Обекти на авторско право ,резултат  от  “индивидуални  усилия“

 

Следващите редове не са толкова строго юридически, въпреки че съм юрист по професия.Според  мен  жанровата обособеност има голяма роля  за определянето на авторското право.Жанрова обособеност не може да се каже ,че е точно името на жанра, сложен под конкретното заглавие.За пример ще дам повестта на Достоевски  -“Бели  Нощи“ (има всички белези на разказ ), а пише -“сантиментален роман“ под заглавието.

Авторското право е неотменимо право на автора още от възникването му .Доколкото в българския закон за авторско право и сродни права в чл. 3 са дадени обектите на авторското право ,а в чл.4 изключенията, мисля ,че дотук  казаното касае и правило за изключенията, и изключения за правилото ,в зависимост от фактическата жанрова обособеност на произведението (за литературно-музикални творби), и в зависимост записания под заглавието жанр.

Доколкото могат да бъдат обект на авторско право научни трудове , планове за сгради и самите сгради , мисля ,че между трите има нещо общо и това е ,че са пряко свързани като първите две са резултат от индивидуален умствен  труд  в дадена област , а третите    като пример за комплексност  от права ,създадени на основа на авторско  право.  Нека разгледаме  като  пример една картина : тя се подчинява на много режими – от една страна като вещ(вещно право), като произведение  (авторско право ), картината може да бъде и обект на договор (облигационно право ).

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

В сила от 01.08.1993 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

 

Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г., изм. ДВ. бр.10 от 27 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г.

Закон за авторското право и сродните му права

Дял първи.

АВТОРСКО ПРАВО

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

 

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.

 

 

 

Възникване на авторското право

 

 

 

Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

 

Глава втора.

ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

 

 

Закриляни обекти

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 2. музикални произведения;
 3. сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 4. филми и други аудио-визуални произведения;
 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 6. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 8. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 9. графично оформление на печатно издание;
 10. (нова – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.

(2) Обект на авторското право са също:

 1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

 

 

 

 

Изключения

Чл. 4. Не са обект на авторското право:

 1. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;
 2. идеи и концепции;
 3. фолклорни творби;
 4. новини, факти, сведения и данни.

 

2.06.2018