”Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят.

Приносът на една организирана и жизнена Европа към цивилизацията е много важен за поддържането на мирни отношения. Начело на борбата за обединена Европа от повече от 20 години, Франция винаги е имала за основна цел да служи на мира.
Обединение на Европа не бе постигнато и се стигна до война.

Обединението на Европа няма да стане изведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност. Обединяването на европейските народи изисква премахване на вековното противопоставяне между Франция и Германия. Всяко предприето действие трябва на първо място да се отнася до тези две страни.

С оглед на това френското правителство предлага незабавни действия по един конкретен много важен пункт.

То предлага френско-германското производство на въглища и стомана като цяло да бъде поставено под контрола на общ Висш орган в рамките на организация,
отворена за участие към другите европейски страни. Обединяването на
производството на въглища и стомана веднага ще създаде база за икономическо развитие като първа стъпка към европейска федерация и ще промени съдбата на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те самите най-често бяха жертви.

Така установената солидарност в производството ще направи евентуална война между Франция и Германия не просто немислима, но и практически невъзможна. Създаването на това мощно производствено обединение, отворено към всички желаещи да участват страни и целящо да осигури на всички държави-членки основни суровини за промишлено производство при еднакви условия, ще положи действителните основи на тяхното икономическо обединение.

Това производство ще бъде предложено на света като цяло – без предпочитания или изключения – с цел да се допринесе за повишаването на жизнения стандарт и за насърчаването на мирните постижения. Европа ще може, разполагайки с повече средства, да се стреми към изпълнението на една от основните си задачи: развитието на африканския континент.

По този начин бързо ще стане ясно, че общите интереси, които са задължителни за създаването на обща икономическа система; могат да бъдат зрънцето, от което да се роди по-широка и дълбока общност между страни, дълго време противопоставяли се една на друга чрез кръвопролитно разделение.

Чрез обединяването на основното производство и създаването на новия Върховен орган, чиито решения ще бъдат задължителни за Франция, Германия и другите държави-членки, това предложение ще доведе до полагането на основите на европейска федерация, необходима за запазването на мира.

За да подкрепи постигането на набелязаните цели, френското правителство е готово да започне преговори въз основа на следното.

Задачата на Върховния орган ще бъде да осигури модернизирането на
производството и повишаването на неговото качество във възможно най-кратък

срок; снабдяването на френския и германския пазари, както и на пазарите на другите страни членки, с въглища и стомана при еднакви условия; общото развитие на износ към други страни; изравняването и подобряването на условията на живот на
работниците в тези сектори.

За да постигнем тези цели, започвайки от много различни равнища, на които се намира в момента производството в държавите-членки, предлагаме въвеждане на някои преходни мерки – като използване на производствен и инвестиционен план, създаване на компенсаторен механизъм за изравняване на цените и на фонд за преструктуриране, който да улесни рационализирането на производството.
Движението на въглищата и стоманата между държавите-членки веднага ще бъде освободено от всякакви мита и транспортните разходи няма да се различават.
Постепенно ще бъдат създадени условия, които спонтанно ще доведат до по- рационално разпределяне на производството на най-високото ниво на
производителността.

За разлика от международните картели, които налагат ограничителни практики на дистрибуцията и експлоатацията на националните пазари и целят поддържането на високи печалби, организацията ще гарантира сливането на пазарите и разширяването на производството.

Определените по-горе основни принципи и мерки ще бъдат включени в договор, подписан от страните и предложен за ратифициране на техните парламенти.
Необходимите за изясняване на подробностите по изпълнението преговори ще бъдат проведени с помощта на арбитър, определен с общо съгласие. Неговата задача ще бъде да следи дали постигнатите споразумения отговарят на изложените принципи и, в случай на безизходица, да определи какво решение да бъде взето.

Общият Върховен орган, натоварен с управлението на схемата, ще бъде съставен от независими лица, назначени от правителствата, като представителството им ще бъде еднакво. Ще бъде избиран председател чрез общо съгласие на правителствата.
Решенията на органа ще бъдат задължителни за изпълнение във Франция, Германия и другите държави-членки. Ще бъдат взети съответни мерки за начини на обжалване на решенията на органа.

Към органа ще бъде акредитиран представител на ООН, който ще изготвя два пъти годишно доклад до ООН за работата на новата организация, най-вече що се отнася до придържането към нейните цели.

Институцията на Върховния орган по никакъв начин няма да предопределя методите на собственост на предприятията. При изпълнението на функциите си Върховният
орган ще взeма предвид правомощията на Международния орган от Рур и всички задължения, наложени на Германия, докато те са в сила.”

(Използван източник: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_bg

V.

Manu propria

”Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.”-Immanuel Kant

VI

Информационно общество

‘’В историята на човечеството са известни множество случаи, когато се използва теория сама по себе си лъжлива и все пак способства за достигането на правилни резултати.’’ – Дьорд Лукач

VII

Държавата и ЕС

Историите на неправилното третиране на даден договор са пагубни за ощетените
страни.Правилно е да има Харта за правата на човека – но да не се злоупотребява в смисъл на ‘’свободия’’.Свободата на всеки се простира дотам ,докъдето започва свободата на другия.

“Преговорите за влизане в Европейския съюз да се водят не на колене, а равноправно и при зачитане на собствените национални интереси. За проявените рецидивисти следва да бъде установен специален наказателен режим, а «правата

на човека» да не се превръщат в средство за масово тиранизиране на мирното население.”-Николай Хайтов

VIII

Чуженецът

‘’Аз почнах да изказвам своето възхищение от американската свобода, равноправие, от държавното им устройство, от общинското им самоуправление, от всичко туй, което ме е възхищавало при четението книжки за Америка; но бай
Неделкович ме обля със студена водица, като захвана пък той да ми разправя, че
„овде е таква велика корупциjа, що jе нигде нема; у вас, у Европи, лjуди су императори, овде е злато император; коj има наj-више злата, он има наj-више силе. Парица е царица, како кажу у нас“. Тази е най-благодарната тема за американците, както за устното, така и за печатното слово. „Вéлика корупциjа“ – повтаряше бай Неделкович, като ни сочеше на раните, които раздира в обществения организъм на Съединените щати жаждата за злато.“
(от „До Чикаго и назад“)’’-Алеко Константинов
https://www.10te.bg/art/10-ot-nai-populyarnite-tzitati-na-aleko-konstantinov/

IX

From parliament to the court

1 Четвъртата власт

ЧЛ 21:АЛ.1 Закон за Конституционен съд

ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 16 Август 1991г., доп. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.)

”Заседанията на Конституционен съд се провеждат без участието на заинтересованите страни с изключение на изрично посочените в този закон случаи
,когато съдът реши друго’’

2.ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ

‘’Само в страните съществува всеобщ мащаб за измерване на добродетелите и
пороците. И за обхвата на това може да послужат законите на съответната страна.’’

Томас Хобс X.
В заключение:

Две неща изпълват душата с винаги нови и нарастващи удивление и страхопочитание, колкото и често и продължително мисълта отново да е заета с тях: звездното небе над мен и моралният закон вътре в мен. (Този цитат е от „Критика на практическия разум“, глава 34 и е епитафия на Кант в Кьонигсбергската катедрала.)